П Р О Т О К О Л     20

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод”.

 

м.Запоріжжя                                                                         25 квітня 2013 року, 14:00.

 

Місце проведення зборів                                               - зал для нарад ПАТ «ЗЕАЗ»,

                                                                                            м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9.

Дата складання переліку                                                 

акціонерів, що мають право на участь у зборах          - 19.04.2013 року

                                                                                           (станом на  24:00).

 Всього акціонерів згідно переліку                               - 1303.

Загальна кількість випущених акцій                             - 1648929.

Акцій, що беруть участь

в підрахуванні голосів                                                     - 1648929.

Зареєстровано акціонерів

(їх представників)                                                            - 36.

Кількість зареєстрованих голосів                                   - 1160908,

що становить                                                                     - 70,40%.

 

 

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ:

1. Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

2. Звіт генерального директора про господарську діяльність ПАТ “ЗЕАЗ”.

за 2012рік та його затвердження. Висновки Ревізійної комісії та їх затвердження.

3. Звіт голови наглядової ради ПАТ “ЗЕАЗ” за 2012 рік та його затвердження.

4. Визначення стратегії  розвитку та основних напрямків діяльності ПАТ“ЗЕАЗ” на 2013 рік. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2013 рік.

5. Відкликання та вибори членів наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», затвердження умов  договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства.

6. Відкликання та вибори членів ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ».

7. Про дивіденди за 2012 рік.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством з 25.04.2013 року по 25.04.2014 року  (включно).

 

ЗБОРИ  РОЗГЛЯНУЛИ:

1.  СЛУХАЛИ: начальника служби забезпечення ПАТ «ЗЕАЗ» А.П.Держака. Запропоновано для ведення зборів:

 

Робоча президія:

 

Левченко Н.Т. – заст.начальника  ВЦПіК – голова зборів,

Боровська Ю.О. –начальник АГС – секретар зборів.

 

 

Лічильна комісія у складі:

 

Прокуда А.В. –начальник бюро з нормування праці  ПЕВ,
Корнієнко І.Д. – провідний менеджер із ЗЕД  УМЗіЗЗ,

Щербина Н.О. -  інженер-технолог ВГТ.

 

Час виступів:

Доклад генерального директора  ПАТ „ЗЕАЗ” – до 30 хв.

Інформація з інших питань порядку денного – до 10 хв.

       

        Всі додаткові виступи акціонерів з питань порядку денного повинні бути заявлені в президію зборів з позначенням теми, терміну виступу та прізвища акціонера для включення в регламент.

       

        Процедура голосування: з усіх питань порядку денного голосування відкрите, за принципом: одна акція – один голос, за допомогою бюлетенів для голосування,  що були видані при реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА”  1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. „УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Порядок денний та регламент ведення зборів ЗАТВЕРДЖЕНІ, робоча президія та лічильна комісія  ОБРАНІ.

 

2. СЛУХАЛИ: Звіт про господарську діяльність ПАТ «ЗЕАЗ» в 2012 році  представив генеральний директор ПАТ «ЗЕАЗ» М.В.Сидоренко.

      Текст «Звіту» в додатку.

2. СЛУХАЛИ: Висновки ревізійної комісії представила голова ревізійної комісії

ПАТ«ЗЕАЗ»  О.П. Лисенко.

      Текст «Висновків» в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА”  1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Висновки ревізійної комісії ЗАТВЕРДИТИ.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або  1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт про результати господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ»в  2012 році ЗАТВЕРДИТИ.

 

3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ» про діяльність в 2012 році представив голова наглядової ради В.О.Сидоренко

Текст „Звіту” в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонер, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100 %;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:Звіт про діяльність наглядової ради в 2012 році ЗАТВЕРДИТИ.

 

4. СЛУХАЛИ: Основні напрямки діяльності та стратегію розвитку ПАТ «ЗЕАЗ» на 2013рік та проект розподілу прибутку на 2013 рік представив технічний директор ПАТ  «ЗЕАЗ» Хмарський В.М.

Текст «Основних напрямків»  тат проекту розподілу прибутку на 2013 рік в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Основні напрямки діяльності  ПАТ «ЗЕАЗ» та стратегію розвитку на 2013 рік  ЗАТВЕРДИТИ.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: проект розподілу прибутку на 2013 рік ЗАТВЕРДИТИ.

