1.  ЗАГАЛЬНІ  ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про Дирекцію Публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод ” (надалі – Положення) розроблено у відповідності з чинним законодавством України та Статутом Публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод” (надалі – Товариство).

1.2. Положення затверджується загальними зборами акціонерів Товариства і може бути ними змінено та доповнено, в тому числі викладене у новій редакції.

1.3. Визнання недійсним одного чи декількох частин цього Положення не впливає на чинність інших його положень, встановлених ним, якщо це не суперечить чинному законодавству України.

 

2.  ПРАВОВИЙ  СТАТУС  ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА

2.1. Дирекція є колегіальним виконавчим органом Товариства, який діє від імені Товариства,  здійснює керівництво його діяльністю в порядку, встановленому Статутом Товариства та законодавством України.

2.2. Дирекція підзвітна Загальним зборам акціонерів та Наглядовій раді Товариства й організує виконання їх рішень.

2.3. Компетенція Дирекції Товариства, в тому числі Генерального директора, визначається чинним законодавством України та Статутом Товариства.

2.4. За рішенням Наглядової ради на Дирекцію Товариства може покладатися виконання окремих функцій, що належать до компетенції Наглядової ради Товариства.

 

3.  ПОРЯДОК  УТВОРЕННЯ  ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА, 

ЇЇ  СКЛАД  ТА  СТРОК  ПОВНОВАЖЕНЬ

3.1. Дирекція складається з Генерального директора та членів Дирекції у кількості, що визначається структурою управління Товариством, яка затверджується Загальними зборами акціонерів Товариства.

 3.2. Посади Генерального директора та членів Дирекції можуть займати як акціонери, так і особи, які не є акціонерами Товариства.

Генеральний директор та інші члени Дирекції не можуть одночасно бути Головою, членами Наглядової ради або Ревізійної комісії Товариства.

Генеральним директором та іншими членами Дирекції не можуть бути особи, яким згідно із чинним законодавством України заборонено обіймати посади в органах управління акціонерних товариств, або які мають непогашену судимість за крадіжки, хабарництво та інші корисливі злочини.

3.3. Обрання Генерального директора та затвердження кандидатур членів Дирекції,  представлених Генеральним директором, відбувається простою більшістю голосів акціонерів, зареєстрованих для участі у Загальних зборах.

3.4. Особи, обрані Генеральним директором або членами Дирекції Товариства, можуть переобиратись на ці посади необмежену кількість разів.

3.5. Генеральний директор та інші члени Дирекції перебувають у трудових відносинах з Товариством.

За рішенням Загальних зборів акціонерів після обрання Дирекції Товариства з Генеральним директором може бути укладений трудовий договір у формі контракту, а з членами Дирекції – строкові трудові договори.

Від імені Товариства контракт та будь-які інші договори з Генеральним директором підписує Голова Наглядової ради Товариства, з іншими членами Дирекції – Генеральний директор Товариства.

3.6. Повноваження Генерального директора та/або членів Дирекції Товариства припиняються достроково:

3.6.1. у разі одностороннього складення з себе повноважень Генерального директора, заступника Генерального директора або члена Дирекції Товариства;

3.6.2. у разі виникнення обставин, які відповідно до чинного законодавства України перешкоджають виконанню обов’язків Генерального директора або члена Дирекції Товариства;

3.6.3. прийняття загальними зборами акціонерів рішення про відкликання з посади Генерального директора або члена Дирекції Товариства;

3.6.4. затвердження загальними зборами акціонерів нового складу Дирекції Товариства;

3.6.5. в інших випадках, передбачених чинним законодавством України та Статутом Товариства.

У випадку, передбаченому підпунктом 3.6.2 пункту 3.6. цього Положення, Генеральний директор або член Дирекції Товариства зобов’язаний протягом 10 (десяти) календарних днів у письмовій формі повідомити Дирекцію та Наглядову раду Товариства про настання цих обставин.

У разі одностороннього складення з себе повноважень Генеральний директор або член Дирекції Товариства зобов’язаний письмово повідомити про це Дирекцію та Наглядову раду Товариства не пізніше як за 60 (шістдесят) календарних днів до дати, з якої він бажає скласти з себе свої повноваження.

 

4.  ПОРЯДОК  РОБОТИ  ДИРЕКЦІЇ  ТОВАРИСТВА 

4.1. Загальне керівництво роботою Дирекції Товариства здійснює Генеральний директор, який скликає та веде засідання Дирекції, формує порядок денний засідань Дирекції Товариства, організує контроль за виконанням прийнятих Дирекцією рішень, здійснює інші дії по керівництву роботою Дирекції.

Генеральний директор має право на підставі довіреності передати частину своїх повноважень, визначених цим пунктом Положення, іншим членам Дирекції.

4.2. Для забезпечення ведення протоколів засідань, оформлення і підписання витягів з них, підготовки документів для Дирекції Товариства, забезпечення постійного взаємозв’язку між членами Дирекції Товариства, між Дирекцією та Наглядовою радою Товариства, вирішення інших організаційно-технічних питань Генеральний директор з числа членів Дирекції призначає Секретаря Дирекції Товариства.

4.3. Організаційною формою роботи Дирекції Товариства є засідання, які проводяться у разі необхідності, але не менше одного разу на тиждень.

       4.4. Під час голосування на засіданні Дирекції Товариства Генеральний директор та кожен з членів Дирекції мають один голос.

4.5. Рішення Дирекції Товариства приймаються простою більшістю голосів членів Дирекції,  присутніх на засіданні.

У випадку розподілу голосів порівну, голос Генерального директора є вирішальним.

4.6. Рішення Дирекції Товариства оформлюються у вигляді протоколу.

4.7. Під час засідання Дирекції Товариства Секретар Дирекції веде протокол, який затверджує Генеральний директор.

В протоколі засідання Дирекції Товариства зазначається:

© повне найменування Товариства;

© дата та місце проведення засідання Дирекції;

© питання порядку денного;

© рішення, прийняті Дирекцією Товариства.

4.8. Протоколи засідань Дирекції Товариства зберігаються протягом строку, встановленого чинним законодавством України.

4.9. Рішення Дирекції Товариства, прийняті в межах її компетенції, є обов’язковими для виконання всіма працівниками Товариства.

Рішення Дирекції Товариства доводяться до їх виконавців у вигляді виписок із протоколу засідання Дирекції окремо по кожному питанню. Виписки із протоколу засідання Дирекції Товариства оформлюються секретарем Дирекції і надаються особисто під розпис виконавцям протягом 3 (трьох) робочих днів з дати складання протоколу засідання Дирекції, якщо інший строк не зазначений у рішенні Дирекції Товариства.

4.10. Контроль за виконанням рішень, прийнятих Дирекцією Товариства, здійснює Генеральний директор.

 

5.  ІНШІ  ПОЛОЖЕННЯ

5.1. Дирекція Товариства несе відповідальність за дотримання правил та норм охорони праці, техніки безпеки, пожежної безпеки, санітарних та епідемічних норм, інших законодавчих та підзаконних актів, які встановлюють спеціальні правила та вимоги, обов’язкові для Товариства.

5.2. Всі документи грошового, кредитного та майнового характеру, звіти та баланси Товариства підписуються Генеральним директором та головним бухгалтером Товариства.

5.3. Посадові особи Товариства, винні у порушенні вимог цього Поло­ження, несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України, Статутом Това­риства та іншими внутрішніми документами Товариства.

 

 

 

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/