Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2016 р.


АктивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
12345
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 0 0 0
накопичена амортизація 1002 0 0 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 4918 3159 0
первісна вартість 1011 28253 29306 0
знос 1012 23335 26147 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 15 15 0
первісна вартість 1016 15 15 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 56 77 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I1095498932510
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7042 6947 0
Виробничі запаси 1101 2448 2636 0
Незавершене виробництво 1102 1425 1324 0
Готова продукція 1103 3169 2987 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2348 2417 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

647

1226

0
з бюджетом 1135 0 113 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 0 113 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 716 1083 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 16126 17823 0
Готівка 1166 0 1 0
Рахунки в банках 1167 16126 17822 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II119526879296090
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття1200000
Баланс130031868328600

ПасивКод рядкаНа початок звітного періодуНа кінець звітного періодуНа дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 330 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 558 525 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 101 101 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27443 26910 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I149528432278660
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 221 348 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 221 348 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II15952213480
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 497 1020 0
за розрахунками з бюджетом 1620 617 739 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 7 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 163 104 0
за розрахунками з оплати праці 1630 289 336 0
за одержаними авансами 1635 861 1255 0
за розрахунками з учасниками 1640 106 97 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 653 676 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 29 32 0
Усього за розділом IІІ1695321546460
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття1700000
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду1800000
Баланс1900 328600

Примітки  
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2016 р.


I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 24824 24484
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -20200 ) ( -21024 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

4624

3460
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 3480 7324
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -6931 ) ( -6075 )
Витрати на збут 2150 ( -1519 ) ( -1298 )
Інші операційні витрати 2180 ( -1984 ) ( -4920 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -2230 ) ( -1509 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 795 642
Інші доходи 2240 275 973
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( -19 ) ( -47 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( -12 ) ( -2 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

0

0
 збиток 2295 ( -1191 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 0 -43
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

0

14
 збиток 2355 ( -1191 ) ( 0 )

II. СУКУПНИЙ ДОХІД
СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування245000
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування246000
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)2465 0

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 0 0
Витрати на оплату праці 2505 0 0
Відрахування на соціальні заходи 2510 0 0
Амортизація 2515 0 0
Інші операційні витрати 2520 0 0
Разом2550327450

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 0 0
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 0 0
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0 0
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0 0
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0

Примітки  
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
1234
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

13453

14775
Повернення податків і зборів 3005 0 218
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 218
Цільового фінансування 3010 102 96
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 19804 15331
Надходження від повернення авансів 3020 76 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 77
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 13 47
Надходження від операційної оренди 3040 1872 1124
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 09
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 28 454
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -5305 )

( -5184 )
Праці 3105 ( -7620 ) ( -6341 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -2307 ) ( -2004 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -6495 ) ( -5015 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( -4 ) ( -322 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -1366 ) ( -1161 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -5125 ) ( -3532 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -12278 ) ( -12760 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -43 ) ( -4 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -816 ) ( -185 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності3195484667
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 795 642
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 0 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -119 ) ( -1106 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( -68 ) ( -173 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності3295608-635
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( -2 ) ( -62 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності3395-2-62
Чистий рух грошових коштів за звітний період34001090-30
Залишок коштів на початок року 3405 17823 16126
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 330 1727
Залишок коштів на кінець року 3415 19243 17823

Примітки Пояснення до «Звiту про рух грошових коштiв»
1. У 2016 роцi чистий рух коштiв складає:
- вiд операцiйної дiяльностi 484 тис. грн.;
- вiд iнвестицiйної дiяльностi 608 тис. грн.
- вiд фiнансової дiяльностi -2 тис. грн.;
2. Iншi надходження та платежi вiд iнвестицiйної дiяльностi.
а) придбання необоротних активiв 119 тис.грн.
3. Iншi надходження та платежi вiд фiнансової дiяльностi.
а) сплаченi дивiденди 2 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗа звітний періодЗа аналогічний період попереднього року
надходженнявидатокнадходженнявидаток
123456
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X   X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X   X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0   0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X   X 0
Сплачені відсотки 3585 X   X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності31950000
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X   X
необоротних активів 3205 0 X   X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X   X
дивідендів 3220 0 X   X
Надходження від деривативів 3225 0 X   X
Надходження від погашення позик 3230 0 X   X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X   X
Інші надходження 3250 0 X   X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X   X ( 0 )
необоротних активів 3260 X   X 0
Виплати за деривативами 3270 X   X 0
Витрачання на надання позик 3275 X   X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X   X 0
Інші платежі 3290 X   X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності32950000
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X   X
Отримання позик 3305 0 X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X   X
Інші надходження 3340 0 X   X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X   X 0
Погашення позик 3350 X   X 0
Сплату дивідендів 3355 X   X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X   X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X   X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X   X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X   X 0
Інші платежі 3390 X   X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності33950000
Чистий рух грошових коштів за звітний період34000000
Залишок коштів на початок року 3405 0 X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0

Примітки Складено звiт за прямим методом.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2016 р.


СтаттяКод рядкаЗареєстрований капіталКапітал у дооцінкахДодатковий капіталРезервний капіталНерозподілений прибуток (непокритий збиток)Неоплачений капіталВилучений капіталВсього
12345678910
Залишок на початок року40003305250101269100027866
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -475 0 0 -475
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року40953305250101264350027391
Чистий прибуток (збиток) за звітний період41000000-119100-1191
Інший сукупний дохід за звітний період411000000000
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 -43 0 0 -1148 0 0 -1191
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 330 482 0 101 25287 0 0 26200
Разом змін у капіталі42950-4300-114800-1191
Залишок на кінець року43003304820101252870026200

Примітки Пояснення до «Звiту про власний капiтал»
1. Статутний фонд складає 329785,8 гривень, подiлений на 1648929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн.
У складi власного капiталу врахованi:
- зареєстрований капiтал – 330 тис.грн
- капiтал у дооцiнках -482 тис.грн
- нерозподiлений прибуток -25287 тис.грн
- резервний капiтал - 101 тис.грн.
2. Акцiї акцiонерних товариств:
2.1. Пiдписка на акцiї у звiтному перiодi не передбачена.
2.2. Загальна кiлькiсть акцiй - 1648929 шт. номiнальною вартiстю 0,20 грн.
2.3. Загальна сума, отримана в ходi пiдписки на акцiї - 329785,8 грн., акцiй - 1648929 шт.
2.4. 2350 акцiй находиться у властостi членiв виконавчого органу. Осiб, маючих частку у статутному фондi перевищуючу 5% немає.
3. За попереднiй 2016 рiк дивiденди не нараховувались.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

Примітки до фінансової звітності, складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Текст приміток

