Річна фінансова звітність

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 31.12.2011
Підприємство Запорiзький електроапаратний завод за ЄДРПОУ 14281020
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Публічне акціонерне товариство за КОПФГ 20
Орган державного управління   за КОДУ 06024
Вид економічної діяльності Виробництво (без ремонту) електророзподiльної та контрольної апаратури. за КВЕД 31.20.1
Одиниця виміру тис.грн. Контрольна сума  
Адреса Запорiзька обл. Орджонiкiдзевський р-н 69032 м. Запорiжжя Пiвденне шосе, буд. 9
Середня кількість працівників 296
Баланс станом на 31.12.2011
АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
- залишкова вартість 010 0 0
- первісна вартість 011 12 12
- накопичена амортизація 012 ( 12 ) ( 12 )
Незавершені капітальні інвестиції 020 133 124
Основні засоби:
- залишкова вартість 030 11459 10619
- первісна вартість 031 36770 36937
- знос 032 ( 25311 ) ( 26318 )
Довгострокові біологічні активи:
- справедлива (залишкова) вартість 035 0 0
- первісна вартість 036 0 0
- накопичена амортизація 037 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:
- які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 040 0 0
- інші фінансові інвестиції 045 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 050 0 0
Справедлива (залишкова) вартість інвестиційної нерухомості 055 0 0
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 056 0 0
Знос інвестиційної нерухомості 057 0 0
Відстрочені податкові активи 060 0 0
Гудвіл 065 0 0
Інші необоротні активи 070 0 0
Гудвіл при консолідації 075 0 0
Усього за розділом I080 11592 10743
II. Оборотні активи
Виробничі запаси 100 3220 3428
Поточні біологічні активи 110 0 0
Незавершене виробництво 120 3829 3154
Готова продукція 130 5619 4372
Товари 140 0 0
Векселі одержані 150 0 0
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
- чиста реалізаційна вартість 160 1697 2975
- первісна вартість 161 1697 2975
- резерв сумнівних боргів 162 ( 0 ) ( 0 )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
- за бюджетом 170 386 0
- за виданими авансами 180 1180 1159
- з нарахованих доходів 190 0 0
- із внутрішніх розрахунків 200 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 210 521 708
Поточні фінансові інвестиції 220 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти:
- в національній валюті 230 2346 737
- у т.ч. в касі 231 1 1
- в іноземній валюті 240 4339 7983
Інші оборотні активи 250 807 877
Усього за розділом II260 23944 25393
III. Витрати майбутніх періодів270 1 1
IV. Необоротні активи та групи вибуття275 0 0
Баланс280 35537 36137
ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періоду
1234
I. Власний капітал
Статутний капітал 300 330 330
Пайовий капітал 310 0 0
Додатковий вкладений капітал 320 0 0
Інший додатковий капітал 330 27492 27492
Резервний капітал 340 101 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 350 3412 1743
Неоплачений капітал 360 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 370 ( 0 ) ( 0 )
Накопичена курсова різниця 375 0 0
Усього за розділом I380 31335 29666
Частка меншості385 0 0
II. Забезпечення наступних виплат та платежів
Забезпечення виплат персоналу 400 0 0
Інші забезпечення 410 0 0
Сума страхових резервів 415 0 0
Сума часток перестраховиків у страхових резервах 416 0 0
Цільове фінансування 420 0 0
З рядка 420 графа 4 Сума благодійної допомоги (421) 421 0
Усього за розділом II430 0 0
ІІІ. Довгострокові зобов’язання
Довгострокові кредити банків 440 0 0
Інші довгострокові фінансові зобов’язання 450 0 0
Відстрочені податкові зобов’язання 460 425 500
Інші довгострокові зобов’язання 470 0 0
Усього за розділом III480 425 500
ІV. Поточні зобов’язання
Короткострокові кредити банків 500 0 0
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями 510 0 0
Векселі видані 520 0 0
Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги 530 254 992
Поточні зобов’язання за розрахунками:
- з одержаних авансів 540 2646 3787
- з бюджетом 550 344 422
- з позабюджетних платежів 560 0 0
- зі страхування 570 120 245
- з оплати праці 580 229 406
- з учасниками 590 160 94
- із внутрішніх розрахунків 600 0 0
Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами та групами вибуття, утримуваними для продажу 605 0 0
Інші поточні зобов'язання 610 24 25
Усього за розділом IV620 3777 5971
V. Доходи майбутніх періодів630 0 0
Баланс640 35537 36137
