Додаток 62

                                                                                                    До Положення про розкриття інформації емітентами

                                                                                                    цінних паперів, а також особами, які надають

забезпечення за таким цінними паперами (п 108)
                                            
                             

ПОВІДОМЛЕННЯ
про проведення (скликання) загальних зборів акціонерного товариства

1 2
Повне найменування ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «Запорізький ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД»
Ідентифікаційний код юридичної особи 14281020
Місцезнаходження 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 9
Дата і час початку проведення загальних зборів 22 квітня 2024
Спосіб проведення загальних зборів  очне голосування, місце проведення-1:
____________________________________
 електронне голосування
Х опитування (дистанційно)
Час початку і закінчення реєстрації акціонерів для участі у загальних зборах З 11:00 12 квітня 2024 року до 18:00 22 квітня 2024 року
Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 17 квітня 2024 року
Проект порядку денного / порядок денний-2

1.Розгляд звіту Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

3. Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства,   прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства.

5. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

6. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проекти рішень (крім кумулятивного голосування) з кожного питання, включеного до проекту порядку денного

1.Розгляд звіту Дирекції Товариства про фінансово-господарську діяльність ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Дирекції Товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2023 рік та затвердити основні напрямки діяльності Товариства на 2024 рік, які спрямовані на збільшення випуску продукції Товариства та надходжень до боджету.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

2. Розгляд звіту Наглядової ради Товариства за 2023 рік та прийняття рішення за результатами розгляду такого звіту.

Проект рішення: Затвердити звіт Наглядової ради Товариства за 2023 рік та заходи за результатами його розгляду без зауважень та додаткових заходів.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

3.Затвердження річного звіту (річної інформації емітента цінних паперів) Товариства за 2023 рік.

Проект рішення: Затвердити річний звіт(річну інформацію емітента цінних паперів) ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2023 рік.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

4.Затвердження результатів фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік та розподіл прибутку товариства,   прийняття рішення про виплату дивідендів за простими акціями товариства.

Проект рішення: Затвердити результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2023 рік. Прибуток за 2023 рік у сумі 801 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2023 рік не нараховувати і не сплачувати

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

5. Прийняття рішення про застосування Кодексу корпоративного управління, затвердженого Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Проект рішення: Використовувати Товариством Кодекс корпоративного управління, затверджений Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, зокрема – «Кодекс корпоративного управління: ключові вимоги та рекомендації» затверджений рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 12.03.2020 за №118 «Щодо узагальнення практики застосування законодавства з питань корпоративного управління».

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

6. прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значного правочину.

Проект рішення: Надати згоду на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш одного року з дати проведення загальних зборів, а саме з 22.04.2024 по 22.04.2025, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки і позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок). Гранична сукупна вартість значних правочинів –180894тис.грн. , що становить 600% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2023рік. Вартість активів ПРАТ «ЗЕАЗ» за даними річної звітності за 2023 рік складає 30149 тис.грн. Право підписання значних правочинів надати генеральному директору Товариства або посадовій особі за довіреністю.

Можливість підрахунку голосів та прийняття рішення з цього питання не залежить від прийняття або неприйняття рішень з попередніх питань, включених до проекту порядку денного.

URL-адреса вебсайту, на якій розміщено інформацію, зазначену в частині третій статті 47 Закону про акціонерні товариства https://www.zeaz.com.ua
Порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами, з якими вони можуть ознайомитися під час підготовки до загальних зборів-3, та посадова особа-4 акціонерного товариства, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами

Особою, відповідальною за порядок ознайомлення акціонерів із документами, необхідними для прийняття рішень з питань проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, є Печериця Вікторія Олександрівна контактний номер телефону: +380 61 717 01 16.

Від дати надсилання повідомлення про проведення Загальних зборів до дати проведення Загальних зборів Товариство надає акціонерам можливість ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного, шляхом направлення документів акціонеру на його запит, що надійшов засобами електронної пошти на адресу zeaz.priem@gmail.com, зазначену в цьому повідомленні.

Запит акціонера на ознайомлення з документами, необхідними акціонерам для прийняття рішень з питань порядку денного, має бути підписаний кваліфікованим електронним підписом такого акціонера та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, та направлений на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні.

