ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» (надалі «Товариство»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: 69032, м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.9.              

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2017 році відбудуться 26 квітня 2018 року об 11-00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення 26 квітня 2018 року з 9-00  до 10-30.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 годину 20.04.2018 року.

 Для реєстрації учасників зборів акціонерам необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт. Представники акціонерів голосують так, як це передбачено завданням щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник може вирішувати всі питання щодо голосування на свій розсуд.

Голосування з усіх питань порядку денного відкрите, за принципом: одна акція – один голос. Голосування буде проводитись виключно з використанням бюлетенів для голосування, що будуть видаватись при реєстрації тим акціонерам (представникам акціонерів) які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах і мають голосуючі акції.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з     документами стосовно проекту порядку денного та надати письмові пропозиції  в робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 69032, м. Запоріжжя,   Південне шосе, буд. 9, кім. 103. Особа, відповідальна за   ознайомлення   з матеріалами загальних зборів –  юрисконсульт Мартиновська Лариса Вікторівна.  До дати проведення загальних зборів акціонери мають право надавати до Товариства письмові запитання щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів та порядку денного загальних зборів. Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів акціонерів Товариства. Пропозиції вносяться з урахуванням вимог ст.38 Закону України “Про акціонерні товариства” не пізніше ніж за 20 днів, тобто пропозиції приймаються до 05  квітня 2018 року. Телефон для довідок: (061) 717-17-42.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо з кожного з питань, включених до порядку денного: www.zeaz.com.ua.

Рішенням Наглядової ради Товариства від 05.02.2018р. затверджено такий проект  порядку денного:

1.Затвердження складу лічильної комісії. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Для підрахунку голосів на зборах обрати лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Щербина Н.О. – інженер-технолог  ВГТ,  Корнієнко І.Д. – провідний    менеджер  УЗіЗЕД,    Шиян Л.В. – провідний інженер з організації та нормування  праці ПЕВ. Обрати  головою лічильної  комісії Щербину Н.О. Припинити повноваження членів лічильної комісії після виконання  покладених на них обов’язків у повному обсязі.

2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів,  затвердження регламенту ведення зборів. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати головою зборів – Левченко Н.Т., секретарем зборів – Боровську Ю.О. начальника АГС.     Регламент ведення загальних зборів: 

Доклад Генерального директора ПрАТ «ЗЕАЗ» - до 30хв.

Інформація з інших питань порядку денного – до 10хв.

Всі додаткові виступи акціонерів з питань порядку денного повинні бути заявлені в президію зборів з позначенням теми, терміну виступу та прізвища акціонера для включення в регламент.       

Процедура голосування: з усіх питань порядку денного голосування відкрите, за принципом: одна акція – один голос, за допомогою бюлетенів для голосування,  що були видані при реєстрації.

Надати можливість Голові зборів додавати час на виступ, якщо цього вимагає предмет обговорення.

3.Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність   ПрАТ «ЗЕАЗ» за  2017 рік та його затвердження, а також затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ  РІШЕННЯ: Визнати задовільною роботу Дирекції. Затвердити звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність   ПрАТ «ЗЕАЗ» за  2017 рік, а також затвердити заходи, запропоновані за результатами його розгляду.

4.Звіт та висновки Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2017 рік  та їх затвердження. ПРОЕКТ  РІШЕННЯ: Звіт Ревізійної комісії про результати перевірки фінансово-господарської діяльності Товариства  за звітний період 2017 р. -  затвердити

       5.Звіт Наглядової Ради за звітний період 2017 р. та затвердження заходів за результатами  його  розгляду. ПРОЕКТ  РІШЕННЯ:Затвердити Звіт Наглядової ради за  звітний період 2017 рік, а також заходи, запропоновані за результатами його розгляду.

      6.Визначення стратегії  розвитку  та основних напрямків діяльності ПрАТ «ЗЕАЗ»     на 2018 рік. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2018 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити основні напрямки діяльності ПрАТ «ЗЕАЗ» та стратегію розвитку на 2018 рік  і затвердити проект розподілу прибутку на 2018 рік.

