Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Генеральний директор       Сидоренко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2013
(дата)


Річна інформація емітента цінних паперів
за 2012 рік

1. Загальні відомості
1.1. Повне найменування емітента
Запорiзький електроапаратний завод
1.2. Організаційно-правова форма емітента
Публічне акціонерне товариство
1.3. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ емітента
14281020
1.4. Місцезнаходження емітента
Запорізька , Орджонiкiдзевський, 69032, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, буд. 9
1.5. Міжміський код, телефон та факс емітента
0612125708 0612125581
1.6. Електронна поштова адреса емітента
zeaz_adm@zol.zp.ua
2. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації
2.1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 30.04.2013
(дата)
2.2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" 82   30.04.2013
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
2.3. Річна інформація розміщена на сторінці www.zeaz.com.ua в мережі Інтернет 30.04.2013
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:
а) ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента X
б) інформація про державну реєстрацію емітента X
в) банки, що обслуговують емітента X
г) основні види діяльності X
ґ) інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
д) відомості щодо належності емітента до будь-яких об'єднань підприємств
е) інформація про рейтингове агентство
є) інформація про органи управління емітента
2. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
3. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці X
4. Інформація про посадових осіб емітента:
а) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
б) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
5. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента X
6. Інформація про загальні збори акціонерів X
7. Інформація про дивіденди X
8. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
9. Відомості про цінні папери емітента:
а) інформація про випуски акцій емітента X
б) інформація про облігації емітента
в) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
г) інформація про похідні цінні папери
ґ) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
д) інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів X
10. Опис бізнесу X
11. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента:
а) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
б) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
в) інформація про зобов'язання емітента X
г) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
ґ) інформація про собівартість реалізованої продукції X
12. Інформація про гарантії третьої особи за кожним випуском боргових цінних паперів
13. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
14. Інформація про стан корпоративного управління X
15. Інформація про випуски іпотечних облігацій
16. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
а) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
б) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
в) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
г) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
ґ) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
17. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
18. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
19. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
20. Основні відомості про ФОН
21. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
22. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
23. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
24. Правила ФОН
25. Фінансова звітність емітента, яка складена за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку X
26. Копія(ї) протоколу(ів) загальних зборів емітента, які проведені за звітний період (для акціонерних товариств) (додається до паперової форми при поданні інформації до Комісії) X
27. Аудиторський висновок X
28. Фінансова звітність емітента, яка складена за міжнародними стандартами фінансової звітності
29. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
30. Примітки Iнформацiя не надана тому, що:
1.д) Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
1.е) Емiтент протягом року не проходив процедуру визначення рейтингу.
1.є) Емiтент акцiонерне товариство.
9.б) Емiтент не випускав облiгацiй.
9.в) Емiтент не випускав iнших цiнних паперiв.
9.г) Емiтент не здiйснював викупу власних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
12. Емiтент не випускав протягом звiтного перiоду боргових цiнних паперiв.
15., 16.а)-д) Iпотечнi облiгацiї емiтентом протягом звiтного перiоду не випускались.
17. Фактiв прострочення боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) протягом звiтного перiоду не було.
18., 19. Iпотечних сертифiкатiв протягом звiтного перiоду емiтент не випускав.
20.-24. Сертифiкатiв ФОН емiтент протягом звiтного перiоду не випускав.
28. Рiчної фiнансової звiтностi, складеної вiдповiдно до мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, у емiтента немає.
29. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi, протягом звiтного перiоду емiтентом не випускались.

3. Основні відомості про емітента

3.1. Ідентифікаційні реквізити, місцезнаходження емітента
3.1.1. Повне найменування
Запорiзький електроапаратний завод
3.1.2. Скорочене найменування (за наявності)
ПАТ "ЗЕАЗ"
3.1.3. Організаційно-правова форма
Публічне акціонерне товариство
3.1.4. Поштовий індекс
69032
3.1.5. Область, район
Запорізька , Орджонiкiдзевський
3.1.6. Населений пункт
м. Запорiжжя
3.1.7. Вулиця, будинок
Пiвденне шосе, буд. 9
3.2. Інформація про державну реєстрацію емітента
3.2.1. Серія і номер свідоцтва
362
3.2.2. Дата державної реєстрації
06.12.1994
3.2.3. Орган, що видав свідоцтво
Запорiзька мiська рада народних депутатiв
3.2.4. Зареєстрований статутний капітал (грн.)
329785.80
3.2.5. Сплачений статутний капітал (грн.)
329785.80
3.3. Банки, що обслуговують емітента
3.3.1. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
фiлiя ПАТ "Укрексiмбанку" у м.Запорiжжi
3.3.2. МФО банку
313979
3.3.3. Поточний рахунок
2600401753484
 
3.3.4. Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
фiлiя ПАТ "Укрексiмбанку" у м.Запорiжжi
3.3.5. МФО банку
313979
3.3.6. Поточний рахунок
2600401753484
3.4. Основні види діяльності
31.20.1 Виробництво (без ремонту) електророзподiльної та контрольної апаратури.
3.5. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*
Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення,використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Прелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АВ №613108 наказ №32 23.02.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками 23.02.2017
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент має намiр її подовжити.
 
Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури АД№039243 наказ 9-Л 15.05.2012 Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України 15.05.2015
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент має намiр її подовжити.
 

4. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаКод за ЄДРПОУ засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя 00022504 69007 м. Запорiжжi пр. Ленiна, буд.164 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиСерія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичних осiб засновникiв не було д/н д/н д/н 0.000000000000
Усього 0.000000000000

5. Інформація про чисельність працівників та оплату їх праці

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) дорiвнює 300, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) - 8, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 2.
Фонд оплати працi за 2012 рiк склав 8733,3 тис.грн., що бiльше, нiж у попередньому роцi на 17,5%. 
Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв вiдповiдно до потреб виробництва шляхом прийому до штату працiвникiв, що мають профiльну освiту та пiдвищення квалiфiкацiї безпосередньо на виробництвi.

6. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента
6.1.1. Посада
Головний бухгалтер
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ануфрiєва Вiра Петрiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 768667 26.05.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1976
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
6
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - заступник головного бухгалтера.
6.1.8. Опис
До повноважень головного бухгалтера належить органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку згiдно з методологiєю, встановленою Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Протягом трудової дiяльностi займала наступнi посади: бухгалтер Запорiзького електроапаратного заводу, бухгалтер 2 категорiї, заступник головного бухгалтера ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод".Загальний стаж роботи 18 рокiв. 
Згоди на надання даних про винагороду за 2012 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Володимир Олексiйович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 489131 29.11.2001 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1937
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
37
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕАЗ" - генеральний директор
6.1.8. Опис
За статутом ПАТ "ЗЕАЗ" очолює здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ, за надходженнями i витратами грошових та матерiальних ресурсiв, бере участь у визначеннi основних напрямкiв iнвестицiйної, технiчної, фiнансової та кадрової полiтики ПАТ. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: начальник лабораторiї автоматики та електропривода, завiдуючий вiддiлом систем управлiння ВНДI "Перетворювач", заступник генерального директора з науки - керiвник науково-iнженерного центру ЗВО "Перетворювач", голова правлiння ВАТ "ЗЕАЗ", генеральний директор ВАТ "ЗЕАЗ". Має науковий ступiнь "кандидат технiчних наук" та звання академiка. Загальний стаж 58 рокiв. 
Згоди на надання даних про винагороду за 2012 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Генеральний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Марк Володимирович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 154314 20.11.2000 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1969
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
21
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕАЗ" - голова наглядової ради.
6.1.8. Опис
За статутом ПАТ "ЗЕАЗ" генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ПАТ та звiтує загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi про її результати. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади:iнженер-конструктор III категорiї заводу "Перетворювач", iнженер-конструктор III категорiї УНДII "Перетворювач", iнженер-конструктор I категорiї ВАТ "ЗЕАЗ", голова наглядової ради ВАТ "ЗЕАЗ" Загальний стаж 25 роки.
Згоди на надання даних про винагороду за 2012 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiзьов Володимир Олександрович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 372097 10.12.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1950
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
18
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕАЗ" - заступник начальника УГК iз схемотехнiки та программування
6.1.8. Опис
У складi нагалядової ради вiдповiдальний за технiчну полiтику ПАТ. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: старший науковий спiвробiтник вiддiлу систем управлiння ВНДI "Перетворювач", заступник начальника вiддiлу об'єктивних розробок та iнформацiї Запорiзького заводу "Перетворювач", заступник завiдуючого вiддiлом, завiдуючий сектором ВНДI "Перетворювач", начальник бюро перспективних розробок, начальник вiддiлу схемотехнiки i програмування, заступник начальника управлiння головного конструктора iз схемотехнiки i програмування. Загальний стаж 45 рокiв. Згоди на надання даних про винагороду за 2012 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Член наглядової ради
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Наталiя Томасiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 637477 23.07.2002 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1951
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
33
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕАЗ" - начальник вiддiлу цiнних паперiв та кадрiв
6.1.8. Опис
У складi наглядової ради вiдповiдальна за кадрову полiтику ПАТ, за зв'язок з акцiонерами та контроль за дотриманням їх прав та виконанням ними обов'язкiв. Протягом трудової дiяльностi займала наступнi посади: iнженер-технолог, начальник техбюро, заступник начальника цеху ЗЕАЗ, начальник бюро приватизацiї, начальник вiддiлу цiнних паперiв i кадрiв ВАТ "ЗЕАЗ". Загальний стаж 46 рокiв. Згоди на надання даних про винагороду за 2012 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Голова ревiзiйної комiсiї
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лисенко Ольга Павлiвна
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СВ 449878 06.10.2001 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1963
6.1.5. Освіта**
Вища.
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
4
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЕАЗ" - начальник служби охорони працi
6.1.8. Опис
За статутом ВАТ основним повноваженням ревiзiйної комiсiї є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ. Голова ревiзiйної комiсiїї збов'язаний представляти загальним зборам акцiонерiв висновки щодо результатiв дiяльностi за звiтний рiк. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: iнженер-технолог, майстер виробничої дiльницi, начальник служби охорони працi. Загальний стаж 30 рокiв. Згоди на надання даних про винагороду за 2012 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.1.1. Посада
Технiчний директор
6.1.2. Прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Хмарський Владислав Михайлович
6.1.3. Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи
СА 722024 24.03.1998 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi
6.1.4. Рік народження**
1946
6.1.5. Освіта**
Вища
6.1.6. Стаж керівної роботи (років)**
31
6.1.7. Найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЕАЗ" - заступник технiчного директора
6.1.8. Опис
За структурою управлiння ПАТ "ЗЕАЗ" технiчному директору пiдпорядкованi: управлiння головного конструктора, вiддiл головного технолога, випробувальна станцiя, ремонтно-енергетична служба, вiддiл технiчного контролю, iнструментальна дiльниця, вiддiл механiзацiї та автоматизацiї. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: начальник випробувальної станцiї, заступник технiчного директора ПАТ "ЗЕАЗ". Загальний стаж 50 рокiв. Згоди на надання даних про винагороду за 2012 рiк не надав. . Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі. 
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
6.2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента
ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особиПаспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особиДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
12345678910
Голова наглядової ради Сидоренко Володимир Олексiйович СВ 489131 29.11.2001 Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.09.1995 43920 2.66000000000 43920 0 0 0
Технiчний директор Хмарський Владислав Миколайивич СА 722024 24.03.1998 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.09.1995 2075 0.13000000000 2075 0 0 0
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна СА 768667 26.05.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 27.11.1996 10 0.00060000000 10 0 0 0
Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович СВ 154314 20.01.2000 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.09.1995 2315 0.14000000000 2315 0 0 0
Член наглядової ради Левченко Наталiя Томасiвна СВ 637477 23.07.2002 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.09.1995 2010 0.12000000000 2010 0 0 0
Член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович СВ 372097 10.12.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.09.1995 10035 0.60800000000 10035 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Лисенко Ольга Павлiвна СВ 449878 06.10.2001 Ленiнським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi 05.09.1995 25 0.00150000000 110 0 0 0
Усього 60390 3.6624 60390 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

7. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код за ЄДРПОУМісцезнаходженняДата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
ПНВФ"ЕЛМС" 19266456 69032 Запорізька Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя вул. Пiвденне шосе, буд.9 27.11.1996 1026222 62.23570000000 1026222 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**Дата внесення до реєструКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
д/н д/н д/н д/н 0 0.00000000000 0 0 0 0
Усього 1026222 62.23570000000 1026222 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові. 
** Не обов'язково для заповнення.

8. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X
Дата проведення 26.04.2012
Кворум зборів** 70.30000000000
Опис 26.04.2012 р. проведено черговi загальнi збори. До порядку денного чергових загальних зборiв, що вiдбулись за пiдсумками 2011 року, були включенi наступнi питання:1.Звiт Генерального директора про господарську дiяльнiсть ПАТ "ЗЕАЗ" за 2011 рiк. Висновки Ревiзiйної комiсiї.2. Звiт голови Наглядової ради ПАТ "ЗЕАЗ" за 2011 рiк. 3. Визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi ПАТ "ЗЕАЗ" на 2012 рiк. Затвердження проекту розподiлу прибутку на 2012 рiк. 4.Про дивiденди за 2011 рiк. 5.Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 26.04.2012 року по 26.04.2013 року (включно).

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періодуЗа результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціямиза привілейованими акціямиза простими акціямиза привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис На чергових загальних зборах 21.04 2011 р. прийнято рiшення дивiденди за пiдсумками 2010 року не нараховувати i не сплачувати.

10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул. Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ№581332
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних папрерiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 25.05.2011
Міжміський код та телефон 044 279 1074
Факс 044 279 1249
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних папрерiв
Опис З вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України укладено договiр на надання послуг з обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "ЗЕАЗ" №Е-787 вiд 19 серпня 2010 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Оболонь м.Київ вул.Госпiтальна, буд.12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АГ№579803
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.08.2011
Міжміський код та телефон 044 426 4386
Факс 044 426 8633
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис З вiдкритим акцiонерним товарством "Державний ощадний банк України" укладено договiр №587-Е вiд 16 липня 2010 року про вiдкриття емiтенту рахункiв у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69091 Україна Запорізька Орджонiкiдзевський м.Запорiжжя Немировича-Данченко, буд.60/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1372
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 09.08.2011
Міжміський код та телефон (061) 2120581
Факс (061) 2120097
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис З аудиторською фiрмою "Синтез-Аудит-Фiнанс" укладено договiр вiд 01.02.2013 №20/2013.

11. Відомості про цінні папери емітента

11.1. Інформація про випуски акцій
Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн.)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн.)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
02.06.2010 94/08/1/10 Запорiзьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000072292 Документарні іменні 0.200 1648929 329785.800 100.000000000000
Опис Протягом року випуск цiнних паперiв не вiдбувався. Цiннi папери товариства лiстiнгу не проходили. Акцiї емiтента на внутрiшньому,зовнiшньому, органiзованому та не оформленому органiзацiйно ринку не обертаються. Данних про намiри щодо цього немає.
 
