Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
Генеральний директор       Сидоренко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 20.04.2018
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2017 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14281020
4. Місцезнаходження
Запорізька , Вознесенiвський, 69032, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, буд. 9
5. Міжміський код, телефон та факс
0612125708 0612125581
6. Електронна поштова адреса
zeaz_adm@zol.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2018
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у бюлетень "Вiдомостi НКЦПФР" 75   19.04.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zeaz.com.ua в мережі Інтернет  
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Iнформацiя не надана тому, що:
3) Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 4) Емiтент не має посади корпоративного секретаря. 5)Емiтент протягом року не проходив процедуру визначення рейтингу. 12.б) Емiтент не випускав облiгацiй. 12.в,г)Емiтент не випускав iнших цiнних паперiв. 12.д) Емiтент не здiйснював викупу власних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 15) Емiтент не випускав протягом звiтного перiоду боргових цiнних паперiв. 16, 17, 18, 19.а)-д) Iпотечнi облiгацiї емiтентом протягом звiтного перiоду не випускались. 20. Фактiв прострочення боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) протягом звiтного перiоду не було. 21, 22) Iпотечних сертифiкатiв протягом звiтного перiоду Емiтент не випускав. 23.-27. Сертифiкатiв ФОН Емiтент протягом звiтного перiоду не випускав.32) Боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду Емiтент не випускав 33) Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi, протягом звiтного перiоду Емiтентом не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
362
3. Дата проведення державної реєстрації
06.12.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
329785.8
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
185
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
28.94 Виробнийтво машин i устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства
Виконавчий орган дирекцiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «Укрексiмбанк» у м.Києвi
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26006000004610
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» у м.Запорiжжi
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26006000004610

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Експлуатацiя устаткування пiдвищеної небезпеки, вантажопiдiймальнi крани i машини 341.16.23 29.04.2013 Головне управлiння Держпрацi у Зап. обл. 29.04.2018
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Емiтент має намiр її подовжити.
 
експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки (пiдземнi, наземнi газопроводи, вантажопiдiймальнi крани, машини, лiфти i т.п.) 733.17.23 06.12.2017 Головне управлiння Держпрацi у Зап. обл. 06.12.2022
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Емiтент має намiр її подовжити.
 
роботи пiдвищеної небезпеки (газонебезпечнi, зварювальнi, газополум'янi, зберiгання балонiв iз стисненим газом) 732.17.23 06.12.2017 Головне управлiння Держпрацi у Зап. обл. 06.12.2022
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Емiтент має намiр її подовжити.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаІдентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя 00022504 69107 м. Запорiжжi пр. Соборний, буд.164 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичних осiб засновникiв не було 0.000000000000
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ануфрiєва Вiра Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.10.2009 необмежений
9) Опис
До повноважень головного бухгалтера належить органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку згiдно з методологiєю, встановленою Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПАТ "ЗЕАЗ". Згоди на надання даних про винагороду за 2017 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Володимир Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1937
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕАЗ" - генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
За статутом ПрАТ "ЗЕАЗ" очолює здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПрАТ, за надходженнями i витратами грошових та матерiальних ресурсiв, бере участь у визначеннi основних напрямкiв iнвестицiйної, технiчної, фiнансової та кадрової полiтики ПрАТ. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова наглядової ради ПАТ "ЗЕАЗ". Має науковий ступiнь "кандидат технiчних наук" та звання академiка. Згоди на надання даних про винагороду за 2017 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Марк Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "ЗЕАЗ" - голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 5 рокiв
9) Опис
За статутом ПрАТ "ЗЕАЗ" генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ПрАТ та звiтує загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi про її результати. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: генеральний директор - ПАТ "ЗЕАЗ". Згоди на надання даних про винагороду за 2017 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiзьов Володимир Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЕАЗ" - головний конструктор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
У складi нагалядової ради вiдповiдальний за технiчну полiтику ПрАТ. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: головний конструктор, член наглядової ради. Згоди на надання даних про винагороду за 2017 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лисенко Ольга Павлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1963
5) освіта**
Вища.
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЕАЗ" - начальник служби охорони працi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 5 рокiв
9) Опис
За статутом ПрАТ основним повноваженням ревiзiйної комiсiї є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ. Голова ревiзiйної комiсiїї збов'язаний представляти загальним зборам акцiонерiв висновки щодо результатiв дiяльностi за звiтний рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: начальник служби охорони працi, глова ревiзiйної комiсiї.. Згоди на надання даних про винагороду за 2017 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Терехiн Валентин Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЕАЗ" - головний конструктор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2013 необмежений
9) Опис
За структурою управлiння ПрАТ "ЗЕАЗ" технiчному директору пiдпорядкованi: управлiння головного конструктора, вiддiл головного технолога, випробувальна станцiя, ремонтно-енергетична служба, вiддiл технiчного контролю, iнструментальна дiльниця, вiддiл механiзацiї та автоматизацiї. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: головний конструктор, технiчний директор. Згоди на надання даних про винагороду за 2017 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Наталiя Томасiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1951
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" заступник начальника вiддiлу цiнних паперiв та кадрiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 на 2 роки
9) Опис
У складi наглядової ради вiдповiдальна за кадрову полiтику ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод", за зв'язок з акцiонерами i контроль за дотриманням їх прав та виконанням ними обов'язкiв. Звiльнена з ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" 31.05.2017р. за власним бажанням. До звiльнення на протязi п'яти рокiв обiймала посаду заступника начальника вiддiлу цiнних паперiв тi кадрiв ПрАТ "ЗЕАЗ".Згоди на надання даних про винагороду за 2017 рiк не надавала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова наглядової ради Сидоренко Володимир Олексiйович   43920 2.66000000000 43920 0 0 0
Технiчний директор Терехiн Валентин Михайлович   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна   10 0.00060000000 10 0 0 0
Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович   2315 0.14000000000 2315 0 0 0
Член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович   10035 0.60800000000 10035 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Лисенко Ольга Павлiвна   25 0.00150000000 25 0 0 0
член наглядової ради Левченко Наталiя Томасiвна   2010 0.12000000000 2010      
Усього 58315 3.5365 58315 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
ПНВФ"ЕЛМС" 19266456 69032 Запорізька Вознесенiвський м. Запорiжжя вул. Пiвденне шосе, буд.9 1026222 62.23570000000 1026222 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
д/н 0 0.00000000000 0 0
Усього 1026222 62.23570000000 1026222 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 20.04.2017
Кворум зборів** 94.2
Опис 1. Затвердження складу лiчильної комiсiї, кандидатур голови зборiв i секретаря та регламенту ведення зборiв. 2. Звiт генерального директора про господарську дiяльнiсть Товариства за 2016 рiк та його затвердження. Висновки ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕАЗ" та їх затвердження.3. Звiт голови Наглядової ради ПрАТ "ЗЕАЗ"за 2016 рiк та його затвердження. 4. Визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2017 рiк. Затвердження проекту розподiлу прибутку на 2017 рiк. 5.Затвердження змiн до Статуту ПрАТ "ЗЕАЗ". 6.Вибори наглядової ради ПрАТ "ЗЕАЗ". 7. Про дивiденди за 2016 рiк. 8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з 20.04.2017 року по 20.04.2018 року (включно).