Примітки Пояснення до Ф1 "Баланс" 1. Стр. 030-032 - Основнi засоби Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiєю i зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 1000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 167 тис.грн. Коефiцiєнт зносу на кiнець року склав 71%. Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об'єкта основних засобiв. Рух основних засобiв протягом 2011 року вiдображено в роздiлi II Примiток до рiчної звiтностi. 2. Стр. 020 - Незавершене будiвництво Незавершеним капiтальним будiвництвом визнаються капiтальнi вкладення в будiвництво, виготовлення, придбання об'єктiв необоротних матерiальних активiв, ведення в експлуатацiю яких не здiйснено на дату балансу. Вартiсть капiтального будiвництва в бухгалтерському облiку не амортизується. На початок року вартiсть незавершеного будiвництва склала - 133 тис.грн. на кiнець - 124 тис.грн. 3. Стр. 100-140 - Запаси Запаси облiковуються за первiсною вартiстю. Протягом звiтного перiоду уцiнка запасiв не проводилась. Класифiкацiя i вартiсть виробничих запасiв на 31.12.2011р.: сировина i матерiали 1522 тис.грн.; покупнi i комплектуючi 1566 тис.грн.; паливо 36 тис.грн.; тара 11 тис.грн.; запаснi частини 88 тис.грн.; матерiали, переданi в переробку 1 тис.грн.; iншi матерiали 92 тис.грн.; трансп.-загот. витрати 35 тис.грн.; МШП 77 тис.грн.; незавершене виробництво 3154 тис.грн.; готова продукцiя 4372 тис.грн.; Разом: 10954 тис.грн. Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, якi виникають пiд час їхньої доставки i переробки. 4.Стр. 160-162 - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги - 2975 тис.грн. Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi. Безнадiйнi борги списуються в перебiгу того року, в якому вони були виявленi. Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011р. становить: Вiтчизнянi покупцi 2384 тис. грн. Iноземнi покупцi 591 тис. грн. ВСЬОГО 2975 тис. грн.. 5. Стр. 170-210 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть. Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю. Резерв сумнiвних боргiв на iншу поточну заборгованiсть не нараховувався внаслiдок вiдсутностi неплатоспроможних дебiторiв. Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2011. складається: Розрахунки з пiдзвiтними особами 1 тис. грн. Розрахунки за виданими авансами 1159 тис. грн. Розрахунки з робiтниками за виданими позиками 32 тис. грн. Розрахунки з iншими дебiторами 664 тис. грн. Розрахунки за соцiальним страхуванням 11 тис. грн. ВСЬОГО 1867 тис. грн. 6. Стр. 230-240 - Грошовi кошти. Грошовi кошти включають готiвковi грошi у касi, грошовi кошти та їх еквiваленти на розрахункових рахунках, та станом на 31.12.2011р. становили: в нацiональнiй валютi 737 тис.грн.; в iноземнiй валютi 7983 тис.грн.; в т.ч. долари США 7734 тис.грн.; росiйськi рублi 189 тис.грн.; євро 60 тис.грн. 7. Стр. 250 Iншi оборотнi активи Податок на додану вартiсть, який виникає при продажу продукцiї, товарiв, послуг (податкове зобов'язання) виникає при настаннi першої подiї: реалiзацiї товарiв, надання послуг або отримання плати вiд покупцiв; податок на додану вартiсть за придбаними товарами та послугами (податковий кредит) виникає при настаннi першої подiї: перерахування оплати за товари та послуги чи одержання товарiв та послуг вiд постачальникiв. До статтi "Iншi оборотнi активи" включенi: сума податкового зобов'язання за бухгалтерським рахунком 643 "Податковi зобов'язання" - 280 тис. грн., сума податкового кредиту за бухгалтерським рахунком 644 "Податковий кредит" - 597 тис. грн 8. Стр. 300-350 - Власний капiтал Станом на 31.12.2011. зареєстрований, випущений та сплачений акцiонерний капiтал складав 329785,8 грн., та подiлений на 1648929 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,20 грн. Неоплаченої частини статутного фонду немає. Резервний капiтал створюється за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства, на 31.12.2011р. склав 101 тис. грн. Iнший додатковий капiтал включає фонд iндексацiї вартостi основних фондiв 20259 тис.грн., фонд збiльшення оборотних коштiв 7233 тис.грн. Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2011р складає 1743 тис. грн. 9. Стр. 460 Вiдстроченi податковi зобов'язання на 31.12.2011р складають 500 тис. грн 10. Стр. 550-590 - Поточнi зобов'язання на 31.12.2011р. складають 1167 тис. грн.., у тому числi: розрахунки з оплати працi 406 тис.грн; страхування 245 тис.грн.; розрахунки з учасниками 94 тис.грн розрахунки з бюджетом: оренда землi 104 тис.грн.; податок з доходiв фiзичних осiб 73 тис.грн.; податок на прибуток 57 тис.грн.; податок на додану вартiсть 187 тис.грн.; збiр за спецвикористання водних ресурсiв 0,5 тис.грн; екологiчний податок 0,3 тис.грн; 11. Стр. 610 - iншi поточнi зобов'язання на кiнець року: кредиторська заборгованiсть за розрахунками з пiдзвiтними особами 3 тис.грн.; розрахунки з iншими кредиторами 22 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

