Синтез-Аудит-Фінанс

Аудиторська фірма

69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко 60/4 , тел./ факс: 212-00-97

Свідоцтво  № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктів  аудиторської

 діяльності видане рішенням АПУ  від 26.01.2001 р. № 98

e-mail: info@ saf –audit.com.ua

сайт: saf –audit.com.ua

 

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК

(ЗВІТ  НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)

щодо фінансової звітності

Приватного акціонерного товариства

 «Запорізький електроапаратний завод»

за  2016 рік

Акціонерам  та керівництву ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»

Приватним підприємством «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс», яка діє на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів  №1372, виданого рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001р., подовженого рішенням Аудиторської палати України № 317/4 від 26.11.2015 року, дійсне до 26.11.2020 року, проведено аудит фінансової звітності Приватного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» (скорочена назва ПрАТ «ЗЕАЗ») за 2016 рік.

Мета аудиту - виказування незалежної професійної думки відносно достовірності фінансової звітності в усіх суттєвих аспектах та відповідності її Концептуальним основам фінансової звітності, МСФЗ, прийнятій обліковій політиці  станом на 31.12.2016р.

Основні відомості про ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»:

Повне найменування:

Приватне акціонерне товариство

«Запорізький електроапаратний завод»

Код за ЄДРПОУ                                      14281020                     
Дата первинної реєстрації 12.08.1996
Орган, який видав свідоцтво Виконавчий комітет Запорізької міської ради Запорізької області
Дата та номер останньої реєстраційної дії

06.05.2016 р. № 1 103 105 0028 003793 (зміна типу  

акціонерного товариства з публічного в приватне). Згідно рішення загальних зборів акціонерів, Протокол №23 від 21.04.2016р.

Основний вид економічної діяльності 27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Місцезнаходження  69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 9
Телефон (061) 2127215

Опис аудиторської перевірки

Ми провели аудиторську перевірку у відповідності  з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську діяльність», інших законодавчих актів України та у відповідності з вимогами Міжнародних стандартів контролю якості, аудиту, огляду, іншого надання впевненості та супутніх послуг (далі - МСА) Міжнародної федерації бухгалтерів, в тому числі у відповідності із МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Аудитором зроблені дослідження шляхом тестування доказів на обґрунтування сум та інформації, розкритих у фінансовому звіті, а також оцінка відповідності застосування принципів обліку Концептуальним основам фінансової звітності, МСФЗ, прийнятій обліковій політиці.

Аудиторський висновок складено у відповідності до вимог Законодавства України в сфері господарської діяльності і оподаткування: Законів України «Про акціонерні товариства», «Про господарські товариства»; «Про цінні папери та фондовий ринок»; «Про аудиторську діяльність»; «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»; Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку та фінансової звітності, Міжнародних стандартів аудиту, зокремаМСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність».

Аудитором проводилась вибіркова перевірка фінансових звітів Приватного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» станом на 31.12.2016 року, які складають повний комплект фінансової звітності:

-  Баланс (Звіт про фінансовий стан) станом на 31.12.2016 р.,

-  Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід) за 2016 р.,

-  Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом) за 2016 р.,

-  Звіт про власний капітал за 2015 р.,

Примітки до річної фінансової звітності за 2016 р.

Аудит здійснений на підставі наступних документів:

Статут товариства;

Протоколи загальних зборів акціонерів;

Свідоцтво про державну реєстрацію товариства;

Банківські та інші розрахункові документи за 2016 рік;

Оборотно-сальдові відомості по бухгалтерських рахунках за 2016 рік;

Первинні документи по рахунках товариства за 2016 рік;

Договори з фінансово-господарської діяльності товариства та інші документи, що відображають та підтверджують здійснення фінансово-господарських операцій товариства за 2016 рік;

Трансформаційні таблиці переводу показників бухгалтерського обліку з оцінок по П(С)БО в МСФЗ.

Основою подання фінансової звітності ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), Міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО).        

Товариство визнало Концептуальну основу фінансової звітності, яка ґрунтується на чинних Міжнародних стандартах фінансової звітності, та затвердило облікову політику Наказом № 91 від 05.03.2012року.

Фінансова звітність підготовлена на підставі правил обліку та оцінки об’єктів обліку за історичною собівартістю, за винятком оцінки необоротних активів,  дебіторської заборгованості та інших фінансових активів, визначення яких на дату балансу здійснюється за справедливою вартістю з віднесенням змін за рахунок прибутків та збитків.   

            Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності були розкриті в Примітках до фінансової звітності. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх періодів, які надані в звітності.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності була складена на основі бухгалтерських записів  згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» несе відповідальність за складання фінансової звітності відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», Міжнародних стандартів фінансової звітності та її достовірне подання. Управлінський персонал також несе відповідальність за такий внутрішній контроль, який він вважає потрібним для складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки; вибір та застосування відповідної облікової політики, а також облікових оцінок, які відповідають обставинам та Концептуальній основі фінансової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щодо безперервності діяльності.

Відповідальність аудитора

Нашою відповідальністю є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів  аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту, в тому числі  МСА 705 «Модифікація думки у звіті незалежного аудитора», МСА 720 «Відповідальність аудитора щодо іншої інформації в документах, що містять перевірену аудитором фінансову звітність». Ці стандарти  вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур  для отримання аудиторських доказів щодо сум та розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання суб`єктом господарювання фінансової звітності,  з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом, та  загального подання фінансової звітності, включаючи припущення управлінського персоналу щодо безперервності діяльності.

Ми вважаємо, що отримали достатні та прийнятні аудиторські докази для висловлення нашої  думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

В ході аудиту ми не в повному обсязі отримали зовнішні підтвердження сум дебіторської заборгованості та зобов`язань, відображених на балансі товариства станом на 31.12.2016 року.

За даними Звіту про фінансовий стан товариства на 31.12.2016 року залишкова вартість основних засобів досягла нульового  значення, що не відповідає вимогам МСФЗ 16 «Основні засоби».  Ми звертаємо увагу на те, що Товариство не визначало справедливої вартості основних засобів станом на 31.12.2016 року, не здійснювало оцінку суттєвості відхилення залишкової вартості основних засобів від їх справедливої вартості та не проводило переоцінки вартості основних засобів при складанні фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2016 року. Первісна вартість таких основних засобів на кінець року складає  5954 тис. грн.  Кількісна оцінка впливу зазначеного відхилення  на річну бухгалтерську звітність не може бути нами проведена з достатньою надійністю.

Умовно-позитивна думка

На нашу думку, за виключенням обмежень, зазначених в параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки»,  фінансова звітність справедливо і достовірно в усіх суттєвих аспектах відображає фінансовий стан ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»  на 31 грудня 2016 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за 2016 рік відповідно Міжнародних стандартів фінансової звітності.

Розкриття інформації про власний капітал

В процесі аудиторської перевірки, на наш погляд, було отримано достатньо свідоцтв, які дозволяють зробити висновок про правильність відображення та розкриття інформації щодо власного капіталу. На нашу думку, акціонерне товариство в усіх суттєвих аспектах виконало необхідні вимоги щодо дотримання принципів бухгалтерського обліку і фінансової звітності станом на 31.12.2016 р. та вірно відобразило розмір власного капіталу у фінансовій звітності.

Власний капітал ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» станом на 31.12.2016 р. складається із:

-          статутного капіталу             -    330 тис. грн.;

-          капіталу у дооцінках           -     525 тис. грн.;

-          резервного капіталу            -     101 тис. грн.;

-          нерозподіленого прибутку -  26910 тис. грн.

Статутний капітал товариства сформований згідно Закону України «Про господарські товариства», обліковується на рахунку 401 «Статутний капітал» у сумі 330 тис. грн. та відповідає установчим документам.

Остання редакція Статуту ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» зареєстрована 06.05.2016 р. за № 1 103 105 0028 003793. Згідно рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол № 23 від 21.04.2016 р.) назву публічного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» змінено на приватне акціонерне товариство «Запорізький електроапаратний завод» - ПрАТ «ЗЕАЗ».

Розмір Статутного  капіталу станом на 31.12.2016  р.:

-      заявлений  -  329 785,80 грн.

-      сплачений -  329 785,80 грн.    

          Склад та структура Статутного капіталу:

-      кількість акцій         -     1 648 929  шт.     

-      види акцій                -    прості  іменні

-      номінальна вартість -     0,2 грн.

Державною комісією з цінних паперів та фондовому ринку  Товариству видано свідоцтво  про реєстрацію випуску акцій (Реєстраційний № 94/08/1/10 від  26.05.2016 року).

