ПІДСУМКОВИЙ   ПРОТОКОЛ    №1

засідання лічильної комісії

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод”.

м.Запоріжжя                                                                         26 квітня 2012 року, 14:00.

Місце проведення зборів                                               - зал для нарад ПАТ «ЗЕАЗ»,

м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9.

Дата складання переліку

акціонерів, що мають право на участь у зборах          - 22.04.2011 року

(станом на  24:00).

Всього акціонерів згідно переліку                               - 1302.

Загальна кількість випущених акцій                             - 1648929.

Акцій, що беруть участь

в підрахуванні голосів                                                     - 1648929.

Зареєстровано акціонерів

(їх представників)                                                            - 41.

Кількість зареєстрованих голосів                                   - 1159164,

що становить                                                                     - 70,30%.

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ:

1. Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

2. Звіт генерального директора про господарську діяльність ПАТ “ЗЕАЗ”.

за 2011рік та його затвердження. Висновки Ревізійної комісії та їх затвердження.

3. Звіт голови наглядової ради ПАТ “ЗЕАЗ” за 2011 рік та його затвердження.

4. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків діяльності ПАТ“ЗЕАЗ” на 2012 рік. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2012 рік.

5. Про дивіденди за 2011 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2012 року по 26.04.2013 року (включно).

П І Д С У М К И   Г О Л О С У В А Н Н Я.

1. Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА”  1158042 голоси, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. „УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, або 0%;

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Порядок денний та регламент ведення зборів ЗАТВЕРДЖЕНІ, робоча президія та лічильна комісія  ОБРАНІ.

2. Звіт генерального директора про господарську діяльність ПАТ “ЗЕАЗ”.

за 2011рік та його затвердження.

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або  1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1127897 голосів, або 97,40%;

4. проголосували „ПРОТИ” 30145 голосів, або 2,60%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%;

6. не взяли участь у голосуванні  1122 голосів,

7. що становить 0,096 %.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт про результати господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ»в  2011 році ЗАТВЕРДИТИ.

2. Висновки Ревізійної комісії та їх затвердження.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА”  1158042 голоси, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%;

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Висновки ревізійної комісії ЗАТВЕРДИТИ.

3. Звіт голови наглядової ради ПАТ “ЗЕАЗ” за 2011 рік та його затвердження.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1127897  голосів, або 97,4%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 30145 голосів, або 2,6%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:Звіт про діяльність наглядової ради в 2011 році ЗАТВЕРДИТИ.

4. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків діяльності ПАТ“ЗЕАЗ” на 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1157517  голосів, або 99,95%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 525 голосів, або 0,05%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Основні напрямки діяльності  ПАТ «ЗЕАЗ» та стратегію розвитку на 2012 рік ЗАТВЕРДИТИ.

4. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2012 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1157517  голосів, або 99,95%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 525 голосів, або 0,05%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: проект розподілу прибутку на 2012 рік ЗАТВЕРДИТИ.

5. Про дивіденди за 2011 рік.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1101692  голосів, або 95,13%;

4. проголосували „ПРОТИ” 30255 голосів, або 2,62%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 26095 голосів, або 2,25%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Враховуючи те, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» у 2011 році, згідно з затвердженим загальними зборами звітом,  збитки складають  556 тис. грн., дивіденди за 2011 рік НЕ НАРАХУВАТИ ТА НЕ СПЛАЧУВАТИ.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2012 року по 26.04.2013 року (включно).

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1157632  голосів, або 99,96%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 410 голосів, або 0,04%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: НАДАТИ ДИРЕКЦІЇ ПАТ «ЗЕАЗ» ДОЗВІЛ на вчинення від особи Товариства значних правочинів щодо підписання договорів на купівлю необхідного обладнання, реалізацію виробленої продукції, продаж майна, належного Товариству - обладнання, будівель та споруд, не задіяних у виробництві, на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними річної звітності за 2010 рік.

