Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2017 1 0
2 2015 1 0
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Iншого не було. Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Iншого не було. Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Iншого не було. Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Скликання позачергових загальних зборiв не вiдбувалось
Інше (зазначити) iншого не було
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Усi черговi загальнi збори проведенi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Не скликались

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів  
членів наглядової ради - представників акціонерів 3
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) iншого не було

iншого не було

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.

Комiтети наглядової ради не обирались.
5 засiдань наглядової ради. Комiтети наглядової ради не обирались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) iншого немає

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): iнших вимог немає   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) Кiлькiсний склад наглядової ради було змiнено на загальних зборах акцiонерiв 21.04 2011 р., протокол №18.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку X  
Інше (запишіть): Положення про оплату працi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) iншого не було

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) Iншого не було.

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) iншого не було

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X  
Інше (запишіть): Iнше не планується.     

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не прийнятий
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
кодексу немає      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 185  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул.Пiвденне шосе, буд.9, м.Запорiжжя  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2017 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 3159 2525 0
первісна вартість 1011 29306 29385 0
знос 1012 26147 26860 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 15 15 0
первісна вартість 1016 15 15 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 77 75 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095325126150
II. Оборотні активи
Запаси 1100 6947 7349 0
Виробничі запаси 1101 2636 3378 0
Незавершене виробництво 1102 1324 1644 0
Готова продукція 1103 2987 2327 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2417 511 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1226

1342

0
з бюджетом 1135 113 118 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 113 118 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1083 1261 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 17823 19243 0
Готівка 1166 1 1 0
Рахунки в банках 1167 17822 19242 0
Витрати майбутніх періодів 1170 1 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II119529609298240
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс13003286324390

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 330 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 525 482 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 101 101 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 26910 25287 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I149527866262000
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 348 323 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 348 323 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15953483230
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1407 1020 0
за розрахунками з бюджетом 1620 739 775 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 104 125 0
за розрахунками з оплати праці 1630 336 428 0
за одержаними авансами 1635 1255 2709 0
за розрахунками з учасниками 1640 97 96 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 676 751 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 32 12 0
Усього за розділом IІІ1695464659160
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс190032860324390

Примітки Пояснення до «Балансу»
1. Стр. 1010-1012 - Основнi засоби
Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiю i зменшеною на суму зносу.
Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 2000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 79 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року склав 91%. 
Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об’єкта основних засобiв.
2. Стр. 1015 – Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
На початок року вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала - 15 тис.грн. на кiнець - 15 тис.грн.
3. Стр. 1045 Вiдстроченi податковi активи на 31.12.2017р складають 75 тис. грн
4. Стр. 1101-1103 - Запаси
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю. 
Протягом звiтного перiоду уцiнка запасiв не проводилась. 
Класифiкацiя i вартiсть виробничих запасiв на 31.12.2017р.:
сировина i матерiали 1391 тис.грн.;
покупнi i комплектуючi 1720 тис.грн.;
паливо 19 тис.грн.;
тара 6 тис.грн.;
запаснi частини 56 тис.грн.;
iншi матерiали 126 тис.грн.;
МШП 60 тис.грн.;
незавершене виробництво 1644 тис.грн.;
готова продукцiя 2327 тис.грн.;
Разом: 7349 тис.грн.
Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, якi виникають пiд час їхньої доставки i переробки.
5.Стр. 1125 - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги - 511тис.грн. 
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi. Безнадiйнi борги списуються в перебiгу того року, в якому вони були виявленi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017. становить:
Вiтчизнянi покупцi 511тис. грн.
Iноземнi покупц i — тис. грн.
ВСЬОГО 511тис. грн.
6. Стр. 1130-1155 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю. 
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2017р. складає 2721 тис. грн., у тому числi:
Розрахунки з пiдзвiтними особами - тис. грн.;
Розрахунки за виданими авансами 1342 тис. грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами 1257 тис. грн.;
Розрахунки з бюджетом 118 тис.грн;
Розрахунки за соцiальним страхування 4 тис. грн.;
7. Стр. 1165-1167 – Грошовi кошти.
Грошовi кошти включають готiвковi грошi у касi, грошовi кошти та їх еквiваленти на розрахункових рахунках, та станом на 31.12.2017р. становили:
в нацiональнiй валютi 7587 тис.грн.;
в iноземнiй валютi 11656 тис.грн.;
в т.ч. долари США 10487 тис.грн.;
євро 300 тис.грн.;
рос.руб. 869 тис.грн.
ВСЬОГО 19243 тис. грн.
8. Стр. 1400-1420 – Власний капiтал
Станом на 31.12.2016р. зареєстрований, випущений та сплачений акцiонерний капiтал складав 329785,8 грн., та подiлений на 1648929 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,20 грн. Неоплаченої частини статутного фонду немає.
Резервний капiтал створюється за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства, на 31.12.2017р. склав 101 тис. грн. 
Капiтал у дооцiнках склав 482 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2017р складає 25287 тис. грн. 
9. Стр. 1521 
Довгострокове забезпечення витрат персоналу на 31.12.2017р складає 323 тис. грн.
Забезпечення представленi резервом вiдпусток та пiльговими пенсiями.
10. Стр. 1615-1640 - Поточнi зобов'язання на 31.12.2017р. складають 5153 тис. грн., у тому числi:
товари, роботи, послуги 1020 тис.грн;
розрахунки з оплати працi 428 тис.грн;
страхування 125 тис.грн.;
розрахунки з учасниками 96 тис.грн
за одержаними авансами 2709 тис.грн
розрахунки з бюджетом: 
оренда землi 224 тис.грн.;
податок на додану вартiсть 433 тис.грн.;
податок з доходiв фiзичних осiб 108 тис.грн.;
iншi обов’язковi платежi та податки 10 тис.грн.

11. Стр. 1660 – поточнi забезпечення 751 тис.грн;
Стр. 1690 - iншi поточнi зобов'язання на кiнець року:
розрахунки з iншими кредиторами 12 тис.грн.

