ПРОТОКОЛ № 1

засідання тимчасової Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року тимчасова Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» розпочала свою роботу.

                Тимчасова Лічильна комісія сформована Наглядової радою ПрАТ «ЗЕАЗ» (протокол засідання Наглядової ради від 06 лютого 2019 року №1) у складі

-          Лисенко Ольга Павлівна (голова лічильної комісії);

-          Щербина Наталія Олексіївна;

-          Шиян Людмила Вячеславівна.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт. голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 1

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 1 Обрання членів лічильної комісії, прийняття рішення про припинення їх повноважень

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Лисенко Ольга Павлівна, члени лічильної комісії Щербина Наталія Олексіївна, Шиян Людмила Вячеславівна. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ПЕРШОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

1. Обрати лічильну комісію у складі: голова лічильної комісії Лисенко Ольга Павлівна, члени лічильної комісії Щербина Наталія Олексіївна, Шиян Людмила Вячеславівна.

2. Повноваження лічильної комісії припинити після виконання всіх повноважень, покладених на лічильну комісію відповідно до чинного законодавства.

Тимчасова лічильна комісія                   __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                           __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                      __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 2

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» розпочала свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт. голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 2

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 2 Обрання Голови та Секретаря загальних зборів, ЗАТВЕРДЖЕННЯ РЕГЛАМЕНТУ ВЕДЕННЯ ЗБОРІВ

ПРПОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати: Головою зборів – Левченко Наталію Томасівну, Секретарем зборів - Боровську Юлію Олександрівну. Затвердити наступний регламент ведення зборів:

Доклад генерального директора ПрАТ „ЗЕАЗ” – до 30 хв.

Інформація з інших питань порядку денного – до 10 хв.  

Час для відповідей на питання – до 3 хв.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища акціонера (його представника), та засвідчені їх підписом.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ.

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДРУГОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ: Обрати: Головою зборів – Левченко Наталію Томасівну, Секретарем зборів - Боровську Юлію Олександрівну.

Затвердити наступний регламент ведення зборів: Доклад генерального директора ПрАТ „ЗЕАЗ” – до 30 хв.

Інформація з інших питань порядку денного – до 10 хв.  

Час для відповідей на питання – до 3 хв.

Усі запитання, звернення по питанням порядку денного загальних зборів, запис для надання слова по питанням порядку денного, надаються виключно у письмовому вигляді голові та секретарю зборів через членів лічильної комісії, що присутні у залі, до моменту початку розгляду відповідного питання порядку денного із зазначенням прізвища акціонера (його представника), та засвідчені їх підписом.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                                Лічильна комісія  __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 3

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 3

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 3 ЗВІТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ПРО ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКУ ДІЯЛЬНІСТЬ пРат «зеаз» ЗА 2018 РІК ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2018 рік і визнати роботу Дирекції у 2018 році задовільною. За наслідками розгляду звіту Генерального директора затвердити такі заходи – продовжити розробку новітнього обладнання, впровадження прогресивних технологій, придбання сучасного обладнання і розширення ринків збуту з ціллю розвитку виробництва для підвищення соціальних гарантій працівників і акціонерів Товариства.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій.

Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ТРЕТЬОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити звіт про підсумки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2018 рік і визнати роботу Дирекції у 2018 році задовільною. За наслідками розгляду звіту Генерального директора затвердити такі заходи – продовжити розробку новітнього обладнання, впровадження прогресивних технологій, придбання сучасного обладнання і розширення ринків збуту з ціллю розвитку виробництва для підвищення соціальних гарантій працівників і акціонерів Товариства.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                 Лічильна комісія                 __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 4

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 4

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 4 ЗВІТ ГОЛОВИ НАГЛЯДОВОЇ РАДИ ЗА 2018 РІК ТА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАХОДІВ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЙОГО РОЗГЛЯДУ.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ЧЕТВЕРТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За наслідками розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                                Лічильна комісія __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 5

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 5

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 5 розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердженя заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих аудитом.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З П’ЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити Дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих аудитом і в подальшому здійснювати свою фінансово-господарську діяльність у відповідності до вимог чинного законодавства.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                 Лічильна комісія                __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 6

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 6

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 6 затвердження річного звіту ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності)

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ШОСТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік у формі річної фінансової звітності з її основними показниками.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                                Лічильна комісія __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 7

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 7

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 7 припинення повноважень голови та членів наглядової ради, та обрання членів наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сидоренко Володимира Олексійовича, членів Наглядової ради Товариства Мізьова Володимира Олександровича і Левченко Наталії Томасівни у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Обрати   Наглядову раду Товариства на строк 3 роки у наступному складі:

1.Сидоренко Володимир Олексійович

2.Мізьов Володимир Олександрович

3.Мартиновська Лариса Вікторівна

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З СЬОМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Припинити повноваження Голови Наглядової ради Товариства Сидоренко Володимира Олексійовича, членів Наглядової ради Товариства Мізьова Володимира Олександровича і Левченко Наталії Томасівни у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Обрати   Наглядову раду Товариства на строк 3 роки у наступному складі:

1.Сидоренко Володимир Олексійович

2.Мізьов Володимир Олександрович

3.Мартиновська Лариса Вікторівна

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                                Лічильна комісія  __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 8

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 8

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 8 затвердження умов цивільно-правових і трудових договорів, що укладатимуться з членами наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи на підписання договорів з головою та членами наглядової ради.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цих цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки. Уповноважити генерального директора ПрАТ «ЗЕАЗ» на підписання від імені ПрАТ «ЗЕАЗ» цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ВОСЬМОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Затвердити умови цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради Товариства та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цих цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів). Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки. Уповноважити генерального директора ПрАТ «ЗЕАЗ» на підписання від імені ПрАТ «ЗЕАЗ» цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                                Лічильна комісія  __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 9

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                 25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 9

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 9 про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2018 рік

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток за 2018 рік у сумі 244 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не сплачувати.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕВЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прибуток за 2018 рік у сумі 244 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2018 рік не нараховувати і не сплачувати.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                                Лічильна комісія _________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

ПРОТОКОЛ № 10

засідання Лічильної комісії          

про підсумки голосування на чергових загальних зборах акціонерів

приватного акціонерного товариства «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАНТИЙ ЗАВОД»

м. Запоріжжя                                                                                                                                  25 квітня 2019 року

25 квітня 2019 року Лічильна комісія за місцем проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» - Україна, м. Запоріжжя, вул. Південне шосе, 9 приміщення адміністративного корпусу Товариства, 4-й поверх вкабінеті «Директор з виробництва» продовжила свою роботу.

Дата проведення голосування: 25 квітня 2019 року

Для участі у голосуванні на чергових загальних зборах акціонерів ПрАТ «ЗЕАЗ» зареєстровані власники 1084885шт.голосуючих акцій Товариства, що складає 94,2%голосуючих акцій Товариства. Акції є голосуючими з усіх питань порядку денного.

Голосування проведено з використанням бюлетеня для голосування № 10

ПИТАННЯ ВИНЕСЕНЕ НА ГОЛОСУВАННЯ:

№ 10 про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з 25.04.2019р. по 25.04.2020р.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 25.04.2019 по 25.04.2020р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки і позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок). Гранична сукупна вартість значних правочинів – 119335 тис.грн. , що становить 500% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2018 рік. Вартість активів ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними річної звітності за 2018 рік складає 23867 тис.грн. Право підписання значних правочинів надати генеральному директору Товариства або посадовій особі за довіреністю.

ПІДСУМКИ ГОЛОСУВАННЯ:

  Кількість голосів

Відсоток від загальної кількості голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у Зборах та є власниками голосуючих з

цього питання акцій

«ЗА» 1084885 100
«ПРОТИ» 0 0
«УТРИМАЛИСЬ» 0 0

«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ, ЯКІ НЕ

БРАЛИ УЧАСТІ У ГОЛОСУВАННІ»

0 0
«КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСІВ АКЦІОНЕРІВ ЗА БЮЛЕТЕНЯМИ, ВИЗНАНИМИ НЕДІЙСНИМИ» 0 0

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТЕ:

Рішення загальних зборів акціонерів з питання порядку денного, винесеного на голосування приймається простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Рішення вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ З ДЕСЯТОГО ПИТАННЯ ПОРЯДКУ ДЕННОГО ПРИЙНЯЛИ НАСТУПНЕ РІШЕННЯ:

Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 25.04.2019 по 25.04.2020р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки і позики; договорів: реалізації виробленої продукції, придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок). Гранична сукупна вартість значних правочинів – 119335 тис.грн. , що становить 500% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2018 рік. Вартість активів ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними річної звітності за 2018 рік складає 23867 тис.грн. Право підписання значних правочинів надати генеральному директору Товариства або посадовій особі за довіреністю.

Підсумки голосування оголошені на Загальних зборах.

                                Лічильна комісія  __________________ Лисенко Ольга Павлівна

                                                                        __________________Щербина Наталія Олексіївна

                                                                    __________________ Шиян Людмила Вячеславівна

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/