Фiнансова звiтнiсть ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» пiдготовлена за звiтний рiк, який включає перiод з 01 сiчня 2016 року по 31 грудня 2016року. 
1. Основнi вiдомостi про товариство 
Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi №Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.
З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапартний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.
15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод".
Рiшенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ", протокол №18 вiд 21.04.2011, назва вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ").
Рiшенням чергових загальних зборiв ПАТ "ЗЕАЗ", протокол №23 вiд 21.04.2016, назва публiчного акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПрАТ "ЗЕАЗ").
В структурi ПрАТ «ЗЕАЗ» має такi пiдроздiли: комплекс агрегатного виробництва, дiлянка товарiв народного споживання, випробувальних цех, цех транспортного обслуговування i складського господарства, ремонтно-експлуатацiйна служба, вiддiл головного конструктора, вiддiл головного технолога, планово-економiчной вiддiл, бухгалтерiя, виробничо-диспетчерська група, служба матерiально-технiчного забезпечення, бюро АСУ, служба охорони працi, вiддiл технiчного контролю, управлiння маркетингу, збуту та зовнiшньоекономiчних зв’язкiв, вiддiл цiнних паперiв та кадрiв, дитячий заклад оздоровлення i вiдпочинку «Кристал». Всi структурнi пiдроздiлi знаходяться у м. Запорiжжя, крiм ДЗОВ «Кристал», який знаходиться у селищi Богатир, Якимiвського району Запорiзької областi. Товариство не має дочiрнiх пiдприємств, представництв та iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
Пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного року не надходило.
Перспективи подальшого розвитку дирекцiя ПрАТ «ЗЕАЗ» вбачає в напрямку розширення номенклатури продукцiї та освоєння нових напрямкiв для всiх галузей господарства. За теперiшнього часу ПрАТ «ЗЕАЗ» займає певне становище на ринку збуту електротехнiчної продукцiї. Перевагою для Товариства є те, що Товариство має в структурi пiдроздiл, який займається розробками виробiв (ВГК) i має можливiсть задовольнити вимоги замовника в повному обсязi та своєчасно виконати постачання в будь-якiй кiлькостi. 
Основна дiяльнiсть
Товариство спецiалiзується на виробництвi силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв широкої номенклатури, необмежених можливостей та галузей застосування. Крiм того виробляються товари народного вжитку – електроплити побутовi та електроконфорки.
Акцiонери
Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2016 рокiв такi акцiонери володiли акцiями Товариства: 
Учасник Товариства Кiлькiсть акцiй, шт. Сума, грн. Вiдсотки, %
Приватна науково виробнича фiрма "ЕЛМС" 1026222 205244.40 62,2357
Фiзичнi особи – громадяни України 622707 124541,40 37,7643
Кiлькiсть працiвникiв складала станом на:
31 грудня 2016 р. 191 чоловiк
31 грудня 2015 р. 203 чоловiк
Юридична адреса та мiсце здiйснення дiяльностi
Юридична адреса Товариства : 69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок 9
2. Основа пiдготовки фiнансової звiтностi 
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Компанiя вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2011 року.
Фiнансова звiтнiсть була складена за формами встановленими Нацiональним положенням (стандартом) бухгалтерського облiку № 1 , затверджених наказом МФУ вiд 07.02.2013р. №73. 
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi наданi нижче. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх наданим в звiтностi перiодам, якщо не вказано iнше. 
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi складається на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.
В звiтному перiодi облiкова полiтика не змiнювалась.
Валюта надання iнформацiї
Функцiональною валютою фiнансової звiтностi Товариства є українська гривня.
Фiнансова звiтнiсть надана у тисячах українських гривень. 
Принцип безперервностi дiяльностi 
В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариством, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi.
3. Основнi принципи облiкової полiтики 
3.1. Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю – займи iнших фiнансових установ та фiзичних та юридичних осiб.
Фiнансовi iнструменти вiдображаються по справедливiй вартостi або амортизованiй вартостi в залежностi вiд їх класифiкацiї. 
Справедлива вартiсть – це сума, на яку можливо обмiняти актив або урегулювати зобов’язання при здiйсненнi операцiї на ринкових умовах мiж добре освiдомленими, незалежними сторонами, якi дiють на добровiльнiй основi. Справедлива вартiсть є поточною цiною фiнансових активiв на активних ринках. 
Для визначення справедливої вартостi деяких фiнансових iнструментiв, по яким вiдсутня iнформацiя про ринковi цiни iз зовнiшнiх джерел, використовується така модель оцiнки, як модель дисконтованих грошових потокiв. В данiй фiнансовiй звiтностi зробленi вiдповiднi розкриття, якщо змiни будь-якого допущення призведуть до суттєвих змiн прибутку, доходiв, загальної суми активiв або зобов’язань. 
Пiд час первiсного визнання фiнансового активу або фiнансового зобов’язання Товариство оцiнює їх за їхньою справедливою вартiстю плюс операцiйнi витрати, якi прямо вiдносяться до придбання або випуску фiнансового активу чи фiнансового зобов’язання. 
Категорiя «Займи та дебiторська заборгованiсть» являє собою непохiднi фiнансовi активи з фiксованими платежами, якi не котируються на активному ринку, за виключенням тих з них, якi Товариство планує продати в подальшому. 
Всi iншi фiнансовi активи входять до категорiї активiв, якi утримуються з метою продажу, якi Товариство утримує протягом невизначеного перiоду часу та якi можуть бути проданi в разi необхiдностi пiдтримання лiквiдностi. 
Облiкова полiтика щодо подальшої оцiнки фiнансових iнструментiв розкривається нижче у вiдповiдних роздiлах облiкової полiтики.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти, на якi має мiсце обмеження щодо їх використання, вiдображаються в облiку окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвостi. 
Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 
Резерв на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi визначається як рiзниця мiж балансовою вартiстю та теперiшньою вартiстю очiкуваних майбутнiх грошових потокiв. Визначення суми резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi вiдбувається на основi аналiзу дебiторiв та вiдображає суму, яка, на думку керiвництва, достатня для покриття понесених збиткiв. Для фiнансових активiв, якi є iстотними, резерви створюються на основi iндивiдуальної оцiнки окремих дебiторiв. Фактори, якi Товариство розглядає при визначеннi того, чи є у нього об’єктивнi свiдчення наявностi збиткiв вiд зменшення корисностi, включають iнформацiю про тенденцiї непогашення заборгованостi у строк, лiквiднiсть, платоспроможнiсть боржника. Для групи дебiторiв такими факторами є негативнi змiни у станi платежiв позичальникiв у групi, таких як збiльшення кiлькостi прострочених платежiв; негативнi економiчнi умови у галузi або географiчному регiонi групи. 
Сума збиткiв визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному перiодi сума збитку вiд зменшення корисностi зменшується i це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подiєю, яка вiдбувається пiсля визнання зменшення корисностi, то попередньо визнаний збиток вiд зменшення корисностi сторнується за рахунок коригування резервiв. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разi неможливостi повернення дебiторської заборгованостi вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збиткiв вiд зменшення корисностi. За звiтний перiод таких фактiв iдентифiковано не було. 
Авансовi платежi та передплата. Передплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї, складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартiсть при отриманнi Товариством контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати пiдлягає зменшенню на вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк.