Керівник Сидоренко М.В.
Головний бухгалтер Ануфрiєва В.П.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2017 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 24824 24484
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -20200 ) ( -21024 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

4624

3460
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3480 7324
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -6931 ) ( -6075 )
Витрати на збут 2150 ( -1519 ) ( -1298 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1984 ) ( -4920 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -2230 ) ( -1509 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 795 642
Інші доходи 2240 275 973
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -19 ) ( -47 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -12 ) ( -2 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

57
 збиток 2295 ( -1191 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -43
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

14
 збиток 2355 ( -1191 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465-119114

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 10763 11443
Витрати на оплату праці 2505 9805 7957
Відрахування на соціальні заходи 2510 2328 1901
Амортизація 2515 734 2977
Інші операційні витрати 2520 9115 16823
Разом25503274541101

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1648929 1648929
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1648929 1648929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -0.72229 0.00849
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -0.72229 0.00849
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки Пояснення до «Звiту про фiнансовi результати»
1. Стр. 2000 – Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Доходи та витрати у Звiтi про фiнансовi результати пiдприємства визначенi згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у перiод вiдвантаження її покупцям. Витрати визнаються у перiодi, коли вони фактично вiдбуваються, i вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2017рiк склав 24824 тис.грн.
Розшифровка окремих статей Звiту про фiнансовi результати пiдприємства:
2. Стр. 2120 - iншi операцiйнi доходи:
а) дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - тис.грн.;
б) дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1346 тис.грн.;
в) дохiд вiд операцiйної оренди основних засобiв 1773 тис.грн.;
г) позитивне значення курсових рiзниць 348 тис.грн.;
д) дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - тис.грн.;
е) штрафи отриманi 13 тис.грн.;
є) iншi операцiйнi доходи - тис.грн.
Стр. 2220 - отриманi вiдсотки 795 тис.грн.;
Стр. 2240 – iншi доходи: дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 275 тис.грн.
Керівник Сидоренко М.В.
Головний бухгалтер Ануфрiєва В.П.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

13453

14775
Повернення податків і зборів 3005 0 218
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 218
Цільового фінансування 3010 102 96
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19804 15331
Надходження від повернення авансів 3020 76 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 77
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 13 47
Надходження від операційної оренди 3040 1872 1124
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 28 454
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -5305 )

( -5184 )
Праці 3105 ( -7620 ) ( -6341 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -2307 ) ( -2004 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -6495 ) ( -5015 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -4 ) ( -322 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -1366 ) ( -1161 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -5125 ) ( -3532 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -12278 ) ( -12760 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -43 ) ( -4 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -816 ) ( -185 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195484667
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 795 642
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -119 ) ( -1106 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( -68 ) ( -173 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295608-635
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( -2 ) ( -62 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-2-62
Чистий рух грошових коштів за звітний період34001090-30
Залишок коштів на початок року 3405 17823 16126
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 330 1727
Залишок коштів на кінець року 3415 19243 17823

Примітки Пояснення до «Звiту про рух грошових коштiв»
1. У 2017 роцi чистий рух коштiв складає:
- вiд операцiйної дiяльностi 484 тис. грн.;
- вiд iнвестицiйної дiяльностi 608 тис. грн.
- вiд фiнансової дiяльностi -2 тис. грн.;
2. Iншi надходження та платежi вiд iнвестицiйної дiяльностi.
а) придбання необоротних активiв 119 тис.грн.
3. Iншi надходження та платежi вiд фiнансової дiяльностi.
а) сплаченi дивiденди 2 тис.грн.
Керівник Сидоренко М.В.
Головний бухгалтер Ануфрiєва В.П.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X 0 X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X 0 X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X 0 X
необоротних активів 3205 0 X 0 X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X 0 X
дивідендів 3220 0 X 0 X
Надходження від деривативів 3225 0 X 0 X
Надходження від погашення позик 3230 0 X 0 X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X 0 X
Інші надходження 3250 0 X 0 X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X 0 X ( 0 )
необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X 0 X
Отримання позик 3305 0 X 0 X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X 0 X
Інші надходження 3340 0 X 0 X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X 0 X 0
Погашення позик 3350 X 0 X 0
Сплату дивідендів 3355 X 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X 0 X 0
Інші платежі 3390 X 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X 0 X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Складено звiт за прямим методом.
Керівник Сидоренко М.В.
Головний бухгалтер Ануфрiєва В.П.
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2018 | 01 | 01
Підприємство Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2017 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40003305250101269100027866
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -475 0 0 -475
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року40953305250101264350027391
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-119100-1191
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -43 0 0 43 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі42950-4300-114800-1191
Залишок на кінець року43003304820101252870026200

Примітки Пояснення до «Звiту про власний капiтал»
1. Статутний фонд складає 329785,8 гривень, подiлений на 1648929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн.
У складi власного капiталу врахованi:
- зареєстрований капiтал – 330 тис.грн
- капiтал у дооцiнках -482 тис.грн
- нерозподiлений прибуток -25287 тис.грн
- резервний капiтал - 101 тис.грн.
2. Акцiї акцiонерних товариств:
2.1. Пiдписка на акцiї у звiтному перiодi не передбачена.
2.2. Загальна кiлькiсть акцiй - 1648929 шт. номiнальною вартiстю 0,20 грн.
2.3. Загальна сума, отримана в ходi пiдписки на акцiї - 329785,8 грн., акцiй - 1648929 шт.
2.4. 2350 акцiй находиться у властостi членiв виконавчого органу. Осiб, маючих частку у статутному фондi перевищуючу 5% немає.
3. За попереднiй 2016 рiк дивiденди не нараховувались.
Керівник Сидоренко М.В.
Головний бухгалтер Ануфрiєва В.П.

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Примiтки до фiнансової звiтностi
Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» пiдготовлена за звiтний рiк, який включає перiод з 01 сiчня 2017 року по 31 грудня 2017року.
1. Основнi вiдомостi про товариство 
Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi №Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.
З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапаратний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.
15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод".
Рiшенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ", протокол №18 вiд 21.04.2011, назва вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ").
Рiшенням чергових загальних зборiв ПАТ "ЗЕАЗ", протокол №23 вiд 21.04.2016, назва публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПрАТ "ЗЕАЗ").
В структурi ПрАТ «ЗЕАЗ» має такi пiдроздiли: комплекс агрегатного виробництва, дiлянка товарiв народного споживання, випробувальних цех, цех транспортного обслуговування i складського господарства, ремонтно-експлуатацiйна служба, вiддiл головного конструктора, вiддiл головного технолога, планово-економiчний вiддiл, бухгалтерiя, виробничо-диспетчерська група, служба матерiально-технiчного забезпечення, бюро АСУ, служба охорони працi, вiддiл технiчного контролю, управлiння маркетингу, збуту та зовнiшньоекономiчних зв’язкiв, вiддiл цiнних паперiв та кадрiв, дитячий заклад оздоровлення i вiдпочинку «Кристал». Всi структурнi пiдроздiлi знаходяться у м. Запорiжжя, крiм ДЗОВ «Кристал», який знаходиться у селищi Богатир, Якимiвського району Запорiзької областi. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Перспективи подальшого розвитку дирекцiя ПрАТ «ЗЕАЗ» вбачає в напрямку розширення номенклатури продукцiї та освоєння нових напрямкiв для всiх галузей господарства. За теперiшнього часу ПрАТ «ЗЕАЗ» займає певне становище на ринку збуту електротехнiчної продукцiї. Перевагою для Товариства є те, що Товариство має в структурi пiдроздiл, який займається розробками виробiв (ВГК) i має можливiсть задовольнити вимоги замовника в повному обсязi та своєчасно виконати постачання в будь-якiй кiлькостi. 