 

Звіт про фінансові результати за 2011 рік
I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 30310 23466
Податок на додану вартість 015 3671 2236
Акцизний збір 020 ( 0 ) ( 0 )
  025 ( 0 ) ( 0 )
Інші вирахування з доходу 030 ( 0 ) ( 0 )
Чистий доход (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 035 26639 21230
Собівартість реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 040 ( 20544 ) ( 17553 )
Валовий:
- прибуток 050 6095 3677
- збиток 055 ( 0 ) ( 0 )
Інші операційні доходи 060 7730 11565
У т.ч. дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 061 0 0
Адміністративні витрати 070 ( 5766 ) ( 4590 )
Витрати на збут 080 ( 1596 ) ( 1673 )
Інші операційні витрати 090 ( 7096 ) ( 11203 )
У т.ч. витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції, одержаних у наслідок сільськогосподарської діяльності 091 ( 0 ) ( 0 )
Фінансові результати від операційної діяльності:
- прибуток 100 0 0
- збиток 105 ( 633 ) ( 2224 )
Доход від участі в капіталі 110 0 0
Інші фінансові доходи 120 0 318
Інші доходи 130 209 0
З рядка 130 графа 3 Дохід, пов'язаний з благодійною допомогою (131) 131 0
Фінансові витрати 140 ( 0 ) ( 0 )
Втрати від участі в капіталі 150 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 160 ( 0 ) ( 0 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 165 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
- прибуток 170 0 0
- збиток 175 ( 424 ) ( 1906 )
У т.ч. прибуток від припиненої діяльності та/або прибуток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 176 0 0
У т.ч. збиток від припиненої діяльності та/або збиток від переоцінки необоротних активів та групи вибуття у наслідок припинення діяльності 177 ( 0 ) ( 0 )
Податок на прибуток від звичайної діяльності 180 ( 132 ) ( 815 )
Дохід з податку на прибуток від звичайної діяльності 185 0 0
Фінансові результати від звичайної діяльності:
- прибуток 190 0 0
- збиток 195 ( 556 ) ( 2721 )
Надзвичайні:
- доходи 200 0 0
- витрати 205 ( 0 ) ( 0 )
Податки з надзвичайного прибутку 210 ( 0 ) ( 0 )
Частка меншості 215 0 0
Чистий:
- прибуток220 0 0
- збиток225 ( 556 ) ( 2721 )
Забезпечення матеріального заохочення226 0 0
II. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Найменування показникаКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Матеріальні затрати 230 8249 10567
Витрати на оплату праці 240 7364 6903
Відрахування на соціальні заходи 250 2636 2903
Амортизація 260 1012 1034
Інші операційни витрати 270 2329 2066
Разом 280 21590 23473
III. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Назва статтіКод рядкаЗа звітний періодЗа попередній період
1234
Середньорічна кількість простих акцій 300 1648929.00000000 1648929.00000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 310 1648929.00000000 1648929.00000000
Чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 320 -0.33719000 -1.65016000
Скоригований чистий прибуток, (збиток) на одну просту акцію 330 -0.33719000 -1.65016000
Дивіденди на одну просту акцію 340 0.00000000 0.00000000
Примітки Пояснення до Ф2 "Звiт про фiнансовi результати" 1. Стр. 010 - Дохiд (виручка) вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг). Доходи та витрати у Звiтi про фiнансовi результати пiдприємства визначенi згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у перiод вiдвантаження її покупцям. Витрати визнаються у перiодi, коли вони фактично вiдбуваються, i вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться. Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за рiк склав 30310 тис.грн. Розшифровка окремих статей Звiту про фiнансовi результати пiдприємства: 2. Стр. 060 - iншi операцiйнi доходи: а) дохiд операцiйної оренди основних засобiв 845 тис.грн.; б) дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 255 тис.грн.; в) дохiд вiд продажу валюти 6137 тис.грн.; г) дохiд вiд курсових рiзниць 218 тис.грн.; д) списання кредиторської заборгованостi 4 тис.грн; е) отриманi вiдсотки 271 тис.грн. 3. Стр. 090 - iншi операцiйнi витрати: а) витрати на утримання об'єктiв соцiальної сфери 224 тис.грн.; б) курсовi рiзницi 301 тис.грн.; в) списання безнадiйної дебiторської заборгованостi 107 тис.грн.; г) витрати пов'язанi з продажем валюти 6167 тис.грн; д) собiвартiсть реалiзованих оборотних активiв 225 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

