Шановні акціонери!

Публічне  акціонерне товариство «Запорізький електроапаратний завод» (далі «Товариство»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: 69032, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.9, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів ПАТ «ЗЕАЗ» за результатами господарської діяльності у 2015 році відбудуться 21 квітня 2016 року об 11-00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства з наступним порядком денним:

1.    Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

2.    Звіт генерального директора про господарську діяльність Товариства за 2015 рік та його затвердження. Висновки ревізійної комісії Товариства та їх затвердження.

3.    Звіт голови наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.

4.    Визначення стратегії  розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та їх затвердження. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2016 рік.

5.    Вибори генерального директора  Товариства.

6.    Вибори ревізійної комісії Товариства.

    7.    Зміна типу Товариства.

    8.    Затвердження  статуту Товариства  у новій редакції.

    9.    Про дивіденди за 2015 рік.

  10.    Про попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством  з 21.04.2016 року по 21.04.2017 року  (включно).

Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 18.04.2016, 00-00.

     Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 9-00 до 10-30. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт.            

     Акціонери ПАТ «ЗЕАЗ» та їх представники можуть ознайомитись з     документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції в робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою:69032, м.Запоріжжя,   Південне шосе, буд. 9, кім. 105. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заст.начальника ВЦПіК Левченко Наталія Томасівна. Пропозиції приймаються до 1 квітня 2016 року.

Телефон для довідок: (061) 717-17-42.

 

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

Найменування показника

Період

звітний

Попередній *

Усього активів

31868   

32417

Основні засоби

4918   

8638

Довгострокові фінансові інвестиції

-

-

Запаси

7042

7410

Сумарна дебіторська заборгованість

3711

5276

Грошові кошти та їх еквівалент

16126

10900

Нерозподілений прибуток

27443

27929

Власний капітал

28432

28958

Статутний капітал

330

330

Довгострокові зобов’язання

221

271

Поточні зобов’язання

3215

3188

Чистий прибуток (збуток)

-3327

348

Середньорічна кількість акцій (шт.)

1648929

1648929

Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.)

-

-

Загальна сума коштів, витрачена на викуп акцій протягом періоду

-

-

Чисельність працівників на кінець періоду (осіб)

203

221

 

* фінансові показники за попередній рік скориговані за результатами перевірки

аудитора.

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковане у «Бюлетені «Цінні папери України» №48 від 17.03.2016.

ДОДАТКОВА  ІНФОРМАЦІЯ
        Нагадуємо Вам, що продовжується виплата дивідендів за результатами діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» у 2014 році - в розмірі 25% прибутку за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» у 2014 році, а саме, 0,052 грн. на одну акцію просту іменну (за відрахуванням податку на прибуток фізичних осіб в розмірі 5% та військового збору в розмірі 1,5% 0,049 грн.  одну акцію просту іменну).  Також продовжується виплата дивідендів за попередні роки (за 2002-2009) для тих, хто ще не отримав.
         Виплата дивідендів мешканцям м.Запоріжжя  здійснюється в касі заводу за попереднім записом по телефону 7171742, мешканцям інших міст  - поштовим переказом, з оплатою поштового переказу з суми дивідендів, за попереднім зверненням по телефону 061 7171742, або листом за адресою: 69032, м.Запоріжжя, Південне шосе 9, ПАТ «ЗЕАЗ».
                                               Дирекція ПАТ «ЗЕАЗ». 

 

П Р О Т О К О Л  № 23

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод”.

м.Запоріжжя                                                                         21 квітня 2016 року, 11:00.

Місце проведення зборів                                              - зал для нарад ПАТ «ЗЕАЗ»,

                                                                                           м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9.

Дата складання переліку                                                

акціонерів, що мають право на участь у зборах         - 00:00 18.04.2016 року.                                                                                          

Всього акціонерів згідно переліку                              - 1304.

Загальна кількість випущених акцій                            - 1648929.

Акцій, що беруть участь

в підрахуванні голосів                                                     - 1648929.

Зареєстровано акціонерів

(їх представників)                                                            - 31.

Зареєстровано акціонерів, володіючих

голосуючими акціями (їх представників)                    - 17.

Кількість голосуючих акцій (голосів)                           - 1 146 355,

що становить                                                                    - 69,52%.