Основна дiяльнiсть
Товариство спецiалiзується на виробництвi силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв широкої номенклатури, необмежених можливостей та галузей застосування. Крiм того виробляються товари народного вжитку – електроплити побутовi та електроконфорки.
Акцiонери
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2017 рокiв такi акцiонери володiли акцiями Товариства: 
Учасник Товариства Кiлькiсть акцiй, шт. Сума, грн. Вiдсотки, %
Приватна науково виробнича фiрма "ЕЛМС" 1026222 205244.40 62,2357
Фiзичнi особи – громадяни України 622707 124541,40 37,7643
Кiлькiсть працiвникiв складала станом на:
31 грудня 2017 р. 185 чоловiк
31 грудня 2016 р. 191 чоловiк
Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi
Юридична адреса Товариства : 69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок 9

2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Компанiя вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2011 року.
Фiнансова звiтнiсть була складена за формами встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1 , затверджених наказом МФУ вiд 07.02.2013р. №73. 
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наданi нижче. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх наданим в звiтностi перiодам, якщо не вказано iнше. 
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
В звiтному перiодi облiкова полiтика не змiнювалась.
Валюта надання iнформацiї
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. 
Принцип безперервностi дiяльностi 
В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариством, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли воно було б вимушене реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi.

3. Основнi принципи облiкової полiтики 
3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю – займи iнших фiнансових установ та фiзичних та юридичних осiб.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються по справедливiй вартостi або амортизованiй вартостi в залежностi вiд їх класифiкацiї. 
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можливо обмiняти актив або урегулювати зобов’язання при здiйсненнi операцiї на ринкових умовах мiж добре обiзнаними, незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть є поточною цiною фiнансових активiв на активних ринках. 
Для визначення справедливої вартостi деяких фiнансових iнструментiв, по яким вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовується така модель оцiнки, як модель дисконтованих грошових потокiв. В данiй фiнансовiй звiтностi зробленi вiдповiднi розкриття, якщо змiни будь-якого допущення призведуть до суттєвих змiн прибутку, доходiв, загальної суми активiв або зобов’язань. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 
Категорiя «Займи та дебiторська заборгованiсть» являє собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами, якi не котируються на активному ринку, за виключенням тих з них, якi Товариство планує продати в подальшому. 
Всi iншi фiнансовi активи входять до категорiї активiв, якi утримуються з метою продажу, якi Товариство утримує протягом невизначеного перiоду часу та якi можуть бути проданi в разi необхiдностi пiдтримання лiквiдностi. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти, на якi має мiсце обмеження щодо їх використання, вiдображаються в облiку окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвостi. 
Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи. 
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. За звiтний перiод таких фактiв iдентифiковано не було. 
Авансовi платежi та передплата. Передплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї, складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартiсть при отриманнi Товариством контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати пiдлягає зменшенню на вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк.
Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу Товариство вiдносить iнвестицiї в частки в статутному фондi iнших юридичних осiб та цiннi папери придбанi з метою подальшого перепродажу. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 
Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. 
3.2. Основнi засоби 
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Тобто, Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на 01.01.2012р. та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату та на дату переходу з вiдповiдним перерахунком накопленого зносу. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку наприкiнцi звiтного року або по датi, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в поточних витратах по датi, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Витрати на замiну великих вузлiв або компонентiв основних засобiв капiталiзуються при одночасному списаннi частин, якi пiдлягають замiнi. 
На кiнець кожного звiтного року керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює суму вiдшкодування активу, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж активу та вартiсть, яка отримується вiд його використання. Балансова вартiсть активу зменшується до суми вiдшкодування; збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк [в сумi перевищення над величиною приросту його вартостi, вiдображеного в складi капiталу при попереднiй переоцiнцi]. Збиток вiд знецiнення активу, визначений в попереднiх звiтних перiодах сторнується (при необхiдностi), в разi змiни облiкових (розрахункових) оцiнок, використаних при визначеннi вартостi вiд використання активу або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнається як рiзниця мiж отриманою виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та вiдображається в прибутках або збитках за рiк [в складi iншого доходу або витрат ].
Амортизацiя
На землю амортизацiя не нараховується. На об’єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. 
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням – рокiв:
Групи основних засобiв Рокiв
Будiвлi вiд 5р. до 130р.
Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р.
Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р.
Iнструменти та прилади вiд 5р. до 10р.
Iншi вiд 5р. до 12 р.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання (тобто з дати воду об’єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Зменшення корисностi основних засобiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
Наступнi витрати капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що Товариство отримає пов’язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування враховуються як витрати по датi їх виникнення. 

Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звiтi про фiнансовi результати. 
Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 
При визначеннi термiну використання основних засобiв , отриманих в фiнансову оренду оцiнюється вiрогiднiсть переходу права власностi до орендаря по завершенi термiну дiї договору. Якщо вiдсутня ймовiрнiсть обґрунтованої впевненостi в тому, що орендар отримає право власностi до кiнця термiну фiнансової оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з двох термiнiв: оренди або корисного використання. Якщо така впевненiсть iснує, то актив амортизується протягом термiну корисного використання. Угоди на оренду, за якими орендодавець зберiгає за собою всi ризики та вигоди , пов’язанi з правом власностi на активи, класифiкується як операцiйна оренда. 
3.3 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто так як iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що адмiнiструється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
3.4 Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть, який вiдносить ся до виручки вiд надання послуг пiдлягає сплатi в бюджет на бiльш раню дату: (а) дату отримання сум дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв та послуг, пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку з ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї послуг. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-пiдставi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в згорнутому виглядi в складi активiв або зобов’язань. При формуваннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
3.5. Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв 
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за фактичною сумою заборгованостi, пiдтвердженою банкiвською установою. 
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання не згортаються.
3.6. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов’язання. У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 
3.7. Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх оцiнка виконується за методом середньозваженого облiку. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва враховує вартiсть сировини та матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих працiвникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат (розраховану на пiдставi нормативного використання виробничих потужностей), та не враховує фiнансовi витрати. Чиста цiна реалiзацiї – це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду. 
3.8 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, здiйснюється в момент переходу права власностi до покупця, при умовi, що цiна договорiв фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення, а повернення дебiторської заборгованостi реально. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої або очiкуваної винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукцiї, а також вiдшкодованих податкiв та зборiв. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
3.9 Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:

31.12.2017 31.12.2016
Гривня/1 долар США 28,067223 27,190858
Гривня/1 євро 33,495424 28,422604
Гривня/1 рос.руб. 0,48703 0,45113
3.10. Облiк умовних зобов’язань
На дату складання фiнансової звiтностi може iснувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збиткiв або зобов’язанням для Товариства. Керiвництво оцiнює суму таких можливих майбутнiх зобов’язань. Оцiнка виконується на пiдставi допущень та включає в себе фактор суб’єктивностi. При визначеннi розмiру можливих втрат в результатi судових або податкових узгоджень за участi Товариства або вимог, якi можуть бути пред’явленi у виглядi позовiв до Товариства, керiвництво, в результатi консультацiй з юристами та податковими консультантами, оцiнює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в судовому порядку, так i можливi суми вiдшкодування, якi протилежна сторона вимагає, або може вимагати в судi. Якщо в результатi оцiнки вiрогiдностi виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнiм рiвнем впевненостi, тодi вартiсна оцiнка такої заборгованостi вiдображається в фiнансовiй звiтностi. В разi, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартiсну оцiнку, не може бути класифiковано як вiрогiдне, а являється лише можливим, або вартiсна оцiнка не може бути визначена, то примiтках до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер такого зобов’язання та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненiстю та є значною).
Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку є незначним, то взагалi iнформацiя про такий збиток не включається в примiтки до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли такий можливий збиток вiдноситься до наданої гарантiї. В таких випадках сутнiсть гарантiї пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi зобов’язання, можуть бути вiдображенi в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо, на думку керiвництва, обумовленому на консультацiях з юристами або податковими консультантами, iнформацiя про такi зобов’язання може бути необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансової звiтностi. Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
4. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики
Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резервiв майбутнiх виплат (резерв вiдпусток, пiльговi пенсiї вiдповiдно до чинного законодавства) та справедливої вартостi iнвестицiйної основних засобiв.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином: 
тис.грн.
31.12.2017 31.12.2016
Iнвестицiйна нерухомiсть 15 15 
Зобов’язання по виплатам персоналу та iншi забезпечення 1074 1024
Справедлива вартiсть основних засобiв 2525 3159
Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй. 
Судження, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають наступне: 
Визнання вiдкладеного податкового активу
Визнаний вiдкладений податковий актив є сумою податку на прибуток, який може бути зарахований проти майбутнiх платежiв податку на прибуток; вiн вiдображається в звiтi про фiнансове положення. Вiдкладений податковий актив признається тiльки в тому випадку, якщо використання вiдповiдного податкового вирахування є високовiрогiдним. Визначення майбутнього прибутку оподаткування i суми податкових вирахувань, вiрогiдних до залiку в майбутньому, засноване на середньостроковому бiзнес-планi, пiдготовленому керiвництвом, i результатах його екстраполяцiї на майбутнє. 
Такими активами визначенi суми зобов’язань по нарахованим резервам вiдпусток працiвникам, зобов’язання по виплатам пенсiй пiльгових категорiй працiвникiв, резерв сумнiвної заборгованостi. 
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення
Керiвництво застосовує думки для ухвалення рiшення про те, чи можна класифiкувати фiнансовi активи як утримуванi до погашення, зокрема, для а) пiдтвердження свого намiру i здатностi утримувати данi активи до погашення i б) визначення того, чи котируються активи на активному ринку. Якщо Товариство не зможе утримувати такi iнвестицiї до погашення (при цьому окремi конкретнi приклади – наприклад, продаж незначного об'єму iнвестицiй незадовго до термiну погашення – до уваги не приймаються), воно повинне буде перекласифiкувати всю категорiю в активи, що є в наявностi для продажу. Вiдповiдно, данi iнвестицiї оцiнюватимуться за справедливою вартiстю, а не за амортизованою вартiстю. Фiнансовий iнструмент є котируваним на активному ринку, якщо котирування можна вiльно i регулярно отримувати на бiржi, вiд брокера, дилера, галузевої групи, служби цiноутворення або регулятивного органу, i при цьому данi котирування є результатом реальних i регулярних операцiй, здiйснюваних на ринкових умовах. 