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

 За результатами звітнього періодуУ звітному періоді
за простими акціямиза привілейованими акціямиза простими акціямиза привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 1720.96 0.000 0.000 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату        
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату     29.12.2017/66800грн  
Опис На чергових загальних зборах 26.04 2018 р. прийнято рiшення: 
в зв'язку з вiдсутнiстю чистого прибутку (збиток 1191) за результатами фiнансово-господарської дiяльностi товариства у 2017 роцi дивiденди не нараховувати i не сплачувати.
Сума виплачених дивiдендiв, за результатами перiоду, що передував звiтному (за перiод 2002-2014 рр) 1720,96 грн

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Шевченкiвський м.Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№271467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних папрерiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2015
Міжміський код та телефон 044 5910404
Факс 044 4825207/08
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних папрерiв
Опис З вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України укладено договiр на надання послуг з обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "ЗЕАЗ" №Е-787 вiд 19 серпня 2010 року, також була зареєстрована заява про приєднання до Умов Договору за №ОВ-5663 вiд 22.09.2014.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Оболонь м.Київ вул.Госпiтальна, буд.12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 044 426 4386
Факс 044 426 8633
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис З вiдкритим акцiонерним товарством "Державний ощадний банк України" укладено договiр №587-Е вiд 16 липня 2010 року про вiдкриття емiтенту рахункiв у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69091 Україна Запорізька Вознесенiвський м.Запорiжжя Немировича-Данченко, буд.60/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1372
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (061) 2120581
Факс (061) 2120097
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис З приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" укладено договiр вiд 20.10.2017 №89/2017.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
02.06.2010 94/08/1/10 Запорiзьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000072292   Документарні іменні 0.200 1648929 329785.800 100.000000000000
Опис Протягом року випуск цiнних паперiв не вiдбувався. Цiннi папери товариства лiстiнгу не проходили. Акцiї емiтента на внутрiшньому,зовнiшньому, органiзованому та не оформленому органiзацiйно ринку не обертаються. Данних про намiри щодо цього немає.
 

XI. Опис бізнесу

Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi № Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.
З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапартний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.
15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод". Рiшенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ",протокол №18 вiдД 21.04.2011, назва вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ"). Рiшенням чергових загальних зборiв ПАТ "ЗЕАЗ", протокол №23 вiд 21.04.2016, було змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
 
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiалiв в структурi ПрАТ "ЗЕАЗ" немає.
Змiн в органiзацiйнiй структурi управлiння Емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) дорiвнює 185, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб. якi працюють за сумiсництвом (осiб) дорiвнює 3, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - . 
Фонд оплати працi за 2017 рiк склав 9255,1 тис.грн., що на 22,34% бiльше, нiж у попередньому роцi.
Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв, вiдповiдно до потреб виробництва, шляхом прийому до штату працiвникiв, що мають необхiдну профiльну освiту та пiдвищення квалiфiкацiї безпосередньо на виробництвi.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами. установами.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Опис обраної облiкової полiтики
Облiкова полiтика ПрАТ «ЗЕАЗ» була прийнята наказом по пiдприємству №4 вiд 14.01.2015 
Основнi принципи облiкової полiтики 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю – займи iнших фiнансових установ та фiзичних та юридичних осiб.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти, на якi має мiсце обмеження щодо їх використання, вiдображаються в облiку окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвостi. 
Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 
Авансовi платежi та передплата. Передплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї, складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартiсть при отриманнi Товариством контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати пiдлягає зменшенню на вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк.
Основнi засоби 
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Тобто, Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на 01.01.2012р. та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату та на дату переходу з вiдповiдним перерахунком накопленого зносу. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку наприкiнцi звiтного року або по датi, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
Амортизацiя
На землю амортизацiя не нараховується. На об’єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. 
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням – рокiв:
Групи основних засобiв Рокiв
Будiвлi вiд 5р. до 130р.
Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р.
Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р.
Iнструменти та прилади вiд 5р. до 10р.
Iншi вiд 5р. до 12 р.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
Наступнi витрати капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що Товариство отримає пов’язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування враховуються як витрати по датi їх виникнення. 
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто так як iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що адмiнiструється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть, який вiдносить ся до виручки вiд надання послуг пiдлягає сплатi в бюджет на бiльш раню дату: (а) дату отримання сум дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв та послуг, пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку з ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї послуг. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-пiдставi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в згорнутому виглядi в складi активiв або зобов’язань. При формуваннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв 
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за фактичною сумою заборгованостi, пiдтвердженою банкiвською установою. 
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання не згортаються.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов’язання. У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 
Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх оцiнка виконується за методом середньозваженого облiку. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва враховує вартiсть сировини та матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих працiвникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат (розраховану на пiдставi нормативного використання виробничих потужностей), та не враховує фiнансовi витрати. Чиста цiна реалiзацiї – це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду. 
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, здiйснюється в момент переходу права власностi до покупця, при умовi, що цiна договорiв фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення, а повернення дебiторської заборгованостi реально. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої або очiкуваної винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукцiї, а також вiдшкодованих податкiв та зборiв. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
 
