Титульний аркуш

26.04.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ Е-5/50
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

               

 

 

 

Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

генеральний директор       Сидоренко Марк Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2022 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14281020

4. Місцезнаходження: 69032, Україна, Запорізька обл., Вознесенiвський р-н, Запорiжжя, Пiвденне шосе, 9

5. Міжміський код, телефон та факс: 061 717 01 16, 061 212 55 81

6. Адреса електронної пошти: zeaz.priem@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 05.04.2023, протокол засiдання Наглялової ради №10

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

9. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо): Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Річну інформацію розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zeaz.com.ua  
(URL-адреса сторінки) (дата)


 

Зміст(посилання)

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/