Оцiнка власних примiщень 
Примiщення Товариства вiдбиваються за справедливою вартiстю, визначеною на основi проведеної дооцiнки необоротних активiв до справедливої вартостi на дату переходу на МСФО.
У основу оцiнки справедливої вартостi покладенi основнi допущення у вiдношеннi: можливих ринкових ставок оренди i застосовних ставок дисконтування. Результати оцiнки порiвнюються на регулярнiй основi з фактичними даними ринку про прибутковiсть i реальними операцiями. 
Ставка дисконтування була прийнята рiвною ставцi ефективного вiдсотку застосовується ставка доходностi облiгацiй внутрiшньої державної позики у 2011р. – 2013р. 8,91%, в 2014р. та 2017 р. - 15,24%, для рiзних видiв власностi. 
Термiни корисного використання основних засобiв
Оцiнка термiну корисної служби основних засобiв проводилася iз застосуванням професiйної думки на основi наявного досвiду вiдносно аналогiчних активiв та термiнiв фактичного використання об’єктiв на дату складання звiтностi. Майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими активами, в основному будуть отриманi в результатi їх використання. Проте iншi чинники, такi як процес старiння з технологiчної або комерцiйної точки зору, а також знос устаткування, часто приводять до зменшення економiчних вигод, пов'язаних з цими активами. Керiвництво оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що залишився, виходячи з поточного технiчного стану активiв i з урахуванням розрахункового перiоду, протягом якого данi активи приноситимуть економiчнi вигоди. При цьому до уваги приймаються наступнi основнi чинники: (а) очiкуваний термiн використання активiв; (б) очiкуваний фiзичний знос устаткування, який залежить вiд експлуатацiйних характеристик i регламенту технiчного обслуговування; i (в) моральний знос устаткування з технологiчної i комерцiйної точки зору в результатi змiни ринкових умов. 
Визнання виручки
Дохiд вiд продажу продукцiї та надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи:
- для продукцiї – з дати передачi покупцям та замовникам всiх ризикiв, пов’язаних з цiєю продукцiєю (з дати вiдвантаження продукцiї зi складу Товариства);
- для послуг - iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Припинення визнання фiнансових активiв 
Керiвництво застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити, чи всi суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттєвими. Керiвництво Товариства оцiнює зменшення корисностi фiнансових активiв по датi, коли була отримана iнформацiя про банкрутство емiтента або проводиться його лiквiдацiя за рiшенням державного органу управлiння. 
Фiнансова оренда (лiзинг)
Керiвництво застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити, чи всi суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттєвими. Такими допущеннями є: 
(a) якщо договiр передбачає передачу права власностi на актив арендатору наприкiнцi термiну оренди;
(b) термiн оренди бiльший нiж термiн єкономiчної служби об’єкта навiть при вiдсутностi передачi права власностi;
Визначення справедливої вартостi
Пiдприємство використовує справедливу вартiсть (вiдповiдно до МСФЗ №13) до наступних випадкiв:
• використання справедливої вартостi як умовної доцiльної собiвартостi вiдносно основних засобiв(МСФЗ 1)- Дооцiнка була здiйснена станом на дату переходу на МСФЗ з урахуванням ринкового методу - визначення зiставних цiн продажу;
• використання справедливої вартостi як орiєнтир при оцiнцi необоротних активiв, призначених для продажу (МСФЗ 5)- вiдповiдно до ринкового методу порiвняних цiн на ринку м.Запорiжжя;
• розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти та використання для їх оцiнки справедливих вартостей (МСФЗ 7, МСФЗ 9)- вiдповiдно до ступеня 1 – бiржових котирувань фiнансових активiв. В разi неможливостi отримання такої iнформацiї використовуються цiни останнiх операцiй з зазначеними активами;
• тимчасовi рiзницi, пов'язанi з використанням оцiнок активiв та зобов'язань за справедливою вартiстю, не впливають на їх податкову базу (МСБО 12);
• модель за переоцiненою (справедливою) вартiстю основних засобiв i нематерiальних активiв (МСБО 16, МСБО 38)- вiдповiдно до методик, використаних незалежним оцiнювачем в кожному окремому випадку;
• оцiнка виручки, в тому числi i при обмiнi, який носить комерцiйний характер, за справедливою вартiстю (МСБО 18);
• оцiнка активiв пенсiйних планiв зi встановленими виплатами за справедливою вартiстю (МСБО 19)- на пiдставi актуарних розрахункiв дисконтова них грошових потокiв майбутнiх виплат;
• переклад з функцiональної валюти у валюту звiтностi немонетарних статей, оцiнених за справедливою вартiстю (МСБО 21)- вiдповiдно до курсу НБУ на дату операцiї або звiтного перiоду;
• розрахунок вiдшкодовуваної вартостi не фiнансових активiв з метою тестування на знецiнення (МСБО 36);
• прiоритетна модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi (МСБО 40)- доцiльна собiвартiсть та iсторична вартiсть;
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з використанням наявної ринкової iнформацiї i вiдповiдних методологiй оцiнки вартостi. 
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з
допомогою методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних
методологiй оцiнки вартостi на кiнець року i не вiдображає справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки або поширення фiнансової iнформацiї. Цi розрахунки не вiдображають нiяких премiй або дисконтiв, якi можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми певного фiнансового iнструменту. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.
Фiнансовi активи та зобов'язання Групи, за винятком iнших фiнансових
iнвестицiй, визнанi за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, а їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi на кожну звiтну дату, розкриту в наданiй звiтностi. 
Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй була визначена на основi показникiв доходiв вiд основний дiяльностi порiвнянних компанiй, i вона вiдноситься
до Рiвня 3 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi (вартiсть
визначається на основi вихiдних даних, якi не включають котирування цiн, що є основою Рiвня 1 i є, прямо або побiчно, доступними в щодо активiв або зобов'язань. Змiн в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi не вiдбулося. 
Найбiльш прiоритетним методом визначення справедливої вартостi управлiнський персонал вважає застосування ринкового пiдходу, який передбачає використання цiн i iншою доречною iнформацiєю, джерелом якої можуть служити аналогiчнi ринковi угоди з iдентичними або схожими активами, зобов'язаннями або групою активiв i зобов'язань, такий як бiзнес.
Пiдприємство використовує модель справедливої вартостi для вiдображення в облiку основних засобiв. На думку управлiнського персоналу, справедлива вартiсть основних засобiв iстотно не змiнилася за станом на 31 грудня 2016 р.
5. Новi та переглянутi стандарти та тлумачення:
Новi та переглянутi стандарти та тлумачення
В 2017 роцi Товариство почало застосовувати наступнi змiни та удосконалення до 
стандартiв, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2017 року:
• Поправки до МСБО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»; 
• Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованим збитком»;
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS), 2014-2016 рр. (В частинi застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 12). 
Зазначенi змiни i удосконалення не зробили iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Деякi новi стандарти, iнтерпретацiї та поправки до стандартiв, розкритi в фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, ще не вступили в силу i не застосовувалися Товариством достроково. 
Вплив зазначених положень наступний:
МСБО (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" доповнений вимогами до розкриття суттєвої iнформацiї щодо змiн у зобов'язаннях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю компанiї (п. 44A (IAS) 7). Тепер в звiтi необхiдно вказувати: 
• змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi;
• змiни в результатi отримання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та iншими бiзнесами;
• впливу змiн курсiв валют;
• змiни у справедливiй вартостi; 
• iншi змiни.
Поправки стосуються тих зобов'язань, грошовi потоки за якими класифiкованi в звiтi про рух грошових коштiв як потоки вiд фiнансової дiяльностi. Вимоги про розкриття застосовують також i щодо змiн у фiнансових активах (наприклад, активах, якi хеджують зобов'язання, обумовленi фiнансовою дiяльнiстю) в разi, якщо мали мiсце або майбутнi грошовi потоки за такими фiнансовими активами будуть включенi до складу грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi. Ретроспективно вимога не застосовується, i за порiвняльний перiод iнформацiя не наводиться.
МСБО (IAS) 12: змiни в частинi визнання вiдкладених податкових активiв
У МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" (далi – (IAS) 12) внесенi поправки в частинi визнання вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв (п. 29А (IAS) 12). Стандарт передбачає, що в результатi зниження справедливої вартостi фiнансового iнструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає податкова рiзниця. Адже при продажу або погашення такого активу органiзацiя отримає вiдрахування для цiлей оподаткування в розмiрi номiнальної (а не справедливої) вартостi активу i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях" (далi - МСФЗ (IFRS) 12) зобов'язує розкривати в примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю про дочiрнi та асоцiйованi органiзацiї, спiльних пiдприємствах та операцiях, а також структурованих органiзацiях, якi не пiдлягають консолiдацiї (п. 5А (IFRS) 12): вимоги до розкриття iнформацiї застосовують i до тих часток участi, якi класифiкуються як призначенi для продажу, для розподiлу власникам або як припинена дiяльнiсть. Виняток становить узагальнена фiнансова iнформацiя (пп. B10-B16 (IFRS) 12). Вiдносно вибуття активiв її розкривати не слiд.
Новi стандарти МСФЗ:
Вимоги нових стандартiв Товариство буде враховувати при складаннi фiнансової звiтностi за перiодами, встановленими наступними стандартами: 
IFRS 15 Виручка за контрактами з клiєнтами
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка може застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами. П'ять крокiв до моделi: - iдентифiкувати договiр з клiєнтом; - iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором; - визначити цiну операцiї; - розподiлити цiну операцiї на зобов'язання виконавця за договором; - визнавати виручку, в момент (по мiрi) виконання зобов'язання виконавця. Товариство визначило дату застосування вимог стандарту починаючи з 01.01.2018року. 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть в облiку податкiв на прибуток»
Роз'яснення передбачає порядок визначення облiкової податкової позицiї в ситуацiях, коли iснує невизначенiсть щодо порядку облiку податкiв на прибуток.
Вiдповiдно до Роз'яснення, органiзацiя зобов'язана:
• Встановити, яким чином необхiдно виконати оцiнку невизначених податкових позицiй: окремо чи в сукупностi; а також
• Оцiнити, чи висока ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з порядком податкового облiку, який органiзацiя застосувала або планує застосувати при складаннi податкової декларацiї, в ситуацiї невизначеностi:
- Якщо вiдповiдь позитивна, то облiкова податкова позицiя повинна бути визначена вiдповiдно до порядку податкового облiку, який органiзацiя застосувала або планує застосувати при пiдготовцi податкової декларацiї.
- Якщо вiдповiдь негативна, органiзацiя зобов'язана вiдобразити вплив невизначеностi при визначеннi облiкової податкової позицiї.
• Дата вступу в силу: рiчнi перiоди з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
IFRS 2 Класифiкацiя та оцiнка платежiв на пiдставi акцiй
Цi поправки вступають в силу починаючи для звiтних перiодiв з 1 сiчня 2018 р. i пiзнiше. Затвердженi поправки стосуються трьох аспектiв i уточнюють окремi умови та ситуацiї, що виникають при виплатах, заснованих на пайових iнструментах компанiї. Перша поправка присвячена облiку впливу умов вступу в права по платежах на основi акцiй з розрахунком грошовими коштами. Цiєю поправкою уточнено, що для облiку ефекту умов вступу в пайовi права при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком грошовими коштами необхiдно застосовувати тi ж самi методи, як i при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком пайовими iнструментами. Зобов'язання має оцiнюватися на пiдставi найкращої оцiнки ймовiрностi виконання неринкових умов надання опцiону на дату набрання права. Друга поправка стосується питань класифiкацiї операцiй по платежах на основi акцiй, розрахунок з якими здiйснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконаннi нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два компоненти: розрахунок пайовими iнструментами з спiвробiтниками i розрахунок грошовими коштами з податковими органами. Третя поправка уточнює облiк змiн перiоду i умов платежу на основi акцiй, при яких операцiя з виплатою грошовими коштами пере класифiкується в операцiю з виплатою пайовими iнструментами. Оскiльки попередня редакцiя МСФЗ (IFRS) 2 не мiстила вказiвок щодо вiдображення подiбних модифiкацiй, що призводило до певної рiзноманiтностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi, то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифiкацiї угоди про виплату, заснованої на акцiях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облiк як виплати з розрахунком пайовими iнструментами. Є деякi особливостi першого застосування опублiкованих поправок: компанiї звiльняються вiд пiдготовки порiвнянної iнформацiї, але можливо i ретроспективне застосування, якщо воно вибирається для всiх трьох поправок вiдразу. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
IFRS 9 Фiнансовi iнструменти
Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 сiчня 2018 року. Виконання вимог МСФЗ 9 вплине на наступне:
1) класифiкацiя й оцiнка фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань —буде ґрунтуватись на бiзнес-моделi, яка використовується для управлiння фiнансовим активом, а також на характеристиках грошових потокiв, передбачених договором;
2) знецiнення — МСФЗ 9 змiнює пiдходи до формування резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв (модель «понесених збиткiв», яка використовується в МСБО 39, замiнюється на модель «очiкуваних збиткiв»);
3) облiк хеджування — нова модель облiку хеджування, вiдповiдно до МСФЗ 9, бiльш тiсно пов’язує облiк хеджування з дiяльнiстю з управлiння ризиками. Похiднi фiнансовi iнструменти, якi вбудованi у фiнансовi активи, не вiдокремлюються, замiсть цього оцiнюється весь гiбридний iнструмент iз метою його класифiкацiї за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.
IFRS 10 та IAS 28 Продаж або розподiл активiв мiж iнвестором i його асоцiйованими пiдприємствами або пiдприємствами спiльної дiяльностi.
МСБО (IAS) 28: змiнено порядок оцiнки за справедливою вартiстю
Дiюча ранiше редакцiя (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (далi - МСБО (IAS) 28) давала пiдстави вважати, що рiшення про облiк за справедливою вартiстю органiзацiя повинна приймати по кожнiй iнвестицiї або за класами iнвестицiй. Вiдповiдний вибiр закрiплювався в облiковiй полiтицi.
Iнвестицiйнi органiзацiї оцiнюють iнвестицiї в наявнi асоцiйованi органiзацiї або спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". При цьому рiшення по кожнiй iнвестицiї приймається iндивiдуально на момент її первiсного визнання (п. 18 (IAS) 28)
Органiзацiї, якi не є iнвестицiйними, можуть зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану їх асоцiйованими органiзацiями або спiльними пiдприємствами, якi є iнвестицiйними, до своїх дочiрнiм органiзацiям. Рiшення доведеться приймати окремо щодо кожної такої iнвестицiї на найбiльш пiзню з таких дат:
• на дату первiсного визнання iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйною органiзацiєю;
• дату, коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйної органiзацiєю;
• коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними, вперше стають материнською компанiєю.
Дата вступу в силу: рiчнi перiоди з 1 сiчня 2018 року
IFRS 16 Оренда Початок обов’язкового застосування в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 
2019 року або пiсля цiєї дати. Цей стандарт докорiнно змiнює облiк у орендарiв. Вiн зобов’язує вiдображати активи i зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Згiдно IFRS 16 оренднi зобов’язання розраховуються як дисконтування вартостi майбутнiх орендних платежiв, а активом є право користування орендованого майна (right-of-use asset (ROU)), зникає визначення «операцiйна оренда». В подальшому активи ROU облiковуються вiдповiдно МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», а отже в звiтi про прибутки i збитки у орендаря будуть вiдображатися витрати з амортизацiї, фiнансовi витрати з оренди, а також можливi збитки вiд знецiнення активу ROU. Згiдно IFRS 16 будь-яка оренда для орендатора - це операцiя фiнансування. Очiкується збiльшення активiв i пасивiв в бухгалтерському балансi. Новий стандарт вплине майже на всi фiнансовi показники: спiввiдношення власного i позикового капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi, оборотнiсть активiв, коефiцiєнт покриття. IFRS 16 Товариство застосує з початку обов’язкового застосування.


6. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi
6.1. Дохiд вiд реалiзацiї
За звiтний перiод Товариством були отриманi наступнi види доходiв: 
2017 2016
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 24824 24484
Всього доходи вiд реалiзацiї 24824 24484
6.2. Собiвартiсть реалiзацiї
2017 2016
Виробничi витрати 0 0
Сировина та витратнi матерiали 9321 6 517
Витрати на персонал 7163 7 568
Амортизацiя 297 1 682
Iншi 3419 5 257
Всього 20200 21024
6.3. Адмiнiстративнi витрати
2017 2016
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 382 670
Сировина та витратнi матерiали 64 99
Послуги банку 106 122
Витрати на оплату працi 2 299 2 241
Вiдрахування на соцiальнi заходи 488 371
Утримання основних засобiв 23 18
Витрати на охорону 10 8
Оренда землi 2 671 2 064
Податок на нерухоме майно 41 -
Рентна плата, екологiчний податок 6 7
Iншi 741 475
Всього адмiнiстративних витрат 6 831 6 075
6.4. Витрати на збут
2017 2016
Амортизацiя 0 0
Сировина та витратнi матерiали 1 1
Витрати на оплату працi 658 529
Вiдрахування на соцiальнi заходи 141 114
Витрати на транспортування ГП 293 276
Iншi 426 378
Всього витрати на збут 1 519 1 298
6.5. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати
2017 2016
Iншi операцiйнi доходи
Дохiд вiд продажу iноземної валюти - 71
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1 346 1 436
Дохiд вiд операцiйної оренди активiв 1 773 1 309
Дохiд вiд операцiйної курсової рiзницi 348 4 408
Одержанi штрафи, пенi, неустойки 13 53
Дохiд вiд списання кредит. заборгованостi 0 41
Iншi операцiйнi доходи 0 6
Всього iншi операцiйнi доходи 3480 7 324