У разі отримання належним чином оформленого запиту від акціонера, особа, відповідальна за ознайомлення акціонерів з відповідними документами, направляє такі документи на адресу електронної пошти акціонера, з якої направлено запит із засвідченням документів кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Кожен акціонер має право отримати, а товариство зобов’язане безкоштовно надати на запит акціонера документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів. Документи надаються акціонеру у формі електронних документів або електронних копій документів.

Товариство до дати проведення Загальних зборів у встановленому ним порядку надає відповіді на письмові запитання акціонерів щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів. Відповідні запити направляються акціонерами на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні із засвідченням такого запиту кваліфікованим електронним підписом (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку). Товариство може надати одну загальну відповідь на всі запитання однакового змісту. Відповіді на запити акціонерів будуть направлятися на адресу електронної пошти акціонера, з якої надійшов належним чином оформлений запит, із засвідченням відповіді кваліфікованим електронним підписом уповноваженої особи та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку.

Інформація про права, надані акціонерам відповідно до вимог статей 27 і 28 Закону про акціонерні товариства, якими вони можуть користуватися після отримання повідомлення про проведення загальних зборів, а також строк, протягом якого такі права можуть використовуватися

Відповідно до ст.ст. 27, 28 ЗУ «Про акціонерні товариства» кожною простою акцією Товариства її власнику-акціонеру надається одна сукупність прав, включаючи права на: 1) участь в управлінні Товариством; 2) отримання дивідендів; 3) отримання у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартості частини майна; 4) отримання інформації про господарську діяльність. Одна проста голосуюча акція Товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Акціонери, до дати проведення Загальних зборів, мають право:

ознайомитися з документами, необхідними для прийняття рішень з питань, включених до проекту порядку денного та порядку денного Загальних зборів, шляхом направлення запиту засобами електронної пошти на адресу, зазначену в цьому повідомленні.

отримати безкоштовно документи, з якими акціонери можуть ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

отримати відповіді на письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів та порядку денного Загальних зборів, якщо вони отримані Товариством не пізніше ніж за один робочий день до дати проведення Загальних зборів;

вносити пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів;

видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах одному або декільком своїм представникам;

реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Загальних зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства;

інші права, передбачені законодавством та статутом Товариства.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного Загальних зборів, а також щодо нових кандидатів до складу органів Товариства, кількість яких не може перевищувати кількісного складу кожного з органів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 (двадцять) днів до дати проведення Загальних зборів, а щодо кандидатів до складу органів Товариства – не пізніше ніж за 7 (сім) днів до дати проведення Загальних зборів.

Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань.

Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів направляється із зазначенням реквізитів акціонера, який її вносить, кількості, типу та/або класу належних йому акцій, змісту пропозиції, що може включати нові питання до проекту порядку денного та/або нові проекти рішень, а також кількості, типу та/або класу акцій, що належать кандидату, який пропонується таким акціонером до складу органів Товариства. Пропозиція до проекту порядку денного Загальних зборів може бути направлена акціонером у вигляді електронного документу із засвідченням його кваліфікованим електронним підписом акціонера (та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку) на адресу електронної пошти, зазначену в цьому повідомленні про проведення Загальних зборів.

Порядок надання акціонерами пропозицій до проекту порядку денного позачергових загальних зборів Позачергові загальні збори не скликаються
Порядок участі та голосування на загальних зборах за довіреністю

У випадку подання бюлетеня для голосування, підписаного представником акціонера, до бюлетеня для голосування додаються документи, що підтверджують повноваження такого представника акціонера або їх належним чином засвідчені копії.

Представником акціонера на Загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а також уповноважена особа держави чи територіальної громади.

Представником акціонера – фізичної чи юридичної особи на Загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи, а представником акціонера – держави чи територіальної громади – уповноважена особа органу, що здійснює управління об’єктами державної власності чи об’єктами комунальної власності.

Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк.

Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому у встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку порядку. Довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами.

Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного Загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання щодо голосування), яка є невід’ємною частиною довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах. Під час голосування на Загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на Загальних зборах на свій розсуд.

Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на Загальних зборах декільком своїм представникам. У разі подання бюлетенів декількома представниками депонента, здійснюється ідентифікація та реєстрація того представника, довіреність якому була видана пізніше.

Видача довіреності на право участі та голосування на Загальних зборах не виключає право участі на цих Загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на Загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на Загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства, або взяти участь у Загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв’язку відповідно до законодавства про електронний документообіг.

Особа, яку акціонер має намір уповноважити на участь у Загальних зборах, повинна завчасно повідомити такого акціонера про наявність у неї конфлікту інтересів, пов’язаного з реалізацією права голосу, відповідно до пункту 64 Порядку.

У разі, якщо акція перебуває у спільній власності декількох осіб, повноваження щодо голосування на Загальних зборах здійснюється за їх згодою одним із співвласників або їх загальним представником.

Кожен акціонер - власник акцій має право реалізувати своє право на управління товариством шляхом участі у загальних зборах та голосування шляхом направлення бюлетенів на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. Голосування на загальних зборах з питань порядку денного проводиться виключно з використанням бюлетенів для голосування. Дата початку голосування акціонерів з відповідних питань порядку денного та дата закінчення голосування акціонерів визначаються відповідно до пункту 79 Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236

Бюлетень для голосування (крім бюлетеня для кумулятивного голосування) повинен містити: 1) повне найменування акціонерного товариства та ідентифікаційний код юридичної особи; 2) дату проведення загальних зборів; 3) дату і час початку та завершення голосування; 4) питання, винесене на голосування, та проєкт (проєкти) рішення з цього питання. У бюлетені для голосування власників привілейованих акцій товариства зазначаються лише питання, винесені на голосування, та проєкт (проєкти) рішення кожного із питань, включених до порядку денного загальних зборів, та щодо яких власники привілейованих акцій товариства мають право голосу; 5) варіанти голосування за кожний проєкт рішення (написи "за" та "проти"); 6) застереження про те, що бюлетень має бути підписаний акціонером (представником акціонера) та має містити реквізити акціонера (представника акціонера) та найменування юридичної особи у разі, якщо вона є акціонером. За відсутності таких реквізитів і підпису бюлетень вважається недійсним; 7) реквізити акціонера та його представника (за наявності) та кількості голосів, що належать акціонеру.

Форма і текст бюлетеня для голосування затверджуються особою, яка скликає загальні збори акціонерів, не пізніше ніж за п'ятнадцять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Електронна форма затвердженої форми бюлетеня розміщується у вільному для акціонерів доступі особою, яка скликає загальні збори, не пізніше 11 години дня, зазначеного як дата розміщення бюлетеню для голосування, за посиланням, вказаним на веб-сайті, зазначеному в повідомленні про проведення загальних зборів. Кожен акціонер – власник голосуючих акцій має право реалізувати своє право на управління Товариством шляхом участі у Зборах та голосування шляхом подання бюлетенів депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції Товариства.

Дата розміщення бюлетенів для голосування у вільному для акціонерів доступі, зазначена в повідомленні про проведення загальних зборів, не може бути пізнішою, ніж за дев'ять днів до дати проведення загальних зборів акціонерів. Кількість голосів в бюлетені для голосування зазначається акціонером (його представником) виходячи із кількості голосуючих акцій такого акціонера, які обліковуються на рахунку в цінних паперах акціонера, що обслуговується депозитарною установою. Бюлетень для голосування на загальних зборах засвідчується кваліфікованим електронним підписом акціонера (його представника) та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Бюлетень, що був отриманий депозитарною установою після завершення часу, відведеного на голосування відповідно до пункту 79 розділу XIV Порядку, вважається таким, що не поданий.