 

Звіт про рух грошових коштів
за 2011 рік
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 010 17821 21065
Погашення векселів одержаних 015 0 0
Покупців і замовників авансів 020 12448 6069
Повернення авансів 030 83 41
Установ банків відстотків за поточними рахунками 035 271 318
Бюджету податку на додану вартість 040 0 0
Повернення інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 045 0 0
Отримання субсидій, дотацій 050 0 0
Цільового фінансування 060 0 0
Борників неустойки (штрафів, пені) 070 0 0
Інші надходження 080 8287 15452
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 090 ( 16518 ) ( 13683 )
Авансів 095 ( 94 ) ( 1684 )
Повернення авансів 100 ( 6 ) ( 1 )
Працівникам 105 ( 5825 ) ( 5962 )
Витрат на відрядження 110 ( 497 ) ( 368 )
Зобов'язань з податку на додану вартість 115 ( 507 ) ( 0 )
Зобов'язань з податку на прибуток 120 ( 418 ) ( 110 )
Відрахувань на соціальні заходи 125 ( 2952 ) ( 2928 )
Зобов'язань з інших податків і зборів (обов'язкових платежів) 130 ( 2190 ) ( 1618 )
Цільових внесків 140 ( 12 ) ( 35 )
Інші витрачання 145 ( 7673 ) ( 16020 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 150 2218 536
Рух коштів від надзвичайних подій 160 0 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 170 2218 536
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Реалізація:
- фінансових інвестицій 180 0 0
- необоротних активів 190 0 0
- майнових комплексів 200 0 0
Отримані:
- відсотки 210 0 0
- дивіденди 220 0 0
Інші надходження 230 0 0
Придбання:
- фінансових інвестицій 240 ( 0 ) ( 0 )
- необоротних активів 250 ( 87 ) ( 134 )
- майнових комплексів 260 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 270 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 280 -87 -134
Рух коштів від надзвичайних подій 290 0 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 300 -87 -134
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження власного капіталу 310 0 0
Отримані позики 320 0 0
Інші надходження 330 0 0
Погашення позик 340 ( 0 ) ( 0 )
Сплачені дивіденди 350 ( 64 ) ( 211 )
Інші платежі 360 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів до надзвичайних подій 370 -64 -211
Рух коштів від надзвичайних подій 380 0 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 390 -64 -211
Чистий рух коштів за звітній період 400 2067 191
Залишок коштів на початок року 410 6685 6492
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 420 -32 2
Залишок коштів на кінець року 430 8720 6685
Примітки Пояснення до ?Звiту про рух грошових коштiв? 1. У 2010 роцi чистий рух коштiв складає: - вiд операцiйної дiяльностi надходження складають 536 тис. грн.; - вiд фiнансової дiяльностi видатки складають 211 тис. грн.; - вiд iнвестицiйної дiяльностi видатки складають 134 тис. грн. 2. Iншi надходження та платежi вiд iнвестицiйної дiяльностi. а) придбання необоротних активiв 112 тис.грн. 3. Iншi надходження та платежi вiд фiнансової дiяльностi. а) сплаченi дивiденди 211 тис.грн.; б) отриманi вiдсотки 318 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

 

Звіт про власний капітал
за 2011 рік

 