Товариство спецiалiзується на випуску силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв для пiдприємств горнометалургiйного комплексу, видобувної, химiчної промисловостi, агропереробних пiдприємств, комунального господарства, мiського електротранспорту, нафтогазпрому. Крiм того, Товариство виробляє товари народного споживання - це електроплити побутовi 4-конфорнi рiзних модифiкацiй i комплектностi та конфорки електричнi.
Збут продукцiї, що виробляється, вiд сезонних змiн не залежить.
Основнi ринки збуту: Україна, Росiя, Польща, Грузiя).
Основнi ризики: неплатежi з боку замовника, пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi, коливання курсу гривнi, полiтична та економiчна нестабiльнiсть.
Чинники мiнiмiзацiї ризикiв:
- уникнення поставок продукцiї без попередньої оплати;
- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки росту цiн;
- пiдписання довгострокових угод з основними постачальниками;
- проведення закупiвель матерiалiв та комплектуючих на тендернiй основi .
При продажах продукцiї використовуються прямi продажi кiнцевим замовникам та продажi через контракторiв.
В попереднi роки 70% продукцiї Товариства постачалось на пiдприємства металургiйної промисловостi. Це ГЗК та металургiйнi заводи Криворiзького, Донецького та Запорiзького регiонiв. Свiтова криза призвела до зниження обсягiв виробництва на 30%, що призвело до зниження iнвестицiй у розвиток металургiйного виробництва, а на деякий пiдприємствах i повному зникненню iнвестицiй. Як наслiдок, це вiдобразилось на Товариствi. Багато програм по впровадженню нашої продукцiї замороженi через вiдсутнiсть фiнансування. А з початком бойових дiй у зонi АТО, втрачена значна частина ринку збуту. В цих умовах Товариством намiченi наступнi заходи для розширення ринкiв збуту:
1. Вихiд на зовнiшнi ринки через посольства та торгпредства країн ЄС.
2. Активна праця з усiма проектними iнститутами країн ближнього зарубiжжя.
3. Участь в усiх тендерних закупiвлях електротехнiчного обладнання на Українi.
4. Бiльш активне освоєння ринку житлово-комунального господарства.
Продукцiя Товариства постiйно оновлюється, модернiзуються вже iснуючi серiї. Через брак коштiв, Товариство не має змоги довести iснуючу технологiю до бажаного рiвня.
Основний напрямок розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, це енергозбереження.
Конкуренцiя в галузi дуже велика. Нашi конкуренти - це i широко вiдомi фiрми - "HITACHI", "MITSUBICHI", "DANFOSS", "SIEMENS", "ABB", "ТРIОЛ", Саранський завод "Електровипрямляч", "Перетворювач" i тi, що з'явились нещодавно - "Етал", "Сiмеол", "Плутон" та iн.
Кiлькiсть постачальникiв матерiалiв та комплектуючих, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання - 4.
 
Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складали:2013р. - 240 тис.грн.; 2014р.- 39 тис.грн.; 2015р.- 17 тис.грн; 2016р. - 1089 тис грн.; 2017р. - 115 тис.грн.
Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складало (за первiсною вартiстю):2013р. - 83 тис.грн.; 2014р. - 57 тис.грн.; 2015р.- 542 тис.грн.; 2016р. - 36 тис.грн.; 2017р. - 146 тис. грн.
Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй в придбання активiв.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звiтного року укладено не було.
 
Балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2017р.:

Вартiсть, тис. грн. Знос, тис. грн. Залишкова вартiсть, тис. грн. Коефiцiєнт зносу, %


Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24 618 23 774 844 97 
Машини та обладнання 3 223 2 458 765 76 
Транспортнi засоби 1 308 429 879 33 
Iншi основнi засоби 236 199 37 84 
Итого: 29 385 26 860 2 525 91 

Рух основних засобiв за 2017 рiк 

Вартiсть на Придбанi Вибування Вартiсть на Коеф 
31.12.2016 31.12.2017 оновл.%
Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24 618 - - 24 618 0,00
Машини та обладнання 3 150 219 146 3 223 6,79
Транспортнi засоби 1 308 - - 1 308 0,00
Iншi основнi засоби 230 6 - 236 2,54
Итого: 29 306 225 146 29 385 

Знос основних засобiв за 2017 рiк: 

Вартiсть на Знос за В т.ч. Знос за 2017р Вартiсть на 
31.12.2016 2017 р по вибулим ОЗ 31.12.2017 
Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 23 286 488 - 23 774 
Машини та обладнання 2 341 138 21 2 458 
Транспортнi засоби 327 102 - 429 
Iншi основнi засоби 193 6 - 199 
Итого: 26 147 734 21 26 860 

Основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму полiпшення i зменшенiй на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, строк корисної дiї яких перевищує рiк та вартiстю бiльше 2000 грн. 