Продовження тексту приміток

Фiнансовi активи, доступнi для продажу
До фiнансових активiв доступних для продажу Товариство вiдносить iнвестицiї в частки в статутному фондi iнших юридичних осiб та цiннi папери придбанi з метою подальшого перепродажу. Пiсля первiсного визнання Товариство оцiнює їх за справедливою вартiстю. Результати вiд змiни справедливої вартостi доступного для продажу фiнансового активу визнаються прямо у власному капiталi з вiдображенням у звiтi про змiни у власному капiталi, за винятком збиткiв вiд зменшення корисностi та збиткiв вiд iноземної валюти, доки визнання фiнансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний ранiше у власному капiталi, слiд визнавати у прибутку чи збитку. 
Якщо iснує об’єктивне свiдчення зменшення корисностi фiнансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається з власного капiталу i визнається у прибутку чи збитку. 
3.2. Основнi засоби 
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Тобто, Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на 01.01.2012р. та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату та на дату переходу з вiдповiдним перерахунком накопленого зносу. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку наприкiнцi звiтного року або по датi, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
Подальшi витрати
Товариство не визнає в балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технiчне обслуговування об’єкта. Цi витрати визнаються в поточних витратах по датi, коли вони понесенi. В балансовiй вартостi об’єкта основних засобiв визнаються такi подальшi витрати, якi задовольняють критерiям визнання активу.
Витрати на замiну великих вузлiв або компонентiв основних засобiв капiталiзуються при одночасному списаннi частин, якi пiдлягають замiнi. 
На кiнець кожного звiтного року керiвництво визначає наявнiсть ознак знецiнення основних засобiв. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керiвництво оцiнює суму вiдшкодування активу, яка визначається як найбiльша з двох величин: справедлива вартiсть за вирахуванням витрат на продаж активу та вартiсть, яка отримується вiд його використання. Балансова вартiсть активу зменшується до суми вiдшкодування; збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк [в сумi перевищення над величиною приросту його вартостi, вiдображеного в складi капiталу при попереднiй переоцiнцi]. Збиток вiд знецiнення активу, визначений в попереднiх звiтних перiодах сторнується (при необхiдностi), в разi змiни облiкових (розрахункових) оцiнок, використаних при визначеннi вартостi вiд використання активу або його справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж. 
Прибуток або збиток вiд вибуття основних засобiв визнається як рiзниця мiж отриманою виручкою вiд продажу та їх балансовою вартiстю та вiдображається в прибутках або збитках за рiк [в складi iншого доходу або витрат ].
Амортизацiя
На землю амортизацiя не нараховується. На об’єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. 
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням – рокiв:
Групи основних засобiв Рокiв
Будiвлi вiд 5р. до 130р.
Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р.
Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р.
Iнструменти та прилади вiд 5р. до 10р.
Iншi вiд 5р. до 12 р.
Капiтальнi вкладення в орендованi примiщення амортизуються протягом термiну їх корисного використання. Амортизацiю активу починають, коли вiн стає придатним для використання (тобто з дати воду об’єкта в експлуатацiю). Амортизацiю активу припиняють на одну з двох дат, яка вiдбувається ранiше: на дату, з якої актив класифiкують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.
Зменшення корисностi основних засобiв 
На кожну звiтну дату Товариство оцiнює, чи є якась ознака того, що кориснiсть активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартiсть активу до суми його очiкуваного вiдшкодування, якщо i тiльки якщо сума очiкуваного вiдшкодування активу менша вiд його балансової вартостi. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не облiковують за переоцiненою вартiстю згiдно з iншим стандартом. Збиток вiд зменшення корисностi, визнаний для активу (за винятком гудвiлу) в попереднiх перiодах, Товариство сторнує, якщо i тiльки якщо змiнилися попереднi оцiнки, застосованi для визначення суми очiкуваного вiдшкодування.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
Наступнi витрати капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що Товариство отримає пов’язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування враховуються як витрати по датi їх виникнення. 
Довгостроковi необоротнi активи, призначенi для продажу
Товариство класифiкує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартiсть буде в основному вiдшкодовуватися шляхом операцiї продажу, а не поточного використання. Необоротнi активи, утримуванi для продажу оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартiстю з вирахуванням витрат на операцiї, пов'язаних з продажем. Амортизацiя на такi активи не нараховується. Збиток вiд зменшення корисностi при первiсному чи подальшому списаннi активу до справедливої вартостi за вирахуванням витрат на продаж визнаються у звiтi про фiнансовi результати. 
Оренда
Фiнансова оренда - це оренда, за якою передаються в основному всi ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фiнансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорiвнюють справедливої вартостi орендованого майна на початок оренди або (якщо вони меншi за справедливу вартiсть) за теперiшньою вартiстю мiнiмальних орендних платежiв. Мiнiмальнi оренднi платежi розподiляються мiж фiнансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фiнансовi витрати розподiляються на кожен перiод таким чином, щоб забезпечити сталу перiодичну ставку вiдсотка на залишок зобов’язань. Непередбаченi оренднi платежi вiдображаються як витрати в тих перiодах, у яких вони були понесенi. Полiтика нарахування амортизацiї на орендованi активи, що амортизуються, узгоджена iз стандартною полiтикою Товариства щодо подiбних активiв.
Оренда активiв, за якою ризики та винагороди, пов’язанi з правом власностi на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифiкується як операцiйна оренда. Оренднi платежi за угодою про операцiйну оренду визнаються як витрати на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Дохiд вiд оренди за угодами про операцiйну оренду Товариство визнає на прямолiнiйнiй основi протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацiю, понесенi при отриманi доходу вiд оренди, визнаються як витрати. 
При визначеннi термiну використання основних засобiв , отриманих в фiнансову оренду оцiнюється вiрогiднiсть переходу права власностi до орендаря по завершенi термiну дiї договору. Якщо вiдсутня ймовiрнiсть обґрунтованої впевненостi в тому, що орендар отримає право власностi до кiнця термiну фiнансової оренди, актив повнiстю амортизується протягом коротшого з двох термiнiв: оренди або корисного використання. Якщо така впевненiсть iснує, то актив амортизується протягом термiну корисного використання. Угоди на оренду, за якими орендодавець зберiгає за собою всi ризики та вигоди , пов’язанi з правом власностi на активи, класифiкується як операцiйна оренда. 
3.3 Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто так як iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що адмiнiструється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
3.4 Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть, який вiдносить ся до виручки вiд надання послуг пiдлягає сплатi в бюджет на бiльш раню дату: (а) дату отримання сум дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв та послуг, пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку з ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї послуг. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-пiдставi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в згорнутому виглядi в складi активiв або зобов’язань. При формуваннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
3.5. Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв 
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за фактичною сумою заборгованостi, пiдтвердженою банкiвською установою. 
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання не згортаються.
3.6. Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов’язання. У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 
3.7. Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх оцiнка виконується за методом середньозваженого облiку. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва враховує вартiсть сировини та матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих працiвникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат (розраховану на пiдставi нормативного використання виробничих потужностей), та не враховує фiнансовi витрати. Чиста цiна реалiзацiї – це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду. 
3.8 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, здiйснюється в момент переходу права власностi до покупця, при умовi, що цiна договорiв фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення, а повернення дебiторської заборгованостi реально. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої або очiкуваної винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукцiї, а також вiдшкодованих податкiв та зборiв. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
3.9 Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2016 31.12.2015
Гривня/1 долар США 27,190858 24,000667
Гривня/1 євро 28,422604 26,223129
Гривня/1 рос.руб. 0,45113 0,32931
3.10. Облiк умовних зобов’язань
На дату складання фiнансової звiтностi може iснувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збиткiв або зобов’язанням для Товариства. Керiвництво оцiнює суму таких можливих майбутнiх зобов’язань. Оцiнка виконується на пiдставi допущень та включає в себе фактор суб’єктивностi. При визначеннi розмiру можливих втрат в результатi судових або податкових узгоджень за участi Товариства або вимог, якi можуть бути пред’явленi у виглядi позовiв до Товариства, керiвництво, в результатi консультацiй з юристами та податковими консультантами, оцiнює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в судовому порядку, так i можливi суми вiдшкодування, якi протилежна сторона вимагає, або може вимагати в судi. Якщо в результатi оцiнки вiрогiдностi виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнiм рiвнем впевненостi, тодi вартiсна оцiнка такої заборгованостi вiдображається в фiнансовiй звiтностi. В разi, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартiсну оцiнку, не може бути класифiковано як вiрогiдне, а являється лише можливим, або вартiсна оцiнка не може бути визначена, то примiтках до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер такого зобов’язання та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненiстю та є значною).
Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку є незначним, то взагалi iнформацiя про такий збиток не включається в примiтки до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли такий можливий збиток вiдноситься до наданої гарантiї. В таких випадках сутнiсть гарантiї пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi зобов’язання, можуть бути вiдображенi в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо, на думку керiвництва, обумовленому на консультацiях з юристами або податковими консультантами, iнформацiя про такi зобов’язання може бути необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансової звiтностi. Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
4. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики
Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резервiв майбутнiх виплат (резерв вiдпусток, пiльговi пенсiї вiдповiдно до чинного законодавства) та справедливої вартостi iнвестицiйної основних засобiв.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином: 
тис.грн.
31.12.2016 31.12.2015
Iнвестицiйна нерухомiсть 15 15 
Зобов’язання по виплатам персоналу та iншi забезпечення 1024 874
Справедлива вартiсть основних засобiв 3159 4918
Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй. 
Судження, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають наступне: 
Визнання вiдкладеного податкового активу
Визнаний вiдкладений податковий актив є сумою податку на прибуток, який може бути зарахований проти майбутнiх платежiв податку на прибуток; вiн вiдображається в звiтi про фiнансове положення. Вiдкладений податковий актив признається тiльки в тому випадку, якщо використання вiдповiдного податкового вирахування є високовiрогiдним. Визначення майбутнього прибутку оподаткування i суми податкових вирахувань, вiрогiдних до залiку в майбутньому, засноване на середньостроковому бiзнес-планi, пiдготовленому керiвництвом, i результатах його екстраполяцiї на майбутнє. 
Такими активами визначенi суми зобов’язань по нарахованим резервам вiдпусток працiвникам, зобов’язання по виплатам пенсiй пiльгових категорiй працiвникiв, резерв сумнiвної заборгованостi. 
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення
Керiвництво застосовує думки для ухвалення рiшення про те, чи можна класифiкувати фiнансовi активи як утримуванi до погашення, зокрема, для а) пiдтвердження свого намiру i здатностi утримувати данi активи до погашення i б) визначення того, чи котируються активи на активному ринку. Якщо Товариство не зможе утримувати такi iнвестицiї до погашення (при цьому окремi конкретнi приклади – наприклад, продаж незначного об'єму iнвестицiй незадовго до термiну погашення – до уваги не приймаються), воно повинне буде перекласифiкувати всю категорiю в активи, що є в наявностi для продажу. Вiдповiдно, данi iнвестицiї оцiнюватимуться за справедливою вартiстю, а не за амортизованою вартiстю. Фiнансовий iнструмент є котируваним на активному ринку, якщо котирування можна вiльно i регулярно отримувати на бiржi, вiд брокера, дiлера, галузевої групи, служби цiноутворення або регулятивного органу, i при цьому данi котирування є результатом реальних i регулярних операцiй, здiйснюваних на ринкових умовах. 