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ:

  1. Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.
  2. Звіт генерального директора про господарську діяльність Товариства за 2015 рік та його затвердження. Висновки ревізійної комісії Товариства та їх затвердження.
  3. Звіт голови наглядової ради Товариства за 2015 рік та його затвердження.
  4. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків діяльності Товариства на 2016 рік та їх затвердження. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2016 рік.
  5. Вибори генерального директора Товариства .
  6. Вибори ревізійної комісії Товариства.
  7. Зміна типу Товариства.
  8. Затвердження статуту Товариства у новій редакції.
  9. Про дивіденди за 2015 рік.

   10. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися          

     Товариством з 21.04.2016 року по 21.04.2017 року (включно).

ЗБОРИ РОЗГЛЯНУЛИ:

1. СЛУХАЛИ: начальника служби забезпечення ПАТ «ЗЕАЗ» А.П.Держака. Запропоновано для ведення зборів:

Робоча президія:

Левченко Н.Т. – заст.начальника ВЦПіК – голова зборів,

Боровська Ю.О. –начальник АГС – секретар зборів.

Лічильна комісія у складі:

Прокуда А.В. –начальник бюро з нормування праці ПЕВ,
Корнієнко І.Д. – провідний менеджер із ЗЕД УМЗіЗЗ,

Щербина Н.О. - інженер-технолог ВГТ.

Час виступів:

Доклад генерального директора ПАТ „ЗЕАЗ” – до 30 хв.

Інформація з інших питань порядку денного – до 10 хв.      

       Всі додаткові виступи акціонерів з питань порядку денного повинні бути заявлені в президію зборів з позначенням теми, терміну виступу та прізвища акціонера для включення в регламент.      

       Процедура голосування: з усіх питань порядку денного голосування відкрите, за принципом: одна акція – один голос, за допомогою бюлетенів для голосування, що були видані при реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. „УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Порядок денний та регламент ведення зборів ЗАТВЕРДЖЕНІ, робоча президія та лічильна комісія ОБРАНІ.

 

2. СЛУХАЛИ: Звіт про господарську діяльність ПАТ «ЗЕАЗ» в 2015 році представив генеральний директор ПАТ «ЗЕАЗ» М.В.Сидоренко.

     Текст «Звіту» в додатку.

2. СЛУХАЛИ: Висновки ревізійної комісії представила голова ревізійної комісії

ПАТ«ЗЕАЗ» О.П. Лисенко.

     Текст «Висновків» в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Висновки ревізійної комісії ЗАТВЕРДИТИ.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт про результати господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ»в 2015 році ЗАТВЕРДИТИ.

3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ» про діяльність в 2015 році представив голова наглядової ради В.О.Сидоренко

Текст „Звіту” в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100 %;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:Звіт про діяльність наглядової ради в 2015 році ЗАТВЕРДИТИ.

4. СЛУХАЛИ: Основні напрямки діяльності та стратегію розвитку ПАТ «ЗЕАЗ» на 2016рік та проект розподілу прибутку на 2016 рік представив технічний директор ПАТ «ЗЕАЗ» Терехін В.М.

Текст «Основних напрямків» тат проекту розподілу прибутку на 2016 рік в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Основні напрямки діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» та стратегію розвитку на 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: проект розподілу прибутку на 2016 рік ЗАТВЕРДИТИ.

 

5. СЛУХАЛИ: головою загальних зборів акціонерів Левченко Н.Т. акціонерам запропонована на посаду генерального директора Товариства кандидатура Сидоренко Марка Володимировича, за поданням наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ» ( протокол засідання наглядової ради № 6 від14.04.2016).

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ОБРАТИ до складу дирекції Товариства та ПРИЗНАЧИТИ на посаду генерального директора Товариства Сидоренко Марка Володимировича з правом діяти без обмежень від особи Товариства, паспорт СВ 154314, виданий 20.01.2000 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,1404%, який працює на пiдприємствi з 01.02.1995 та обiймав наступнi посади: інженер-конструктор 1 категорії, голова наглядової ради, генеральний директор. Термiн дії повноважень 5 років. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

6. СЛУХАЛИ: головою загальних зборів акціонерів Левченко Н.Т. акціонерам запропоновані кандидатури у склад Ревізійної комісії Товариства: кандидат №1- Штефан Олена Максимівна, кандидат №2 – Носонова Світлана Дмитрівна, кандидат №3 - Лисенко Ольга Павлівна, від яких отримані заяви на згоду бути обраними до складу ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ» та роз’яснені принципи кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 3 439 065 кумулятивних голосів;

3. проголосували „ЗА” кандидата №1 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ЗА” кандидата №2 1 146 355 голосів, або 100%;

5. проголосували „ЗА” кандидата №3 1 146 355 голосів, або 100%;