11.5. Інформація щодо виданих сертифікатів цінних паперів
Кількість замовлених бланків сертифікатів цінних паперів (штук) 2000
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
2000
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Загальна кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) 942
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
942
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)
Кількість виданих власникам сертифікатів цінних паперів (штук) у звітному періоді 0
у тому числі: 
- сертифікатів акцій
0
- сертифікатів облігацій 0
- сертифікатів інших цінних паперів (окремо щодо кожного виду цінних паперів)

12. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)
Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi № Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.
З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапартний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.
15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод". Рiшенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ",протокол №18 вiдД 21.04.2011, назва вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ").
Про організаційну структуру емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі у відповідності з попереднім звітним періодом
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiалiв в структурi ВАТ "ЗЕАЗ" немає.
Змiн в органiзацiйнiй структурi управлiння емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не поступало.
Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)
Опис обраної облiкової полiтики
Облiкова полiтика ПАТ «ЗЕАЗ» на 2012 рiк була прийнята наказом по пiдприємству №4 вiд 17.01.2012 «Про органiзацiю бухгалтерського облiку й облiкової полiтики ВАТ «ЗЕАЗ» на 2011 рiк», згiдно Закону України «Про бухгалтерський облiк i фiнансову звiтнiсть в Українi» вiд 16.07.1999 р. №996-ХI, Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку.
Пiдприємство застосовує журнально-ордерну систему бухгалтерського облiку. Для забезпечення дотримання вимог законодавчих та нормативних актiв, договiрної та фiнансової дисциплiни, достовiрностi облiку та звiтностi, на пiдставi якої вiдображаються всi господарськi операцiї за звiтний перiод, в єдинiй системi поєднуються записи синтетичного та аналiтичного облiкiв, порiвнюються бухгалтерськi звiти та баланси.
Основними засобами вважаються матерiальнi активи, якi пiдприємство утримує для використання їх у процесi виробництва або постачання товарiв, надання послуг, здачi в оренду iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй строком експлуатацiї бiльше одного року й вартiстю бiльше 1500 грн. Придбанi (створенi) основнi засоби зараховуються на баланс пiдприємства за первiсною вартiстю, яка визначається вiдповiдно до П(С)БО-7 «Основнi засоби» п. 7-14. Амортизацiя основних засобiв нараховується за кожним окремим об'єктом прямолiнiйним методом, згiдно П(С)БО-7.
Матерiальнi активи з термiном експлуатацiї бiльше одного року i вартiстю менше 1000 грн. вважаються малоцiнними необоротними матерiальними активами. Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об'єкта у розмiрi 100% його вартостi. Вартiсть малоцiнних i швидкозношуваних предметiв з термiном експлуатацiї менше року, якi враховуються на рахунку 22 як запаси, списується на рахунки витрат по повнiй вартостi при вiдпуску в експлуатацiю, з подальшою органiзацiєю оперативного кiлькiсного облiку таких предметiв за мiсцями експлуатацiї протягом термiну їхнього фактичного використання. 
Бухгалтерський облiк нематерiальних активiв ведеться вiдповiдно до П(С)БО-8 «Нематерiальнi активи» за кожним об'єктом. На пiдприємствi нарахування амортизацiї нематерiальних активiв здiйснюється за прямолiнiйним методом. 
Запаси, придбанi для виробництва, а також управлiння пiдприємством, враховуються за первiсною вартiстю, що формується вiдповiдно до п. 9-14 П(С)БО-9 «Запаси». Оцiнка вибуття запасiв здiйснюється за методом ФIФО, за собiвартiстю перших за часом надходження запасiв, згiдно П(С)БО-9. Облiк наявностi й руху запасiв ведеться по складах i номенклатурних номерах.
Визнання, оцiнка й облiк дебiторської заборгованостi, проводиться згiдно П(С)БО-10 «Дебiторська заборгованiсть».
Доходи пiдприємства визнаються й нараховуються згiдно П(С)БО - 15 «Доходи». Видатки пiдприємства визнаються й нараховуються згiдно П(С)БО - 16 «Видатки» iз застосуванням 9-го класу рахункiв.

Текст аудиторського висновку
Синтез-Аудит-Фiнанс
Аудиторська фiрма
69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченко 60/4 , тел./ факс: 212-00-97
Свiдоцтво № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської
дiяльностi видане рiшенням АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98
e-mail: sintez_audit@comint.net
сайт: saf –audit.com.ua

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК 
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства 
«Запорiзький електроапаратний завод»
за 2012 рiк
Акцiонерам та керiвництву ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод»
Приватним пiдприємством «Аудиторською фiрмою «Синтез-Аудит-Фiнанс», яка дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23.12.2010 року, дiйсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» за 2012 рiк. 
Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi її Концептуальним основам фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання станом на 31.12.2012 р.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування:
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький електроапаратний завод»
Код за ЄДРПОУ 14281020
№ свiдоцтва (виписки) про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата його видачi Серiя ААА №477327 вiд 02.06.2011 року, номер запису: 1 103 120 0000 003793
Орган, який видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Запорiзької областi
Мiсцезнаходження 69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок 9
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора».
Мiжнароднi стандарти аудиту вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про господарськi товариства»; «Про цiннi папери та фондовий ринок»; «Про аудиторську дiяльнiсть»; «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»; Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, а також установленого порядку ведення бухгалтерського облiку i формування фiнансової звiтностi, «Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики)», затвердженими Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360. 
Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2012 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
- форма № 1 «Баланс» станом на 31.12.2012 р.,
- форма № 2 «Звiт про фiнансовi результати» за 2012 р.,
- форма № 3 «Звiт про рух грошових коштiв» за 2012 р.,
- форма № 4 «Звiт про власний капiтал» за 2012 р.,
- «Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi» за 2012 р.
Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв:
Статут товариства;
Протоколи загальних зборiв акцiонерiв;
Свiдоцтво про державну реєстрацiю товариства;
Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2012 рiк;
Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2012 рiк;
Первиннi документи по рахунках товариства за 2012 рiк;
Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй товариства за 2012 рiк;
Основою надання фiнансової звiтностi ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» є нацiональнi Положення (стандарти) бухгалтерського облiку. 

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал бере на себе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Нацiональних стандартiв фiнансової звiтностi та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також бере на себе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам та нацiональним Положення (стандартам) бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть аудитора 
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. 
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для формулювання пiдстави для висловлення нашої негативної думки. 
Пiдстава для висловлення негативної думки
Отриманi нами результати перевiрки в цiлому достатнi та вiдповiднi аудиторським доказам для висловлення нашої негативної думки. Вiдповiдно до ст.12 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» товариство, починаючи зi звiтностi за 2012 рiк, повинно було застосовувати Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть Товариством складена вiдповiдно до Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України та при її складаннi Товариство не застосувало процедуру трансформацiї показникiв бухгалтерського облiку з оцiнок по П(С)БО в МСФЗ. 
Товариство також не застосовувало Концептуальну основу, яка базується на МСФЗ та не складало вiдповiдну облiкову полiтику та не дотримало вимог МСФЗ 1 «Перше застосування».
Звiтнiсть Товариства за 2012р. складена згiдно Нацiональних Положень бухгалтерського облiку, що суперечить вимогам Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi».
В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi Товариства станом на 31.12.2012 року. Ми не приймали участi в щорiчнiй iнвентаризацiї. 
Негативна думка
На нашу думку, звiтнiсть не була складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Концептуальної основи складання фiнансової звiтностi за МСФЗ вiдповiдно до вимог, встановлених чинним Законодавством України.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу за нацiональними положеннями бухгалтерського облiку. Акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi за П(С)БО станом на 31.12.2012р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.
Власний капiтал ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2012 р. складається iз:
- статутного капiталу 330 тис. грн.,
- iншого додаткового капiталу 27492 тис.грн.
- резервного капiталу 101 тис.грн. 
- нерозподiленого прибутку 2165 тис. грн. 
Статутний капiтал товариства сформований згiдно Закону України «Про господарськi товариства», облiковується на рахунку 40 «Статутний капiтал» у сумi 330 тис. грн. та вiдповiдає установчим документам. 
Остання редакцiя Статуту ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» зареєстрована 02.06.2011 р. за № 11031050018003793 (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2011 р., протокол № 18). 

Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2012 р.:
 заявлений - 329 785,80 грн. 
 сплачений - 329 785,80 грн. 
Склад та структура Статутного капiталу:
 кiлькiсть акцiй - 1 648 929 шт. 
 види акцiй - простi iменнi
 номiнальна вартiсть - 0,2 грн.
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку Товариству видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (Реєстрацiйний № 94/08/1/10 вiд 02 червня 2010 року).
Склад учасникiв станом на 31.12.2012 р., якi володiють акцiями бiльш 10% суми статутного капiталу:
Учасник пiдприємства Кiлькiсть акцiй, шт. Сума, грн. Вiдсотки, %
Приватна науково виробнича фiрма "ЕЛМС" 1026222 205244.40 62.2357
Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось. 
Iнший додатковий капiтал станом на 31.12.2012 року складає 27492 тис. грн., який утворений за рахунок дооцiнок основних засобiв, проведених в попереднiх звiтних перiодах. 
Резервний капiтал станом на 31.12.2012 року складає 101 тис. грн., облiковується на рахунку 43 «Резервний капiтал» та утворений вiдповiдно до Статуту за рахунок прибутку минулих перiодiв. 
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2012 р. склав 2165 тис. грн. Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулими перiодами виникли в зв’язку з:
- отриманим прибутком за звiтний перiод в сумi 446 тис.грн.;
- виправленням помилок - 24 тис.грн. 
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2012 р. складає 30088 тис. грн.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Протягом 2012 року товариством був отриманий дохiд у сумi 31768 тис. грн., у тому числi:
- дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 29938 тис. грн. (без урахування ПДВ в сумi – 3213 тис. грн.);
- iншi операцiйнi доходи – 1652 тис. грн.;
- iншi доходи – 178 тис. грн.
Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi.
Загальна сума витрат за 2012 рiк склала 31322 тис. грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) – 22176 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати – 6453 тис. грн.;
- витрати на збут – 1346 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 1009 тис. грн.;
- податок на прибуток – 338 тис. грн.
Таким чином, за наслiдками 2012 року ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» отримало чистий прибуток у сумi 446 тис. грн.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2012р. складає 30088 тис. грн.
Фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2012 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Чистi активи ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» бiльшi за суму статутного капiталу на 29758 (30088 – 330) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2012 року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
Протягом звiтного перiоду була отримана iнформацiя про подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiднесенi до складу особливої iнформацiї, а саме змiна складу посадових осiб:
05.06.2012 наказом генерального директора ПАТ "ЗЕАЗ" вiд 05.06.2012 №35-к в зв'язку зi смертю звiльнено члена дирекцiї ПАТ "ЗЕАЗ", директора з економiки та маркетингу Кононова Олександра Миколайовича. На посаду директора з економiки та маркетингу нiкого не призначено.
Розкриття iншої iнформацiї
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Товариство у 2012 роцi мало виконання значних правочинiв вiдповiдно:
- ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
- п. 8.1 статтi 8 Статуту (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
- рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв, протокол вiд 26.04.2012р.
Вартiсть активiв станом на 01.01.2012 року складає 36137 тис. грн. Сума мiнiмального правочину складає 3613 тис. грн.
Виконання значних правочинiв у 2012р. 
1. Правочини на продаж готової продукцiї ПАТ «ЗЕАЗ»: 
Договiр про постачання №4 вiд 28.03.2012р. на постачання перетворювачiв катодного захисту В-ОПЕК-М2-3,0-48 У1 на суму 564 000,00 дол.США (П’ятсот шiстдесят чотири тисячi дол.США) або 4 508 052,00 грн (Чотири мiльйона п’ятсот вiсiм тисяч п’ятдесят двi грн. 00 коп.) без урахування ПДВ. Термiн дiї договору з 28.03.2012р до 25.03.2013р.
4 508,052 тис. грн./ 36 137 тис. грн. = 12,47% вiд вартостi Активiв на 01.01. 2012р.
Всi зазначенi значнi правочини виконанi у повному обсязi. 
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв, норм статуту та прийнятих рiшень учасникiв. 
Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Формулювання складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» здiйснюється вiдповiдно до:
- Роздiлу 9-13 Статуту, затвердженого 02.06.2011 року (номер запису - 11031050018003793);
- Положення про Загальнi збори;
- Положення про Наглядову раду- Положення про Дирекцiю;
- Положення про Ревiзiйну комiсiю, затверджених загальними зборами акцiонерiв (Протокол №18вiд 21.04 2011 р.);
.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- дирекцiя;
- ревiзiйна комiсiя.
Вiдповiднi положення розмiщенi на сайтi Товариства.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства, посада Корпоративного секретаря не створена. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №18 вiд 21.04 2011 р.).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями товариства. 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" – до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року дирекцiя товариства (генеральний директор та iншi члени дирекцiї) здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Протягом звiтного року вiдбувались змiни у складi дирекцiї – звiльнення директора з економiки та маркетингу Кононова Олександра Миколайовича .
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 рiк. 
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства завершено перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 30.10.2009 №1355, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 25.01.2010 р. за № 80/17375.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Пiд час аудиту не було виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.
Довiдка 
про фiнансовий стан ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод»
на 31.12.2012 р.
(тис. грн.)
Показники на
31.12.2011 на
31.12.2012 Примiтки
1.Коефiцiєнт лiквiдностi:
1.1.Загальний (коефiцiєнт покриття) 
К 1.1 = 2ра
4рп 4,2527 6,32 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 – 2,0
1.2. Поточної лiквiдностi 
К 1.2 = 2ра- р.(100-140)
4рп 2,4182 3,72 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi товариства
1.3 Абсолютної лiквiдностi 
К 1.3 = р.(220+230+240)
4рп 1,4604 2,02 Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3.
Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв
1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн.
К 1.4 =2 ра – 4 рп 19422 20659 Теоретичне значення показника бiльше 0.
Збiльшення на 1237 тис. грн.
2. Коефiцiєнт платоспроможностi
(автономiї)
К 2 = 1рп .
Пiдсумок пасиву
0,8209 0,87
Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5
3. Коефiцiєнт фiнансування
К 3= 2рп + 3рп+4рп+5рп . 
1рп 0,2013 0,13 Характеризує незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1. 
4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв 
К 4 = Чистий .прибуток 
1ра+2ра+3ра Прибутну не було 0,01 Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) 
К 5 = Чистий прибуток 
1рп Прибутну не було 0,01 Теоретичне значення не менш 0,4. 
6. Коефiцiєнт рентабельностi
6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
К 6.1= Чистий прибуток (Пiдсумок акт (гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 Прибутну не було 0,01
Теоретичне значення бiльше 0. 
6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
К 6.2 = Чистий прибуток 
(1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 Прибутну не було 0,01
Теоретичне значення бiльше 0. 


ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31 грудня 2012 р. лiквiдне та платоспроможне, має стiйкий фiнансовий стан.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23877071
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4
Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради. 
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224/3, дiйсне до 23.12.2015 року. 
Номер, дата видачi сертифiката аудитора Серiя А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2014р. 
Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата i номер договору на проведення аудиту № 20/2013 вiд 01.02.2013 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 01.04.2013 р. - 24.04.2013 р.

Генеральний директор 
ПП «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс» В.Г. Гончарова
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23 грудня 2010 року,
дiйсне до 23.12.2015 р. сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017р. 

Аудитор 
ПП «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс» Н.В. Рибас
сертифiкат серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2014р. 

Аудиторський висновок складено 24 квiтня 2013р. 
м. Запорiжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.Інформація про основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформація про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його положення на ринку; інформація про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків в загальному об'ємі постачання
Товариство спецiалiзується на випуску силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв для пiдприємств горнометалургiйного комплексу, видобувної, химiчної промисловостi, агропереробних пiдприємств, комунального господарства, мiського електротранспорту, нафтогазпрому. Крiм того, Товариство виробляє товари народного споживання - це електроплити побутовi 4-конфорнi рiзних модифiкацiй i комплектностi та конфорки електричнi.
Збут продукцiї, що виробляється, вiд сезонних змiн не залежить.
Основнi ринки збуту: країни СНД (передусiм Україна, Росiя, Азербайджан, Туркменiя).
Основнi ризики: неплатежi з боку замовника, пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi.
Чинники мiнiмiзацiї ризикiв:
- уникнення поставок продукцiї без попередньої оплати;
- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки росту цiн;
- пiдписання довгострокових угод з основними постачальниками;
- проведення закупiвель матерiалiв та комплектуючих на тендернiй основi .
При продажах продукцiї використовуються прямi продажi кiнцевим замовникам та продажi через контракторiв.
В попереднi роки 70% продукцiї Товариства постачалось на пiдприємства металургiйної промисловостi. Це ГЗК та металургiйнi заводи Криворiзького, Донецького та Запорiзького регiонiв. Свiтова криза призвела до зниження обсягiв виробництва на 30%, що призвело до зниження iнвестицiй у розвиток металургiйного виробництва, а на деякий пiдприємствах i повному зникненню iнвестицiй. Як наслiдок, це вiдобразилось на Товариствi. Багато програм по впровадженню нашої продукцiї замороженi через вiдсутнiсть фiнансування. В цих умовах Товариством намiченi наступнi заходи для розширення ринкiв збуту:
1. Вихiд на зовнiшнi ринки через посольства та торгпредства країн зарубiжжя.
2. Активна праця з усiма проектними iнститутами країн СНД.
3. Участь в усiх тендерних закупiвлях електротехнiчного обладнання на Українi.
4. Бiльш активне освоєння ринку житлово-комунального господарства.
Продукцiя Товариства постiйно оновлюється, модернiзуються вже iснуючi серiї. Через брак коштiв, Товариство не має змоги довести iснуючу технологiю до бажаного рiвня.
Основний напрямок розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, це енергозбереження.
Конкуренцiя в галузi дуже велика. Нашi конкуренти - це i широко вiдомi фiрми - "HITACHI", "MITSUBICHI", "DANFOSS", "SIEMENS", "ABB", "ТРIОЛ", Саранський завод "Електровипрямляч", "Перетворювач" i тi, що з'явились нещодавно - "Етал", "Сiмеол", "Плутон" та iн.
Кiлькiсть постачальникiв матерiалiв та комплектуючих, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання - 4.
Інформація про основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, її вартість і спосіб фінансування
Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складали: 2008 р. - 710 тис.грн..; 2009 р. - 95 тис.грн.; 2010 р.-112 тис.грн.; 2011 р. - 172 тис.грн.; 2012 р. - 114 тис.грн.
Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складало (за первiсною вартiстю): 2008 р. - 290 тис.грн.; 2009 р. - 257 тис.грн.; 2010 р. - 51 тис.грн.; 2011 р. - 5 тис.грн.; 2012 р. - 258 тис.грн.
Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй в придбання активiв.
Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, інформація щодо планів капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення
Балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2012р.:

Вартiсть, тис. грн. Знос, тис. грн. Залишкова вартiсть, тис. грн. Коефiцiєнт зносу, %
1

Будiвлi та споруди 22 606 13 791 8 815 61 
Передавальнi пристрої 2 567 2 486 81 97 
Машини та обладнання 10 536 9 782 754 93 
Транспортнi засоби 639 569 70 89 
Iншi основнi засоби 445 445 - 0 100 
Итого: 36 793 27 073 9 720 74 Рух основних засобiв за 2012 рiк 

Вартiсть на 31.12.2010 Придбанi Вибування Вартiсть на 31.12.2011 
1 2 3 4 5

Будiвлi та споруди 22 521 85 - 22 606 
Передавальнi пристрої 2 567 - - 2 567 
Машини та обладнання 10 769 13 246 10 536 
Транспортнi засоби 639 - - 639 
Iншi основнi засоби 441 16 12 445 
Итого: 36 937 114 258 36 793 Знос основних засобiв за 2012 рiк: 

Знос на 31.12.2010 Знос за 2011 р В т.ч. Знос за 2011р по вибулим ОЗ Знос на 31.12.2011 
1 2 3 4 5

Будiвлi та споруди 13 092 699 - 13 791 
Передавальнi пристрої 2 472 14 - 2 486 
Машини та обладнання 9 778 249 245 9 782 
Транспортнi засоби 543 26 - 569 
Iншi основнi засоби 433 24 12 445 
Итого: 26 318 1 012 257 27 073 

Основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму полiпшення i зменшенiй на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, строк корисної дiї яких перевищує рiк та вартiстю бiльше 1500 грн. 


