1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Наглядову раду Публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод ” (надалі – Положення) розроблено у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Публічного акціонерного товариства “ Запорізький електроапаратний завод ” (надалі – Товариство).

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути ними змінено та доповнено, в тому числі викладене у новій редакції.

1.3. Визнання недійсним одного чи декількох частин цього Положення не впливає на чинність інших його положень, встановлених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

2.  ПРАВОВИЙ  СТАТУС  НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ  ТОВАРИСТВА

2.1. Наглядова рада є постійно діючим органом Товариства, який здійснює контроль та регулювання діяльності Дирекції Товариства та захист прав акціонерів Товариства.

2.2. Компетенція Наглядової ради Товариства визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

Наглядова рада має право передавати частину своїх повноважень Дирекції Товариства за винятком питань, які віднесені чинним законодавством та Статутом Товариства до виключної компетенції Наглядової ради Товариства.

2.3. Статутом Товариства або за рішенням Загальних зборів акціонерів на Наглядову раду Товариства може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Загальних зборів акціонерів Товариства.

 

3.  ПОРЯДОК  УТВОРЕННЯ  НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ  ТОВАРИСТВА, 

ЇЇ  СКЛАД  ТА  СТРОК  ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Наглядова рада обирається загальними зборами акціонерів Товариства з числа акціонерів - фізичних осіб або юридичних осіб терміном на 2 (два) роки. Акціонери - юридичні особи для участі в роботі Наглядової ради Товариства призначають своїх уповноважених представників. Повноваження представників акціонерів - юридичних осіб на участь у засіданнях Наглядової ради Товариства підтверджуються документально.

Кількісний склад Наглядової ради становить  не менше 3 (трьох) осіб та складається з Голови Наглядової ради  та членів Наглядової ради.

Член Наглядової ради не може бути членом Дирекції Товариства або членом Ревізійної комісії.

Головою Наглядової ради  та членами Наглядової ради Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно з чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Обрання членів Наглядової ради здійснюється виключно шляхом кумулятивного голосування. Кумулятивне голосування  -  голосування,  коли  загальна  кількість  голосів акціонера помножується на кількість членів Наглядової ради,  а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх  між  кількома кандидатами.

Особи, обрані до складу Наглядової ради Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

3.2. Якщо до складу Наглядової ради Товариства обрані акціонери – юридичні особи, то у роботі Наглядової ради приймають участь їх належним чином уповноважені представники. При цьому, такі представники акціонерів – юридичних осіб можуть замінюватись за рішенням останніх будь-яку кількість разів без обмежень протягом всього періоду, на який вони (акціонери – юридичні особи) були обрані до Наглядової ради Товариства, починаючи з моменту їх (акціонерів – юридичних осіб) обрання до складу Наглядової ради і до моменту припинення їх повноважень, як членів Наглядової ради.

3.3. У разі, якщо після закінчення строку, на який обрані члени Наглядової ради, загальними зборами акціонерів з будь-яких причин не прийнято рішення про обрання або переобрання Наглядової ради, повноваження членів Наглядової ради продовжуються до дати прийняття загальними зборами акціонерів рішення про обрання або переобрання членів Наглядової ради.

3.4. Повноваження члена Наглядової ради Товариства припиняються достроково:

3.4.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень члена Наглядової ради;

3.4.2. у разі втрати членом Наглядової ради статусу акціонера Товариства;

3.4.3. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків члена Наглядової ради;

3.4.4. у разі прийняття Загальними зборами акціонерів рішення про відкликання члена Наглядової ради за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків;

3.4.5. у разі обрання загальними зборами акціонерів нового складу Наглядової ради Товариства;

3.4.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У випадках, передбачених підпунктами 3.4.2, 3.4.3 пункту 3.4 цього Положення, член Наглядової ради Товариства зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Дирекцію та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

У разі одностороннього складення з себе повноважень член Наглядової ради Товариства зобов’язаний письмово повідомити про це Дирекцію та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.

 

4.  ПОРЯДОК  РОБОТИ  НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ  ТОВАРИСТВА 

4.1. Роботою Наглядової ради керує Голова Наглядової ради, що обирається з числа її членів на першому засіданні новообраної Наглядової ради Товариства.