 

5. СЛУХАЛИ: головою загальних зборів акціонерів Левченко Н.Т. акціонерам запропоновані кандидатури у склад наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ»: кандидат №1- Сидоренко Володимир Олексійович, кандидат №2 - Мізьов Володимир Олександрович, кандидат №3 -  Левченко Наталія Томасівна, від яких отримані заяви на згоду бути обраними до складу наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ»  та роз’яснені принципи кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” кандидата №1  1149938 голосів, або 99,1%;

4. проголосували „ЗА” кандидата №2  1178498 голосів, або 101,5%;

5. проголосували „ЗА” кандидата №3  1154288 голосів, або 99,4%;

6.проголосували „ПРОТИ”  кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ОБРАТИ до складу наглядової ради  ПАТ "ЗЕАЗ" Сидоренко Володимира Олексійовича, паспорт СВ 489131, виданий 29.11.2001 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 2,6635%, який працює на пiдприємствi з 04.10.1994 та обiймав наступнi посади: директор ЗЕАЗ, голова правління ВАТ "ЕАЗ", генеральний директор ВАТ "ЗЕАЗ", голова наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», термiн дії повноважень 2 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Мізьова Володимира Олександровича паспорт СА 372097 виданий  10.12.1996  Ленінським  РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,6086%, який працює на пiдприємствi з 01.02.1995 та обiймав наступнi посади: начальник КБПР ВГК, начальник відділу схемотехніки та програмування ВГК, заступник начальника ВГК із схемотехніки та програмування по постійному струму, член наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», термiн дії повноважень 2 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;  Левченко Наталію Томасівну паспорт СВ 637477, виданий 23.07.2002  Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,1219%, яка працює на пiдприємствi з 03.04.1971 та обіймала  наступнi посади: інженер-технолог, начальник техбюро, заступник начальника ц.01, начальник відділу приватизації, начальник відділу цінних паперів і кадрів, член наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», термiн дії повноважень 2 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: УКЛАСТИ  з членами наглядової ради трудові договори, умови оплати визначити у штатному розкладі та затвердити дирекцією ПАТ «ЗЕАЗ». Право підписання договорів з членами наглядової ради  від особи Товариства надати генеральному директору ПАТ «ЗЕАЗ» Сидоренко Марку Володимировичу.

 

6. СЛУХАЛИ: головою загальних зборів акціонерів Левченко Н.Т. акціонерам запропоновані кандидатури у склад Ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ»: кандидат №1- Штефан Олена Максимівна, кандидат №2 – Носонова Світлана Дмитрівна, кандидат №3 -  Лисенко Ольга Павлівна, від яких отримані заяви на згоду бути обраними до складу ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ»  та роз’яснені принципи кумулятивного голосування.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” кандидата №1  1152513 голоси, або 99,3%;

4. проголосували „ЗА” кандидата №2  1178803 голоси, або 101,5%;

5. проголосували „ЗА” кандидата №3  1151408 голосів, або 99,2%;

6.проголосували „ПРОТИ”  кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ОБРАТИ до складу ревізійної комісії ПАТ "ЗЕАЗ"Штефан Олену Максимівну, паспорт СВ 351677, виданий 22.03.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0246%, яка працює на пiдприємствi з 10.08.1987 та обіймала  наступнi посади: інженер-технолог, інженер-економіст, економіст з планування 1 категорії, начальник ПЕВ, термiн дiї повноважень не визначений,  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Носонову Світлану Дмитрівну паспорт СВ 311554 виданий  17.11.2000  Комунарським   РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0015%, яка працює на пiдприємствi з 02.08.1982 та обiймала наступнi посади: інженер-конструктор, економіст 2 категорії з аналізу і контролю, начальник бюро економічного аналізу, планування і ціноутворення ПЕВ, термiн дiї повноважень не визначений, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;  Лисенко Ольгу Павлівну, паспорт СВ 449878 виданий 06.10.2001 Ленінським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0015%, яка працює на пiдприємствi з 12.08.1982 та обiймала наступнi посади: інженер-технолог, інженер-технолог 2 категорії, інженер-технолог 1 категорії цеху №1, майстер виробничої дільниці КАВ, термiн дiї повноважень не визначений, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ЗВІЛЬНИТИ за власним бажанням членів ревізійної комісії ПАТ "ЗЕАЗ" Чеканову Тетяну Леонiдiвну паспорт СВ329497, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 17.01.2001, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0379%, яка перебувала на цій посадi  з 21.04.2005, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має і Мунтян Ларису Миколаївну, паспорт СА935326, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 18.02.1999, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0064%, яка перебувала на цiй посадi з 22.04.2010, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

7. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо  дивідендів за результатами роботи ПАТ „ЗЕАЗ” у 2012 році надала головний бухгалтер ПАТ „ЗЕАЗ” В.П.Ануфрієва

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1133363  голоси, або 98,0%;

4. проголосували „ПРОТИ” 27545 голосів, або 2,0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» у 2012 році  направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2012 рік НЕ НАРАХУВАТИ ТА НЕ СПЛАЧУВАТИ.