6.проголосували „ПРОТИ” кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ОБРАТИ до складу ревізійної комісії Товариства Штефан Олену Максимівну, паспорт СВ 351677, виданий 22.03.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0246%, яка працює на пiдприємствi з 10.08.1987 та обіймала наступнi посади: інженер-технолог, інженер-економіст, економіст з планування 1 категорії, начальник ПЕВ, термiн дiї повноважень не визначений, але не більше п’яти років, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Носонову Світлану Дмитрівну паспорт СВ 311554 виданий 17.11.2000 Комунарським   РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0015%, яка працювала на пiдприємствi з 02.08.1982 та обiймала наступнi посади: інженер-конструктор, економіст 2 категорії з аналізу і контролю, начальник бюро економічного аналізу, планування і ціноутворення ПЕВ, термiн дiї повноважень не визначений, але не більше п’яти років, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Лисенко Ольгу Павлівну, паспорт СВ 449878 виданий 06.10.2001 Ленінським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0015%, яка працює на пiдприємствi з 12.08.1982 та обiймала наступнi посади: інженер-технолог, інженер-технолог 2 категорії, інженер-технолог 1 категорії цеху №1, майстер виробничої дільниці КАВ, термiн дiї повноважень не визначений, але не більше п’яти років, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

7. СЛУХАЛИ: інформацію щодо зміни типу Товариства з «публічного акціонерного» на «приватне акціонерне», враховуючи зміни до Закону України    «Про акціонерні товариства», що вступають в силу з 01.05.2016 (згідно Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо захисту прав інвесторів» №289-VIII від 07.04.2015) представила начальник ВЦПіК Левченко Н.Т.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ЗМІНИТИ ТИП ТОВАРИСТВА НА «ПРИВАТНЕ  АКЦІОНЕРНЕ».

8. СЛУХАЛИ: інформацію щодо внесення зміндо Статуту ПАТ «ЗЕАЗ»шляхом затвердження нової редакції Статуту ПрАТ «ЗЕАЗ» згідно з вимогами  Закону України «Про акціонерні товариства» представила голова зборів Н.Т.Левченко.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ЗАТВЕРДИТИ Статут ПрАТ «ЗЕАЗ» в новій редакції

з внесенням змін згідно з вимогами  Закону України «Про акціонерні товариства». ДОРУЧИТИ право підписання Статуту від особи Товариства голові зборів (заступнику начальника ВЦПіК) Левченко Наталії Томасівні паспорт СВ 637477, виданий Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорізькій області 23.07.2002 р.

9. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо дивідендів за результатами роботи ПАТ „ЗЕАЗ” у 2014 році надала головний бухгалтер ПАТ „ЗЕАЗ” В.П.Ануфрієва

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: враховуючи те, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» у 2015 році, згідно з затвердженим загальними зборами звітом,   збитки складають 3 327 тис. грн., дивіденди за 2015 рік НЕ НАРАХУВАТИ ТА НЕ СПЛАЧУВАТИ.

10. СЛУХАЛИ: інформацію щодо попереднього схвалення значних правочинів,які можуть вчинятися Товариством з 21.04.2016 року по 21.04.2017 року (включно) представила голова зборів Н.Т.Левченко.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 17 акціонерів, або 1 146 355 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1 146 355 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: НАДАТИ ДИРЕКЦІЇ ТОВАРИСТВА ДОЗВІЛ на вчинення від особи Товариства значних правочинів щодо підписання договорів на купівлю необхідного обладнання, реалізацію виробленої продукції, продаж майна, належного Товариству - обладнання, будівель та споруд, не задіяних у виробництві, на суму, що перевищує 10%,25% і 50%   вартості активів за даними річної звітності за 2015 рік без обмежень з 21.04.2016 по 21.04.2017 (включно).

ДОДАТОК.

1. Звіт дирекції ПАТ «ЗЕАЗ» про роботу акціонерного товариства у 2015 році на 15 арк.

2. Висновки ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ» на 1 арк.

3. Звіт наглядової ради ПАТ „ЗЕАЗ” за 2015 рік на 6 арк.

4. Стратегія розвитку та основні напрямки діяльності ПАТ „ЗЕАЗ” на 2016 рік на 4 арк.

5. Проект розподілу прибутку на 2015 рік на 1 арк.

7. Підсумковий протокол засідання лічильної комісії на 4 арк.

8. Відомості реєстрації учасників чергових загальних зборів на 2-х арк.

 

 

ГОЛОВА ЗБОРІВ                                                    Н.Т.Левченко

 

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                                                Ю.О.Боровська

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/