ГОЛОВА ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ С.Д.НОСОНОВА

ЧЛЕНИ ЛІЧИЛЬНОЇ КОМІСІЇ                                                    А.В.ПРОКУДА

Н.О.ЩЕРБИНА

 

 

 

 

П Р О Т О К О Л    №19

чергових загальних зборів акціонерів публічного акціонерного товариства “Запорізький електроапаратний завод”.

м.Запоріжжя                                                                         26 квітня 2012 року, 14:00.

Місце проведення зборів                                               - зал для нарад ПАТ «ЗЕАЗ»,

м.Запоріжжя, Південне шосе, буд. 9.

Дата складання переліку

акціонерів, що мають право на участь у зборах          - 22.04.2011 року

(станом на  24:00).

Всього акціонерів згідно переліку                               - 1302.

Загальна кількість випущених акцій                             - 1648929.

Акцій, що беруть участь

в підрахуванні голосів                                                     - 1648929.

Зареєстровано акціонерів

(їх представників)                                                            - 41.

Кількість зареєстрованих голосів                                   - 1159164,

що становить                                                                     - 70,30%.

ПОРЯДОК     ДЕННИЙ:

1. Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.

2. Звіт генерального директора про господарську діяльність ПАТ “ЗЕАЗ”.

за 2011рік та його затвердження. Висновки Ревізійної комісії та їх затвердження.

3. Звіт голови наглядової ради ПАТ “ЗЕАЗ” за 2011 рік та його затвердження.

4. Визначення стратегії розвитку та основних напрямків діяльності ПАТ“ЗЕАЗ” на 2012 рік. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2012 рік.

5. Про дивіденди за 2011 рік.

6. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2012 року по 26.04.2013 року (включно).

ЗБОРИ  РОЗГЛЯНУЛИ:

1СЛУХАЛИ: начальника служби забезпечення ПАТ «ЗЕАЗ» А.П.Держака. Запропоновано для ведення зборів:

Робоча президія:

Левченко Н.Т. – заст.начальника  ВЦПіК – голова зборів,

Боровська Ю.О. –начальник АГС – секретар зборів.

 

Лічильна комісія у складі:

Прокуда А.В. – інженер з нормування праці  СЕАППіЗ,
Корнієнко І.Д. – провідний менеджер із ЗЕД ВЗЗ,

Носонова С.Д. – економіст СЕАППіЗ,

Щербина Н.О. -  інженер-технолог ВГТ.

Час виступів:

Доклад генерального директора  ПАТ „ЗЕАЗ” – до 30 хв.

Інформація з інших питань порядку денного – до 15 хв.

Всі додаткові виступи акціонерів з питань порядку денного повинні бути заявлені в президію зборів з позначенням теми, терміну виступу та прізвища акціонера для включення в регламент.

Процедура голосування: з усіх питань порядку денного голосування відкрите, за принципом: одна акція – один голос, за допомогою бюлетенів для голосування,  що були видані при реєстрації.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА”  1158042 голоси, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. „УТРИМАЛИСЬ” 0 голосів, або 0%;

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Порядок денний та регламент ведення зборів ЗАТВЕРДЖЕНІ, робоча президія та лічильна комісія  ОБРАНІ.

2. СЛУХАЛИ: Звіт про господарську діяльність ПАТ «ЗЕАЗ» в 2011 році  представив генеральний директор ПАТ «ЗЕАЗ» М.В.Сидоренко.

Текст «Звіту» в додатку.

2. СЛУХАЛИ: Висновки ревізійної комісії представила голова ревізійної комісії

ПАТ«ЗЕАЗ»  О.П. Лисенко.

Текст «Висновків» в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА”  1158042 голоси, або 100%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%;

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Висновки ревізійної комісії ЗАТВЕРДИТИ.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або  1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1127897 голосів, або 97,40%;

4. проголосували „ПРОТИ” 30145 голосів, або 2,60%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 0 голосів, або 0%;

6. не взяли участь у голосуванні  1122 голосів,

7. що становить 0,096 %.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Звіт про результати господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ»в  2011 році ЗАТВЕРДИТИ.