 

8. СЛУХАЛИ: інформацію щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 25.04.2013 року по 25.04.2014 року  (включно) представила голова зборів Н.Т.Левченко.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів , або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%,

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:  НАДАТИ  ДИРЕКЦІЇ  ПАТ «ЗЕАЗ» ДОЗВІЛ на вчинення від особи Товариства значних правочинів щодо підписання договорів на купівлю необхідного обладнання, реалізацію виробленої продукції, продаж майна, належного Товариству - обладнання, будівель та споруд, не задіяних у виробництві, на суму, що перевищує 10%,25% і 50%  вартості активів за даними річної звітності за 2012 рік без обмежень з 25.04.2013 по 25.04.2014(включно).

 

ДОДАТОК.

1. Звіт дирекції ПАТ «ЗЕАЗ» про роботу акціонерного товариства у 2012 році на 14 арк.

2. Висновки ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ» на 1   арк.

3. Звіт наглядової ради ПАТ „ЗЕАЗ” за 2012 рік на 5 арк.

 

4. Стратегія розвитку та основні напрямки діяльності ПАТ „ЗЕАЗ” на 2012 рік на 4 арк.

 

5. Проект розподілу прибутку на 2012 рік на 1 арк.

 

6. Підсумковий протокол засідання лічильної комісії на 5 арк.

 

7. Відомості реєстрації учасників чергових загальних зборів на 2 арк.

 

      ГОЛОВА ЗБОРІВ                                                      Н.Т.Левченко

 

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                                                                  Ю.О.Боровська

 

 

 

 

 

ПІДСУМКОВИЙ   ПРОТОКОЛ    №1

засідання лічильної комісії

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод”.

 

м.Запоріжжя                                                                         25 квітня 2013 року, 14:00.

 

Місце проведення зборів                                               - зал для нарад ПАТ «ЗЕАЗ»,

                                                                                            м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9.

Дата складання переліку                                                 

акціонерів, що мають право на участь у зборах          - 19.04.2013 року

                                                                                           (станом на  24:00).

 Всього акціонерів згідно переліку                               - 1303.

Загальна кількість випущених акцій                             - 1648929.

Акцій, що беруть участь

в підрахуванні голосів                                                     - 1648929.

Зареєстровано акціонерів

(їх представників)                                                            - 36.

Кількість зареєстрованих голосів                                   - 1160908,

що становить                                                                     - 70,40%.

 

 

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ:

1. Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

2. Звіт генерального директора про господарську діяльність ПАТ “ЗЕАЗ”.

за 2012рік та його затвердження. Висновки Ревізійної комісії та їх затвердження.

3. Звіт голови наглядової ради ПАТ “ЗЕАЗ” за 2012 рік та його затвердження.

4. Визначення стратегії  розвитку та основних напрямків діяльності ПАТ“ЗЕАЗ” на 2013 рік. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2013 рік.

5. Відкликання та вибори членів наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», затвердження умов  договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства.

6. Відкликання та вибори членів ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ».

7. Про дивіденди за 2012 рік.

8. Про попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством з 25.04.2013 року по 25.04.2014 року  (включно).

 

 

 

 

П І Д С У М К И   Г О Л О С У В А Н Н Я.

 

1.  Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА”  1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. „УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Порядок денний та регламент ведення зборів ЗАТВЕРДЖЕНІ, робоча президія та лічильна комісія  ОБРАНІ.

 

2. Висновки Ревізійної комісії та їх затвердження.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА”  1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Висновки ревізійної комісії ЗАТВЕРДИТИ.

 

2. Звіт генерального директора про господарську діяльність ПАТ “ЗЕАЗ”.

за 2012рік та його затвердження.

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або  1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт про результати господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ»в  2012 році ЗАТВЕРДИТИ.

 

3. Звіт голови наглядової ради ПАТ “ЗЕАЗ” за 2012 рік та його затвердження.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонер, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100 %;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:Звіт про діяльність наглядової ради в 2012 році ЗАТВЕРДИТИ.

 

4. Визначення стратегії  розвитку та основних напрямків діяльності ПАТ“ЗЕАЗ” на 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Основні напрямки діяльності  ПАТ «ЗЕАЗ» та стратегію розвитку на 2013 рік  ЗАТВЕРДИТИ.

 

4. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2013 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: проект розподілу прибутку на 2013 рік ЗАТВЕРДИТИ.