Обмеження в використаннi основних засобiв немає.
Інформація щодо проблем, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень
Недосконала податкова полiтика, частi змiни законодавства, недоброякiсна конкуренцiя з боку iнофiрм та "гаражних" вiтчизняних пiдприємств, орендна плата за користування землею в 3 рази вище податку на землю, що ставить пiдприємство в нерiвнi умови, незахищенiсть вiтчизняного виробника, високi цiни на енергоносiї, вiдсутнiсть нормативних документiв на звiльнення вiд мита на iмпортнi матерiали та комплектуючi, недостатнiсть обiгових коштiв.
Інформація про факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства
Протягом 2012 року були сплаченi емiтентом наступнi штрафи:
Держбюджет - 231,96 грн за порушення термiну подання звiтностi
Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента
Фiнансування товариства у 2012 роцi здiйснювалось за кошти власного капiталу.
Структура капiталу - 100% власний капiтал - 30088 тис.грн., з них:
330 тис.грн - статутний капiтал;
27 492 тис.грн - додатковий капiтал;
101 тис.грн - резервний капiтал;
2165 тис.грн - нерозподiлений прибуток
Інформацію про вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та про очікувані прибутки від виконання цих договорів
Договiрнi зобов'язання за 2012 рiк виконанi повнiстю.
Стратегію подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)
Для забезпечення функцiонування пiдприємства в умовах кризи, з метою енергозбереження та зменшення витрат на транспотнi перевезення, планується продвжити зосередження виробництва в одному виробничому корпусi.
На дiяльнiсть емiтента в майбутньому, враховуючи, що продукцiя, яку вiн виробляє, є засобами виробництва, може вплинути стан економiки України та країн СНД.
Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік
Основна тема розробок протягом звiтного року - це удосконалення конструкцiї та модернiзацiя базових виробiв у вiдповiдностi до потреб ринку та розроблення конструкцiй виробiв нових напрямкiв з метою розширення ринку збуту. На розробку та постановку на виробництво нової технiки протягом звiтного року було витрачено 1482320 грн.
Інформація щодо судових справ, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства або його посадові особи (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається
1. Позивач КП "Водоканал", вiдповiдач ПАТ "ЗЕАЗ" (справа №5009/4745/12 про стягнення 5219 грн. 42 коп.).
2. Позивач ПАТ "ЗЕАЗ", вiдповiдач ТОВ "Серп i молот" (справа №5023/4107/12 про вiдшкодування вартостi безпiдставно набутого майна).
3. Позивач ПАТ "ЗЕАЗ", вiдповiдач ДП "ЗТМК" (справа №5009/3148/12 про стягнення суми).
4. Позивач КП "Водоканал", вiдповiдач ПАТ "ЗЕАЗ" (справа №5009/3804/12 про стягнення 128919 грн. 86 коп.).
5. Позивач Запорiзький мiжрайонний екологiчний прокурор в iнтересах Державної екологiчної iнспекцiї у Запорiзькiй областi, вiдповiдач ПАТ "ЗЕАЗ" (справа №5009/3466/12 про стягнення 14613 грн. 15 коп.).
Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки не проводився.

13. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)
Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 10576.000 9687 0.000 0.000 10576.000 9687
будівлі та споруди 9525.000 8897 0.000 0.000 9525.000 8897
машини та обладнання 991.000 754 0.000 0.000 991.000 754
транспортні засоби 53.000 36 0.000 0.000 53.000 36
інші 7.000 0 0.000 0.000 7.000 0
2. Невиробничого призначення: 43.000 33 0.000 0.000 43.000 33
будівлі та споруди 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
машини та обладнання 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000 0.000
транспортні засоби 42.000 33 0.000 0.000 42.000 33
інші 1.000 0 0.000 0.000 1.000 0
Усього 10619.000 9720 0.000 0.000 10619.000 9720
Опис Змiна вартостi основних засобiв в бiк зменшення на кiнець року зумовлена нарахуванням зносу на протязi 2012 року.
13.2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента
Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 30088 29666.000
Статутний капітал (тис. грн.) 330.000 330.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 330.000 330.000
Опис Вартiсть чистiх активiв розрахована шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (34469 тис.грн), суми поточних зобов'язань i вiдстрочених податкових зобов'язань, прийнятих до розрахунку (4381 тис.грн.)
Висновок Пiсля закiнчення 2012 року вартiсть чистих активiв ПАТ "ЗЕАЗ" перевищує розмiр статутного капiталу товариства. (ст.155 Цивiльного кодексу України)
13.3. Інформація про зобов'язання емітента
Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 422.000 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов'язання X 5549.000 X X
Усього зобов'язань X 5971.000 X X
Опис: Iншi зобов'язання емiтента є поточними, до їх складу входять:кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 992 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 3787 тис.грн.; з оплати працi 406 тис.грн.; зв страхування 245 тис.грн.; з учасниками 94 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання 25 тис.грн.
13.4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
№ з/пОсновний вид продукціїОбсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1 Електроприводи 283 12538.80 42.40 279 12361.50 41.70
2 Перетворювачi катодного захисту 91 2669.90 10.0 97 3165.70 10.6
3 Випрямлячi 870 6802.20 28.0 876 6850.00 23.1
4 Виробничi замовлення - 1481.40 5.1 - 1530.00 5.2
13.5. Інформація про собівартість реалізованої продукції
№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1 Матерiальнi витрати 43.70
2 Витрати на оплату працi 29.20
3 Витрати на соцiальнi заходи 6.20
4 Податки 4.26

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

15. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення подіїДата оприлюднення Повідомлення у стрічці новинВид інформації
1
2
3
05.06.2012 07.06.2012 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

ІНФОРМАЦІЯ
про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ
Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?
№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2012 1 0
2 2010 1 0
3 2009 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

ТакНі
Реєстраційна комісія X
Акціонери X
Реєстратор X
Депозитарій X
Інше (запишіть): Ні

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

ТакНі
Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

ТакНі
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Iншого не було. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

ТакНі
Реорганізація X
Внесення змін до статуту товариства X
Прийняття рішення про зміну типу товариства X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання голови та членів наглядової ради, прийняття рішення про припинення їх повноважень X
Обрання голови та членів ревізійної комісії (ревізора), прийняття рішення про дострокове припинення їх повноважень X
Інше (запишіть): Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні
ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ
Який склад наглядової ради (за наявності)?
(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 3
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 3
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?
ТакНі
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду або відділ, що відповідає за роботу з акціонерами? (так/ні) Так

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) iншого немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?
ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): iнших вимог немає X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?
ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Кiлькiсний склад наглядової ради було змiнено на загальних зборах акцiонерiв 21.04 2011 р., протокол №18.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію? (так/ні) Так

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2.00

Які посадові особи акціонерного товариства відповідають за зберігання протоколів загальних зборів акціонерів, засідань наглядової ради та засідань правління?
Загальні збори акціонерівЗасідання наглядової радиЗасідання правління
Члени правління (директор) Ні Ні Ні
Загальний відділ Ні Ні Ні
Члени наглядової ради (голова наглядової ради) Ні Ні Ні
Юридичний відділ (юрист) Ні Ні Ні
Секретар правління Ні Ні Так
Секретар загальних зборів Ні Ні Ні
Секретар наглядової ради Ні Так Ні
Корпоративний секретар Ні Ні Ні
Відділ або управління, яке відповідає за роботу з акціонерами Так Ні Ні
Інше(запишіть): iншi посадовi осiби не вiдповiдають Ні Ні Ні
Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?
Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Так
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу чи бюджету Так Ні Так Так
Обрання та відкликання голови правління Так Ні Ні Так
Обрання та відкликання членів правління Так Ні Так Так
Обрання та відкликання голови наглядової ради Так Так Ні Так
Обрання та відкликання членів наглядової ради Так Ні Ні Так
Обрання та відкликання голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів правління Так Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів правління Так Ні Ні Так
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Так
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Так
Затвердження аудитора Ні Так Ні Так
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?
ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган (правління) X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про iнформацiю

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?
Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних ДКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет- сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів бухгалтерського обліку? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?
ТакНі
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?
ТакНі
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Правління або директор X
Інше (запишіть) iншого не було

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Iншого не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?
ТакНі
Ревізійна комісія X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія проводила перевірку останнього разу?
ТакНі
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) iншого не було

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?
ТакНі
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Iнше не планується. 
X

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?
Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Так

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Так

З якої причини було змінено особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України (далі - особа)?
ТакНі
Не задовольняв професійний рівень особи X
Не задовольняли умови договору з особою X
Особу змінено на вимогу:
акціонерів X
суду X
Інше (запишіть) В зв'язку з переведенням випуску акцiй у бездокументарну форму

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не прийнятий
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено
Інформація щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року кодексу немає