Бюлетень, визнається недійсним для голосування у разі, якщо: 1) форма та/або текст бюлетеня відрізняється від зразка, який розміщений в порядку, встановленому пунктом 96 розділу XVI Порядку; 2) на ньому відсутній підпис (підписи) акціонера (представника акціонера); 3) не зазначено реквізитів акціонера та/або його представника (за наявності), або іншої інформації, яка є обов'язковою відповідно до цього Порядку. Бюлетень визнається недійсним для голосування за відповідним питанням порядку денного у разі, якщо акціонер (представник акціонера) не позначив у бюлетені жодного або позначив більше одного варіанта голосування щодо одного проєкту рішення, або позначив варіант голосування "за" по кожному із проєктів рішень одного й того самого питання порядку денного. Визнання бюлетеня для голосування недійсним по одному питанню порядку денного не має наслідком визнання недійсним всього бюлетеня. За запитом Голови лічильної комісії загальних зборів, у узгоджений з депозитарною установою спосіб, депозитарна установа надає Голові лічильної комісії: 1) оригінали бюлетенів для голосування акціонерів; 2) засвідчені депозитарною установою копії бюлетенів для голосування акціонерів. Представником акціонера на загальних зборах може бути фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Представником акціонера - фізичної чи юридичної особи на загальних зборах може бути інша фізична особа або уповноважена особа юридичної особи. Акціонер має право призначити свого представника безстроково або на певний строк. Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, видана фізичною особою, посвідчується нотаріусом або іншими посадовими особами, які вчиняють нотаріальні дії, а також може посвідчуватися депозитарною установою у порядку, встановленому абзацами третім - восьмим цього пункту (у разі оформлення довіреності у вигляді електронного документу) або розділом VIII Положення про провадження депозитарної діяльності, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 23 квітня 2013 року № 735, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 27 червня 2013 року за № 1084/23616 (у разі оформлення довіреності у вигляді паперового документу). Довіреність на право участі та голосування на загальних зборах від імені юридичної особи видається її органом або іншою особою, уповноваженою на це її установчими документами. Представник акціонера може отримувати від нього перелік питань порядку денного загальних зборів з інструкцією щодо голосування з цих питань (завдання на щодо голосування), яка є невід'ємною частиною довіреності на право участі та голосування на загальних зборах. Під час голосування на загальних зборах представник повинен голосувати відповідно до завдання щодо голосування. Якщо представник акціонера не має завдання щодо голосування, він здійснює голосування на загальних зборах на свій розсуд. Депозитарні установи посвідчують довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу виключно від фізичних осіб, що є депонентами цієї депозитарної установи, та за умови обліку акцій відповідного акціонерного товариства в депозитарній установі на рахунку в цінних паперах такого депонента. Для посвідчення довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронного документу депозитарна установа здійснює наступні дії: перевіряє дійсність кваліфікованого електронного підпису акціонера та/або іншого засобу електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, яким засвідчений електронний документ довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, та зберігає відповідний протокол перевірки; перевіряє зміст довіреності на право участі та голосування на загальних зборах, оформленої у вигляді електронного документу та отриманої від акціонера. У довіреності на право участі та голосування на загальних зборах мають бути чітко визначені юридичні дії, які має право вчинити повірений (повірені). За своєю суттю та змістом зазначені юридичні дії не можуть виходити за межі дій, вчинення яких є необхідним для участі та голосування на загальних зборах; посвідчує довіреність на право участі та голосування на загальних зборах, оформлену у вигляді електронного документу та отриману від акціонера, кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, керівника депозитарної установи або іншої уповноваженої ним особи (далі - уповноважена особа депозитарної установи).

Посвідчені депозитарною установою довіреності на право участі та голосування на загальних зборах у вигляді електронних документів підлягають реєстрації в Журналі обліку посвідчених довіреностей на право участі та голосування на загальних зборах, що ведеться відповідною депозитарною установою. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Якщо для участі в загальних зборах шляхом направлення бюлетенів для голосування здійснили декілька представників акціонера, яким довіреність видана одночасно, для участі в загальних зборах допускається той представник, який надав бюлетень першим. Видача довіреності на право участі та голосування на загальних зборах не виключає право участі на цих загальних зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника.