Склад акціонерів товариства, які станом на 31.12.2016 р. володіють акціями більш 10% суми статутного капіталу:

Акціонери товариства

айменування, код ЄДРПОУ, країна)

Кількість акцій, шт. Сума, грн. Відсотки, %
Приватна науково виробнича фiрма «ЕЛМС», 19266456, Україна 1 026 222 205 244,40 62,2357
Фізичні особи – громадяни України 622 707 124 541,40 37,7643

Змін у складі статутного капіталу, викупу власних акцій за період, що перевірявся не відбувалось.

Капітал у дооцінках станом на 31.12.2016 року складає 525 тис. грн. та утворений за рахунок проведення  дооцінки основних засобів на дату переходу на МСФЗ. Протягом 2016 року відбулось зменшення капіталу у дооцінках на суму 33 тис. грн.  Зміни відбулись за рахунок списання амортизації на суму дооцінки основних засобів.

Резервний капітал станом на 31.12.2016 року складає 101 тис. грн., обліковується на рахунку 43 «Резервний капітал» та утворений відповідно до Статуту за рахунок прибутку минулих періодів. Змін у складі резервного капіталу протягом 2016 року не відбувалось.

Нерозподілений прибуток станом на 31.12.2016 р. склав 26910 тис. грн. (залишок на початок року 27443 тис. грн., зменшення на 533 тис. грн.). Зміни в показниках нерозподіленого прибутку в порівнянні з минулими періодами виникли в зв’язку з наступним:

-        виправлення помилок минулих періодів –  «-» 53 тис. грн.;

-        інші зміни – «-» 527 тис. грн.;

-   чистий прибуток, отриманий в поточному році – 14 тис. грн.;

-   визнані в складі нерозподіленого прибутку суми амортизації дооцінки вартості необоротних активів   – 33 тис. грн.

Таким чином, власний капітал товариства станом на 31.12.2016 року складає 27866 тис. грн.

Відображення в звітності власного капіталу відповідає Концептуальній основі фінансової звітності та МСФЗ.

Розкриття інформації щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

Визнання доходів в бухгалтерському обліку товариства здійснюється з використанням методу нарахування всіх операцій, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає вимогам МСБО 18 «Дохід».

Протягом 2016 року товариством був отриманий дохід у сумі 33 423 тис. грн., у тому числі:

- чистий дохід від реалізації готової продукції  - 24 484 тис. грн.;

- інші операційні доходи –  7 324 тис. грн. (дохід від реалізації іноземної валюти - 71 тис. грн.; дохід від реалізації інших оборотних активів – 1 436 тис. грн.; дохід від оренди – 1 309 тис. грн.; позитивне значення курсових різниць валюти – 4 408 тис. грн.; дохід від списання кредиторської заборгованості – 41 тис. грн.; штрафи отримані – 53 тис. грн..; інші  – 6 тис. грн.);

-  інші фінансові доходи –  642 тис. грн. (отримані відсотки по депозитам);

-  інші доходи – 973 тис. грн. (доходи від продажу необоротних активів).

Визнання витрат в фінансовій звітності підприємства здійснюється з використанням методу нарахування всіх витрат, які можуть бути достовірно оцінені, що відповідає Концептуальній основі  фінансової звітності та МСФЗ.

Загальна сума витрат за 2016 рік  склала 33 409 тис. грн., у тому числі:

-         собівартість реалізованої готової продукції  – 21 024 тис. грн.;

-         адміністративні витрати – 6 075 тис. грн.;

-         витрати на збут – 1 298 тис. грн.;

-         інші операційні витрати – 4 920 тис. грн. (збитки від продажу іноземної валюти – 89 тис, грн.; втрати від операційної курсової різниці - 2669 тис. грн.; собівартість реалізованих запасів – 1 351 тис. грн.; нараховані штрафи – 170 тис. грн.; витрати від списання безнадійної заборгованості - 4 тис. грн.; інші витрати – 637 тис. грн.);

-         фінансові витрати – 47 тис. грн. (відсотки по дисконтованим зобов’язанням);

-         інші витрати – 2 тис. грн. (залишкова вартість ліквідованих основних засобів);

-         витрати з податку на прибуток – 43 тис. грн.

Таким чином, за наслідками 2016 року ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» отримав чистий прибуток у сумі 14 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи фінансової звітності за МСФЗ.

Відповідність вартості чистих активів вимогам законодавства

Розмір чистих активів або власного капіталу товариства, що відображений у фінансовій звітності станом на 31.12.2016 р. складає 27 866 тис. грн.

Фінансові звіти об’єктивно та достовірно розкривають інформацію про вартість чистих активів товариства за 2016 рік, тобто про розмір його статутного капіталу, капіталу в дооцінках, резервного капіталу та нерозподіленого прибутку.