СтаттяКодСтатутний капіталПайовий капіталДодатковий вкладений капіталІнший додатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибутокНеоплачений капіталВилучений капіталРазом
1234567891011
Залишок на початок року 010 330 0 0 27492 101 3412 0 0 31335
Коригування:
Зміна облікової політики 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 030 0 0 0 0 0 -1112 0 0 -1112
Інші зміни 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 050 330 0 0 27492 101 2300 0 0 30223
Переоцінка активів:
Дооцінка основних засобів 060 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка основних засобів 070 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка незавершеного будівництва 080 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка незавершеного будівництва 090 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Дооцінка нематеріальних активів 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Уцінка нематеріальних активів 110 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
  120 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 130 0 0 0 0 0 -556 0 0 -556
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди) 140 0 0 0 0 0 -1 0 0 -1
Спрямування прибутку до статутного капіталу 150 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  170 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу 180 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 190 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  200 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток) 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплений акцій (часток) 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі:
Списання невідшкодованих збитків 260 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Безкоштовно отримані активи 270 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  280 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін в капіталі290 0 0 0 0 0 -557 0 0 -557
Залишок на кінець року 300 330 0 0 27492 101 1743 0 0 29666
Примітки Пояснення до Ф4 "Звiт про власний капiтал" 1. Статутний фонд складає 329785,8 гривень, подiлений на 1648929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн. У складi власного капiталу врахованi: - iнший додатковий капiтал - 27492 тис.грн.; - резервний капiтал - 101 тис.грн. 2. Акцiї акцiонерних товариств: 2.1. Пiдписка на акцiї у звiтному перiодi не передбачена. 2.2. Загальна кiлькiсть акцiй - 1648929 шт. номiнальною вартiстю 0,20 грн. 2.3. Загальна сума, отримана в ходi пiдписки на акцiї - 329785,8 грн., акцiй - 1648929 шт. 2.4. 50380 акцiй находиться у властостi членiв виконавчого органу. Осiб, маючих частку у статутному фондi перевищуючу 5% немає. 3. За попереднiй 2010 рiк дивiденди не нараховувались.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

 