Обмеження в використаннi основних засобiв немає.

 
Нестабiльна полiтична обстановка, недосконала податкова полiтика, частi змiни законодавства, недоброякiсна конкуренцiя з боку iнофiрм та "гаражних" вiтчизняних пiдприємств, орендна плата за користування землею в 3 рази вище податку на землю, що ставить пiдприємство в нерiвнi умови, незахищенiсть вiтчизняного виробника, високi цiни на енергоносiї, вiдсутнiсть нормативних документiв на звiльнення вiд мита на iмпортнi матерiали та комплектуючi, нестабiльний курс нацiональної валюти, недостатнiсть обiгових коштiв.
 
Протягом 2017року були сплаченi емiтентом наступнi штрафи:
в Держбюджет штрафнi санкцiї 79908,27 грн.з орендної плати за землю, 685,42грн. з податку на нерухоме майно, фонду соцiального страхування згiдно акту перевiрки по лiкарняним 3133,85грн.
 
Фiнансування товариства у 2017 роцi здiйснювалось за кошти власного капiталу.
Структура капiталу - 100% власний капiтал - 26200 тис.грн., з них:
330 тис.грн - статутний капiтал;
482 тис.грн - капiтал у дооцiнках;
101 тис.грн - резервний капiтал;
25287 тис.грн - нерозподiлений прибуток
 
Договiрнi зобов'язання за 2017 рiк виконанi повнiстю.
 
Для забезпечення функцiонування пiдприємства в умовах кризи, з метою енергозбереження та зменшення витрат на транспотнi перевезення, планується продовжити зосередження виробництва в одному виробничому корпусi.
На дiяльнiсть емiтента в майбутньому, враховуючи, що продукцiя, яку вiн виробляє, є засобами виробництва, може вплинути полiтична ситуацiя та стан економiки України, а також рiвень попиту на продукцiю, що виробляється емiтентом, в країнах ЄС.
 
Основна тема розробок протягом звiтного року - це удосконалення конструкцiї та модернiзацiя базових виробiв у вiдповiдностi до потреб ринку та розроблення конструкцiй виробiв нових напрямкiв з метою розширення ринку збуту. На розробку та постановку на виробництво нової технiки протягом звiтного року було витрачено 2 550 851.00 грн.
 
1.ПрАТ «ЗЕАЗ» до Управлiння Держгеокадастру у Запорiзькому районi Запорiзької обл.
Про визнання дiй Управлiння Держгеокадастру протиправними та зобов’язаннi застосування локального коефiцiєнту СЗЗ при визначенi нормативно-грошової оцiнки орендованої ПрАТ «ЗЕАЗ» земельної дiлянки.
10.07.2017р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом винесено ухвалу у справi №808/275/17 про прийняття клопотання ПрАТ «ЗЕАЗ» про залишення позову без розгляду, оскiльки вiдпав предмет спору.
2. Головне управлiння Держпрацi в Запорiзькiй обл. до ПрАТ «ЗЕАЗ» про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду.
25.10.2017р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом винесено постанову у справi №808/2871/17 про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду, а саме про заборону експлуатацiї системи газопостачання.
21.11.2017р. ПрАТ «ЗЕАЗ» направлена апеляцiйна скарга до Днiпропетровського апеляцiйного адмiнiстративного суду. Станом на 31.12.2017р. Днiпропетровським апеляцiйним адмiнiстративним судом рiшення не прийнято.
3. Головне управлiння Держпрацi в Запорiзькiй обл. до ПрАТ «ЗЕАЗ» про застосування заходiв реагування у сферi державного нагляду.
07.12.2017р. Запорiзьким окружним адмiнiстративним судом винесено ухвалу у справi №808/2957/17 про повернення позовної заяви без розгляду.
 
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Емiтента за останнi три роки не проводився.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3159 2525 0.000 0 3159 2525
будівлі та споруди 1332 844 0.000 0 1332 844
машини та обладнання 809 765 0.000 0 809 765
транспортні засоби 981 879 0.000 0 981 879
земельні ділянки            
інші 37 37 0 0 37 37
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки            
інвестиційна нерухомість            
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3159 2525 0 0 3159 2525
Опис Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiю i зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 2000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 79 тис.грн. Коефiцiєнт зносу на кiнець року склав 91%. Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об’єкта основних засобiв. Групи основних засобiв Термiн користування (рокiв) Будiвлi вiд 5р. до 130р. Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р. Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р. Iнструменти та прилади вiiд 5р. до 10р. Iншi вiд 5р. до 12 р. Обмеження в використаннi основних засобiв немає. Змiна вартостi основних засобiв в бiк зменшення на кiнець року зумовлена нарахуванням зносу на протязi 2017 року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 26200 27866
Статутний капітал (тис. грн.) 330.000 330.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 330.000 330.000
Опис Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 26200 тис. грн. Вартiсть чистiх активiв розрахована шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (32439 тис.грн), суми поточних зобов'язань (5916 тис.грн.) i забезпечення майбутнiх витрат (323 тис.грн.), прийнятих до розрахунку.
Висновок Чистi активи ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» бiльшi за суму статутного капiталу на 25870 (26200 – 330) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0.000 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 775 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 5141 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X   X X
Опис: Iншi зобов'язання емiтента є поточними, до їх складу входять:кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1020 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 2709 тис.грн.; з оплати працi 428 тис.грн.; зi страхування 125 тис.грн.; з учасниками 96 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання122 тис.грн.; поточнi забезпечення 751 тис.грн