         7.Прийняття рішення про дострокове припинення повноважень Ревізійної комісії на підставі норм чинного законодавства. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити достроково з 26.04.2018р. повноваження членів Ревізійної комісії у складі Лисенко О.П., Штефан О.М., Насонова С.Д. на підставі ст. 73 Закону України «Про акціонерні товариства», яка наголошує, що створення в приватному акціонерному товаристві Ревізійної комісії не є обов’язковим.

       8.Затвердження  Статуту ПрАТ «ЗЕАЗ» в новій редакції у зв’язку з приведенням положень Статуту у відповідність до вимог чинного законодавства. Уповноваження осіб на підписання Статуту в новій редакції. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити зміни до Статуту Товариства щодо приведення його у відповідність до норм діючого законодавства, які набули чинності з 06.01.2018р., шляхом прийняття нової редакції Статуту Товариства. В нову редакцію Статуту, окрім приведення його положень у відповідність до вимог чинного законодавства, пропонується внести норму про те, що при визначені ринкової вартості емісійних цінних паперів Товариства не поширюються положення п.2 частини другої ст. 8 Закону України «Про акціонерні товариства».

Уповноважити Голову Зборів підписати Статут Товариства.

Уповноважити Генерального директора Товариства з правом передоручення здійснити усі необхідні дії щодо проведення процедури державної реєстрації Статуту Товариства, що викладений в новій редакції.

      9.Про дивіденди за 2017 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:      Враховуючи те, що за підсумками фінансово-господарської діяльності ПрАТ «ЗЕАЗ» у 2017 році, згідно річного фінансового звіту збитки складають 1191тис. грн., дивіденди за 2017 рік не нараховувати і не сплачувати.

     10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з 26.04.2018 года  по 26.04.2019 року (включно).

ПРОЕКТ РІШЕННЯ:    Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством  значних правочинів, які можуть вчинятися Товариством протягом періоду з 26.04.2018р. по 26.04.2019р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням та/або пролонгацією та/або внесення змін до умов: кредитних і депозитних договорів; договорів застави/іпотеки і позики; договорів: реалізації виробленої продукції; придбання та відчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних ділянок). Гранична сукупна вартість значних правочинів – 129350 тис. грн., що становить 500% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2017 рік. Вартість активів ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої річної звітності складає 25870тис. грн. Право підписання значних правочинів надати Генеральному директору Товариства або посадові особі Товариства за довіреністю.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

Найменування показника Період
Звітний 2017 Попередній 2016
Усього активів 32439 32860
Основні засоби 2525 3159
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 7349 6947
Сумарна дебіторська заборгованість 3232 4839
Грошові кошти та їх еквівалент 19243 17823
Нерозподілений прибуток 25287 26910
Власний капітал 26200 27866
Статутний капітал 330 330
Довгострокові зобов’язання 323 348
Поточні зобов’язання 5916 4646
Чистий прибуток (збуток)      -1191 14
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1648929 1648929
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачена на викуп акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 185 191

Додаткова інформація щодо загальних зборів акціонерів, що скликаються на 26.04.2018р., відповідно до вимог ч.4 ст.35 Закону України «Про акціонерні товариства».

            Загальна кількість акцій станом на дату складання переліку осіб, яким надсилається повідомлення про проведення загальних зборів акціонерів Товариства 1 648 929 шт.

Загальна  кількість  голосуючих  акцій   станом  на    дату  складання   переліку  осіб,  яким надсилається  повідомлення  про  проведення  загальних  зборів  акціонерів  Товариства 1 151 454 шт.

Статуний капітал Товариства представлений акціями одного типу – простими іменними.

Перелік документів, що має надати акціонер (представник акціонера) для його участі у загальних зборах, а також проекти рішень з питань, включених до проекту денного загальних зборів, підготовлених наглядовою радою, містяться в Повідомленні про проведення загальних зборів, розміщеному на власному веб-сайті Товариства.

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/