Примітки до річної фінансової звітності за 2011 рік
I. Нематеріальні активи
Групи нематеріальних активівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець року
первісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизаціяпервісної (переоціненої вартості)накопиченої амортизаціїпервісна (пероцінена) вартістьнакопичена амортизація
123456789101112131415
Права користування природними ресурсами 010 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права користування майном 020 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на комерційні позначення 030 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Права на об'єкти промислової властивості 040 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Авторське право та суміжні з ним права 050 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  060 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші нематеріальні активи 070 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Разом 080 12 12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
Гудвіл 090 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (081) 0
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів (082) 0
вартість створених підприємством нематеріальних активів (083) 0
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань (084) 0
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності (085) 0
II. Основні засоби
Групи основних засобівКод рядкаЗалишок на початок рокуНадійшло за рікПереоцінка (дооцінка +, уцінка -)Вибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисності за рікІнші зміни за рікЗалишок на кінець рокуу тому числі
одержані за фінансовою орендоюпередані в оперативну оренду
первісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісної (переоціненої вартості)зносупервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзноспервісна (пероцінена) вартістьзнос
12345678910111213141516171819
Земельні ділянки 100 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвестиційна нерухомість 105 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Капітальні витрати на поліпшення земель 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Будинки, споруди та передавальні пристрої 120 25034 14855 55 0 0 0 0 709 0 0 0 25089 15564 0 0 934 528
Машини та обладнання 130 10673 9526 101 0 0 5 5 257 0 0 0 10769 9778 0 0 0 0
Транспортні засоби 140 638 517 0 0 0 0 0 26 0 0 0 638 543 0 0 0 0
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) 150 318 308 12 0 0 0 0 16 0 0 0 330 324 0 0 0 0
Тварини 160 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Багаторічні насадження 170 7 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 7 0 0 0 0
Інші основні засоби 180 90 88 4 0 0 0 0 4 0 0 0 94 92 0 0 0 0
Бібліотечні фонди 190 10 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 10 0 0 0 0
Малоцінні необоротні матеріальні активи 200 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Тимчасові (нетитульні) споруди 210 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Природні ресурси 220 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інвентарна тара 230 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Предмети прокату 240 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші необоротні матеріальні активи 250 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом 260 36770 25311 172 0 0 5 5 1012 0 0 0 36937 26318 0 0 934 528
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності (261) 0
вартість оформлених у заставу основних засобів (262) 0
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) (263) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (264) 10059
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів (264.1) 0
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів (265) 0
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (265.1) 0
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування (266) 0
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду (267) 0
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності (268) 0
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю (269) 0
III. Капітальні інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
1234
Капітальне будівництво 280 0 0
Придбання (виготовлення) основних засобів 290 121 38
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів 300 32 76
Придбання (створення) нематеріальних активів 310 10 10
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів 320 0 0
Інші 330 0 0
Разом 340 163 124
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість (341) 0
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій (342) 0
IV. Фінансові інвестиції
Найменування показникаКод рядкаЗа рікНа кінець року
довгостроковіпоточні
12345
А. Фінансові інвестиції за методом участі в капіталі в:
асоційовані підприємства
350 0 0 0
дочірні підприємства 360 0 0 0
спільну діяльність 370 0 0 0
Б. Інші фінансові інвестиції в:
частки і паї у статутному капіталі інших підприємств
380 0 0 0
акції 390 0 0 0
облігації 400 0 0 0
інші 410 0 0 0
Разом (розд. А + розд. Б) 420 0 0 0
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (421) 0
за справедливою вартістю (422) 0
за амортизованою вартістю (423) 0
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю (424) 0
за справедливою вартістю (425) 0
за амортизованою собівартістю (426) 0
V. Доходи і витрати
Найменування показникаКод рядкаДоходиВитрати
1234
А. Інші операційні доходи і витрати
Операційна оренда активів
440 845 0
Операційна курсова різниця 450 218 303
Реалізація інших оборотних активів 460 254 225
Штрафи, пені, неустойки 470 0 0
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення 480 0 0
Інші операційні доходи і витрати 490 6413 6568
у тому числі:
відрахування до резерву сумнівних боргів
491 X 0
непродуктивні витрати і втрати 492 X 0
Б. Доходи і втрати від участі в капіталі за інвестиціями в:
асоційовані підприємства
500 0 0
дочірні підприємства 510 0 0
спільну діяльність 520 0 0
В. Інші фінансові доходи і витрати
Дивіденди
530 0 X
Проценти 540 X 0
Фінансова оренда активів 550 0 0
Інші фінансові доходи і витрати 560 0 0
Г. Інші доходи та витрати
Реалізація фінансових інвестицій
570 0 0
Доходи від об'єднання підприємств 580 0 0
Результат оцінки корисності 590 0 0
Неопераційна курсова різниця 600 0 0
Безоплатно одержані активи 610 0 X
Списання необоротних активів 620 X 0
Інші доходи і витрати 630 209 0
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) (631) 0
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами (632) 0 %
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності (633) 0
VI. Грошові кошти
Найменування показникаКод рядкаНа кінець року
123
Каса 640 1
Поточний рахунок у банку 650 4323
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) 660 4396
Грошові кошти в дорозі 670 0
Еквіваленти грошових коштів 680 0
Разом 690 8720
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено (691) 0
VII. Забезпечення і резерви
Види забезпечень і резервівКод рядкаЗалишок на початок рокуЗбільшення за звітний рікВикористано у звітному роціСторновано використану суму у звітному роціСума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпеченняЗалишок на кінець року
нараховано (створено)додаткові відрахування
123456789
Забезпечення на виплату відпусток працівникам 710 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення 720 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань 730 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію 740 0 0 0 0 0 0 0
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів 750 0 0 0 0 0 0 0
  760 0 0 0 0 0 0 0
  770 0 0 0 0 0 0 0
Резерв сумнівних боргів 775 0 0 0 0 0 0 0
Разом 780 0 0 0 0 0 0 0
VIII. Запаси
Найменування показникаКод рядкаБалансова вартість на кінець рокуПереоцінка за рік
збільшення чистої вартості реалізаціїуцінка
12345
Сировина і матеріали 800 1557 0 0
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби 810 1566 0 0
Паливо 820 36 0 0
Тара і тарні матеріали 830 11 0 0
Будівельні матеріали 840 93 0 0
Запасні частини 850 88 0 0
Матеріали сільськогосподарського призначення 860 0 0 0
Поточні біологічні активи 870 0 0 0
Малоцінні та швидкозношувані предмети 880 77 0 0
Незавершене виробництво 890 3154 0 0
Готова продукція 900 4372 0 0
Товари 910 0 0 0
Разом 920 10954 0 0
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації (921) 0
переданих у переробку (922) 1
оформлених в заставу (923) 0
переданих на комісію (924) 0
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) (925) 0
Балансу запаси, призначені для продажу (926) 0
IX. Дебіторська заборгованість
Найменування показникаКод рядкаВсього на кінець рокуу т.ч. за строками не погашення
до 3 місяціввід 3 до 6 місяціввід 6 до 12 місяців
123456
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги 940 2975 2663 312 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 950 708 708 0 0
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості (951) 0
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами (952) 0
X. Нестачі і втрати від псування цінностей
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат 960 0
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році 970 0
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) 980 0
XI. Будівельні контракти
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік 1110 0
Заборгованість на кінець звітного року:
- валова замовників 1120 0
- валова замовникам 1130 0
- з авансів отриманих 1140 0
Сума затриманих коштів на кінець року 1150 0
Вартість виконаних субпідрядниками робіт за незавершеними будівельними контрактами 1160 0
XII. Податок на прибуток
Найменування показникаКод рядкаСума
123
Поточний податок на прибуток 1210 57
Відстрочені податкові активи:
- на початок звітного року 1220 0
- на кінець звітного року 1225 0
Відстрочені податкові зобов’язання:
- на початок звітного року 1230 425
- на кінець звітного року 1235 500
Включено до Звіту про фінансові результати - усього 1240 132
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1241 57
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1242 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1243 75
Відображено у складі власного капіталу - усього 1250 0
у тому числі:
- поточний податок на прибуток 1251 0
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів 1252 0
- збільшення (зменшення) відстрочених податкових зобов’язань 1253 0
XIII. Використання амортизаційних відрахувань