Чисті активи ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» більші за суму статутного капіталу на 27 536 (27 866 – 330) тис. грн., що відповідає вимогам ст. 155 Цивільного Кодексу України від 16.01.2003р. № 435 IV.

ЗВІТ ЩОДО ВИМОГ ІНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТІВ

Розкриття інформації про дії, які відбулися протягом 2016  року та  можуть вплинути на фінансово – господарський стан Товариства та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів

В ході аудиту встановлено, що протягом звітного періоду  мали місце події, які згідно з частиною першою статті 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» віднесені  до складу особливої інформації:

Зміна складу посадових осіб

           21.04.2016 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗЕАЗ» прийнято наступні рішення:

1) Обрано на посаду генерального директора Сидоренко Марка Володимировича (володіє часткою  0,1404 %), термін дії повноважень 5 років.

2) У зв’язку із закінченням терміну дії повноважень попереднього складу ревiзiйної комiсiї на новий термін - п'ять років до складу ревiзiйної комiсiї було обрано:

-  Лисенко Ольгу Павлiвну (володіє часткою 0,0015 %);

-  Штефан Олену Максимiвну (володіє часткою 0,0246 %);

-  Носонову Свiтлану Дмитрiвну (володіє часткою 0,0015 %).

 

Розкриття іншої інформації

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів нами не виявлено суттєвих невідповідностей між фінансовою звітністю, що підлягала аудиту, та іншою інформацією, що розкривається емітентом цінних паперів та подається до НКЦПФР разом з фінансовою звітністю.

Товариство у 2016 році мало виконання значних правочинів відповідно:

- ст. 70 Закону України «Про акціонерні товариства» (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності);

- п.8.1 розділу 8 Статуту (10 і більше відсотків вартості активів товариства за даними останньої річної фінансової звітності);

Вартість активів станом на 01.01.2016 року складає 31868 тис. грн. Сума мінімального правочину складає 3186,8 тис. грн.

Виконання значних правочинів у 2016 році

Правочини на продаж готової продукції ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»:

Специфікації, укладені протягом 2016 р. на загальну суму  6160352,71 грн. без ПДВ, до Контракту № Э037-УВС/2006 від 19.09.2006 р. з ТОВ «Армат»,м.Москва, РФ:

СП №130 від 22.12.2015р.на суму 1 047 150,00рос. руб.

СП №131 від 18.01.2016р. на суму 999 750,00 рос. руб.

СП №132 від 08.02.2016р. на суму 1 069 180,00 рос.руб.

СП №133 від 24.02.2016р. на суму 140 000,00 рос.руб.

СП №134 від 17.03.2016р. на суму 788 800,00 рос.руб.

СП №135 від 30.03.2016р. на суму 472 920,00 рос.руб.

СП №136 від 27.04.2016р. на суму 1 193 365,00 рос.руб.

СП №137 від 12.05.2016р. на суму 1 143 780,00 рос.руб.

СП №138 від 21.07.2016р. на суму 768 100,00 рос.руб.

СП №139 від 16.08.2016р. на суму 1 855 890,00 рос.руб.

СП №140 від 05.09.2016р. на суму 468 620,00 рос.руб.

СП №141 від 14.09.2016р. на суму 862 360,00 рос.руб.

СП №142 від 28.09.2016р. на суму 500 000,00 рос.руб.

СП №143 від 19.10.2016р. на суму 1 396 000,00 рос. руб.

СП №144 від 25.10.2016р. на суму 1 113 695,00 рос.руб.

СП №145 від 26.10.2016р. на суму 220 750,00 рос.руб.

СП №146 від 14.11.2016р. на суму 994 510,00 рос.руб.

СП №147 від 24.11.2016р. на суму 983 010,00 рос.руб.

Поставка на експорт за період з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. на загальну суму 6 157 978,97 грн., в тому числі

Рах. - фактура 2-1-000001 (20.01.16) – 334049,01 грн.

Рах. - фактура 2-2-000005 (22.02.16) – 331847,34 грн.

Рах. - фактура 2-3-000003 (14.03.16) – 433271,97 грн.

Рах. - фактура 2-4-000005 (18.04.16) – 479388,88 грн.

Рах. - фактура 2-5-000006 (26.05.16) – 486497,59 грн.

Рах. - фактура 2-7-000002 (05.07.16) – 408555,35 грн.

