Текст аудиторського висновку
Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм i аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001 69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1 тел. (061) 213-17-45, 213-57-60, e-mail: capital@infocom.zp.ua www.capital.net.ua АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо повного пакету фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" за 2011 рiк Нацiональнiй комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України Звiт щодо фiнансової звiтностi Вступний параграф Товариством з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Капiтал", свiдоцтво про внесення в Реєстр аудиторських фiрм та аудиторiв № 0150 вiд 26.01.2001, дiю якого продовжено до 04.11.2015р., проведено аудит фiнансової звiтностi компанiї Публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (код ЄДРПОУ 14281020; мiсцезнаходження органа управлiння: м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, 9; дата державної реєстрацiї 12.08.1996), яка включає: Баланс станом на 31 грудня 2011 року, Звiт про фiнансовi результати за 2011 рiк, Звiт про рух грошових коштiв за 2011 рiк, Звiт про власний капiтал за 2011 рiк, Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2011 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки. Фiнансова звiтнiсть компанiї пiдготовлена згiдно з вимогами Нацiональних положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, затвердженими Мiнiстерством фiнансiв України. Аудит було здiйснено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, видання 2010 року, та Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528 i Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання цiєї фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, якi не мають суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є надання висновку щодо цих фiнансових звiтiв на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв стосовно сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб'єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi. Ми розглянули вплив подiй та операцiй вiдомих нам i якi мали мiсце до дати аудиторського висновку. На нашу думку, аудиторськi докази, якi були нами отриманi, є достатнiми i прийнятними для висловлення модифiкованої аудиторської думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки Внаслiдок допущених помилок при розрахунку суми амортизацiї необоротних активiв компанiєю завищена залишкова вартiсть основних засобiв на 60 тис. грн. Станом на 31.12.2011 року у балансi вiдображено дебiторську заборгованiсть за товари, роботи, послуги без врахування резерву сумнiвних боргiв, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". За наданими до перевiрки первинними документами погашення контрагентом суми заборгованостi за вiдвантажену продукцiю у розмiрi 311 тис. грн. розглядається у судi. Тобто таку суму слiд включити до резерву сумнiвних боргiв. Компанiєю не проведено коригування (списання) сум iнших оборотних активiв, якi виникли внаслiдок помилкових записiв у бухгалтерському облiку, або повиннi бути списанi внаслiдок неможливостi визнання активами. За нашими пiдрахунками коригування слiд провести на суму 225 тис. грн. Суми, про якi згадувалось у попереднiх параграфах, впливають на чистий дохiд та власний капiтал акцiонерiв. Облiковi записи компанiї свiдчать про те, що у звiтному роцi не проведено розрахунок забезпечень для вiдшкодування наступних витрат з виплат вiдпусток працiвникам, обов'язковiсть створення яких передбачена П(С)БО 11 "Зобов'язання". Вплив не проведення розрахунку цих сум на фiнансову звiтнiсть не був визначений. Ми не спостерiгали за iнвентаризацiєю необоротних та оборотних активiв компанiї станом на 31 грудня 2011 р. Через характер облiкових записiв компанiї ми не мали змоги пiдтвердити вартiсть запасiв та вартiсть основних засобiв Товариства на вищевказану дату за допомогою iнших аудиторських процедур. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за винятком впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах, фiнансовий стан Публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" станом на 31 грудня 2011 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за 2011 рiк у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" та положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. Звiт щодо вимог законодавчих i нормативних актiв Розкриття iнформацiї вiдповiдно до вимог Положення щодо пiдготовки аудиторських висновкiв, якi подаються до Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фондового ринку, затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 19.12.2006 № 1528 Стан бухгалтерського облiку На пiдставi проведених тестiв можна зазначити, що бухгалтерський облiк в цiлому ведеться товариством у вiдповiдностi до Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку, наказу пiдприємства вiд 17.01.2011 № 4 "Про органiзацiю облiку та облiкової полiтики ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" на 2011 рiк". У звiтному