1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про загальні збори акціонерів Публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод” (надалі – Положення) розроблено у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Публічного акціонерного товариства

“ Запорізький електроапаратний завод ” (надалі – Товариство).

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути ними змінено та доповнено, в тому числі викладене у новій редакції.

1.3. Визнання недійсним одного чи декількох частин цього Положення не впливає на чинність інших його положень, встановлених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

2.  ПРАВОВИЙ  СТАТУС  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ  АКЦІОНЕРІВ

2.1. Загальні збори акціонерів є вищим органом Товариства.

2.2. Компетенція загальних зборів акціонерів Товариства визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.3. Загальні збори акціонерів не мають права приймати рішення з питань, не включених до порядку денного загальних зборів.

 

3.  ЧЕРГОВІ  ТА  ПОЗАЧЕРГОВІ  ЗАГАЛЬНІ  ЗБОРИ  АКЦІОНЕРІВ

ТА  ПОРЯДОК  ЇХ  СКЛИКАННЯ

3.1. Загальні збори акціонерів можуть бути черговими та позачерговими.

3.2. Чергові загальні  збори  Товариства  проводяться  не пізніше 30 квітня наступного за звітним року.

Рішення про скликання чергових загальних зборів акціонерів приймається Наглядовою радою Товариства.

Дата, час та місце проведення чергових загальних зборів акціонерів, їх порядок денний, порядок реєстрації акціонерів (їх представників), що мають намір прийняти участь у зборах, затверджуються на засіданні Наглядової ради Товариства.

3.3. Позачергові збори акціонерів скликаються в будь-якому іншому випадку, якщо цього вимагають інтереси Товариства в цілому.

Позачергові збори акціонерів скликаються Наглядовою радою Товариства з власної ініціативи, а також на викладену в письмовій формі вимогу Дирекції, Ревізійної комісії Товариства або акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десятьма) відсотками голосів. При цьому, останні мають право вимагати скликання позачергових зборів у будь-який час і з будь-якого приводу. Всі витрати по скликанню та проведенню позачергових Загальних зборів на вимогу акціонерів, які в день подання володіють у сукупності 10(десятьма) і більше відсотками голосів, несуть самі акціонери.

       Вимога про  скликання позачергових загальних зборів подається в письмовій   формі   Дирекції Товариства    на    адресу: 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9,  із зазначенням органу або прізвищ  (найменувань)  акціонерів,  які  вимагають  скликання позачергових  загальних  зборів,  підстав для скликання та порядку денного.  У  разі  скликання  позачергових  загальних   зборів   з ініціативи  акціонерів вимога повинна також містити інформацію про кількість, тип і клас належних акціонерам акцій та бути підписаною всіма акціонерами, які її подають.

       Наглядова  рада спільно з Дирекцією Товариства приймає рішення про скликання позачергових загальних зборів акціонерів Товариства або про відмову в такому скликанні  протягом  10  днів  з  моменту  отримання вимоги про їх скликання.

       Позачергові  загальні  збори акціонерів Товариства мають бути проведені протягом 45 днів  з  дати  подання  вимоги  про  їх скликання.

       Якщо  цього  вимагають  інтереси  Товариства, Наглядова  рада  має  право   прийняти   рішення про скликання позачергових загальних зборів з письмовим повідомленням акціонерів про проведення позачергових загальних  зборів та порядок  денний відповідно  до Закону не пізніше ніж за 15 днів до дати їх проведення з позбавленням акціонерів права вносити  пропозиції  до порядку денного.

         У такому  разі  за відсутності кворуму позачергових загальних зборів повторні загальні збори не проводяться.

         3.4. Про проведення загальних зборів акціонерів власники іменних акцій повідомляються персонально простим листом. Персональне повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів повинно містити всі відомості, передбачені чинним законодавством України. У разі реєстрації акцій на ім'я номінального утримувача повідомлення про проведення загальних зборів та порядок денний надсилається номінальному утримувачу, який забезпечує персональне повідомлення акціонерів, яких він обслуговує. Додатково  надсилається  повідомлення  про  проведення загальних зборів та їх порядок денний фондовій біржі, на якій Товариство пройшло процедуру внесення акцій до біржового списку (лістингу).

       Також, відповідну інформацію Товариство розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет, в місцевій пресі та в офіційному друкованому органі.

Всі види повідомлень повинні бути зроблені не менше ніж за 30 (тридцять) днів до скликання загальних зборів акціонерів.

        Про зміни у порядку денному Товариство повинно повідомити акціонерів не пізніше ніж за 10 (десять) днів до дати проведення загальних зборів.

3.5. Акціонери мають право вносити свої пропозиції щодо питань, включених до порядку денного загальних зборів акціонерів, не пізніш ніж за 20 (двадцять) днів до їх скликання.

Пропозиція до порядку денного Загальних зборів акціонерного Товариства подається в письмовій формі із зазначенням прізвища (найменування) акціонера, який її вносить, кількості, типу або класу акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.

       3.6. За результатами розгляду пропозицій акціонерів щодо порядку денного зборів на засіданні Наглядової ради Товариства приймається рішення про включення або не включення їх до порядку денного.

При цьому, пропозиції акціонерів, які володіють більш як 5 (п`ятьма) або більше відсотками голосів, вносяться до порядку денного обов’язково.