Акціонер має право у будь-який час до закінчення строку, відведеного для голосування на загальних зборах відкликати чи замінити свого представника на загальних зборах, повідомивши про це товариство та депозитарну установу, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, або взяти участь у загальних зборах особисто. Повідомлення акціонером про заміну або відкликання свого представника може здійснюватися за допомогою засобів електронного зв'язку відповідно до законодавства про електронний документообіг. 65. Потенційний представник може отримати довіреність від більше ніж одного акціонера без обмеження кількості представлених таким чином акціонерів. Потенційний представник, який отримав довіреності від кількох акціонерів, може обрати різні варіанти голосування за кожного акціонера, якого він представляє. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться на підставі переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного в порядку, передбаченому законодавством про депозитарну систему України. Для реєстрації акціонерів (їх представників) таким акціонером (представником акціонера) направляються бюлетені для голосування на адресу електронної пошти депозитарної установи, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції акціонерного товариства. У разі, якщо акціонер має рахунки в цінних паперах в декількох депозитарних установах, на яких обліковуються акції товариства, кожна із депозитарних установ приймає бюлетень для голосування на загальних зборах лише щодо тієї кількості акцій, права на які обліковуються на рахунку в цінних паперах, що обслуговується такою депозитарною установою У разі відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, акціонер (його представник) має право до завершення голосування на загальних зборах направити бюлетень для голосування, оригінал або належно засвідчену копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування, а також оригінали та/або належним чином засвідчені копії документів, що підтверджують особу акціонера (представника акціонера), повноваження представника акціонера (у разі підписання бюлетеня для голосування представником акціонера) на адресу електронної пошти, зазначену в повідомленні про проведення загальних зборів, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень. У такому разі акціонер (його представник) одночасно направляє копію відмови депозитарної установи у прийнятті бюлетеня для голосування до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Реєстраційна комісія та лічильна комісія загальних зборів в межах своєї компетенції здійснюють аналіз документів, передбачених абзацом четвертим цього пункту, відповідно до Порядку. Акціонер (його представник) має право направити бюлетень для голосування до дати проведення загальних зборів. Акціонер (його представник) в період проведення голосування може направити депозитарній установі, яка обслуговує рахунок в цінних паперах такого акціонера, на якому обліковуються належні акціонеру акції товариства, лише один бюлетень для голосування з одних і тих самих питань порядку денного. Реєстрація акціонерів (їх представників) проводиться шляхом співставлення даних переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему з даними переліку акціонерів, які подали бюлетені для участі у дистанційних загальних зборах, а також перевірки повноважень представників акціонерів, які підписали бюлетені. Всі акціонери, що вказані у переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, складеного у порядку встановленому законодавством про депозитарну систему, та які подали хоча б один бюлетень для голосування у загальних зборах, підписаний уповноваженою на те особою, вважаються такими, що прийняли участь у загальних зборах та є зареєстрованими для участі у зборах. Реєстраційна комісія складає протокол про підсумки реєстрації протягом одного робочого дня після отримання документів від Центрального депозитарію. Протокол про підсумки реєстрації може бути підписаний кваліфікованим електронним підписом та/або іншим засобом електронної ідентифікації, що відповідає вимогам, визначеним Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, кожного члена реєстраційної комісії. У разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах, реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації такому акціонеру у загальних зборах. Реєстраційна комісія відмовляє в реєстрації представнику акціонера лише у разі відсутності інформації про акціонера в переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах або у разі відсутності документів, що підтверджують повноваження представника на участь у загальних зборах. Реєстраційна комісія надає такому акціонеру (його представнику) на його запит документ, що підтверджує відмову у реєстрації для участі у загальних зборах. Мотивоване рішення реєстраційної комісії про всі випадки відмов в реєстрації акціонерам чи їх представникам для участі у загальних зборах, підписане головою реєстраційної комісії, додається до протоколу загальних зборів.

Дата і час початку та завершення голосування за допомогою авторизованої електронної системи-5 --------------------------------------
Дата і час початку та завершення надсилання до депозитарної установи бюлетенів для голосування-6 Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування): з 11 години 00 хвилин 12 квітня 2024 року. Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування): до 18 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року включно.
Дані про мету зменшення розміру статутного капіталу та спосіб, у який буде проведено таку процедуру-7 Статутний капітал Товариства не зменшується.
Інші відомості, передбачені законодавством-8

Рішення про скликання річних загальних зборів акціонерів Товариства та дистанційне їх проведення прийнято Наглядовою радою Товариства, відповідно до Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236 (далі – Порядок) у зв'язку з введенням воєнного стану відповідно до Указу Президента України від 24 лютого 2022 року № 64/2022, згідно вимог чинного законодавства України.

