Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

28.04.2023
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ Е-5/58
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
Генеральний директор       Сидоренко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Запорізький електроапаратний завод"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            69032, Запорізька обл., Запоріжжя, Південне шосе, 9

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            14281020

5. Міжміський код та телефон, факс:

            061 717 01 16, 061 212 55 81

6. Адреса електронної пошти:

            zeaz.priem@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zeaz.com.ua 28.04.2023
(URL-адреса веб-сайту) (дата)


 

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
28.04.2023 призначено корпоративний секретар Мартиновська Лариса Вікторівна   0
Зміст інформації:
Рішенням Наглядової Ради приватного акціонерного товариства "Запорізький електроапаратний завод" (Протокол засідання №2 від 28.04.2023) корпоративним секретарем Товариства призначено Мартиновську Ларису Вікторівну. Дата прийняття рішення відповідним органом управління емітента щодо зміни складу посадових осіб емітента (дата вчинення дії 28.04.2023). Причини прийняття цього рішення про обрання - додавання до організаційної структури управління Товариства посади - корпоративний секретар. Частка, якою володіє обрана особа Мартиновська Л.В. в статутному капіталі Товариства - 0% (акціями Товариства не володіє); непогашених судимостей за корисливі та посадові злочини не має. Інформація про інші посади, які обіймала ця особа за остання 5 років в Товаристві - юрисконсульт. Строк на який призначено особу - 3 роки.
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/