 

5. Відкликання та вибори членів наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», затвердження умов  договорів, що укладатимуться з ними, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів від імені Товариства.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” кандидата №1  1149938 голосів, або 99,1%;

4. проголосували „ЗА” кандидата №2  1178498 голосів, або 101,5%;

5. проголосували „ЗА” кандидата №3  1154288 голосів, або 99,4%;

6.проголосували „ПРОТИ”  кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ОБРАТИ до складу наглядової ради  ПАТ "ЗЕАЗ" Сидоренко Володимира Олексійовича, паспорт СВ 489131, виданий 29.11.2001 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 2,6635%, який працює на пiдприємствi з 04.10.1994 та обiймав наступнi посади: директор ЗЕАЗ, голова правління ВАТ "ЕАЗ", генеральний директор ВАТ "ЗЕАЗ", голова наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», термiн дії повноважень 2 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Мізьова Володимира Олександровича паспорт СА 372097 виданий  10.12.1996  Ленінським  РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,6086%, який працює на пiдприємствi з 01.02.1995 та обiймав наступнi посади: начальник КБПР ВГК, начальник відділу схемотехніки та програмування ВГК, заступник начальника ВГК із схемотехніки та програмування по постійному струму, член наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», термiн дії повноважень 2 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;  Левченко Наталію Томасівну паспорт СВ 637477, виданий 23.07.2002  Орджонікідзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,1219%, яка працює на пiдприємствi з 03.04.1971 та обіймала  наступнi посади: інженер-технолог, начальник техбюро, заступник начальника ц.01, начальник відділу приватизації, начальник відділу цінних паперів і кадрів, член наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», термiн дії повноважень 2 роки, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: УКЛАСТИ  з членами наглядової ради трудові договори, умови оплати визначити у штатному розкладі та затвердити дирекцією ПАТ «ЗЕАЗ». Право підписання договорів з членами наглядової ради  від особи Товариства надати генеральному директору ПАТ «ЗЕАЗ» Сидоренко Марку Володимировичу.

 

6. Відкликання та вибори членів ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ».

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” кандидата №1  1152513 голоси, або 99,3%;

4. проголосували „ЗА” кандидата №2  1178803 голоси, або 101,5%;

5. проголосували „ЗА” кандидата №3  1151408 голосів, або 99,2%;

6.проголосували „ПРОТИ”  кандидатів 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: ОБРАТИ до складу ревізійної комісії ПАТ "ЗЕАЗ"Штефан Олену Максимівну, паспорт СВ 351677, виданий 22.03.2001 Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0246%, яка працює на пiдприємствi з 10.08.1987 та обіймала  наступнi посади:інженер-технолог, інженер-економіст, економіст з планування 1 категорії, начальник ПЕВ, термiн дiї повноважень не визначений,  непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; Носонову Світлану Дмитрівну паспорт СВ 311554 виданий  17.11.2000  Комунарським   РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0015%, яка працює на пiдприємствi з 02.08.1982 та обiймала наступнi посади: інженер-конструктор, економіст 2 категорії з аналізу і контролю, начальник бюро економічного аналізу, планування і ціноутворення ПЕВ, термiн дiї повноважень не визначений, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має;  Лисенко Ольгу Павлівну, паспорт СВ 449878 виданий 06.10.2001 Ленінським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0015%, яка працює на пiдприємствi з 12.08.1982 та обiймала наступнi посади: інженер-технолог, інженер-технолог 2 категорії, інженер-технолог 1 категорії цеху №1, майстер виробничої дільниці КАВ, термiн дiї повноважень не визначений, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

ЗВІЛЬНИТИ за власним бажанням членів ревізійної комісії ПАТ "ЗЕАЗ" Чеканову Тетяну Леонiдiвну паспорт СВ329497, виданий Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 17.01.2001, володiє часткою в статутному капiталi емiтента 0,0379%, яка перебувала на цій посадi  з 21.04.2005, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має і Мунтян Ларису Миколаївну, паспорт СА935326, виданий Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 18.02.1999, володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0,0064%, яка перебувала на цiй посадi з 22.04.2010, непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

 

7. Про дивіденди за 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1133363  голоси, або 98,0%;

4. проголосували „ПРОТИ” 27545 голосів, або 2,0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: отриманий прибуток за результатами фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» у 2012 році  направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2012 рік НЕ НАРАХУВАТИ ТА НЕ СПЛАЧУВАТИ.

 

8. Про попереднє схвалення значних правочинів,  які можуть вчинятися Товариством з 25.04.2013 року по 25.04.2014 року  (включно).

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

2. взяли участь у голосуванні 36 акціонерів, або 1160908 голосів;

3. проголосували „ЗА” 1160908 голосів , або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%,

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:  НАДАТИ  ДИРЕКЦІЇ  ПАТ «ЗЕАЗ» ДОЗВІЛ на вчинення від особи Товариства значних правочинів щодо підписання договорів на купівлю необхідного обладнання, реалізацію виробленої продукції, продаж майна, належного Товариству - обладнання, будівель та споруд, не задіяних у виробництві, на суму, що перевищує 10%,25% і 50%  вартості активів за даними річної звітності за 2012 рік без обмежень з 25.04.2013 по 25.04.2014(включно).

 

 

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ  КОМІСІЇ                                                Н.О.ЩЕРБИНА

 

ЧЛЕНИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ                                                    А.В.ПРОКУДА

 

                                                                                                               І.Д.КОРНІЄНКО   

 

                                                                                                              

 

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/