Звіт про корпоративне управління*

Мета провадження діяльності фінансової установи
Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або відсутність таких заходів.
Наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або відсутність такої системи.
Інформація щодо результатів функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю).
Факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або їх відсутність.
Результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Інформація про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року, або їх відсутність.
Інформація про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку.
Інформація про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2013 | 04 | 25
Підприємство Запорiзький електроапаратний завод за ЄДРПОУ 14281020
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за КОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 300
Одиниця виміру: тис.грн.
Адреса Запорiзька обл. Орджонiкiдзевський р-н 69032 м. Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 9
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності
Баланс
на 31.12.2012 р.
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 12 12
- накопичена амортизація 012 ( 12 ) ( 12 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 124 208
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 10619 9720
- первісна вартість 031 36937 36793
- знос 032 ( 26318 ) ( 27073 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I080 10743 9928
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 3428 2531
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 3154 2942
Готова продукція 130 4372 4631
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 2975 4272
- первісна вартість 161 2975 4272
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 0 19
- за виданими авансами 180 1159 826
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 708 730
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 737 212
- у т.ч. в касі 231 1 2
- в іноземній валюті 240 7983 7610
Інші оборотні активи 250 877 767
Усього за розділом II260 25393 24540
III. Витрати майбутніх періодів270 1 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття275 0 0
Баланс280 36137 34469
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 330 330
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 27492 27492
Резервний капітал 340 101 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 1743 2165
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I380 29666 30088
Частка меншості385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 500 500
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III480 500 500
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 992 2451
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 3787 807
- з бюджетом 550 422 149
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 245 132
- з оплати праці 580 406 236
- з учасниками 590 94 91
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 25 15
Усього за розділом IV620 5971 3881
V. Доходи майбутніх періодів630 0 0
Баланс640 36137 34469
Примітки Пояснення до «Балансу»
1. Стр. 030-032 - Основнi засоби
Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiєю i зменшеною на суму зносу.
Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 1500 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк зменшилась на 144 тис.грн. Коефiцiєнт зносу на кiнець року склав 74%. 
Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об’єкта основних засобiв.
Рух основних засобiв протягом 2012 року вiдображено в роздiлi II Примiток до рiчної звiтностi.
2. Стр. 020 - Незавершене будiвництво
Незавершеним капiтальним будiвництвом визнаються капiтальнi вкладення в будiвництво, виготовлення, придбання об’єктiв необоротних матерiальних активiв, ведення в експлуатацiю яких не здiйснено на дату балансу. Вартiсть капiтального будiвництва в бухгалтерському облiку не амортизується.
На початок року вартiсть незавершеного будiвництва склала - 124 тис.грн. на кiнець - 208 тис.грн.
3. Стр. 100-140 - Запаси
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю. 
Протягом звiтного перiоду уцiнка запасiв не проводилась. 
Класифiкацiя i вартiсть виробничих запасiв на 31.12.2012р.:
сировина i матерiали 916 тис.грн.;
покупнi i комплектуючi 1248 тис.грн.;
паливо 3 тис.грн.;
тара 14 тис.грн.;
запаснi частини 103 тис.грн.;
матерiали, переданi в переробку 25 тис.грн.;
iншi матерiали 110 тис.грн.;
трансп.-загот. витрати 37 тис.грн.;
МШП 75 тис.грн.;
незавершене виробництво 2942 тис.грн.;
готова продукцiя 4631 тис.грн.;
Разом: 10 104 тис.грн.
Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, якi виникають пiд час їхньої доставки i переробки.
4.Стр. 160-162 - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги - 4272 тис.грн. 
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi. Безнадiйнi борги списуються в перебiгу того року, в якому вони були виявленi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. становить:
Вiтчизнянi покупцi 3944 тис. грн.
Iноземнi покупцi 328 тис. грн.
ВСЬОГО 4 272 тис. грн.

5. Стр. 170-210 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв на iншу поточну заборгованiсть не нараховувався внаслiдок вiдсутностi неплатоспроможних дебiторiв.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2012р. складається: 
Розрахунки з пiдзвiтними особами 2 тис. грн.;
Розрахунки за виданими авансами 826 тис. грн.;
Розрахунки з бюджетом 19 тис. грн.;
Розрахунки за соц.страхуванням 18 тис. грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами 706 тис. грн.;
Розрахунки за соцiальним страхуванням 4 тис. грн.;
ВСЬОГО 1 575 тис. грн.
6. Стр. 230-240 – Грошовi кошти.
Грошовi кошти включають готiвковi грошi у касi, грошовi кошти та їх еквiваленти на розрахункових рахунках, та станом на 31.12.2012р. становили:
в нацiональнiй валютi 212 тис.грн.;
в iноземнiй валютi 7610 тис.грн.;
в т.ч. долари США 7550 тис.грн.;
євро 60 тис.грн.
7. Стр. 250 Iншi оборотнi активи
Податок на додану вартiсть, який виникає при продажу продукцiї, товарiв, послуг (податкове зобов’язання) виникає при настаннi першої подiї: реалiзацiї товарiв, надання послуг або отримання плати вiд покупцiв; податок на додану вартiсть за придбаними товарами та послугами (податковий кредит) виникає при настаннi першої подiї: перерахування оплати за товари та послуги чи одержання товарiв та послуг вiд постачальникiв. 
До статтi „Iншi оборотнi активи” включенi: 
сума податкового зобов’язання за бухгалтерським рахунком 643 „Податковi зобов’язання” – 176 тис. грн., 
сума податкового кредиту за бухгалтерським рахунком 644 „Податковий кредит” – 590 тис. грн
8. Стр. 300-350 – Власний капiтал
Станом на 31.12.2012р. зареєстрований, випущений та сплачений акцiонерний капiтал складав 329785,8 грн., та подiлений на 1648929 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,20 грн. Неоплаченої частини статутного фонду немає.
Резервний капiтал створюється за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства, на 31.12.2012р. склав 101 тис. грн. 
Iнший додатковий капiтал включає фонд iндексацiї вартостi основних фондiв 20259 тис.грн., фонд збiльшення оборотних коштiв 7233 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2012р складає 2165 тис. грн. 
9. Стр. 460 Вiдстроченi податковi зобов'язання на 31.12.2012р складають 500 тис. грн
10. Стр. 550-590 - Поточнi зобов'язання на 31.12.2012р. складають 608 тис. грн., у тому числi:
розрахунки з оплати працi 236 тис.грн;
страхування 132 тис.грн.;
розрахунки з учасниками 91 тис.грн
розрахунки з бюджетом: 
оренда землi 104 тис.грн.;
податок з доходiв фiзичних осiб 34,5 тис.грн.;
податок на прибуток 7 тис.грн.;
збiр за спецвикористання водних ресурсiв 0,5 тис.грн;
екологiчний податок 3 тис.грн;
11. Стр. 610 - iншi поточнi зобов'язання на кiнець року:
розрахунки з iншими кредиторами 22 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Запорiзький електроапаратний завод за ЄДРПОУ 14281020
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 27.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