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1 Електроприводи 11 2037.4 8.1 13 2146.1 8.6
2 Трансформатори 161 1115.2 4.4 160 1033.5 4.2
3 Перетворювачi катодного захисту 152 3173.1 12.6 155 3377.5 13.6
4 Виробничi замовлення 18 3125.00 12.4 18 3126 12.6
5 Перетворювачi 78 8061.3 32.1 82 9224.5 37.2
6 Пускачi 20 822.17 3.3 20 822.17 3.3

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1 Матерiальнi витрати 43.4
2 Витрати на оплату працi 38.1
3 Податки 11.1
4 соцiальнi заходи 1.7

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

6. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняНайменування уповноваженого органу, що прийняв рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис.грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)Предмет правочинуДата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних КомісіїВеб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
123456789
1 20.04.2017 Черговi загальнi збори акцiонерiв Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" 139330 27866 500 Укладання договорiв (контрактiв), в тому числi правочинiв, пов'язаних з пролонгацiєю та/абовнесення змiндо умов на:купiвлю необхiдного обладнання, матерiалiв; реалiзацiю виробленої продукцiї, купiвлю та продаж будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства. 20.04.2017 www.zeaz.com.ua
Опис:
20.04.2017 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ"ЗЕАЗ" прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом перiоу з 20.04.2017 по 20.04.2018 значних правочинiв - укладання договорiв (контрактiв), в тому числi правочинiв, пов'язаних з пролонгацiєю та/абовнесення змiндо умов на:купiвлю необхiдного обладнання, матерiалiв; реалiзацiю виробленої продукцiї, купiвлю та продаж будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 139330 тис. грн. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗЕАЗ" за даними останньої рiчної звiтностi складає 27 866 тис. грн. Спiввiдношення граничної сукупної вартостi значних правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "ЗЕАЗ" за даними останної рiчної звiтностi - 500%. Право пiдписання значних правочинiв надати генеральному директору Товариства або посадовiй особi за довiренiстю. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1151454шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрована для участi у загальних зборах - 1085005. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення -1085005. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м.Запорiжжя, вул.Немировича-Данченко 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими для нас пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод та розкритi в примiтцi 6.10 Основнi засоби
За даними Звiту про фiнансовий стан товариства на 31.12.2017 року залишкова вартiсть основних засобiв досягла нульового значення, що не вiдповiдає вимогам МСФЗ 16 «Основнi засоби». Ми звертаємо увагу на те, що Товариство не визначало справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2017 року, не здiйснювало оцiнку суттєвостi вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi та не проводило переоцiнки вартостi основних засобiв при складаннi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року.
Це питання розглядалось у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалось при формуваннi думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання. 
Номер та дата договору на проведення аудиту 89/2017
20.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 20.10.2017
04.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 04.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 30000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м.Запорiжжя, вул.Немировича-Данченко 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2017
31.12.2017
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності) Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на питання, якi на наше професiйне судження, були найбiльш значущими для нас пiд час нашого аудиту фiнансової звiтностi за поточний перiод та розкритi в примiтцi 6.10 Основнi засоби
За даними Звiту про фiнансовий стан товариства на 31.12.2017 року залишкова вартiсть основних засобiв досягла нульового значення, що не вiдповiдає вимогам МСФЗ 16 «Основнi засоби». Ми звертаємо увагу на те, що Товариство не визначало справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2017 року, не здiйснювало оцiнку суттєвостi вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi та не проводило переоцiнки вартостi основних засобiв при складаннi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2017 року.
Це питання розглядалось у контекстi нашого аудиту фiнансової звiтностi в цiлому та враховувалось при формуваннi думки щодо неї. При цьому ми не висловлюємо окремої думки щодо цього питання. 
Номер та дата договору на проведення аудиту 89/2017
20.10.2017
Дата початку та дата закінчення аудиту 20.10.2017
04.04.2018
Дата аудиторського висновку (звіту) 04.04.2018
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 30000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Основнi вiдомостi про ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод»:
Повне найменування:
Приватне акцiонерне товариство
«Запорiзький електроапаратний завод»
Код за ЄДРПОУ 14281020 
Дата первинної реєстрацiї 12.08.1996
Орган, який видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Запорiзької областi
Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 06.05.2016 р. № 1 103 105 0028 003793 (змiна типу 
акцiонерного товариства з публiчного в приватне). Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №23 вiд 21.04.2016р.
Основний вид економiчної дiяльностi 27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
Мiсцезнаходження 69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок 9
Телефон (061) 2127215
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА видання 2015року) у якостi нацiональних. Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку Концептуальним основам фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi.
Основою подання фiнансової звiтностi ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
Фiнансова звiтнiсть була складена за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1, затверджених наказом МФУ вiд 07.02.2013 р. №73. 
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi, були розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi. 
Облiкова полiтика, в основному, забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан товариства, доходи, витрати та його фiнансовi результати. 
Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була складена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
У вiдповiдностi з нормативною базою отримано достатню кiлькiсть свiдоцтв про вiдсутнiсть значних вiдхилень мiж даними звiтностi Товариства та вимог МСФЗ, МСБО щодо її складання та розкриття, що необхiднi для формування думки незалежного аудитора. Звiтнiсть Компанiї не мiстить суттєвих помилок та дає можливiсть зробити на її пiдставi висновок про її реальний фiнансовий стан.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу. На нашу думку, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.
Власний капiтал ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2017 р. складається iз:
- статутного капiталу - 330 тис. грн.;
- капiталу у дооцiнках - 482 тис. грн.;
- резервного капiталу - 101 тис. грн.; 
- нерозподiленого прибутку - 25287 тис. грн. 
Статутний капiтал товариства сформований згiдно Закону України «Про господарськi товариства», облiковується на рахунку 401 «Статутний капiтал» у сумi 330 тис. грн. та вiдповiдає установчим документам. 
Остання редакцiя Статуту ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» зареєстрована 06.05.2016 р. за № 1 103 105 0028 003793. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 23 вiд 21.04.2016 р.) назву публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» змiнено на приватне акцiонерне товариство «Запорiзький електроапаратний завод» - ПрАТ «ЗЕАЗ».

Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2017 р.:
зареєстрований - 329 785,80 грн. 
сплачений - 329 785,80 грн. 
Склад та структура Статутного капiталу:
кiлькiсть акцiй - 1 648 929 шт. 
види акцiй - простi iменнi
номiнальна вартiсть - 0,2 грн.
Склад акцiонерiв товариства, якi станом на 31.12.2017 р. володiють акцiями бiльш 10% суми статутного капiталу:
Акцiонери товариства 
(найменування, код ЄДРПОУ, країна) Кiлькiсть акцiй, шт. Сума, грн. Вiдсотки, %
Приватна науково виробнича фiрма «ЕЛМС», 19266456, Україна 1 026 222 205 244,40 62,2357
Фiзичнi особи – громадяни України 622 707 124 541,40 37,7643
Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось. 
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2017 року складає 482 тис. грн. та утворений за рахунок проведення дооцiнки основних засобiв на дату переходу на МСФЗ. Протягом 2017 року вiдбулось зменшення капiталу у дооцiнках на суму 43 тис. грн. Змiни вiдбулись за рахунок списання амортизацiї суми дооцiнки основних засобiв.
Резервний капiтал станом на 31.12.2017 року складає 101 тис. грн., облiковується на рахунку 43 «Резервний капiтал» та утворений вiдповiдно до Статуту за рахунок прибутку минулих перiодiв. Змiн у складi резервного капiталу протягом 2017 року не вiдбувалось. 
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 р. склав 25287 тис. грн.. Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулими перiодами виникли в зв’язку з наступним: 
- виправлення помилок минулих перiодiв – «-» 475 тис. грн.;
- чистий збиток, отриманий в поточному роцi – 1191 тис. грн.;
- визнанi в складi нерозподiленого прибутку суми амортизацiї дооцiнки вартостi необоротних активiв – 43 тис. грн.
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2017 року складає 26200 тис. грн.
Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх операцiй, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам МСБО 18 «Дохiд». 
Протягом 2017 року товариством був отриманий дохiд у сумi 29374 тис. грн., у тому числi:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 24 824 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 3480 тис. грн. (дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 1 346 тис. грн.; дохiд вiд оренди – 1 773 тис. грн.; позитивне значення курсових рiзниць валюти – 348 тис. грн.; штрафи отриманi – 13 тис. грн.);
- iншi фiнансовi доходи – 795 тис. грн. (отриманi вiдсотки по депозитам);
- iншi доходи – 275 тис. грн. (доходи вiд продажу необоротних активiв).
Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Загальна сума витрат за 2017 рiк склала 30565 тис. грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї – 20200 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати – 6 831 тис. грн.;
- витрати на збут – 1 519 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 1 984 тис. грн. (збитки вiд продажу iноземної валюти – 24 тис, грн.; собiвартiсть реалiзованих запасiв – 1 138 тис. грн.; нарахованi штрафи – 84 тис. грн.; витрати вiд списання безнадiйної заборгованостi - 1 тис. грн.; iншi витрати – 737 тис. грн.); 
- фiнансовi витрати – 19 тис. грн. (вiдсотки за дисконтованими зобов’язаннями);
- iншi витрати – 12 тис. грн. (залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв).
Таким чином, за наслiдками 2017 року ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» отримав чистий збиток у сумi 1191 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi за МСФЗ.

Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА видання 2015року) у якостi нацiональних. Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку Концептуальним основам фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi.
Основою подання фiнансової звiтностi ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО).
Фiнансова звiтнiсть була складена за формами, встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1, затверджених наказом МФУ вiд 07.02.2013 р. №73. 
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi, були розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi. 
Облiкова полiтика, в основному, забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан товариства, доходи, витрати та його фiнансовi результати. 
Фiнансова звiтнiсть за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була складена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
У вiдповiдностi з нормативною базою отримано достатню кiлькiсть свiдоцтв про вiдсутнiсть значних вiдхилень мiж даними звiтностi Товариства та вимог МСФЗ, МСБО щодо її складання та розкриття, що необхiднi для формування думки незалежного аудитора. Звiтнiсть Компанiї не мiстить суттєвих помилок та дає можливiсть зробити на її пiдставi висновок про її реальний фiнансовий стан.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу. На нашу думку, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2017 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.
Власний капiтал ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2017 р. складається iз:
- статутного капiталу - 330 тис. грн.;
- капiталу у дооцiнках - 482 тис. грн.;
- резервного капiталу - 101 тис. грн.; 
- нерозподiленого прибутку - 25287 тис. грн. 
Статутний капiтал товариства сформований згiдно Закону України «Про господарськi товариства», облiковується на рахунку 401 «Статутний капiтал» у сумi 330 тис. грн. та вiдповiдає установчим документам. 
Остання редакцiя Статуту ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» зареєстрована 06.05.2016 р. за № 1 103 105 0028 003793. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 23 вiд 21.04.2016 р.) назву публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» змiнено на приватне акцiонерне товариство «Запорiзький електроапаратний завод» - ПрАТ «ЗЕАЗ».

Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2017 р.:
зареєстрований - 329 785,80 грн. 
сплачений - 329 785,80 грн. 
Склад та структура Статутного капiталу:
кiлькiсть акцiй - 1 648 929 шт. 
види акцiй - простi iменнi
номiнальна вартiсть - 0,2 грн.
Склад акцiонерiв товариства, якi станом на 31.12.2017 р. володiють акцiями бiльш 10% суми статутного капiталу:
Акцiонери товариства 
(найменування, код ЄДРПОУ, країна) Кiлькiсть акцiй, шт. Сума, грн. Вiдсотки, %
Приватна науково виробнича фiрма «ЕЛМС», 19266456, Україна 1 026 222 205 244,40 62,2357
Фiзичнi особи – громадяни України 622 707 124 541,40 37,7643
Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось. 
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2017 року складає 482 тис. грн. та утворений за рахунок проведення дооцiнки основних засобiв на дату переходу на МСФЗ. Протягом 2017 року вiдбулось зменшення капiталу у дооцiнках на суму 43 тис. грн. Змiни вiдбулись за рахунок списання амортизацiї суми дооцiнки основних засобiв.
Резервний капiтал станом на 31.12.2017 року складає 101 тис. грн., облiковується на рахунку 43 «Резервний капiтал» та утворений вiдповiдно до Статуту за рахунок прибутку минулих перiодiв. Змiн у складi резервного капiталу протягом 2017 року не вiдбувалось. 
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2017 р. склав 25287 тис. грн.. Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулими перiодами виникли в зв’язку з наступним: 
- виправлення помилок минулих перiодiв – «-» 475 тис. грн.;
- чистий збиток, отриманий в поточному роцi – 1191 тис. грн.;
- визнанi в складi нерозподiленого прибутку суми амортизацiї дооцiнки вартостi необоротних активiв – 43 тис. грн.
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2017 року складає 26200 тис. грн.
Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх операцiй, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам МСБО 18 «Дохiд». 
Протягом 2017 року товариством був отриманий дохiд у сумi 29374 тис. грн., у тому числi:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 24 824 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 3480 тис. грн. (дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 1 346 тис. грн.; дохiд вiд оренди – 1 773 тис. грн.; позитивне значення курсових рiзниць валюти – 348 тис. грн.; штрафи отриманi – 13 тис. грн.);
- iншi фiнансовi доходи – 795 тис. грн. (отриманi вiдсотки по депозитам);
- iншi доходи – 275 тис. грн. (доходи вiд продажу необоротних активiв).
Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Загальна сума витрат за 2017 рiк склала 30565 тис. грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї – 20200 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати – 6 831 тис. грн.;
- витрати на збут – 1 519 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 1 984 тис. грн. (збитки вiд продажу iноземної валюти – 24 тис, грн.; собiвартiсть реалiзованих запасiв – 1 138 тис. грн.; нарахованi штрафи – 84 тис. грн.; витрати вiд списання безнадiйної заборгованостi - 1 тис. грн.; iншi витрати – 737 тис. грн.); 
- фiнансовi витрати – 19 тис. грн. (вiдсотки за дисконтованими зобов’язаннями);
- iншi витрати – 12 тис. грн. (залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв).
Таким чином, за наслiдками 2017 року ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» отримав чистий збиток у сумi 1191 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2017 р. складає 26 200 тис. грн.
Фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2017 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, капiталу в дооцiнках, резервного капiталу та нерозподiленого прибутку.
Чистi активи ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» бiльшi за суму статутного капiталу на 25870 (26 200 – 330) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2017 року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
В ходi аудиту встановлено, що протягом звiтного перiоду мали мiсце подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiднесенi до складу особливої iнформацiї:
Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:
20.04.2017 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ" прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом перiоду з 20.04.2017 по 20.04.2018 значних правочинiв – укладання договорiв (контрактiв), в тому числi правочинiв, пов’язаних з пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов на: купiвлю необхiдного обладнання, матерiалiв; реалiзацiю виробленної продукцiї; купiвлю та продаж будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – 139330 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗЕАЗ" за даними останньої рiчної звiтностi складає 27 866 тис.грн.Спiввiдношення граничної сукупної вартостi значних правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "ЗЕАЗ" за даними останньої рiчної звiтностi - 500%. Право пiдписання значних правочинiв надати генеральному директору Товариства або посадовiй особi за довiренiстю.
Змiна складу посадових осiб:
Рiшення про змiну складу посадових осiб прийнято Загальними зборами акцiонерiв протокол №24 вiд 20.04.2017.
Вчинення дiї Змiни (признач. Посада ПIБ фiз.особи, або Паспортнi данi фiз. особи, Володiє часткою в
або звiльнено) найменування ЄДРПОУ юридичної особи статутн. капiталi емiтента (у вiдсотках)
20.04.2017 обрано член Сидоренко СВ 489131 29.11.2001 2.6635
наглядової ради Володимир Хортицький РВ УМВС в
Олексiйович Запорiзькiй обл.
20.04.2017 обрано член Мiзьов СА 372097 10.12.1996 0.6086
наглядової ради Володимир Ленiнським РВ УМВС в
Олександрович Запорiзькiй обл.
20.04.2017 обрано член Левченко СВ 637477 23.07.2002 0.1219
наглядової ради Наталiя Орджонiкiдзевським РВ 
Томасiвна УМВС в Запорiзькiй обл.

