1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про інформацію публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод” (надалі – Положення) розроблено у відповідності з чинним законодавством України та Статутом публічного акціонерного товариства “ Запорізький електроапаратний завод ” (надалі – Товариство).

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути ними змінено та доповнено, в тому числі викладене у новій редакції.

1.3. Визнання недійсним одного чи декількох частин цього Положення не впливає на чинність інших його положень, встановлених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

                                                  2.     ДОКУМЕНТИ  ТОВАРИСТВА.  ЗБЕРІГАННЯ ДОКУМЕНТІВ.

 

2.1.  Товариство зобовязане зберігати:

1) Статут Товариства, зміни до Статуту, свідоцтво про державну реєстрацію Товариства;

2) Положення про Загальні збори, Наглядову раду, Дирекцію, Ревізійну комісію, Інформацію Товариства, зміни до них;

3) Положення про кожну філію та кожне представництво Товариства;

4) документи, що підтверджують права власності на майно;

5) протоколи загальних зборів;

6) матеріали, з якими акціонери мали можливість ознайомитися під час підготовки до Загальних зборів;

7) протоколи засідань Наглядової ради та Дирекції, накази та розпорядження Генерального директора;

8) протоколи засідань Ревізійної комісії;

9) висновки Ревізійної комісії та аудитора Товариства;

10) річну фінансову звітність;

11) документи бухгалтерського обліку;

12) документи звітності, що подаються відповідним державним органам;

13) проспекти емісій та свідоцтва про державну реєстрацію випуску цінних паперів;

14) особливу інформацію про Товариство;

15) інші документи, передбачені законодавством та органами управління та контролю Товариства.

2.2. Документи, передбачені пунктом 2.1. зберігаються в Товаристві за місцезнаходженням. Відповідальність за зберігання документів Товариства покладається на Генерального директора та на Головного бухгалтера щодо документів бухгалтерського обліку та фінансової звітності.

2.3.Документи, передбачені пунктом 2.1. підлягають зберіганню протягом всього терміну діяльності Товариства, за винятком документів бухгалтерського обліку, термін зберігання яких визначаються відповідно  до законодавства.

 

                                                    НАДАННЯ ТОВАРИСТВОМ ІНФОРМАЦІЇ.

 

3.1. Товариство забезпечує кожному акціонеру доступ до документів, визначених в п.3.1. цього розділу (крім документів бухгалтерського обліку, конфіденційної  інформації та інформації, що становить комерційну таємницю) на його письмовий запит.

 3.2. Протягом 10 робочих днів з дня надходження письмової вимоги акціонера Дирекція Товариства зобов’язана надати цьому акціонеру завірені підписом уповноваженої особи Товариства та печаткою Товариства копії відповідних документів. За надання копій  встановлюється плата, яка не може перевищувати витрати Товариства на виготовлення копій та поштові витрати на пересилку документів.

3.3. Запит повинен містити наступну Інформацію:

- прізвище, ім’я та по-батькові акціонера, в разі звернення юридичної особи – повне його найменування,

код ЄДРПОУ;

 

- кількість належних акцій та процент від статутногокапіталу;

- зміст запиту;

- адреса, на яку передбачається отримати відповідь;

- підпис.

        Для надання документів або видачі їх копій перевіряється факт володіння корпоративними правами особою, що звернулась за запитом.

         В разі невідповідності запиту дійсним вимогам Товариства має право не надавати відповідну інформацію, про що письмово повідомляє особу, що надала запит.

        Конфіденційна інформація та інформація, що становить комерційну таємницю, перелік якої затверджується наказом Генерального  директора, розголошенню та наданню не підлягає.

3.4. Товариство в порядку, встановленому Державною комісією з цінних паперів та фондового ринку, розміщує на власній веб-сторінці в мережі Інтернет інформацію, визначену п. 1-3, 5, 9,10, 12-14 розділу 2 та інформацію про Загальні збори акціонерів  та розкриває інформацію про свою діяльність в обсязі та у строки, визначені законодавством.

 

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/