1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Ревізійну комісію Публічного акціонерного товариства

Запорізький електроапаратний завод” (надалі – Положення) розроблено у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Публічного акціонерного товариства

Запорізький електроапаратний завод” (надалі – Товариство).

1.2. Положення затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства і може бути ними змінено та доповнено, в тому числі викладене у новій редакції.

1.3. Визнання недійсним одного чи декількох частин цього Положення не впливає на чинність інших його положень, встановлених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

2.  ПРАВОВИЙ  СТАТУС  РЕВІЗІЙНОЇ  КОМІСІЇ  ТОВАРИСТВА

2.1. Ревізійна комісія є органом Товариства, який контролює фінансово-господарську діяльність Дирекції Товариства, що передбачає здійснення нею планових та позапланових перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства, його філій, представництв та інших відокремлених підрозділів.

2.2. Компетенція Ревізійної комісії Товариства визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

 

3.  ПОРЯДОК  УТВОРЕННЯ  РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ  ТОВАРИСТВА, 

ЇЇ  СКЛАД  ТА  СТРОК  ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Ревізійна комісія Товариства обирається загальними зборами акціонерів з числа акціонерів Товариства у кількості 3 (трьох) осіб  шляхом кумулятивного голосування і складається з Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії. Кумулятивне голосування  -  голосування ,  коли  загальна  кількість  голосів акціонера помножується на кількість членів Ревізійної комісії,  а акціонер має право віддати всі підраховані таким чином голоси за одного кандидата або розподілити їх  між  кількома кандидатами.

Голова або член Ревізійної комісії Товариства не може одночасно бути Генеральним директором, членом Дирекції та членом Наглядової ради Товариства, іншою посадовою особою Товариства.

Головою та членами Ревізійної комісії Товариства не можуть бути фізичні особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

Особи, обрані до складу Ревізійної комісії Товариства, можуть переобиратись на цю посаду необмежену кількість разів.

3.2. Повноваження Голови або члена Ревізійної комісії Товариства припиняються достроково:

    3.2.1. у разі одностороннього складення з себе власних повноважень;

    3.2.2. у разі втрати Головою або членом Ревізійної комісії статусу акціонера Товариства;

    3.2.3. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків Голови або члена Ревізійної комісії;

    3.2.4. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання Голови або члена Ревізійної комісії за невиконання або неналежне виконання покладених на нього обов’язків;

    3.2.5. обрання загальними зборами акціонерів нового складу Ревізійної комісії Товариства;

    3.2.6. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

   У випадках, передбачених підпунктами 3.2.2, 3.2.3 пункту 3.2. цього Положення, Голова або член Ревізійної комісії Товариства зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Дирекцію  та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

   У разі одностороннього складення з себе повноважень Голова або член Ревізійної комісії Товариства зобов’язаний письмово повідомити про це Дирекцію та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе власні повноваження, якщо інший термін не погоджений Наглядовою радою Товариства.

 

4.  ПОРЯДОК  РОБОТИ  РЕВІЗІЙНОЇ  КОМІСІЇ  ТОВАРИСТВА 

4.1. Роботою Ревізійної комісії Товариства керує Голова Ревізійної комісії, що обирається до складу Ревізійної комісії на першому засіданні новообраної Ревізійної комісії Товариства.

4.2.    Права та обов`язки Голови Ревізійної комісії та членів Ревізійної комісії.

 4.2.1. Права Голови Ревізійної комісії:

- прийняття участі в засіданнях Наглядової ради та Дирекції Товариства з правом дорадчого голосу;

- доступ до документів Товариства, необхідних для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.2.2. Обов`язки Голови Ревізійної комісії Товариства:

© організація роботи Ревізійної комісії;

© скликання та ведення засідань Ревізійної комісії;

© координація підготовки і затвердження переліку питань порядку денного засідань Ревізійної комісії;

© доповідь про результати проведених Ревізійною комісією перевірок загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства;

© здійснення інших функцій, необхідних для організації діяльності Ревізійної комісії в межах її повноважень.

4.2.3. Права членів Ревізійної комісії:

- прийняття участі в засіданнях Наглядової ради та Дирекції Товариства з правом дорадчого голосу;

- доступ до документів Товариства, необхідних для проведення перевірок фінансово-господарської діяльності Товариства;

4.2.4. Обов`язки членів Ревізійної комісії:

- прийняття участі в засіданнях Ревізійної комісії;

- прийняття участі в перевірках фінансово-господарської діяльності Товариства.