Оцiнка власних примiщень 
Примiщення Товариства вiдбиваються за справедливою вартiстю, визначеною на основi проведеної дооцiнки необоротних активiв до справедливої вартостi на дату переходу на МСФО.
У основу оцiнки справедливої вартостi покладенi основнi допущення у вiдношеннi: можливих ринкових ставок оренди i застосовних ставок дисконтування. Результати оцiнки порiвнюються на регулярнiй основi з фактичними даними ринку про прибутковiсть i реальними операцiями. 
Ставка дисконтування була прийнята рiвною ставцi ефективного вiдсотку застосовується ставка доходностi облiгацiй внутрiшньої державної позики у 2011р. – 2013р. 8,91%, в 2014р. та 2015 р. - 15,24%, для рiзних видiв власностi. 
Термiни корисного використання основних засобiв
Оцiнка термiну корисної служби основних засобiв проводилася iз застосуванням професiйної думки на основi наявного досвiду вiдносно аналогiчних активiв та термiнiв фактичного використання об’єктiв на дату складання звiтностi. Майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими активами, в основному будуть отриманi в результатi їх використання. Проте iншi чинники, такi як процес старiння з технологiчної або комерцiйної точки зору, а також знос устаткування, часто приводять до зменшення економiчних вигод, пов'язаних з цими активами. Керiвництво оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що залишився, виходячи з поточного технiчного стану активiв i з урахуванням розрахункового перiоду, протягом якого данi активи приноситимуть економiчнi вигоди. При цьому до уваги приймаються наступнi основнi чинники: (а) очiкуваний термiн використання активiв; (б) очiкуваний фiзичний знос устаткування, який залежить вiд експлуатацiйних характеристик i регламенту технiчного обслуговування; i (в) моральний знос устаткування з технологiчної i комерцiйної точки зору в результатi змiни ринкових умов. 
Визнання виручки
Дохiд вiд продажу продукцiї та надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи:
- для продукцiї – з дати передачi покупцям та замовникам всiх ризикiв, пов’язаних з цiєю продукцiєю (з дати вiдвантаження продукцiї зi складу Товариства);
- для послуг - iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Припинення визнання фiнансових активiв 
Керiвництво застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити, чи всi суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттєвими. Керiвництво Товариства оцiнює зменшення корисностi фiнансових активiв по датi, коли була отримана iнформацiя про банкрутство емiтента або проводиться його лiквiдацiя за рiшенням державного органу управлiння. 
Фiнансова оренда (лiзинг)
Керiвництво застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити, чи всi суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттєвими. Такими допущеннями є: 
(a) якщо договiр передбачає передачу права власностi на актив арендатору наприкiнцi термiну оренди;
(b) термiн оренди бiльший нiж термiн єкономiчної служби об’єкта навiть при вiдсутностi передачi права власностi;
Визначення справедливої вартостi
Пiдприємство використовує справедливу вартiсть (вiдповiдно до МСФЗ №13) до наступних випадкiв:
• використання справедливої вартостi як умовної доцiльної собiвартостi вiдносно основних засобiв(МСФЗ 1)- Дооцiнка була здiйснена станом на дату переходу на МСФЗ з урахуванням ринкового методу - визначення зiставних цiн продажу;
• використання справедливої вартостi як орiєнтир при оцiнцi необоротних активiв, призначених для продажу (МСФЗ 5)- вiдповiдно до ринкового методу порiвняних цiн на ринку м.Запорiжжя;
• розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти та використання для їх оцiнки справедливих вартостей (МСФЗ 7, МСФЗ 9)- вiдповiдно до ступеня 1 – бiржових котирувань фiнансових активiв. В разi неможливостi отримання такої iнформацiї використовуються цiни останнiх операцiй з зазначеними активами;
• тимчасовi рiзницi, пов'язанi з використанням оцiнок активiв та зобов'язань за справедливою вартiстю, не впливають на їх податкову базу (МСБО 12);
• модель за переоцiненою (справедливою) вартiстю основних засобiв i нематерiальних активiв (МСБО 16, МСБО 38)- вiдповiдно до методик, використаних незалежним оцiнювачем в кожному окремому випадку;
• оцiнка виручки, в тому числi i при обмiнi, який носить комерцiйний характер, за справедливою вартiстю (МСБО 18);
• оцiнка активiв пенсiйних планiв зi встановленими виплатами за справедливою вартiстю (МСБО 19)- на пiдставi актуарних розрахункiв дисконтова них грошових потокiв майбутнiх виплат;
• переклад з функцiональної валюти у валюту звiтностi немонетарних статей, оцiнених за справедливою вартiстю (МСБО 21)- вiдповiдно до курсу НБУ на дату операцiї або звiтного перiоду;
• розрахунок вiдшкодовуваної вартостi не фiнансових активiв з метою тестування на знецiнення (МСБО 36);
• прiоритетна модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi (МСБО 40)- доцiльна собiвартiсть та iсторична вартiсть;
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з використанням наявної ринкової iнформацiї i вiдповiдних методологiй оцiнки вартостi. 
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з
допомогою методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних
методологiй оцiнки вартостi на кiнець року i не вiдображає справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки або поширення фiнансової iнформацiї. Цi розрахунки не вiдображають нiяких премiй або дисконтiв, якi можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми певного фiнансового iнструменту. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.
Фiнансовi активи та зобов'язання Групи, за винятком iнших фiнансових
iнвестицiй, визнанi за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, а їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi на кожну звiтну дату, розкриту в наданiй звiтностi. 
Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй була визначена на основi показникiв доходiв вiд основний дiяльностi порiвнянних компанiй, i вона вiдноситься
до Рiвня 3 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi (вартiсть
визначається на основi вихiдних даних, якi не включають котирування цiн, що є основою Рiвня 1 i є, прямо або побiчно, доступними в щодо активiв або зобов'язань. Змiн в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi не вiдбулося. 
Найбiльш прiоритетним методом визначення справедливої вартостi управлiнський персонал вважає застосування ринкового пiдходу, який передбачає використання цiн i iншою доречною iнформацiєю, джерелом якої можуть служити аналогiчнi ринковi угоди з iдентичними або схожими активами, зобов'язаннями або групою активiв i зобов'язань, такий як бiзнес.
Пiдприємство використовує модель справедливої вартостi для вiдображення в облiку основних засобiв. На думку управлiнського персоналу, справедлива вартiсть основних засобiв iстотно не змiнилася за станом на 31 грудня 2016 р.

