ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» (надалі «Товариство»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.9.             

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2022році відбудуться 20 квітня 2023 року об 11-00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення 20 квітня 2023 рокуз 9-00 до 10-30.Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 23 годину робочого дня за 2 (два) робочі дні до дня проведення зборів, тобто на 23.00 годину 17.04.2023 року. Для реєстрації учасників зборів акціонерам необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт. При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування акціонера-довірителя та свої ПІБ, з поміткою про те, що він діє на підставі довіреності.

     Рішенням Наглядової ради Товариства від 15.02.2023 затверджено такий проект порядку денного:

  1. 1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Корнієнко І.Д. – провідний інженер УЗіЗЕД, Лисенко О.П. – начальник СОП,   Шиян Л.В. – провідний інженер з організації та нормування праці ПЕВ. Головою лічильної комісії обрати Лисенко О.П.
  2. 2.Обрання голови і секретаря загальних зборів,   затвердження регламенту ведення зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати головою зборів – Печерицю В.О. секретарем Мартиновську Л.В. Регламент ведення загальних зборів:   Доклад Генерального директора ПРАТ «ЗЕАЗ» - до 30хв. Інформація з інших питань порядку денного – до 10хв.       Час для відповідей на питання – до 3 хв. Всі додаткові виступи акціонерів з питань порядку денного повинні бути заявлені в президію зборів з позначенням теми, терміну виступу та прізвища акціонера для включення в регламент. Надати можливість Голові зборів додавати час на виступ, якщо цього вимагає предмет обговорення.

  1. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність   ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність   ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2022 рік і визнати роботу дирекції у 2022 році задовільною. За результатами розгляду звіту Генерального директора затвердити такі заходи: 1.забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2023 рік; 2. продовжити розробку новітнього обладнання, впровадження прогресивних технологій, придбання сучасного обладнання і розширення ринків збуту з ціллю розвитку виробництва для підвищення соціальних гарантій працівників і акціонерів Товариства.
  2. Розгляд звіту голови Наглядової Ради за 2022 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2022 році та визнати роботу Наглядової ради у 2022 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи: продовжити   активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальше впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
  3. Затвердження річного звіту ПРАТ «ЗЕАЗ» за 2022 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити річний звіт Товариства за 2022 рік ( в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).
  4. Про внесення змін до структури управління ПРАТ «ЗЕАЗ». ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Відповідно до вимог Закону України «Про акціонерні товариства», який набрав чинності 01.01.2023, щодо обов’язкового запровадження посади корпоративного секретаря, внести зміни до структури управління Товариством шляхом викладення структури в новій редакції. Затвердити оновлену структуру управління Товариством.
  5. Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: У зв’язку з прийняттям 27.07.2022 Закону України «Про акціонерні товариства» в новій редакції, внести зміни до діючої редакції Статуту і привести його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та здійснити його реєстрацію.
  6. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2022 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток за 2022 рік у сумі 401 тис. грн. направити на розвиток виробництва, ДИВІДЕНДИ ЗА 2022 РІК НЕ НАРАХОВУВАТИ І НЕ СПЛАЧУВАТИ.
  7. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з 20.04.2023 року по 20.04.2024 року (включно). ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися у ході поточної господарської діяльності протягом не більш як одного року з дати проведення загальних зборів, а саме з 20.04.2023 по 20.04.2024, в тому числі правочини, пов’язані з укладенням: кредитних і депозитних договорів; договорів застави і позики; договорів: реалізації виробленої продукції; придбання та відчуження обладнання чи будь-якого майна; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна. Гранична сукупна вартість значних правочинів – 182964тис. грн., що становить 600% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2022 рік. Вартість активів ПРАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої річної звітності складає 30494тис. грн. Право підписання значних правочинів надати Генеральному директору або посадовій особі Товариства за довіреністю.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо з кожного з питань, включених до порядку денного: www.zeaz.com.ua.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з формою бюлетеня, з документами стосовно проекту порядку денного та надати письмові пропозиції в робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 69032, м. Запоріжжя,   Південне шосе, буд. 9, кім. 103. Особа, відповідальна за   ознайомлення   з матеріалами загальних зборів – корпоративний секретар Мартиновська Лариса Вікторівна. Телефон для довідок: (061) 717-01-16.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою Радою акціонеру в письмовій формі. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів ПРАТ «ЗЕАЗ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного відкрите, за принципом: одна акція – один голос. Голосування буде проводитись виключно з використанням бюлетенів для голосування, що будуть видаватись при реєстрації тим акціонерам (представникам акціонерів) які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах і мають голосуючі акції. Представники акціонерів голосують так, як це передбачено довіреністю щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник може вирішувати всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з’явиться декілька представників, зареєстрованим буде той, довіреність якому буде видана пізніше.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

Найменування показника Період
Звітний 2022 Попередній 2021
Усього активів 30494 31261
Основні засоби (за залишковою вартістю) 2440 2836
Запаси 3250 7146
Сумарна дебіторська заборгованість 5408 9002
Гроші та їх еквіваленти 18708 11497
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 18206 17925
Власний капітал 18637 18356
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал        330 330
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - -
Поточні зобов’язання і забезпечення 11857 12905
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 401 129
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1648929 1648929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,24319 0078232

Інформація про загальну кількість акцій та голосуючих акцій ПРАТ «ЗЕАЗ»

Згідно з переліком акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах акціонерного товариства, складеним станом на 17.04.2023, загальна кількість простих іменних акцій АТ становить 1648929шт., загальна кількість голосуючих акцій АТ становить 1152014шт. Інформація розміщена 19.04.2023

Річний звіт за 2022 р

FaLang translation system by Faboba

Спеціалізація

favorite_design

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» спеціалізується на випуску виробів на основі нових досягнень електронної та інформаційної техніки. далі

Підприємство

 

ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»
Україна 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, 9

 
PRIVAT JOINT STOCK COMPANY «ZAPOROZHYE PLANT OF ELECTRICAL APPARATUS» (PJSC «ZPEA»)"
Yuzhnoye shosse str.,9, Ukraine, 69032, Zaporozhye

Контакти

Приймальня генерального директора:
+38 (061) 212 57 08
факс: +38 (061).212 55 81
моб. 050-456-68-87
zeaz.priem@gmail.com

Відділ маркетингу та збуту:
+38 (061) 717 21 46

+38 (061) 717 21 47

zeaz_ua@ukr.net

ukr3444@gmail.com

 

Відділ зовнішніх зв'язків:

+38 (061) 212 57 07

zeazsbut@gmail.com

 

Відділ постачання:
+38 (061) 717 21 48
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/