Рах. - фактура 2-8-000001 (15.08.16) – 290438,94 грн.

Рах. - фактура 2-9-000003 (12.09.16) – 473443,78 грн.

Рах. - фактура 2-10-00002 (17.10.16) – 739001,98 грн.

Рах. - фактура 2-10-00015 (26.10.16) – 274501,23 грн.

Рах. - фактура 2-11-00004 (28.11.16) – 1084382,18 грн.

Рах. - фактура 2-12-00003 (19.12.16) – 822600,72 грн.

Разом:

6158 тис. грн./ 31 868 тис. грн. = 19 % від вартості Активів на 31.12. 2015р.

Всі зазначені значні правочини виконані у повному обсязі.

На підставі наданих до аудиторської перевірки документів ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинів, норм статуту та прийнятих рішень учасників.

Повноваження на укладання значних правочинів затверджено рішення чергових загальних зборів акціонерів (протокол №23 від 21.04.2016р. п.10 порядку денного).

Стан корпоративного управління, у тому числі  внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства»

Формулювання складу органів корпоративного управління Приватного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» здійснюється відповідно до:

- Розділу 9-13 Статуту, затвердженого 02.06.2011 року (номер запису - 11031050018003793) зі змінами від 06.05.2016 р. за № 1 103 105 0028 003793.

Протягом звітного року в акціонерному товаристві функціонували наступні органи корпоративного управління:

-          загальні збори акціонерів,

-          наглядова рада,

-          дирекція;

-          ревізійна комісія.

Відповідні положення  розміщені на сайті Товариства.

Створення служби внутрішнього аудиту не передбачено внутрішніми документами акціонерного товариства, посада Корпоративного секретаря не створена.  

Кількісний склад сформованих органів корпоративного управління відповідає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рішенням загальних зборів акціонерів (Протокол №18 від 21.04 2011 р.).

Функціонування органів корпоративного управління регламентується положеннями Статуту та Положеннями товариства.

Щорічні загальні збори акціонерів проводились в термін, визначений Законом України «Про акціонерні товариства» – до 30 квітня.

Фактична періодичність засідань наглядової ради відповідає термінам, визначеним Законом України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту – не рідше одного разу на квартал.

Протягом звітного року дирекція товариства (генеральний директор та інші члени дирекції) здійснювало поточне управління фінансово-господарською діяльністю в межах повноважень, які встановлено Статутом акціонерного товариства.

Контроль за фінансово-господарською діяльністю акціонерного товариства протягом звітного року здійснювався ревізійною комісією.

Фактична реалізація функцій ревізійної комісії протягом звітного року пов'язана з перевіркою фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства за рік.

Спеціальні перевірки протягом звітного року ревізійною комісією не проводились.

На дату надання цього звіту ревізійною комісією товариства проводиться перевірка фінансово-господарської діяльності товариства.    

За результатами виконаних процедур перевірки стану корпоративного управління, у тому числі внутрішнього аудиту відповідно до Закону України «Про акціонерні товариства», можна зробити висновок:

1) прийнята та функціонуюча система корпоративного управління у товаристві відповідає вимогам Закону України «Про акціонерні товариства» та вимогам Статуту,

2) «Інформація про стан корпоративного управління», наведена у річному фінансовому звіті, складена в усіх суттєвих аспектах відповідно до вимог «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», затверджених рішенням Комісії від 03.12.2013 № 2826, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712.

Ідентифікація та оцінка ризиків суттєвого викривлення фінансової звітності внаслідок шахрайства проводилась відповідно до МСА 240 «Відповідальність аудитора, що стосується шахрайства, при аудиті фінансової звітності».

Під час аудиту не було виявлено обставин, що свідчать про можливість шахрайства. У своїй поточній діяльності ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» наражається на зовнішні та внутрішні ризики. На нашу думку, заходи контролю, які застосував та яких дотримувався управлінський персонал компанії для запобігання й виявлення шахрайства, є відповідними та ефективними.

Розкриття інформації, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акціонерні товариства»

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти, які б вказували на те, що фінансова звітність за 2016 р. складена на підставі недостовірних та неповних даних про фінансово-господарську діяльність Товариства.

Під час перевірки аудиторами не були виявлені факти порушення законодавства під час проведення фінансово-господарської діяльність, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського обліку та подання звітності окрім тих, що призвели до модифікації аудиторської думки та про які йдеться у параграфі «Підстава для висловлення умовно-позитивної думки».

Довідка

про фінансовий стан ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод»

на 31.12.2016 р.