Продовження тексту приміток

3.8 Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, здiйснюється в момент переходу права власностi до покупця, при умовi, що цiна договорiв фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення, а повернення дебiторської заборгованостi реально. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої або очiкуваної винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукцiї, а також вiдшкодованих податкiв та зборiв. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
3.9 Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають. 
Товариство використовувало обмiннi курси на дату балансу:
31.12.2017 31.12.2016
Гривня/1 долар США 28,067223 27,190858
Гривня/1 євро 33,495424 28,422604
Гривня/1 рос.руб. 0,48703 0,45113
3.10. Облiк умовних зобов’язань
На дату складання фiнансової звiтностi може iснувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збиткiв або зобов’язанням для Товариства. Керiвництво оцiнює суму таких можливих майбутнiх зобов’язань. Оцiнка виконується на пiдставi допущень та включає в себе фактор суб’єктивностi. При визначеннi розмiру можливих втрат в результатi судових або податкових узгоджень за участi Товариства або вимог, якi можуть бути пред’явленi у виглядi позовiв до Товариства, керiвництво, в результатi консультацiй з юристами та податковими консультантами, оцiнює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення таких вимог в судовому порядку, так i можливi суми вiдшкодування, якi протилежна сторона вимагає, або може вимагати в судi. Якщо в результатi оцiнки вiрогiдностi виникнення майбутнього зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнiм рiвнем впевненостi, тодi вартiсна оцiнка такої заборгованостi вiдображається в фiнансовiй звiтностi. В разi, коли умовне зобов’язання, яке має значну вартiсну оцiнку, не може бути класифiковано як вiрогiдне, а являється лише можливим, або вартiсна оцiнка не може бути визначена, то примiтках до фiнансової звiтностi включається iнформацiя про характер такого зобов’язання та його вартiсна оцiнка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненiстю та є значною).
Якщо вiрогiднiсть майбутнього збитку є незначним, то взагалi iнформацiя про такий збиток не включається в примiтки до фiнансової звiтностi, за виключенням випадкiв, коли такий можливий збиток вiдноситься до наданої гарантiї. В таких випадках сутнiсть гарантiї пiдлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовнi зобов’язання, можуть бути вiдображенi в примiтках до фiнансової звiтностi, якщо, на думку керiвництва, обумовленому на консультацiях з юристами або податковими консультантами, iнформацiя про такi зобов’язання може бути необхiдна акцiонерам та iншим користувачам фiнансової звiтностi. Товариство не визнає умовнi зобов’язання. Iнформацiя про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливiсть вибуття ресурсiв, якi втiлюють у собi економiчнi вигоди, не є вiддаленою. Товариство не визнає умовнi активи. Стисла iнформацiя про умовний актив розкривається, коли надходження економiчних вигод є ймовiрним.
4. Ключевi бухгалтерськi оцiнки та професiйнi судження в застосуваннi облiкової полiтики
Використання оцiнок та припущень
При пiдготовцi фiнансової звiтностi Товариство робить оцiнки та припущення, якi мають вплив на визначення суми активiв та зобов’язань, визначення доходiв та витрат звiтного перiоду, розкриття умовних активiв та зобов’язань на дату пiдготовки фiнансової звiтностi, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комiтетом з тлумачень мiжнародної фiнансової звiтностi. Фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд таких оцiнок. Оцiнки, якi особливо чутливi до змiн, стосуються резервiв майбутнiх виплат (резерв вiдпусток, пiльговi пенсiї вiдповiдно до чинного законодавства) та справедливої вартостi iнвестицiйної основних засобiв.
Основнi припущення стосовно майбутнього та iнших ключових джерел виникнення невизначеностi оцiнок на дату балансу, якi мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартiсть активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового перiоду, представленi таким чином: 
тис.грн.
31.12.2017 31.12.2016
Iнвестицiйна нерухомiсть 15 15 
Зобов’язання по виплатам персоналу та iншi забезпечення 1074 1024
Справедлива вартiсть основних засобiв 2525 3159
Товариство використовує оцiнки та робить допущення, якi здiйснюють вплив на показники, якi вiдображенi в фiнансовiй звiтностi протягом наступного фiнансового року. Оцiнки та судження пiдлягають постiйному аналiзу та обумовленi минулим досвiдом керiвництва та iнших факторах, в тому числi на очiкуваннях вiдносно майбутнiх подiй. 
Судження, якi здiйснюють найбiльш значний вплив на показники, вiдображенi в фiнансовiй звiтностi та оцiнки, якi можуть призвести до необхiдностi суттєвого коригування балансової вартостi активiв та зобов’язань протягом наступного фiнансового року, включають наступне: 
Визнання вiдкладеного податкового активу
Визнаний вiдкладений податковий актив є сумою податку на прибуток, який може бути зарахований проти майбутнiх платежiв податку на прибуток; вiн вiдображається в звiтi про фiнансове положення. Вiдкладений податковий актив признається тiльки в тому випадку, якщо використання вiдповiдного податкового вирахування є високовiрогiдним. Визначення майбутнього прибутку оподаткування i суми податкових вирахувань, вiрогiдних до залiку в майбутньому, засноване на середньостроковому бiзнес-планi, пiдготовленому керiвництвом, i результатах його екстраполяцiї на майбутнє. 
Такими активами визначенi суми зобов’язань по нарахованим резервам вiдпусток працiвникам, зобов’язання по виплатам пенсiй пiльгових категорiй працiвникiв, резерв сумнiвної заборгованостi. 
Фiнансовi активи, що утримуються до погашення
Керiвництво застосовує думки для ухвалення рiшення про те, чи можна класифiкувати фiнансовi активи як утримуванi до погашення, зокрема, для а) пiдтвердження свого намiру i здатностi утримувати данi активи до погашення i б) визначення того, чи котируються активи на активному ринку. Якщо Товариство не зможе утримувати такi iнвестицiї до погашення (при цьому окремi конкретнi приклади – наприклад, продаж незначного об'єму iнвестицiй незадовго до термiну погашення – до уваги не приймаються), воно повинне буде перекласифiкувати всю категорiю в активи, що є в наявностi для продажу. Вiдповiдно, данi iнвестицiї оцiнюватимуться за справедливою вартiстю, а не за амортизованою вартiстю. Фiнансовий iнструмент є котируваним на активному ринку, якщо котирування можна вiльно i регулярно отримувати на бiржi, вiд брокера, дилера, галузевої групи, служби цiноутворення або регулятивного органу, i при цьому данi котирування є результатом реальних i регулярних операцiй, здiйснюваних на ринкових умовах. 
Оцiнка власних примiщень 
Примiщення Товариства вiдбиваються за справедливою вартiстю, визначеною на основi проведеної дооцiнки необоротних активiв до справедливої вартостi на дату переходу на МСФО.
У основу оцiнки справедливої вартостi покладенi основнi допущення у вiдношеннi: можливих ринкових ставок оренди i застосовних ставок дисконтування. Результати оцiнки порiвнюються на регулярнiй основi з фактичними даними ринку про прибутковiсть i реальними операцiями. 
Ставка дисконтування була прийнята рiвною ставцi ефективного вiдсотку застосовується ставка доходностi облiгацiй внутрiшньої державної позики у 2011р. – 2013р. 8,91%, в 2014р. та 2017 р. - 15,24%, для рiзних видiв власностi. 
Термiни корисного використання основних засобiв
Оцiнка термiну корисної служби основних засобiв проводилася iз застосуванням професiйної думки на основi наявного досвiду вiдносно аналогiчних активiв та термiнiв фактичного використання об’єктiв на дату складання звiтностi. Майбутнi економiчнi вигоди, пов'язанi з цими активами, в основному будуть отриманi в результатi їх використання. Проте iншi чинники, такi як процес старiння з технологiчної або комерцiйної точки зору, а також знос устаткування, часто приводять до зменшення економiчних вигод, пов'язаних з цими активами. Керiвництво оцiнює термiн корисного використання основних засобiв, що залишився, виходячи з поточного технiчного стану активiв i з урахуванням розрахункового перiоду, протягом якого данi активи приноситимуть економiчнi вигоди. При цьому до уваги приймаються наступнi основнi чинники: (а) очiкуваний термiн використання активiв; (б) очiкуваний фiзичний знос устаткування, який залежить вiд експлуатацiйних характеристик i регламенту технiчного обслуговування; i (в) моральний знос устаткування з технологiчної i комерцiйної точки зору в результатi змiни ринкових умов. 