3. СЛУХАЛИ: Звіт наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ» про діяльність в 2011 році представив голова наглядової ради В.О.Сидоренко

Текст „Звіту” в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1127897  голосів, або 97,4%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 30145 голосів, або 2,6%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ:Звіт про діяльність наглядової ради в 2011 році ЗАТВЕРДИТИ.

4. СЛУХАЛИ: Основні напрямки діяльності та стратегію розвитку ПАТ «ЗЕАЗ» на 2012рік та проект розподілу прибутку на 2012 рік представив технічний директор ПАТ  «ЗЕАЗ» Хмарський В.М.

Текст «Основних напрямків»  тат проекту розподілу прибутку на 2012 рік в додатку.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1157517  голосів, або 99,95%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 525 голосів, або 0,05%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Основні напрямки діяльності  ПАТ «ЗЕАЗ» та стратегію розвитку на 2012 рік ЗАТВЕРДИТИ.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1157517  голосів, або 99,95%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 525 голосів, або 0,05%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: проект розподілу прибутку на 2012 рік ЗАТВЕРДИТИ.

5. СЛУХАЛИ: Інформацію щодо  дивідендів за результатами роботи ПАТ „ЗЕАЗ” у 2011 році надала головний бухгалтер ПАТ „ЗЕАЗ” В.П.Ануфрієва

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1101692  голосів, або 95,13%;

4. проголосували „ПРОТИ” 30255 голосів, або 2,62%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 26095 голосів, або 2,25%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: Враховуючи те, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПАТ «ЗЕАЗ» у 2011 році, згідно з затвердженим загальними зборами звітом,  збитки складають  556 тис. грн., дивіденди за 2011 рік НЕ НАРАХУВАТИ ТА НЕ СПЛАЧУВАТИ.

6. СЛУХАЛИ: інформацію щодо попереднього схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством з 26.04.2012 року по 26.04.2013 року (включно) представила голова зборів Н.Т.Левченко.

ГОЛОСУВАЛИ:

1. допущено до голосування 41 акціонер, або 1159164 голоси;

2. взяли участь у голосуванні 40 акціонерів, або 1158042 голоси;

3. проголосували „ЗА” 1157632  голосів, або 99,96%;

4. проголосували „ПРОТИ” 0 голосів, або 0%;

5. «УТРИМАЛИСЬ» 410 голосів, або 0,04%,

6. не взяли участь у голосуванні 1122 голоси,

7. що становить 0,096%.

ПРИЙНЯТО РІШЕННЯ: НАДАТИ ДИРЕКЦІЇ ПАТ «ЗЕАЗ» ДОЗВІЛ на вчинення від особи Товариства значних правочинів щодо підписання договорів на купівлю необхідного обладнання, реалізацію виробленої продукції, продаж майна, належного Товариству - обладнання, будівель та споруд, не задіяних у виробництві, на суму, що перевищує 10% вартості активів за даними річної звітності за 2010 рік.

ДОДАТОК.

1. Звіт дирекції ПАТ «ЗЕАЗ» про роботу акціонерного товариства у 2011 році на 11 арк.

2. Висновки ревізійної комісії ПАТ «ЗЕАЗ» на 1   арк.

3. Звіт наглядової ради ПАТ „ЗЕАЗ” за 2011 рік на 4 арк.

4. Стратегія розвитку та основні напрямки діяльності ПАТ „ЗЕАЗ” на 2012 рік на 3 арк.

5. Проект розподілу прибутку на 2012 рік на 1 арк.

6. Підсумковий протокол засідання лічильної комісії на 3 арк.

7. Відомості реєстрації учасників чергових загальних зборів на 2 арк.

ГОЛОВА ЗБОРІВ Н.Т.Левченко

СЕКРЕТАР ЗБОРІВ                                                  Ю.О.Боровська

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/