3.7. До скликання загальних зборів акціонерів акціонеру на його вимогу надається можливість ознайомитись з документами, пов’язаними з порядком денним, для чого йому необхідно направити в Дирекцію Товариства інформаційний запит у письмовій формі, в якому повинно бути зазначено:

© прізвище, ім’я та по-батькові або повне найменування акціонера;

© дані паспорту акціонера – фізичної особи або ідентифікаційний код у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців акціонера – юридичної особи (для юридичних осіб – нерезидентів їх реєстраційні реквізити);

© місце проживання (за паспортом) або місцезнаходження акціонера;

© кількість акцій, які належать акціонеру;

© документ, який цікавить акціонера;

© адреса, за якою акціонер бажає одержати відповідь про задоволення або про відмову у задоволенні свого запиту.

Запити акціонерів, що не містять вищевказаної інформації, Дирекцією Товариства можуть не розглядатися.

Проекти рішень та документів, що виносяться на розгляд загальним зборам акціонерів, надаються акціонерам Товариства у разі їх наявності, тобто після затвердження відповідних проектів Наглядовою радою та/або Дирекцією Товариства згідно з їх компетенцією, встановленою Статутом Товариства.

Документи, пов’язані з порядком денним, надаються акціонерам для ознайомлення за місцезнаходженням Товариства.

Згідно з рішенням Дирекції, погодженим із Наглядовою радою, може бути встановлена плата за надання Товариством вищевказаних документів, розмір якої не повинен перевищувати витрат на підготовку їх копій.

 

4.  РОБОЧІ  ОРГАНИ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ  АКЦІОНЕРІВ

4.1. Робочими органами загальних зборів акціонерів Товариства є Голова зборів, секретар, реєстраційна та лічильна комісії.

4.2. Для забезпечення керівництва та організації роботи загальних зборів акціонерів Дирекцією Товариства заздалегідь призначається Голова зборів та секретар загальних зборів.

4.3. Для реєстрації акціонерів та їх представників, які прибули для участі в загальних зборах акціонерів, визначення наявності кворуму, необхідного для визнання загальних зборів акціонерів правомочними, Дирекція своїм рішенням призначає реєстраційну комісію. Для організації процедури голосування на загальних зборах та підрахунку голосів загальні збори обирають лічильну комісію.

 

5.  ПОРЯДОК ПРОВЕДЕННЯ  ЗАГАЛЬНИХ  ЗБОРІВ  АКЦІОНЕРІВ 

5.1. З метою належного проведення загальних зборів акціонерів Наглядова рада заздалегідь затверджує порядок роботи та регламент загальних зборів акціонерів, який доводиться до відома учасників загальних зборів після їх початку Головою загальних зборів.

5.2. У загальних зборах акціонерів мають право брати участь усі акціонери Товариства, незалежно від кількості і категорії належних їм акцій, або їх представники.

У зборах акціонерів можуть брати участь з правом дорадчого голосу члени Дирекції Товариства, які не є акціонерами Товариства.

5.3. У голосуванні про затвердження результатів підписки на додатково випущені акції також беруть участь особи, які підписалися на ці акції.

5.4. Представник акціонера може бути постійним або призначеним на певний строк.

Повноваження, що передані акціонером представнику, повинні бути оформлені належним чином.

5.5. Особа, яка бере участь у загальних зборах акціонерів, реєструється у порядку, встановленому чинним законодавством України.

Кожному акціонеру (його представнику) під час реєстрації відповідно до кількості голосів, які йому належать, видаються бюлетені для голосування з кожного питання порядку денного.

5.6. Реєстрація акціонерів (їх  представників)  проводиться  на підставі   переліку  акціонерів,  які  мають  право  на  участь  у загальних   зборах,   складеного згідно з вимогами чинного законодавства. Перелік акціонерів,   які   зареєструвалися   для   участі  у загальних зборах,  підписує  голова  реєстраційної  комісії.

5.7. Загальні збори визнаються правомочними, якщо в них приймають участь акціонери або їх представники, що мають не менш, як 60 (шістдесят) відсотків голосів.

5.8. Голосування на загальних зборах акціонерів проводиться за принципом: “одна акція – один  голос”.

5.9. Хід загальних зборів акціонерів і прийняті ними рішення, включаючи підсумки голосування з кожного питання порядку денного, оформлюються протоколом, який підписується Головою та секретарем загальних зборів акціонерів.

5.10. До  протоколу  загальних  зборів заносяться відомості про:

     1) дату, час і місце проведення загальних зборів;

     2) дату складення переліку акціонерів,  які  мають  право  на участь у загальних зборах;

     3) загальну кількість осіб, включених до переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах;

     4) загальну кількість голосів акціонерів - власників голосуючих  акцій Товариства,  які  зареєструвалися  для участі у загальних зборах;

     5) кворум загальних зборів;

     6) головуючого та секретаря загальних зборів;

     7) склад лічильної комісії;

     8) порядок денний загальних зборів;

     9) основні тези виступів;

     10) порядок голосування на загальних  зборах;

     11) підсумки голосування із зазначенням результатів голосування з кожного питання порядку денного загальних зборів та рішення, прийняті загальними зборами.

Протокол загальних зборів акціонерів складається протягом 10 (десять) робочих днів з моменту закриття загальних зборів акціонерів, та передається Дирекції Товариства для виконання прийнятих загальними зборами рішень та подальшого зберігання.

 

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/