ЗВІТ ПРО ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
за 31.12.2012 р.
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 33151 3010
Податок на додану вартість 015 3213 3671
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 29938 26639
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 22176 ) ( 20544 )
Валовий:
- прибуток 050 7762 6095
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 1652 7730
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 6453 ) ( 5766 )
Витрати на збут 080 ( 1346 ) ( 1596 )
Інші операційні витрати 090 ( 1009 ) ( 7096 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 606 0
- збиток 105 ( 0 ) ( 663 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 0
Інші доходи 130 178 209
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 784 0
- збиток 175 ( 0 ) ( 424 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 338 ) ( 132 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 446 0
- збиток 195 ( 0 ) ( 556 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток220 446 0
- збиток225 ( 0 ) ( 556 )
Забезпечення матеріального заохочення226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати 230 12560 8249
Витрати на оплату праці 240 8672 7364
Відрахування на соціальні заходи 250 3211 2636
Амортизація 260 1011 1012
Інші операційни витрати 270 3631 2329
Разом 280 29085 21590
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій 300 1648929.00000000 1648929.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1648929.00000000 1648929.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 0.27048 -0.33719000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 0.27048 -0.33719000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Пояснення до «Звiту про фiнансовi результати»
1. Стр. 010 - Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Доходи та витрати у Звiтi про фiнансовi результати пiдприємства визначенi згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у перiод вiдвантаження її покупцям. Витрати визнаються у перiодi, коли вони фактично вiдбуваються, i вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2012 рiк склав 33151 тис.грн.
Розшифровка окремих статей Звiту про фiнансовi результати пiдприємства:
2. Стр. 060 - iншi операцiйнi доходи:
а) дохiд операцiйної оренди основних засобiв 845 тис.грн.;
б) дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 180 тис.грн.;
в) дохiд вiд продажу валюти 127 тис.грн.;
г) дохiд вiд курсових рiзниць 130 тис.грн.;
д) списання кредиторської заборгованостi 33 тис.грн;
е) отриманi вiдсотки 324 тис.грн.;
ж) отриманi штрафи (пенi) 10 тис.грн.
3. Стр. 090 - iншi операцiйнi витрати:
а) витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери 578 тис.грн.;
б) курсовi рiзницi 111 тис.грн.;
в) списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 117 тис.грн.;
г) витрати пов'язанi з продажем валюти 23 тис.грн;
д) собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 180 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Запорiзький електроапаратний завод за ЄДРПОУ 14281020
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 27.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про рух грошових коштів
за 31.12.2012 р.
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 18579 17821
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 10171 12448
Повернення авансів 030 40 83
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 324 271
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 126 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 11 0
Інші надходження 080 17197 8287
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 15630 ) ( 16518 )
Авансів 095 ( 121 ) ( 94 )
Повернення авансів 100 ( 7 ) ( 6 )
Працівникам 105 ( 7388 ) ( 5825 )
Витрат на відрядження 110 ( 453 ) ( 497 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 648 ) ( 507 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 388 ) ( 418 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 3886 ) ( 2952 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 2528 ) ( 2190 )
Цільових внесків 140 ( 13 ) ( 12 )
Інші витрачання 145 ( 16131 ) ( 7673 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 745 2218
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 745 2218
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 145 ) ( 87 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -145 -87
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -145 -87
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 2 ) ( 64 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 2 64
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 2 64
Чистий рух коштів за звітній період 400 892 2067
Залишок коштів на початок року 410 8720 6685
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 6 -32
Залишок коштів на кінець року 430 7822 8720
Примітки Пояснення до «Звiту про рух грошових коштiв»
1. У 2012 роцi чистий рух коштiв складає:
- вiд операцiйної дiяльностi надходження складають -745 тис. грн.;
- вiд фiнансової дiяльностi видатки складають -2 тис. грн.;
- вiд iнвестицiйної дiяльностi видатки складають -145 тис. грн.
2. Iншi надходження та платежi вiд iнвестицiйної дiяльностi.
а) придбання необоротних активiв 145 тис.грн.
3. Iншi надходження та платежi вiд фiнансової дiяльностi.
а) сплаченi дивiденди 2 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
КОДИ
Дата(рік, місяць, число) 2012 | 12 | 31
Підприємство Запорiзький електроапаратний завод за ЄДРПОУ 14281020
Територія за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ
Орган державного управління за СПОДУ 06024
Вид економічної діяльності за КВЕД 27.12
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):    
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку) V
за міжнародними стандартами фінансової звітності

Звіт про власний капітал
за 31.12.2012 р.
СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року 010 330 0 0 27492 101 1743 0 0 29666
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -24 0 0 -24
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 330 0 0 27492 101 1719 0 0 29642
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 446 0 0 446
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі290 0 0 0 0 0 446 0 0 446
Залишок на кінець року 300 330 0 0 27492 101 2165 0 0 30088
Примітки Пояснення до «Звiту про власний капiтал»
1. Статутний фонд складає 329785,8 гривень, подiлений на 1648929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн.
У складi власного капiталу врахованi:
- iнший додатковий капiтал - 27492 тис.грн.;
- резервний капiтал - 101 тис.грн.
2. Акцiї акцiонерних товариств:
2.1. Пiдписка на акцiї у звiтному перiодi не передбачена.
2.2. Загальна кiлькiсть акцiй - 1648929 шт. номiнальною вартiстю 0,20 грн.
2.3. Загальна сума, отримана в ходi пiдписки на акцiї - 329785,8 грн., акцiй - 1648929 шт.
2.4. 50380 акцiй находиться у властостi членiв виконавчого органу. Осiб, маючих частку у статутному фондi перевищуючу 5% немає.
3. За попереднiй 2011 рiк дивiденди не нараховувались.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
Примітки до річної фінансової звітності за 2012 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Разом 080 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
одержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 25089 15564 0 0 0 0 0 713 0 0 0 25089 16277 0 0 934 528
Машини та обладнання 130 10769 9778 85 0 0 246 245 245 0 0 0 10608 9778 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 638 543 0 0 0 0 0 26 0 0 0 638 569 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 330 324 13 0 0 12 12 22 0 0 0 331 334 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 94 92 14 0 0 0 0 4 0 0 0 108 96 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 10 10 2 0 0 0 0 2 0 0 0 12 12 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 36937 26318 114 0 0 258 257 1012 0 0 0 36793 27073 0 0 934 528
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 10109
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 136 208
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 21 0
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 5 0
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 162 208
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 845 0
Операційна курсова різниця 450 130 111
Реалізація інших оборотних активів 460 180 180
Штрафи, пені, неустойки 470 11 7
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 486 711
у тому числі: 
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 178 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса 640 2
Поточний рахунок у банку 650 865
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 6955
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 7822
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервівКод рядкаЗалишок на початок рокуЗбільшення за звітний рікВикористано у звітному роціСторновано використану суму у звітному роціСума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпеченняЗалишок на кінець року
нараховано (створено)додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
760 0 0 0 0 0 0 0
770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізаціїуцінка
12345
Сировина і матеріали 800 978 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 1248 0 0
Паливо 820 3 0 0
Тара і тарні матеріали 830 14 0 0
Будівельні матеріали 840 110 0 0
Запасні частини 850 103 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 75 0 0
Незавершене виробництво 890 2942 0 0
Готова продукція 900 4631 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 10104 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 1
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокуу т.ч. за строками не погашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 4272 3921 351 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 730 730 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток 1210 338
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 500
- на кінець звітного року 1235 500
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 338
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 338
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 0
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік 1300 1012
Використано за рік - усього 1310 114
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 114
- з них машини та обладнання 1313 85
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
1316 0
1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активівКод рядкаОбліковуються за первісною вартістюОбліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок рокуНадійшло за рікВибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисностіВигоди від відновлення корисностіЗалишок на кінець рокуЗалишок на початок рокуНадійшло за рікЗміни вартості за рікВибуло за рікЗалишок на кінець року
первісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

Найменування показникаКод рядкаВартість первісного визнанняВитрати, пов'язані з біологічними перетвореннямиРезультат від первісного визнанняУцінкаВиручка від реалізаціїСобівартість реалізаціїФінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохідвитратиреалізаціїпервісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

Інформація щодо аудиторського висновку

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/