4.2.  Голова Наглядової ради Товариства:

4.2.1. підзвітний загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді, організовує виконання її рішень;

4.2.2. вирішує питання діяльності, що належать до компетенції Наглядової ради, якщо на це є відповідне рішення Наглядової ради;

4.2.3. здійснює контроль за виконанням рішень Загальних зборів акціонерів та Наглядової ради Товариства;

4.2.4. має право самостійно скликати позачергові засідання Наглядової ради.

4.3. Для забезпечення ведення протоколів засідань, підготовки документів для Наглядової ради, забезпечення постійного взаємозв’язку між членами Наглядової ради, між Наглядовою радою та акціонерами Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань з числа членів Наглядової ради обирається Секретар Наглядової ради.

4.4. Секретар Наглядової ради Товариства:

© повідомляє всіх членів Наглядової ради про проведення чергових та позачергових засідань Наглядової ради;

©  забезпечує Голову та членів Наглядової ради необхідною інформацією та документацією;

© здійснює облік кореспонденції, яка адресована Наглядовій раді, та організовує підготовку відповідних відповідей;

© оформлює документи, видані Наглядовою радою та Головою Наглядової ради та забезпечує їх надання членам Наглядової ради та іншим посадовим особам органів управління Товариства, яких стосуються вказані документи;

© веде, оформлює, підписує протоколи засідань Наглядової ради та витяги з них;

4.5. Організаційною формою роботи Наглядової ради Товариства є чергові та позачергові засідання.

4.7. Чергові засідання Наглядової ради скликаються Головою Наглядової ради за необхідністю, але не рідше одного разу у квартал.

4.8. Позачергові засідання Наглядової ради скликаються у будь-який час у строк до 10 (десяти) календарних днів на вимогу:

- акціонерів, які володіють у сукупності більше ніж 10 (десятьма) відсотками голосів;

- Голови Наглядової ради;

- члена Наглядової ради;

- Голови Дирекції або Дирекції;

- Голови Ревізійної комісії або за рішенням Ревізійної комісії.

Вимога про скликання позачергового засідання Наглядової ради повинна бути викладена в письмовій формі та містити перелік питань, що вимагають обговорення на засіданні Наглядової ради.

4.9. Регламент засідань Наглядової ради затверджується та змінюється самою Наглядовою радою.

4.10. Засідання Наглядової ради Товариства вважається правомочним, якщо на ньому присутні всі члени Наглядової ради.

4.11. Голосування на засіданні Наглядової ради проводиться за принципом: «один член Наглядової ради-один голос».

4.12. Рішення Наглядової ради приймаються простою більшістю голосів членів Наглядової ради, присутніх на засіданні. У випадку розподілу голосів порівну, голос Голови Наглядової ради є вирішальним.

4.13. Рішення Наглядової ради Товариства оформлюються у вигляді протоколу, який веде Секретар Наглядової ради.

4.14. В протоколі засідання Наглядової ради зазначається:

© повне найменування Товариства;

© дата та місце проведення засідання Наглядової ради;

© питання порядку денного;

© рішення, прийняті Наглядовою радою.

Протоколи засідань Наглядової ради зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

4.15. Рішення, прийняті Наглядовою радою в межах її повноважень, є обов’язковими для виконання членами Наглядової ради, Дирекцією Товариства, будь-якими структурними підрозділами Товариства та всіма працівниками Товариства.

Рішення Наглядової ради доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу засідання Наглядової ради окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Наглядової ради оформлюються Секретарем Наглядової ради і надаються особисто під підпис виконавцям.

Контроль за виконанням рішень, прийнятих Наглядовою радою, здійснює Голова Наглядової ради або, за його дорученням, інший член Наглядової ради, або Секретар Наглядової ради Товариства.

 

                                                            5.  ВИНАГОРОДА  ЧЛЕНІВ  НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ  ТОВАРИСТВА 

5.1. Члени Наглядової ради виконують свої обовязки на платній основі. Умови оплати визначаються Дирекцією Товариства та позначаються в договорах, які від імені Товариства підписує Генеральний директор.

 

                     6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ  ЧЛЕНІВ  НАГЛЯДОВОЇ  РАДИ  ТОВАРИСТВА

6.1. Члени Наглядової ради несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

Не несуть відповідальності члени Наглядової ради, які голосували проти рішення, яке завдало збитків Товариству, або не брали участі у голосуванні.

6.2. Члени Наглядової ради, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

6.3. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Наглядової ради повинні бути прийняті до уваги обставини, які мають значення для справи.

6.4. Товариство має право звернутися з позовом до члена Наглядової ради про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Порядок притягнення членів Наглядової ради до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/