Показники

на

31.12.2015

на

31.12.2016

Примітки

1. Коефіцієнт ліквідності:

1.1. Загальний (коефіцієнт покриття)

К 1.1 =   2ра

               3рп

8,36 6,37 Коефіцієнт загальної ліквідності  вказує, що  товариство незалежне від позикових коштів при фінансуванні реальних активів. Теоретичне значення 1,0 – 2,0

1.2 поточної ліквідності

К 1.2 =2ра-S р.(1100-1110)

                     3рп

6,17 4,88 Теоретичне значення коефіцієнта 0,6-0,8. Даний коефіцієнт свідчить про достатній  рівень ліквідності товариства

  1.3 Абсолютної ліквідності

К 1.3 =  р1165

                3рп

5,02 3,84

Оптимальний  коефіцієнт 0,2-0,3.

Коефіцієнт  свідчить  про достатню наявність коштів у разі необхідності миттєвої сплати поточних боргів

1.4 Чистий оборотний капітал. тис грн.

К 1.4 =2 ра – 3 рп

23664 24963

Теоретичне значення показника більше 0.

Збільшення  на 1299 тис. грн.

  1. Коефіцієнт (фінансової стійкості)  (автономії)

     К 2    =         1рп              .

                 Підсумок активу

0,89 0,85 Теоретичне значення коефіцієнта не менш 0,5
  1. Коефіцієнт покриття  зобов'язань власним капіталом.

К 3=  2рп + 3рп+4рп 

                        1рп

0,12 0,18 Характеризує  незалежність підприємства від зовнішніх позик. Теоретичне значення коефіцієнту не більше 1.
  1. Коефіцієнт ефективності використання активів

К 4 = Чистий прибуток

            1ра+2ра+3ра

Прибутку

немає

0,0004 Вказує на строк окупності прибутком вкладених коштів у майно.

5. Коефіцієнт  ефективності використання власних коштів (капіталу)

К 5 = Чистий прибуток

                    1рп

Прибутку

немає

0,0005

Теоретичне значення не менш 0,4.

  1. Коефіцієнт рентабельності

6.1. Коефіцієнт рентабельності активів

К 6.1           Чистий прибуток            .     

 (Підсумок акт.(гр3)+Підсумок акт (гр4))/2

Прибутку

немає

0,0004

  Теоретичне значення  більше 0.

  1. Коефіцієнт рентабельності власного капіталу

К 6.2 =      Чистий прибуток     .     

             (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2

Прибутку

немає

0,0004

Теоретичне значення більше 0. 

 ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» станом на 31 грудня 2016 року ліквідне та платоспроможне, має досить стійкий  фінансовий стан.

Основні відомості про аудиторську фірму:

Назва аудиторської фірми Приватне підприємство «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071
Місцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4
Номер, дата видачі свідоцтва про державну реєстрацію. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців серії ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців  № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комітетом Запорізької міської ради. 
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру суб’єктів, які можуть здійснювати Аудиторську діяльність № 1372, видане рішенням Аудиторської палати України № 98 від 26.01.2001 р., подовженого рішенням Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дійсне до 26.11.2020 року
Номер, дата видачі свідоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів Серія П № 000329 від 18.12.2015 р., дійсне до 26.11.2020 р.

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Гончарова В.Г.

Серія А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2017 року

Номер, дата видачі сертифіката аудитора

Макеєва  Н.В.

серії А № 004281, виданий рішенням АПУ від 30.06.2000 р., дійсний до 30.06.2019 року 
Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата і номер договору на проведення аудиту  № 63/2016 від 18.08.2016 р.
Дата початку і дата закінчення проведення аудиту 18.08.2016 р. - 02.03.2017 р.

Генеральний директор

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»                                          В.Г. Гончарова

Свідоцтво про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 1372, видане рішенням Аудиторської  палати  України № 98 від 26 січня 2001 року, подовжене рішенням АПУ № 317/4 від 26.11.2015 року, дійсне до 26.11.2020 р.

сертифікат серії А № 000051, виданий рішенням АПУ від 23.12.1993 р., дійсний до 23.12.2017р. 

Аудитор

ПП «Аудиторська фірма «Синтез-Аудит-Фінанс»                                          Н.В. Макеєва

 

сертифікат серії А № 004281, виданий рішенням АПУ від 30.06.2000 р., дійсний до 30.06.2019р. 

Аудиторський висновок складено 02 березня 2017 р.   

м. Запоріжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/