4.3. Організаційною формою роботи Ревізійної комісії Товариства є планові та позапланові перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства та засідання Ревізійної комісії Товариства.

4.4. Перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства проводяться Ревізійною комісією Товариства:

     4.4.1. Планові перевірки – за підсумками фінансово-господарської діяльності Товариства за рік з метою надання загальним зборам акціонерів Товариства висновків по річних звітах та балансу Товариства.

Планова перевірка повинна бути закінчена Ревізійною комісією Товариства, а висновок по ній підготовлений та переданий Наглядовій раді та Правлінню Товариства до дати проведення чергових загальних зборів акціонерів Товариства.

     4.4.2. Позапланові перевірки:

© з власної ініціативи;

© за дорученням Загальних зборів акціонерів;

© за дорученням Наглядової ради;

© на вимогу акціонерів, які володіють у сукупності більш як 10 (десятьма) відсотками голосів.

Позапланова перевірка фінансово-господарської діяльності Товариства має бути розпочата не пізніше 10 (десяти) робочих днів з моменту отримання вимоги акціонерів або протоколу Загальних зборів акціонерів або протоколу Наглядової ради Товариства.

4.5. Перевірки Ревізійної комісії Товариства не повинні порушувати нормального режиму роботи Товариства.

4.6. Регламент засідань Ревізійної комісії Товариства затверджується та змінюється самою Ревізійною комісією.

4.7. Під час голосування на засіданні Ревізійної комісії Товариства Голова та кожен з членів Ревізійної комісії мають один голос.

4.8. Рішення Ревізійної комісії Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Ревізійної комісії, присутніх на засіданні.

У випадку розподілу голосів порівну голос Голови Ревізійної комісії Товариства є вирішальним.

4.9. За підсумками перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства Ревізійна комісія складає висновок, в якому має міститися:

© підтвердження достовірності даних фінансової звітності Товариства за відповідний період;

© інформація про факти порушення актів законодавства під час провадження фінансово-господарської діяльності, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та надання звітності;

© інформація про інші факти, виявлені під час проведення перевірки.

Складений Ревізійною комісією Товариства висновок підписується усіма членами Ревізійної комісії, які брали участь у проведенні перевірки.

4.10. Рішення Ревізійної комісії Товариства, прийняті на її засіданнях, оформлюються у вигляді протоколу.

     4.11. В протоколі засідання Ревізійної комісії зазначається:

© повне найменування Товариства;

© дата та місце проведення засідання Ревізійної комісії;

© питання порядку денного;

© рішення, прийняті Ревізійної комісії.

Протоколи засідань Ревізійної комісії Товариства зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

 

5.  ВИНАГОРОДА  ЧЛЕНІВ  РЕВІЗІЙНОЇ  КОМІСІЇ  ТОВАРИСТВА 

5.1. Членам Ревізійної комісії за виконання ними власних обов’язків винагорода не виплачується.

5.2. Голові Ревізійної комісії компенсуються витрати пов’язані з виконанням ним своїх посадових обов’язків, в тому числі, але не виключно, витрати, пов’язані зі службовими відрядженнями, які включають добові за час перебування у відрядженні, вартість проїзду до місця призначення та при повернені, витрати по найму жилого приміщення. Вищевказані витрати компенсуються Голові Ревізійної комісії в порядку і розмірах, встановлених чинним законодавством України.

 

6.ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЧЛЕНІВ РЕВІЗІЙНОЇ КОМІСІЇ ТОВАРИСТВА

6.1. Члени Ревізійної комісії несуть цивільно-правову відповідальність перед Товариством за збитки, завдані Товариству їх винними діями (бездіяльністю).

6.2. Члени Ревізійної комісії, які порушили покладені на них обов’язки, несуть відповідальність у розмірі збитків, завданих Товариству, якщо інші підстави та розмір відповідальності не встановлені чинним законодавством України.

6.3. При визначенні підстав та розміру відповідальності членів Ревізійної комісії повинні бути прийняті до уваги обставини, які мають значення для справи.

6.4. Товариство має право звернутися з позовом до члена Ревізійної комісії про відшкодування завданих йому збитків на підставі рішення Загальних зборів акціонерів Товариства.

6.5. Порядок притягнення членів Ревізійної комісії до відповідальності регулюється нормами чинного законодавства України.

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/