Найменування показникаКод рядкаСума
123
Нараховано за звітний рік 1300 1012
Використано за рік - усього 1310 172
в тому числі на:
- будівництво об’єктів 1311 0
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів 1312 172
- з них машини та обладнання 1313 172
- придбання (створення) нематеріальних активів 1314 0
- погашення отриманих на капітальні інвестиції позик 1315 0
  1316 0
  1317 0
XIV. Біологічні активи

Групи біологічних активівКод рядкаОбліковуються за первісною вартістюОбліковуються за справедливою вартістю
Залишок на початок рокуНадійшло за рікВибуло за рікНараховано амортизації за рікВтрати від зменшення корисностіВигоди від відновлення корисностіЗалишок на кінець рокуЗалишок на початок рокуНадійшло за рікЗміни вартості за рікВибуло за рікЗалишок на кінець року
первісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизаціяпервісна вартістьнакопичена амортизація
1234567891011121314151617
Довгострокові біологічні активи - усього
у тому числі:
1410 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
робоча худоба 1411 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
продуктивна худоба 1412 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
багаторічні насадження 1413 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
  1414 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
інші довгострокові біологічні активи 1415 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Поточні біологічні активи - усього
у тому числі:
1420 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
тварини на вирощуванні та відгодівлі 1421 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
біологічні активи в стані біологічних перетворень (крім тварин на вирощуванні та відгодівлі) 1422 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
  1423 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
інші поточні біологічні активи 1424 0 X 0 0 X X 0 0 0 X 0 0 0 0 0
Разом 1430 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування (1431) 0
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій (1432) 0
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності (1433) 0
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів

 

Найменування показникаКод рядкаВартість первісного визнанняВитрати, пов'язані з біологічними перетвореннямиРезультат від первісного визнанняУцінкаВиручка від реалізаціїСобівартість реалізаціїФінансовий результат (прибуток +, збиток -) від
дохідвитратиреалізаціїпервісного визнання та реалізації
1234567891011
Продукція та додаткові біологічні активи рослинництва - усього
у тому числі:
1500 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
зернові і зернобобові 1510 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з них: пшениця 1511 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соя 1512 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
соняшник 1513 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
ріпак 1514 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
цукрові буряки (фабричні) 1515 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
картопля 1516 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
плоди (зерняткові, кісточкові) 1517 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція рослинництва 1518 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи рослинництва 1519 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Продукція та додаткові біологічні активи тваринництва - усього
у тому числі:
1520 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
приріст живої маси - усього 1530 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
з нього: великої рогатої худоби 1531 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
свиней 1532 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
молоко 1533 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
вовна 1534 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
яйця 1535 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
інша продукція тваринництва 1536 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
додаткові біологічні активи тваринництва 1537 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
продукція рибництва 1538 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
  1539 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом 1540 0 ( 0 ) 0 ( 0 ) 0 0 ( 0 ) 0 0

Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/