Визнання виручки
Дохiд вiд продажу продукцiї та надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи:
- для продукцiї – з дати передачi покупцям та замовникам всiх ризикiв, пов’язаних з цiєю продукцiєю (з дати вiдвантаження продукцiї зi складу Товариства);
- для послуг - iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Припинення визнання фiнансових активiв 
Керiвництво застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити, чи всi суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттєвими. Керiвництво Товариства оцiнює зменшення корисностi фiнансових активiв по датi, коли була отримана iнформацiя про банкрутство емiтента або проводиться його лiквiдацiя за рiшенням державного органу управлiння. 
Фiнансова оренда (лiзинг)
Керiвництво застосовує професiйнi судження для того, щоб визначити, чи всi суттєвi ризики та вигоди, пов’язанi з володiнням фiнансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, якi ризики та вигоди являються найбiльш суттєвими. Такими допущеннями є: 
(a) якщо договiр передбачає передачу права власностi на актив арендатору наприкiнцi термiну оренди;
(b) термiн оренди бiльший нiж термiн єкономiчної служби об’єкта навiть при вiдсутностi передачi права власностi;
Визначення справедливої вартостi
Пiдприємство використовує справедливу вартiсть (вiдповiдно до МСФЗ №13) до наступних випадкiв:
• використання справедливої вартостi як умовної доцiльної собiвартостi вiдносно основних засобiв(МСФЗ 1)- Дооцiнка була здiйснена станом на дату переходу на МСФЗ з урахуванням ринкового методу - визначення зiставних цiн продажу;
• використання справедливої вартостi як орiєнтир при оцiнцi необоротних активiв, призначених для продажу (МСФЗ 5)- вiдповiдно до ринкового методу порiвняних цiн на ринку м.Запорiжжя;
• розкриття iнформацiї про фiнансовi iнструменти та використання для їх оцiнки справедливих вартостей (МСФЗ 7, МСФЗ 9)- вiдповiдно до ступеня 1 – бiржових котирувань фiнансових активiв. В разi неможливостi отримання такої iнформацiї використовуються цiни останнiх операцiй з зазначеними активами;
• тимчасовi рiзницi, пов'язанi з використанням оцiнок активiв та зобов'язань за справедливою вартiстю, не впливають на їх податкову базу (МСБО 12);
• модель за переоцiненою (справедливою) вартiстю основних засобiв i нематерiальних активiв (МСБО 16, МСБО 38)- вiдповiдно до методик, використаних незалежним оцiнювачем в кожному окремому випадку;
• оцiнка виручки, в тому числi i при обмiнi, який носить комерцiйний характер, за справедливою вартiстю (МСБО 18);
• оцiнка активiв пенсiйних планiв зi встановленими виплатами за справедливою вартiстю (МСБО 19)- на пiдставi актуарних розрахункiв дисконтова них грошових потокiв майбутнiх виплат;
• переклад з функцiональної валюти у валюту звiтностi немонетарних статей, оцiнених за справедливою вартiстю (МСБО 21)- вiдповiдно до курсу НБУ на дату операцiї або звiтного перiоду;
• розрахунок вiдшкодовуваної вартостi не фiнансових активiв з метою тестування на знецiнення (МСБО 36);
• прiоритетна модель оцiнки iнвестицiйної нерухомостi (МСБО 40)- доцiльна собiвартiсть та iсторична вартiсть;
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з використанням наявної ринкової iнформацiї i вiдповiдних методологiй оцiнки вартостi. 
Оцiнена справедлива вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань визначається з
допомогою методологiї дисконтованих грошових потокiв та iнших вiдповiдних
методологiй оцiнки вартостi на кiнець року i не вiдображає справедливу вартiсть цих iнструментiв на дату пiдготовки або поширення фiнансової iнформацiї. Цi розрахунки не вiдображають нiяких премiй або дисконтiв, якi можуть виникнути внаслiдок пропозицiї на продаж одночасно всiєї суми певного фiнансового iнструменту. Оцiнка справедливої вартостi ґрунтується на судженнях щодо очiкуваних у майбутньому грошових потокiв, поточних економiчних умов, характеристик ризику рiзних фiнансових iнструментiв та iнших факторiв.
Фiнансовi активи та зобов'язання Групи, за винятком iнших фiнансових
iнвестицiй, визнанi за вартiстю за вирахуванням збиткiв вiд знецiнення, а їх балансова вартiсть приблизно дорiвнює їх справедливiй вартостi на кожну звiтну дату, розкриту в наданiй звiтностi. 
Справедлива вартiсть iнших фiнансових iнвестицiй була визначена на основi показникiв доходiв вiд основний дiяльностi порiвнянних компанiй, i вона вiдноситься
до Рiвня 3 iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi (вартiсть
визначається на основi вихiдних даних, якi не включають котирування цiн, що є основою Рiвня 1 i є, прямо або побiчно, доступними в щодо активiв або зобов'язань. Змiн в iєрархiї джерел визначення справедливої вартостi не вiдбулося. 
Найбiльш прiоритетним методом визначення справедливої вартостi управлiнський персонал вважає застосування ринкового пiдходу, який передбачає використання цiн i iншою доречною iнформацiєю, джерелом якої можуть служити аналогiчнi ринковi угоди з iдентичними або схожими активами, зобов'язаннями або групою активiв i зобов'язань, такий як бiзнес.
Пiдприємство використовує модель справедливої вартостi для вiдображення в облiку основних засобiв. На думку управлiнського персоналу, справедлива вартiсть основних засобiв iстотно не змiнилася за станом на 31 грудня 2016 р.
5. Новi та переглянутi стандарти та тлумачення:
Новi та переглянутi стандарти та тлумачення
В 2017 роцi Товариство почало застосовувати наступнi змiни та удосконалення до 
стандартiв, якi набрали чинностi з 1 сiчня 2017 року:
• Поправки до МСБО (IAS) 7 «Iнiцiатива в сферi розкриття iнформацiї»; 
• Поправки до МСБО (IAS) 12 «Визнання вiдстрочених податкових активiв за нереалiзованим збитком»;
• Щорiчнi удосконалення МСФЗ (IFRS), 2014-2016 рр. (В частинi застосування поправок до МСФЗ (IFRS) 12). 
Зазначенi змiни i удосконалення не зробили iстотного впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства. Деякi новi стандарти, iнтерпретацiї та поправки до стандартiв, розкритi в фiнансовiй звiтностi за рiк, що закiнчився 31 грудня 2017 року, ще не вступили в силу i не застосовувалися Товариством достроково. 
Вплив зазначених положень наступний:
МСБО (IAS) 7 "Звiт про рух грошових коштiв" доповнений вимогами до розкриття суттєвої iнформацiї щодо змiн у зобов'язаннях, пов'язаних з фiнансовою дiяльнiстю компанiї (п. 44A (IAS) 7). Тепер в звiтi необхiдно вказувати: 
• змiни в результатi грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi;
• змiни в результатi отримання або втрати контролю над дочiрнiми органiзацiями та iншими бiзнесами;
• впливу змiн курсiв валют;
• змiни у справедливiй вартостi; 
• iншi змiни.
Поправки стосуються тих зобов'язань, грошовi потоки за якими класифiкованi в звiтi про рух грошових коштiв як потоки вiд фiнансової дiяльностi. Вимоги про розкриття застосовують також i щодо змiн у фiнансових активах (наприклад, активах, якi хеджують зобов'язання, обумовленi фiнансовою дiяльнiстю) в разi, якщо мали мiсце або майбутнi грошовi потоки за такими фiнансовими активами будуть включенi до складу грошових потокiв вiд фiнансової дiяльностi. Ретроспективно вимога не застосовується, i за порiвняльний перiод iнформацiя не наводиться.
МСБО (IAS) 12: змiни в частинi визнання вiдкладених податкових активiв
У МСБО (IAS) 12 "Податки на прибуток" (далi – (IAS) 12) внесенi поправки в частинi визнання вiдкладених податкових активiв щодо нереалiзованих збиткiв (п. 29А (IAS) 12). Стандарт передбачає, що в результатi зниження справедливої вартостi фiнансового iнструменту через зростання ринкової процентної ставки виникає податкова рiзниця. Адже при продажу або погашення такого активу органiзацiя отримає вiдрахування для цiлей оподаткування в розмiрi номiнальної (а не справедливої) вартостi активу i тим самим зможе реалiзувати вiдстрочений податковий актив.
МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших органiзацiях" (далi - МСФЗ (IFRS) 12) зобов'язує розкривати в примiтках до фiнансової звiтностi iнформацiю про дочiрнi та асоцiйованi органiзацiї, спiльних пiдприємствах та операцiях, а також структурованих органiзацiях, якi не пiдлягають консолiдацiї (п. 5А (IFRS) 12): вимоги до розкриття iнформацiї застосовують i до тих часток участi, якi класифiкуються як призначенi для продажу, для розподiлу власникам або як припинена дiяльнiсть. Виняток становить узагальнена фiнансова iнформацiя (пп. B10-B16 (IFRS) 12). Вiдносно вибуття активiв її розкривати не слiд.
Новi стандарти МСФЗ:
Вимоги нових стандартiв Товариство буде враховувати при складаннi фiнансової звiтностi за перiодами, встановленими наступними стандартами: 
IFRS 15 Виручка за контрактами з клiєнтами
МСФЗ 15 «Виручка за контрактами з клiєнтами» застосовується до першої рiчної фiнансової звiтностi за перiод, що починається з або пiсля 1 сiчня 2018 року. Стандарт забезпечує єдину комплексну модель облiку виручки на основi п'ятиступiнчастої моделi, яка може застосовуватися до всiх договорiв з клiєнтами. П'ять крокiв до моделi: - iдентифiкувати договiр з клiєнтом; - iдентифiкувати виконання зобов'язань за договором; - визначити цiну операцiї; - розподiлити цiну операцiї на зобов'язання виконавця за договором; - визнавати виручку, в момент (по мiрi) виконання зобов'язання виконавця. Товариство визначило дату застосування вимог стандарту починаючи з 01.01.2018року. 
Роз'яснення КТМФЗ (IFRIC) 23 «Невизначенiсть в облiку податкiв на прибуток»
Роз'яснення передбачає порядок визначення облiкової податкової позицiї в ситуацiях, коли iснує невизначенiсть щодо порядку облiку податкiв на прибуток.
Вiдповiдно до Роз'яснення, органiзацiя зобов'язана:
• Встановити, яким чином необхiдно виконати оцiнку невизначених податкових позицiй: окремо чи в сукупностi; а також
• Оцiнити, чи висока ймовiрнiсть того, що податковий орган погодиться з порядком податкового облiку, який органiзацiя застосувала або планує застосувати при складаннi податкової декларацiї, в ситуацiї невизначеностi:
- Якщо вiдповiдь позитивна, то облiкова податкова позицiя повинна бути визначена вiдповiдно до порядку податкового облiку, який органiзацiя застосувала або планує застосувати при пiдготовцi податкової декларацiї.
- Якщо вiдповiдь негативна, органiзацiя зобов'язана вiдобразити вплив невизначеностi при визначеннi облiкової податкової позицiї.
• Дата вступу в силу: рiчнi перiоди з 1 сiчня 2019 року або пiсля цiєї дати.
IFRS 2 Класифiкацiя та оцiнка платежiв на пiдставi акцiй
Цi поправки вступають в силу починаючи для звiтних перiодiв з 1 сiчня 2018 р. i пiзнiше. Затвердженi поправки стосуються трьох аспектiв i уточнюють окремi умови та ситуацiї, що виникають при виплатах, заснованих на пайових iнструментах компанiї. Перша поправка присвячена облiку впливу умов вступу в права по платежах на основi акцiй з розрахунком грошовими коштами. Цiєю поправкою уточнено, що для облiку ефекту умов вступу в пайовi права при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком грошовими коштами необхiдно застосовувати тi ж самi методи, як i при оцiнцi платежу, заснованого на акцiях, з розрахунком пайовими iнструментами. Зобов'язання має оцiнюватися на пiдставi найкращої оцiнки ймовiрностi виконання неринкових умов надання опцiону на дату набрання права. Друга поправка стосується питань класифiкацiї операцiй по платежах на основi акцiй, розрахунок з якими здiйснюється за вирахуванням податку, утримуваного у джерела. Дана поправка вносить виключення в вимоги МСФЗ (IFRS) 2 при виконаннi нетто-розрахунку, дозволяючи уникнути розбиття винагороди на два компоненти: розрахунок пайовими iнструментами з спiвробiтниками i розрахунок грошовими коштами з податковими органами. Третя поправка уточнює облiк змiн перiоду i умов платежу на основi акцiй, при яких операцiя з виплатою грошовими коштами пере класифiкується в операцiю з виплатою пайовими iнструментами. Оскiльки попередня редакцiя МСФЗ (IFRS) 2 не мiстила вказiвок щодо вiдображення подiбних модифiкацiй, що призводило до певної рiзноманiтностi при пiдготовцi фiнансової звiтностi, то СМСФО вказало, що, починаючи з дати модифiкацiї угоди про виплату, заснованої на акцiях з розрахунком грошовими коштами, проводиться облiк як виплати з розрахунком пайовими iнструментами. Є деякi особливостi першого застосування опублiкованих поправок: компанiї звiльняються вiд пiдготовки порiвнянної iнформацiї, але можливо i ретроспективне застосування, якщо воно вибирається для всiх трьох поправок вiдразу. Очiкується, що данi поправки не зроблять впливу на фiнансову звiтнiсть Товариства.
IFRS 9 Фiнансовi iнструменти
Товариство починає застосовувати новий стандарт з 01 сiчня 2018 року. Виконання вимог МСФЗ 9 вплине на наступне:
1) класифiкацiя й оцiнка фiнансових активiв i фiнансових зобов’язань —буде ґрунтуватись на бiзнес-моделi, яка використовується для управлiння фiнансовим активом, а також на характеристиках грошових потокiв, передбачених договором;
2) знецiнення — МСФЗ 9 змiнює пiдходи до формування резервiв пiд знецiнення фiнансових активiв (модель «понесених збиткiв», яка використовується в МСБО 39, замiнюється на модель «очiкуваних збиткiв»);
3) облiк хеджування — нова модель облiку хеджування, вiдповiдно до МСФЗ 9, бiльш тiсно пов’язує облiк хеджування з дiяльнiстю з управлiння ризиками. Похiднi фiнансовi iнструменти, якi вбудованi у фiнансовi активи, не вiдокремлюються, замiсть цього оцiнюється весь гiбридний iнструмент iз метою його класифiкацiї за справедливою вартiстю з визнанням переоцiнки через прибутки/збитки.
IFRS 10 та IAS 28 Продаж або розподiл активiв мiж iнвестором i його асоцiйованими пiдприємствами або пiдприємствами спiльної дiяльностi.
МСБО (IAS) 28: змiнено порядок оцiнки за справедливою вартiстю
Дiюча ранiше редакцiя (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства" (далi - МСБО (IAS) 28) давала пiдстави вважати, що рiшення про облiк за справедливою вартiстю органiзацiя повинна приймати по кожнiй iнвестицiї або за класами iнвестицiй. Вiдповiдний вибiр закрiплювався в облiковiй полiтицi.
Iнвестицiйнi органiзацiї оцiнюють iнвестицiї в наявнi асоцiйованi органiзацiї або спiльнi пiдприємства за справедливою вартiстю через прибуток або збиток вiдповiдно до (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти". При цьому рiшення по кожнiй iнвестицiї приймається iндивiдуально на момент її первiсного визнання (п. 18 (IAS) 28)
Органiзацiї, якi не є iнвестицiйними, можуть зберегти оцiнку за справедливою вартiстю, застосовану їх асоцiйованими органiзацiями або спiльними пiдприємствами, якi є iнвестицiйними, до своїх дочiрнiм органiзацiям. Рiшення доведеться приймати окремо щодо кожної такої iнвестицiї на найбiльш пiзню з таких дат:
• на дату первiсного визнання iнвестицiї в асоцiйовану органiзацiю або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйною органiзацiєю;
• дату, коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство стають iнвестицiйної органiзацiєю;
• коли асоцiйована органiзацiя або спiльне пiдприємство, є iнвестицiйними, вперше стають материнською компанiєю.
Дата вступу в силу: рiчнi перiоди з 1 сiчня 2018 року
IFRS 16 Оренда Початок обов’язкового застосування в фiнансової звiтностi з 01 сiчня 
2019 року або пiсля цiєї дати. Цей стандарт докорiнно змiнює облiк у орендарiв. Вiн зобов’язує вiдображати активи i зобов'язання в звiтi про фiнансовий стан. Згiдно IFRS 16 оренднi зобов’язання розраховуються як дисконтування вартостi майбутнiх орендних платежiв, а активом є право користування орендованого майна (right-of-use asset (ROU)), зникає визначення «операцiйна оренда». В подальшому активи ROU облiковуються вiдповiдно МСБО 16 «Основнi засоби», МСБО 36 «Зменшення корисностi активiв», а отже в звiтi про прибутки i збитки у орендаря будуть вiдображатися витрати з амортизацiї, фiнансовi витрати з оренди, а також можливi збитки вiд знецiнення активу ROU. Згiдно IFRS 16 будь-яка оренда для орендатора - це операцiя фiнансування. Очiкується збiльшення активiв i пасивiв в бухгалтерському балансi. Новий стандарт вплине майже на всi фiнансовi показники: спiввiдношення власного i позикового капiталу, коефiцiєнт поточної лiквiдностi, оборотнiсть активiв, коефiцiєнт покриття. IFRS 16 Товариство застосує з початку обов’язкового застосування.