2017 2016
Iншi операцiйнi витрати
Витрати на продаж iноземної валюти 24 89
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 2 669
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 1 138 1 351
Вiдшкодування пiльгових пенсiй 144 177
Списання сумнiвної заборгованостi 1 4
Визнанi штрафи, пенi, неустойки 84 170
Iншi витрати 593 460
Всього iншi операцiйнi витрати 1984 4 920
6.6. Фiнансовi доходи та витрати 
2017 2016
Вiдсотки по депозитам отриманi 795 642
Всього фiнансовi доходи 795 642

2017 2016
Вiдсотки по дисконтованим зобов'язанням 19 47
Всього iншi фiнансовi витрати 19 47
6.7. Iншi доходи, iншi витрати
2017 2016
Iншi доходи
Доходи вiд продажу необоротних активiв 275 973
Всього iншi доходи 275 973

2017 2016
Iншi витрати
Собiвартiсть реалiзованих необоротн. активiв - -
Лiквiдацiя ОЗ 12 2
Всього iншi витрати 12 2 
6.8. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
2017 2016
Прибуток до оподаткування вiд дiяльностi, що триває -1 191 57
Податок за встановленою податковою ставкою 64
Податковий вплив постiйних рiзниць
Витрати з податку на прибуток 0 43
Витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває 0 43
Витрати з податку вiд припиненої дiяльностi 0 0
Поточнi витрати з податку на прибуток
Вiдстрочений податок на прибуток 0

Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню: 0 0
-Нарахований резерв вiдпусток 
- Нарахованi зобов’язання за пiльговими пенсiями 416 427 
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 416 427
Податкова ставка, % 18% 18%
Чистi вiдстроченi податковi активи 75 77

Вiдмiнностi мiж МСФЗ та правилами оподаткування в Українi у попередньому роцi призвели до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий вплив змiни цих тимчасових рiзниць облiковується за ставками : в 2016р.- 2017р.- 18%.
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов’язанi з нарахуванням резерву пiльгових пенсiй. 

6.9. Розкриття iнформацiї про компоненти власного капiталу
2017 2016
Iнший додатковий капiтал (резерв дооцiнки), всього 482 525
Резервний капiтал 101 101
Нерозподiлений прибуток 25 287 26 910
Зареєстрований статутний фонд 330 330
Iнший додатковий капiтал, всього 26 200 27 866
6.10. Основнi засоби
Будiвлi машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Всього
Справедлива вартiсть по МСФЗ на 31.12.2016. 24 722 3 046 1308 230 29 306
Справедлива вартiсть по МСФЗ на 31.12.2017 24 603 3 249 1301 232 29 385
Накопичена амортизацiя на 31.12.2016. 23 287 2 341 326 193 26 147
Накопичена амортизацiя на 31.12.2017. 23 799 2 435 426 200 26 860
Чиста балансова вартiсть 0
31 грудня 2016 року 1 435 705 982 37 3 159
31 грудня 2017 року 804 814 875 32 2 525
За даними облiку товариства станом на 31.12.2017року врахованi об’єкти, якi вичерпали свiй фiзичний термiн експлуатацiї та досягли нульового значення балансової вартостi. Керiвництвом на протязi 2018року буде розглядатись питання щодо продажу (оновлення) таких основних засобiв або проведення дооцiнки. 
6.11. Iнвестицiйна нерухомiсть
2017 2016
На початок перiоду 15 15
Перемiщення з основних засобiв - -
Змiна справедливої вартостi - -
На кiнець перiоду 15 15
6.12. Запаси
2017 2016
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 3 378 2 636
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 1 644 1 324
Готова продукцiя 2 327 2 987
Всього запаси 7 349 6 947
6.13. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
2017 2016
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 511 2 417
Аванси виданi 1 342 1 226
Iнша поточна 1 261 1 083
Розрахунки з бюджетом 118 113
Чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 3 232 4 839
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення. 
6.14. Грошовi кошти
2017 2016
Каса, тис. грн.. 1 1
Рахунки в банках, тис. грн.. 1 355 1 419
Банкiвськi депозити, тис. грн. 17 887 16 403
Всього грошовi кошти 19 243 17 823
6.15. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2016 та 31 грудня 2017 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1648929 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,20 гривнi. 