Розкриття iншої iнформацiї
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Товариство у 2017 роцi мало виконання значних правочинiв вiдповiдно:
- ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
- п.8.1 роздiлу 8 Статуту (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);
Вартiсть активiв станом на 01.01.2017 року складає 32860 тис. грн. Сума мiнiмального правочину складає 3286,0 тис. грн.

Виконання значних правочинiв у 2017 роцi 
Правочини на продаж готової продукцiї ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод»: 
Специфiкацiї, укладенi протягом 2017 р. на загальну суму 14 076 818,00 рос. руб або 6 463 121,28 грн. без ПДВ, до Контракту № Э037-УВС/2006 вiд 19.09.2006 р. з ТОВ «Армат», м. Москва, РФ:
Специфiкацiя Рахунок
№ Дата Сума (рос.руб) № Дата Сума (грн)
148 26.12.2016 1 937 680,00 2-2-000001 06.02.2017 894 724,96
149 14.02.2017 1 028 730,00 2-3-000001 01.03.2017 471 060,18
150 28.02.2017 1 463 200,00 2-3-000015 27.03.2017 696 154,52
151 29.03.2017 1 463 200,00 2-4-000026 27.04.2017 1 040 167,10
152 31.03.2017 770 328,00
153 23.05.2017 933 083,00 2-6-000007 26.06.2017 429 907,86
154 11.07.2017 1 109 116,00 2-8-000001 07.08.2017 474 991,40
155 12.09.2017 1 891 927,00 2-10-00002 02.10.2017 860 463,28
156 25.03.2017 992 800,00 2-10-00020 25.10.2017 677 458,80
157 10.10.2017 476 320,00
158 19.10.2017 724 240,00 2-12-00001 01.12.2017 918 193,18
159 08.11.2017 672 882,00
160 14.11.2017 613 312,00
Всього 14 076 818,00 Всього 6 463 121,28
6 463 тис. грн./ 32860 тис. грн. = 19,7 % вiд вартостi Активiв на 31.12.2016р.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв, норм статуту та прийнятих рiшень учасникiв. 
Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Формулювання складу органiв корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» здiйснюється вiдповiдно до:
- Роздiлу 9-13 Статуту, затвердженого 02.06.2011 року (номер запису - 11031050018003793) зi змiнами вiд 06.05.2016 р. за № 1 103 105 0028 003793.
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- дирекцiя;
- ревiзiйна комiсiя.
Вiдповiднi положення розмiщенi на сайтi Товариства.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства, посада Корпоративного секретаря не створена. 
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №18 вiд 21.04 2011 р.).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями товариства. 
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року дирекцiя товариства (генеральний директор та iншi члени дирекцiї) здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. 
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за рiк. 
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства проводиться перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. 
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2) «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Пiд час аудиту не було виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акцiонернi товариства»
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2017 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. 
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльнiсть, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi. 
Довiдка 
про фiнансовий стан ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» на 31.12.2017 р.
Показники на 31.12.2016 на 31.12.2017 Примiтки
1. Коефiцiєнт лiквiдностi:
1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття) 
К 1.1 = 2ра
3рп 6,37 5,04 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 – 2,0
1.2 поточної лiквiдностi 
К 1.2 =2ра- р.(1100-1110)
3рп 4,88 3,80 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi товариства
1.3 Абсолютної лiквiдностi 
К 1.3 = р1165
3рп 3,84 3,25 Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3.Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв
1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн.
К 1.4 =2 ра – 3 рп 24963 23908 Теоретичне значення показника бiльше 0.
Зменшення на 1055 тис. грн.
2. Коефiцiєнт (фiнансової стiйкостi) (автономiї)
К 2 = 1рп .
Пiдсумок активу 0,85 0,81 Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5
3. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом.
К 3= 2рп + 3рп+4рп 
1рп 0,18 0,24 Характеризує незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1. 
4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв 
К 4 = Чистий прибуток 
1ра+2ра+3ра 0,0004 0,00 Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) 
К 5 = Чистий прибуток 
1рп 0,0005 0,00 Теоретичне значення не менш 0,4. 
6. Коефiцiєнт рентабельностi
6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
К 6.1= Чистий прибуток . 
(Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2 0,0004 0,00 Теоретичне значення бiльше 0. 
6.2Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
К 6.2 = Чистий прибуток . 
(1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2 0,0004 0,00 Теоретичне значення бiльше 0. 

ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31 грудня 2017 року лiквiдне, платоспроможне та має задовiльний фiнансовий стан.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: 
Назва аудиторської фiрми Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи 23877071
Мiсцезнаходження юридичної особи 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка будинок 60, квартира 4
Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю. Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради. 
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 26 листопада 2015 року № 317/4, дiйсне до 26.11.2020 року. 
Номер, дата видачi сертифiката аудитора
Гончарової Валентини Георгiївни сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2022р. 
Номер, дата видачi сертифiката аудитора
Макеєвої Наталi Володимирiвни сертифiкат серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2019 року
Телефон (061) 212-00-97; 212-05-81
Дата i номер договору на проведення аудиту № 89/2017 вiд 20.10.2017 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту 20.10.2017 р. – 04.04.2018 р.
Генеральний директор 
ПП «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс» В.Г. Гончарова
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовжене рiшенням Аудиторської палати України 26 листопада 2015 року № 317/4, дiйсне до 26.11.2020 року. сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2022р. 
Аудитор 
ПП «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс» Н.В. Макеєва
сертифiкат серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2019 р. 
м. Запорiжжя, вулиця Немировича – Данченка, будинок 60, квартира 4.
04 квiтня 2018 р.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/