перiодi облiкова полiтика та облiковi оцiнки не змiнювались Розкриття iнформацiї про активи Облiк нематерiальних активiв (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 8 "Нематерiальнi активи" та облiковiй полiтицi товариства. Станом на 31.12.2011 року нематерiальнi активи повнiстю замортизованi. Первiсна вартiсть нематерiальних активiв складає 12 тис. грн. У звiтному перiодi нематерiальнi активи в експлуатацiю не вводились. Данi аналiтичного облiку нематерiальних активiв вiдповiдають даним синтетичного облiку та даним первинних документiв на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку. Облiк основних засобiв та незавершених капiтальних iнвестицiй (визнання, класифiкацiя, оцiнка, амортизацiя тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 7 "Основнi засоби" та облiковiй полiтицi компанiї. У складi незавершених капiтальних iнвестицiй станом на 31.12.2011 у розмiрi 124 тис. грн. вiдображена вартiсть виготовлених господарським способом або придбаних компанiєю необоротних матерiальних активiв. Основнi засоби, придбанi до 1996 р., вiдображенi у балансi з урахуванням iндексацiй вiдповiдно до постанов Кабiнету Мiнiстрiв України. Бiльша частина об'єктiв основних засобiв, вiдображена в балансi за iсторичною собiвартiстю, яка, починаючи з 1 липня 2001 р., визначається вiдповiдно до П(С)БО № 7 "Основнi засоби". Нарахування амортизацiї для всiх груп основних засобiв здiйснюється за прямолiнiйним методом, виходячи iз строку корисного використання об'єкту, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 7 та облiковiй полiтицi компанiї. До складу малоцiнних необоротних матерiальних активiв компанiя вiдносить активи, строк служби корисного використання яких бiльше одного року, а вартiсть не перевищує 1,0 тис. грн. Згiдно облiкової полiтики амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв виробничого призначення нараховується у розмiрi 100 % вартостi в першому мiсяцi їх використання. Фактично амортизацiя нараховувалась за прямолiнiйним методом. Ця помилка привела до завищення балансової вартостi основних засобiв на 60 тис. грн. Накопичена амортизацiя складає 71 % первiсної вартостi основних засобiв. Данi аналiтичного облiку основних засобiв вiдповiдають частково даним синтетичного облiку та даним первинних документiв, на основi яких було зроблено записи у регiстрах бухгалтерського облiку. Облiк запасiв компанiї (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 9 "Запаси" та облiковiй полiтицi компанiї. Оцiнка запасiв при їх вибуттi здiйснювалась за методом собiвартостi перших за часом надходження запасiв (ФIФО), що вiдповiдає облiковiй полiтицi Компанiї i протягом звiтного перiоду не змiнювалась. Облiк поточної дебiторської заборгованостi (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) вiдповiдає, за винятком питання про ненарахування резерву сумнiвних боргiв, в усiх суттєвих аспектах, П(С)БО 10 "Дебiторська заборгованiсть". Дебiторська заборгованiсть за товари (роботи, послуги) та iнша дебiторська заборгованiсть вiдображенi у балансi за первiсною вартiстю. За наданими при перевiрцi первинними документами погашення контрагентом суми заборгованостi за вiдвантажену продукцiю у розмiрi 311 тис. грн. розглядається у судi. Тобто таку суму слiд включити до резерву сумнiвних боргiв. Сума грошових коштiв, вiдображених у балансi на початок 2011 року та на 31.12.2011, пiдтверджена банкiвськими та касовими документами. Компанiєю не проведено коригування (списання) сум iнших оборотних активiв, якi виникли внаслiдок помилкових записiв у бухгалтерському облiку, або повиннi бути списанi внаслiдок неможливостi визнання активами. За нашими пiдрахунками коригування слiд провести на суму 225 тис. грн. До складу витрат майбутнiх перiодiв станом на 31.12.2011 вiднесено витрати на передплату перiодичних видань. Розкриття iнформацiї про зобов'язання Облiк зобов'язань (визнання, класифiкацiя, оцiнка тощо) ведеться вiдповiдно до П(С)БО 11 "Зобов'язання". Облiковою полiтикою Компанiї не передбачено нарахування забезпечення виплат для вiдшкодування наступних (майбутнiх) операцiйних витрат на виплату вiдпусток працiвникам, що не вiдповiдає вимогам П(С)БО 11 "Зобов'язання" та П(С)БО 26 "Виплати працiвникам". Вплив не проведення розрахунку цих сум на фiнансову звiтнiсть не був визначений. Вiдстроченi податковi зобов'язання розрахованi вiдповiдно до П(С)БО 17 "Податок на прибуток". Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання розрахованi за тимчасовими рiзницям станом на 31.12.2011 з використанням балансового методу, а також ставки (середньозваженої ставки) податку на прибуток, яка буде дiяти в перiод погашення тимчасової рiзницi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 17 "Податки на прибуток". Сума збiльшення нарахованих вiдстрочених податкових зобов'язань у звiтному перiодi врахована у складi витрат з податку на прибуток. У складi iнших поточних зобов'язань станом на 31.12.2011 врахованi заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами - 3 тис. грн., iншими кредиторами - 22 тис. грн. Розкриття iнформацiї про власний капiтал Власний капiтал складається iз статутного капiталу, iншого додаткового капiталу, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку. Облiк власного капiталу у 2011 роцi ведеться, за винятком впливу питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", в усiх суттєвих аспектах, вiдповiдно до Положень (стандартiв) бухгалтерського облiку України. За пiдсумком роботи компанiї за 2010 р., згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21 квiтня 2011 року, протокол № 18, внаслiдок отримання збитку прибуток не розподiлявся. Розкриття iнформацiї про сплату статутного фонду Статутний капiтал товариства складає 329 785,80 грн. та подiлений на 1 648 929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,2 грн. кожна. Статутний капiтал станом на 31 грудня 2011 року сплачено повнiстю. Свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй на суму 329 785,80 грн. за № 94/08/1/10 вiд 18.08.2011 видане Запорiзьким територiальним управлiнням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку України. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого збитку Чистий збиток товариства, вiдображений у Звiтi про фiнансовi результати, складає за 2011 рiк 556 тис. грн. та визначений, за винятком питань, описаних у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки", згiдно з вимогами положень (стандартiв) бухгалтерського облiку. Розкриття iнформацiї про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв У звiтному роцi не вiдбувались подiї, якi можуть вплинути на фiнансово-господарський стан ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" та призвести до значної змiн вартостi його цiнних паперiв, а саме: змiна власникiв, яким належить 10 i бiльше вiдсоткiв статутного капiталу, прийняття рiшення про утворення, припинення його фiлiй, представництв, порушення справи про банкрутство емiтента, винесення ухвали про його санацiю, прийняття рiшення вищого органу емiтента або суду про припинення або банкрутство емiтента, про розмiщення цiнних паперiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв статутного капiталу, прийняття рiшення про зменшення статутного капiталу, отримання позики або кредитiв на суму, що перевищує 25 вiдсоткiв активiв, факти лiстингу/делiстингу цiнних паперiв на фондовiй бiржi, прийняття рiшення про викуп власних акцiй. Протягом 2011 року у ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" вiдбувалась змiна складу посадових осiб: Посада П.I.Б. Змiни Дата прийняття рiшення Генеральний директор Сидоренко Володимир Олексiйович звiльнено Рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" вiд 21.04.2011 Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович призначено Голова Наглядової Ради Сидоренко Марк Володимирович звiльнено Член Наглядової Ради Сидоренко Володимир Олексiйович призначено Член Наглядової Ради Голубничий Iван Петрович звiльнено Голова Ревiзiйної комiсiї Двiрник Микола Олександрович звiльнено Член Ревiзiйної комiсiї Лисенко Ольга Павловна призначено Аналiз фiнансового стану компанiї Фiнансово - майновий стан компанiї (стiйкiсть, ефективнiсть, лiквiднiсть, залежнiсть вiд iнвесторiв та кредиторiв) характеризується показниками платоспроможностi та фiнансової стiйкостi. Коефiцiєнт абсолютної лiквiдностi (вiдображає частину поточних зобов'язань, якi можуть бути перекритi за рахунок грошових коштiв та реалiзацiї короткострокових цiнних паперiв) на кiнець звiтного перiоду складає 1,46 пунктiв. Тобто, грошових коштiв компанiї на 31.12.2011 достатньо для негайного погашення четвертої частини поточних зобов'язань. Коефiцiєнт загальної лiквiдностi у звiтному перiодi зменшився, проте значно перевищує межi рекомендованого значення (1,0-2,0) i на кiнець перiоду склав 4,26. Тобто компанiя має достатньо коштiв для здiйснення своєчасних розрахункiв за своїми поточними зобов'язаннями. Таким чином, у звiтному перiодi компанiя зберегла можливiсть погашати поточнi зобов'язання за рахунок виробничих запасiв, грошових коштiв, дебiторської заборгованостi та iнших оборотних активiв. Аналiз фiнансової стiйкостi компанiї дає змогу зробити висновок про достатню фiнансову стiйкiсть. Значення показника на кiнець року складає 0,82 пункти при рекомендованому вiд 0,25 до 0,5, i свiдчить про те, що у кожнi 100 грн. активiв компанiї вкладено 82 грн. власних коштiв. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом значно нижче граничного показника 0,22, при рекомендованому значеннi менше 1, що свiдчить про незалежнiсть компанiї вiд зовнiшнiх кредиторiв. На пiдставi проведеного аналiзу можна говорити про задовiльний фiнансовий стан ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод". Розкриття iнформацiї вiдповiдно з Вимогами до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360 Iнша вiдповiдальнiсть аудитора Iншою вiдповiдальнiстю є висловлювання думки щодо iншої iнформацiї, розкриття якої вимагається рiшенням Державної Комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 № 1360. Перевiрка iншої iнформацiї проводилась на пiдставi МСА 720 "Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть". При перевiрцi виконувались аудиторськi процедури для отримання розумiння наявностi суттєвої невiдповiдностi або викривлення фактiв мiж iншою iнформацiєю та перевiреною аудитором фiнансовою звiтнiстю. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень iншої iнформацiї. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам чинного законодавства Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485. Пiд розрахунковою вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов'язань, прийнятих до розрахунку. Вартiсть чистих активiв товариства станом на 31 грудня 2011 року складає 29 666 тис. грн. та перевищує розмiр статутного капiталу (330 тис. грн.), що вiдповiдає вимогам статтi 155 Цивiльного кодексу України. Вiдповiднiсть фiнансової звiтностi, що пiдлягала аудиту, iншiй iнформацiї, що розкривається емiтентом Пiд час перевiрки проекту звiту про розкриття регулярної рiчної iнформацiї нашу увагу не привернули факти, якi б свiдчили про невiдповiдностi мiж фiнансовою звiтнiстю, вiдносно якої було проведено аудит, та iнформацiєю, яка наведена у проектi звiту про розкриття регулярної рiчної iнформацiї та буде подаватись до НК ЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Виконання значних правочинiв Вiдповiдно до Статуту товариства (ст. 32 п.15) до компетенцiї Наглядової ради вiдноситься прийняття рiшень про вчинення значних правочинiв, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його їх предметом, становить вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi Товариства, а саме вiд 3 553,7 тис. грн. до 8 884,25 тис. грн. У звiтному перiодi компанiєю не здiйснювались значнi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) правочини та не приймались рiшення про здiйснення таких правочинiв. Стан корпоративного управлiння компанiї Протягом звiтного року у Вiдкритому акцiонерному товариствi "Запорiзький електроапаратний завод" функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - наглядова рада, - дирекцiя, - ревiзiйна комiсiя. Формування складу органiв корпоративного управлiння акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" здiйснюється вiдповiдно до роздiлiв 10-13 Статуту, затвердженого 21.04.2011 року. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (протокол №18 вiд 21.04.2011 року). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями про Загальнi збори, Наглядову раду, Ревiзiйну комiсiю, Дирекцiю, затвердженими рiшенням загальних зборiв акцiонерiв, протокол № 18 вiд 21.04.2011 року. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року дирекцiя товариства здiйснювала поточне управлiння фiнансово - господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. На загальних зборах акцiонерiв 21.04.2011 року на посаду генерального директора обрано Сидоренко Марка Володимировича, звiльнено з посади генерального директора Сидоренко Володимира Олексiйовича. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю та ТОВ "Аудиторська фiрма "Капiтал" (на пiдставi договору вiд 17.01.2011 № 04/11). Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї виконувалась протягом звiтного року та пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за 2011 рiк. На час проведення аудиторської перевiрки ревiзiйна комiсiя закiнчила перевiрку фiнансово - господарської дiяльностi акцiонерного товариства. Звiт буде розглянутий на засiданнi наглядової ради 19.04.2012 року, та затверджено на чергових загальних зборах акцiонерiв 26.04.2012 року, ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" не обирало корпоративного секретаря, тому, що цю функцiю у Товариствi виконує вiддiл по акцiонуванню та роботi з цiнними паперами. Наглядова рада акцiонерного товариства не приймала рiшення щодо запровадження в товариствi посади внутрiшнього аудитора. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" можна зробити висновок, що порядок утворення органiв управлiння, їх компетенцiя та порядок органiзацiї роботи вiдповiдають Статуту Товариства та Закону України "Про акцiонернi товариства". Iдентифiкацiя та оцiнка аудитором ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi". Пiд час аудиту ми не знайшли фактiв, тверджень про шахрайство, якi б могли привернути нашу увагу. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. Аудит проводився на пiдставi договору вiд 17.01.2011 № 04/11 та додаткової угоди вiд 28.12.2011 № 3, у строк з 27.02.2012 по 10.04.2012. Аудитор ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" I.Г. Дядюра ____________ (Сертифiкат аудитора № 005338 серiї "А" вiд 27.06.2002, чинний до 27.06.2012) Директор ТОВ Аудиторська фiрма "Капiтал" I.М. Сокол ___________ (Сертифiкат аудитора серiї "А" № 000229 вiд 17.02.1994, чинний до 13.02.2013) 10 квiтня 2012 року 69035, м. Запорiжжя, пр. Ленiна, 170-б, прим. № 1, тел. (061) 213-17-45
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/