Дата дистанційного проведення річних загальних зборів (дата завершення голосування) 22 квітня 2024 року.

Дата і час початку надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування): з 11 години 00 хвилин 12 квітня 2024 року.

Дата і час завершення надсилання до депозитарної установи єдиного бюлетеня для голосування (крім кумулятивного голосування): до 18 години 00 хвилин 22 квітня 2024 року включно.

Дата розміщення бюлетеню для голосування у вільному для акціонерів доступі за посиланням на сторінці на власному веб-сайті Товариства: 12 квітня 2024 року

Адреса електронної пошти, на яку акціонер може направити запит щодо ознайомлення з матеріалами під час підготовки до загальних зборів та/або запитання щодо проєкту порядку денного загальних зборів або порядку денного загальних зборів та/або направити пропозиції до порядку денного загальних зборів та проєктів рішень: zeaz.priem@gmail.com/

Адреса сторінки на власному веб-сайті акціонерного товариства, на якій розміщена інформація зазначена в пункті 38 розділу IX Порядку ((повідомлення про проведення загальних зборів; інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів (у тому числі загальну кількість окремо по кожному типу акцій у разі, якщо статутний капітал товариства представлений двома і більше типами/класами акцій). У випадку скликання загальних зборів акціонерами така інформація надається Центральним депозитарієм акціонерам, що скликають загальні збори, в порядку, визначеному у договорі між цими акціонерами та Центральним депозитарієм; перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах)): https://www.zeaz.com.ua

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах: - бюлетень для голосування на Загальних зборах акціонерів, засвідчений згідно вимог чинного законодавства України; - документ, що посвідчує особу (паспорт); - довіреність на право участі та голосуванні на Загальних зборах акціонерів (для представника акціонера). Порядок оформлення, підписання та надання цих документів наведений вище у цьому повідомленні та відповідає вимогам чинного законодавства України, зокрема Закону України «Про акціонерні товариства» та Порядку.

Товариство повідомляє, що особам, яким рахунок в цінних паперах депозитарною установою відкрито на підставі договору з емітентом (Товариством), необхідно укласти персональний договір з вибраною депозитарною установою для забезпечення реалізації права на участь у дистанційних Загальних зборах.

До відома акціонерів: депозитарною установою, в якій акціонерам Товариства було відкрито рахунок у цінних паперах (на підставі договору з Товариством) є Акціонерне товариство "Державний ощадний банк України" (місцезнаходження: вул. Госпітальна, буд. 12г, м. Київ, 01001; код за ЄДРПОУ: 00032129).

Відповідно до переліку акціонерів, яким надсилається письмове повідомлення про проведення загальних зборів Товариства, складеному станом на 15 березня 2024 року, загальна кількість простих іменних акцій становить 1 648 929 штук, в тому числі голосуючих -1 152 014 штук. Товариство не здійснювало емісію та розміщення привілейованих акцій.

Протокол загальних зборів складається протягом десяти днів після дати отримання від Центрального депозитарію документів, передбачених пунктом 70 розділу XIII Порядку скликання та проведення дистанційних загальних зборів акціонерів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 06.03.2023 року № 236, далі - Порядок (у разі отримання бюлетенів відповідно до пункту 102 розділу XVI Порядку - протягом десяти днів з дати їх отримання). Протокол загальних зборів акціонерів протягом п'яти робочих днів з дня його складення, але не пізніше 10 днів з останньої дати, зазначеної у пункті 113 розділу ХІХ зазначеного Порядку, розміщується разом з протоколами про підсумки голосування на веб-сайті Товариства.

Номер та дата рішення ради (виконавчого органу, якщо створення ради не передбачено) акціонерного товариства про затвердження повідомлення Протокол № 7 від 19.03.2024 засідання Наглядової ради товариства.
Дата складання повідомлення 19 березня 2024 року
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/