6.16. Забезпечення майбутнiх виплат та платежiв
Забезпечення представленi резервом вiдпусток та пiльговими пенсiями.
2017 2016
Забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток) 657 598
Iншi забезпечення (пiльговi пенсiї)- довгостроковi 323 348
Пiльговi пенсiї – короткостроковi 94 78
Всього забезпечення 1 074 1 024

6.17. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
2017 2016
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 1 020 1 407
Розрахунки з бюджетом 775 739
Одержанi аванси 2 709 1 255
Соцiальнi внески 125 104
Заробiтна плата 428 336
Розрахунки з учасниками 96 97
Iншi 12 32
Всього кредиторська заборгованiсть 5 165 3 970

6.18. Звiтнiсть за сегментами
Товариство має два основних операцiйних сегмента: 
- реалiзацiя продукцiї власного виробництва;
- надання майна в операцiйну оренду.
Дохiд вiд реалiзацiї не включає в себе ПДВ та вирахування з доходу.
Активи сегменту включають основнi засоби, iнвестицiйну нерухомiсть, оборотнi активи (запаси, грошовi кошти), торгову дебiторську заборгованiсть та iншу дебiторську заборгованiсть.
Сегментнi зобов’язання включають торгову кредиторську заборгованiсть та резерв вiдпусток, iншу поточну кредиторську заборгованiсть, й не включають довгостроковi забезпечення якi контролюються на рiвнi Товариства в цiлому.

Iнформацiя по грошовим потокам та фiнансовим результатам в розрiзi операцiйних сегментiв:
тис. грн.
Реалiзацiя продукцiї Надання майна в Iншi Данi за перiод, 
та послуг операцiйну оренду який закiнчився 31.12.2017р.
Дохiд вiд реалiзацiї 24 824 - - 24 824
Iншi доходи - 1 773 2 777 4 550
Всього доходи 24 824 1 773 2 777 29 374
Собiвартiсть 20 200 - - 20 200
Iншi витрати 7 348 625 2 392 10 365
Всього витрати 27 548 625 2 392 30 565
Амортизацiя (довiдково) 674 60 - 734
Прибуток до оподаткування - 2 724 1 148 385 - 1 191
Сегментнi активи: 32 259 - - 32 259
Вартiсть основних засобiв/
iнвестицiйної нерухомостi 2 540 - - 2 540
Дебiторська заборгованiсть 511 588 2 128 3 227
Сегментнi зобов`язання 5 916 - - 5 916
6.19. Умовнi зобов’язання
Протягом 2017року Товариство брало участь у судових справах:
1. ПрАТ «ЗЕАЗ» до Управлiння Держгеокадастру у Запорiзькому районi Запорiзької обл.
Про визнання дiй Управлiння Держгеокадастру протиправними та зобов’язаннi застосування локального коефiцiєнту СЗЗ при визначенi нормативно-грошової оцiнки орендованої ПрАТ «ЗЕАЗ» земельної дiлянки.
10.07.2017р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом винесено ухвалу у справi №808/275/17 про прийняття клопотання ПрАТ «ЗЕАЗ» про залишення позову без розгляду, оскiльки вiдпав предмет спору.
2. Головне управлiння Держпрацi в Запорiзькiй обл. до ПрАТ «ЗЕАЗ» про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду.
25.10.2017р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом винесено постанову у справi №808/2871/17 про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду, а саме про заборону експлуатацiї системи газопостачання.
21.11.2017р. ПрАТ «ЗЕАЗ» направлена апеляцiйна скарга до Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду. Станом на 31.12.2017р. Днiпропетровським апеляцiйним адмiнiстративним судом рiшення не прийнято.
3. Головне управлiння Держпрацi в Запорiзькiй обл. до ПрАТ «ЗЕАЗ» про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду.
07.12.2017р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом винесено ухвалу у справi №808/2957/17 про повернення позовної заяви без розгляду.
Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище – Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. 
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. 
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв – Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
Сума дебiторської та кредиторської заборгованостi є короткостроковою, тому вплив змiн на справедливу вартiсть несуттєвий. В фiнансовiй звiтностi показники заборгованостi вiдображенi по вартостi виникнення заборгованостi. По довгостроковiй заборгованостi (з термiном погашення бiльше 12 мiс.) проведено визначення справедливої вартостi шляхом оцiнки за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. 
7. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони 
До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами вiдносяться:
• Товариства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 
• асоцiйованi Товариства;
• спiльнi Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначенi в а) або г);
• Товариства, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; 
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства, або будь-якого iншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Товариства.
2017 2016
Операцiї з Всього Операцiї з Всього
пов’язаними пов’язаними 
сторонами сторонами
Доход вiд реалiзацiї продукцiї 4 24 824 7 24 484
Кредиторська заборгованiсть за отриманими позиками - - - -
Кредиторська заборгованiсть за отриманi матерiали/послуги 461 1 020 813 1 407
Короткостроковi виплати працiвникам - - - -
Дохiд вiд надання основних засобiв в операцiйну оренду 3 1 773 20 1 838
Витрати вiд надання основних засобiв в операцiйну оренду 17 741 17 428
8. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi та короткостроковi депозити.
Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi .
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов’язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Iнформацiя щодо платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця Вiд 3 мiсяцiв Вiд 1 року Бiльше 5 рокiв Всього
до 3 мiсяцiв до 1 рок удо 5 рокiв
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 580 1 739 307 165 - 2 791
Розрахунки з бюджетом 739 739
Розрахунки по оплатi працi 440 440
ВСЬОГО 1 759 1 739 307 165 - 3 970
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2017оку До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця Вiд 3 мiсяцiв Вiд 1 року Бiльше 5 рокiв Всього
до 3 мiсяцiв до 1 року до 5 рокiв
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 2 369 1 172 192 104 - 3 837
Розрахунки з бюджетом 775 775
Розрахунки по оплатi працi 553 553
ВСЬОГО 3 697 1 172 192 104 - 5 165

Управлiння капiталом
Вiдносно управлiння капiталом основною метою Товариства є забезпечення 
нормального рiвня достатностi капiталу. Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду вживаються заходи для забезпечення отримання прибутку та економiї поточних витрат. Заходи, щодо полiпшення фiнансового стану пiдприємства:
- планування, контроль i аналiз управлiння витратами;
- своєчасне виконання договiрних зобов'язань по укладеним договорам.

9. Подiї пiсля Балансу
На дату надання фiнансової звiтностi на Пiдприємствi не було встановлено подiй, якi можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi та могли б вимагати змiн наданої iнформацiї. 
В зв’язку зi змiнами в органiзацiйно-правовiй формi в 2017р. керiвництво має намiр внести змiни до облiкової полiтики з 01.01.2018року та змiнити Концептуальну основу складання звiтностi з МСФЗ на Нацiональнi положення(стандарти) бухгалтерського облiку. Дана операцiя не є коригуючою для показникiв фiнансової звiтностi. Керiвництво не очiкує змiн в показниках звiтностi на кiнець 2017року в зв’язку з вищезазначеним.
Фiнансова звiтнiсть Товариства затверджена до випуску (з метою оприлюднення) керiвником Товариства 28 лютого 2018 року. Нi учасники Товариства, нi iншi особи не мають права вносити змiни до цiєї фiнансової звiтностi пiсля її затвердження до випуску.

Генеральний директор Сидоренко М.В.

Головний бухгалтер Ануфрiєва В.П.

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/