Продовження тексту приміток

5. Новi та переглянутi стандарти та тлумачення:
МСФЗ, Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) та поправки до МСФЗ, якi вступили в силу вперше для рiчної фiнансової звiтностi для року, що закiнчився 31.12.2016.
Поправки i Щорiчнi полiпшення МСФЗ, якi набирають чинностi вперше для рiчних звiтних перiодiв, якi закiнчилися 31.12.2016 (всi вони є обов'язковими до застосування для рiчних перiодiв, що починаються 01.01.2016 або пiсля цiєї дати), представленi нижче.
Поправки:
• МСБО (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi» • МСФЗ 2 «Виплати на основi акцiй»
• МСФЗ (IFRS) 5 « Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть»
• МСФЗ (IFRS) 7«Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї»
• МСФО (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 
• МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працiвникам"
• МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби»• МСБО(IAS) 41 «Сiльське господарство»
• МСФЗ (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»
• МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»
• МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття iнформацiї про участь в iнших пiдприємствах"
• МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть"
• МСБО (IAS) 28 «Iнвестицiї в асоцiйованi пiдприємства»
• МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти»
Товариство врахувало зазначенi змiни при розкриттi фiнансових звiтiв за 2016р.. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фiнансової звiтностi" стосуються уточнень в розкриттi iнформацiї. Так, розглянути необхiднiсть розкриття додаткової iнформацiї, якщо виконання конкретних вимог МСФЗ є недостатнiм для розумiння фiнансової звiтностi. Виконання конкретної вимоги якого-небудь МСФЗ щодо розкриття iнформацiї не обов'язково, якщо розкривається iнформацiя не є суттєвою. Цi правила повиннi розглядатися поряд з визначенням суттєвостi, зазначеним у пунктi 7 МСФЗ (IAS) 1, яке вимагає враховувати статтi окремо i в сукупностi, так як група несуттєвих статей може в разi їх об'єднання стати суттєвою. При висвiтленнi iнформацiї не повинно допускатись зменшення зрозумiлостi фiнансової звiтностi через замiну суттєвої iнформацiї несуттєвими даними або через агрегування iстотних статей, що вiдрiзняються за характером або функцiями. Принцип суттєвостi застосовується до всiх форм фiнансової звiтностi. .
Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть». Вона присвячена ситуацiї, коли компанiя вирiшує змiнити метод вибуття активу (групи вибуття). Вiдповiдно до правки, якщо компанiя рекласифiкує актив (групи вибуття) безпосередньо з категорiї, призначених для продажу, у категорiю призначених для розподiлу власникам (або навпаки), то така змiна класифiкацiї не повинна вважатися змiною початкового плану продажу/розподiлення i не має вiдображатись у фiнансовiй звiтностi. Крiм того, поправка також уточнює, що змiна методу вибуття не змiнює дату класифiкацiї згiдно з МСФЗ (IFRS) 5. Однак це не перешкоджає продовженню перiоду, необхiдного для завершення продажу або розподiлу власникам, якщо виконуються певнi умови стандарту. Компанiї повиннi застосовувати дану поправку перспективно. В звiтному перiодi у Товариства були вiдсутнi подiбнi операцiї, тому змiни до МСФЗ не впливають на показники звiтностi.
Змiни до МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» стосується розкриття Компанiєю iнформацiї про будь-яку триваючу участь у переданому фiнансовому активi, навiть якщо вiн вже не вiдображається в її балансi. Уточнена позицiя МСФЗ (IFRS) 7 полягає в тому, що якщо винагорода, що отримується компанiєю за обслуговування, залежить вiд суми i термiнiв надходження грошових потокiв за переданим фiнансовим активом, то дохiд компанiї в майбутньому фiнансовому результатi активу є її тривалою участю в цьому активi. Це означає, що у примiтках до фiнансової звiтностi вимагається розкриття додаткової iнформацiї, включаючи ступiнь триваючого участi в активi i ризикiв, якi в результатi передачi активу з'являються у компанiї. Триваюча участь має мiсце, коли компанiя продовжує обслуговування переданого фiнансового активу i зберiгає в довгостроковiй перспективi зацiкавленiсть у фiнансових результатах, якi можна одержати вiд нього. 
Триваюча участь у фiнансових активах має мiсце у випадках, коли винагорода компанiї, яка передала фiнансовий актив: 
• є змiнним i залежить вiд суми надходження грошових потокiв за переданим фiнансовим активом;
• чи є фiксованим, але не сплачується у повному обсязi, якщо у переданого активу поганi фiнансовi результати.
Щодо цiєї поправки порiвняльна iнформацiя повинна надаватися тiльки на початок найбiльш раннього з представлених перiодiв. Прийнятi роз'яснення необхiднi при врахуваннi вимог припинення визнання МСФЗ (IAS) 39 "Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка" (далi - МСФЗ (IAS) 39) та МСФЗ (IFRS) 9 "Фiнансовi iнструменти" (далi - МСФЗ (IFRS) 9). 
Ще одна поправка до МСФЗ (IFRS) 7, уточнює що для всiх промiжних звiтних перiодiв додатковi розкриття про взаємозалiк фiнансових активiв та фiнансових зобов'язань потрiбнi тодi, коли факт такого взаємозалiку значний для розумiння змiн у фiнансовому становищi i фiнансових результатах компанiї. 
Зазначенi правки були врахованi при складанi звiтностi за перiод 2016року.
МСФО (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» 
МСФО (IFRS) 9 застосовується вiдносно класифiкацiї i оцiнки фiнансових активiв i фiнансових зобов'язань, як вони визначенi в МСФО (IAS) 39. МСФЗ 9 дiйсний для рiчних звiтних перiодiв починаючи з 1 сiчня 2018 року. Враховуючи операцiї з фiнансовими активами та iнструментами Товариство прийняло рiшення застосовувати вимоги цього стандарту за термiнами, визначеними стандартом. Застосування першого етапу МСФО (IFRS) 9 надасть вплив на класифiкацiю i оцiнку фiнансових активiв Товариства, але не зробить впливу на класифiкацiю i оцiнку фiнансових зобов'язань. 
Поправки, внесенi до МСФЗ (IAS) 19 "виплати працiвникам", стосуються актуарних припущень за ставкою дисконтування i роз'яснюють, що високоякiснi корпоративнi облiгацiї, якi використовуються для визначення ставки дисконтування (значення якої потрiбно для облiку винагороди працiвникам), повиннi бути вираженi в тiй же валютi, що й пов'язане з ними майбутнє винагороду працiвникам. При вiдсутностi в будь-якiй юрисдикцiї достатньо розвиненого ринку високоякiсних корпоративних облiгацiй в певнiй валютi слiд використовувати ринкову дохiднiсть (на кiнець звiтного перiоду) державних облiгацiй, виражених у данiй валютi. 
Товариство не визнає резерв майбутнiх винагород, тому зазначенi змiни не впливають на показники звiтностi. 
Вiдповiдно до змiн до МСФЗ (IAS) 34 "Промiжна фiнансова звiтнiсть" додаткове розкриття iнформацiї про значнi подiї та операцiї може бути представлено у примiтках до промiжної фiнансової звiтностi або якому-небудь iншому роздiлi промiжного фiнансового звiту. При цьому потрiбнi перехреснi посилання, якщо додаткове розкриття iнформацiї представлено в iншому роздiлi фiнансового звiту (наприклад, у коментарях керiвництва, звiтi про ризики). Товариство прийнято рiшення застосовувати вимоги цього стандарту за термiнами, визначеними стандартом.Поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основi акцiй» роз'яснюють тонкощi облiку для певних типiв операцiй, заснованих на акцiях. Поправки передбачають вимоги щодо облiку: вплив переходу та умови переходу на грошовi виплати на основi акцiй; можливiсть утримання податкових зобов'язань з грошових виплат, заснованих на акцiях; змiна умов грошових виплат, заснованих на акцiях, якi змiнюють класифiкацiю з «операцiй з грошовими коштами на «операцiї з дольовими iнструментами». Компанiї зобов'язанi застосовувати цi змiни, починаючи з 1 сiчня 2018 року. Товариство прийнято рiшення застосовувати вимоги цього стандарту за термiнами, визначеними стандартом.
Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фiнансова звiтнiсть" (далi - МСФЗ (IAS) 27) дають можливiсть облiку iнвестицiй в дочiрнi, спiльнi та асоцiйованi пiдприємства iз застосуванням методу пайової участi (як описано в МСФЗ (IAS) 28 "Iнвестицiї в асоцiйованi та спiльнi пiдприємства") в окремiй фiнансовiй звiтностi. 
Ранiше компанiя могла враховувати такi iнвестицiї тiльки за фактичною вартiстю або вiдповiдно до МСФЗ (IFRS) 9 (МСФЗ (IAS) 39). Доповнено положення щодо облiку дивiдендiв - дивiденди вiд дочiрнього пiдприємства, асоцiйованого чи вiд частки в спiльнiй дiяльностi визнаються у прибутках та збитках, поки пiдприємство не обере метод участi в капiталi, в такому випадку дивiденди будуть визнанi як зменшення балансової вартостi iнвестицiї. Зазначенi правки були врахованi при складанi звiтностi за перiод 2016року. 
Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основнi засоби» та МСФЗ (IAS) 38 " Нематерiальнi активи " роз'яснюють, що застосування методу амортизацiї, заснованого на виручцi, не допускається, оскiльки виручка, що генерується в результатi дiяльностi, в якiй використаний актив, як правило, вiдображає фактори, вiдмiннi вiд споживання укладених в даному активi економiчних вигiд. Товариство застосовує прямолiнiйний метод амортизацiї основних засобiв та нематерiальних активiв, тому внесення змiн до стандарту не призвело до змiн показникiв фiнансової звiтностi. 
До поправок, внесених до МСФЗ (IAS) 16, облiк плодових культур слiд було вести вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 41 "Сiльське господарство". Усi бiологiчнi активи оцiнювалися за справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на їх продаж (крiм рiдкiсних випадкiв, коли припущення про те, що справедлива вартiсть може бути надiйно оцiнена, було спростовано). Принцип оцiнки був заснований на припущеннi того, що трансформацiя бiологiчних активiв найкращим чином може бути виражена в оцiнцi за справедливою вартiстю. В результатi поправок плодовi культури слiд враховувати вiдповiдно до МСФЗ (IAS) 16 як основнi засоби, а саме: 
• за фактичними витратами;
• за переоцiненою вартiстю
При цьому МСФЗ (IAS) 16 не буде застосовуватися до бiологiчних активiв, пов'язаних iз сiльськогосподарською дiяльнiстю, та до продукцiї на плодових культурах. Сiльськогосподарська продукцiя залишилася в сферi застосування МСФЗ (IAS) 41 i облiковується за справедливою вартiстю.
На дiяльнiсть Товариства зазначенi вимоги не впливають, тому не використовуються.
Поправки до МСФЗ (IAS) 28 роз'яснюють, що якщо компанiя, яка не є iнвестицiйною органiзацiєю, має частку участi в асоцiйоване або спiльному пiдприємствi, яке є iнвестицiйною органiзацiєю, то, застосовуючи метод пайової участi для облiку своїх часток в такому асоцiйоване або спiльному пiдприємствi, вона може зберегти оцiнку дочiрнiх пiдприємств такого асоцiйованого чи спiльного пiдприємства за справедливою вартiстю (тобто безпосередньо з його фiнансової звiтностi). 
Таким чином, для iнвестицiй материнського пiдприємства, що не є iнвестицiйною органiзацiєю, коригування в фiнансову звiтнiсть дочiрнiх пiдприємств, якi є iнвестицiйними органiзацiями, в разi наявностi у них своїх дочiрнiх пiдприємств, що облiковуються за справедливою вартiстю, потрiбнi, а у фiнансову звiтнiсть асоцiйованого чи спiльного пiдприємства - не потрiбнi. 
Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що iнвестицiйна органiзацiя, яка 
складає фiнансову звiтнiсть, у якiй всi її дочiрнi пiдприємства оцiнюються за справедливою вартiстю через прибутки або збитки у вiдповiдностi з МСФЗ (IFRS) 10), повинна розкривати iнформацiю щодо iнвестицiйних органiзацiй згiдно з вимогами МСФЗ (IFRS) 12. Товариство врахувало зазначенi змiни при розкриттi фiнансових звiтiв за 2016р.
В керiвництво по застосуванню МСФЗ (IFRS) 11 доданi новi параграфи B33A – B33D, якi роз'яснюють деякi принципи облiку операцiй об'єднання бiзнесу, якi можуть бути застосовнi для облiку купiвлi частки участi у спiльнiй операцiї, складовою бiзнес. Принципи МСФЗ (IFRS) 3 повиннi бути застосованi при формуваннi спiльної операцiї, якщо згiдно з цим стандартом iснуючий бiзнес – це внесок принаймнi однiєї сторони (учасника спiльної операцiї). Принципи МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо учасник спiльної операцiї (дiяльнiсть якої являє собою бiзнес згiдно з визначенням МСФЗ (IFRS) 3) збiльшує частку своєї участi в нiй i якщо учасник зберiгає спiльний контроль над нею. Вимоги МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо сторони спiльної операцiї знаходяться пiд спiльним контролем однiєї i тiєї ж сторони (сторiн), що володiє кiнцевим контролем до i пiсля придбання частки, i такий контроль носить постiйний характер.
Крiм того, супутня поправка була внесена до МСФЗ (IFRS) 1. Вона стосується того, що звiльнення вiд застосування МСФЗ (IFRS) 3 для минулих операцiй об'єднання бiзнесу застосовується також i до вiдбувалися в минулому придбань участi у спiльнiй операцiї, де дiяльнiсть являє собою бiзнес. В звiтному перiодi у Товариства були вiдсутнi подiбнi операцiї, тому змiни до МСФЗ не впливають на показники звiтностi.
Поправка до МСФЗ (IFRS) 4 «Страховi контракти» стосується органiзацiй- страхових компанiй вiдносно права на застосування поточного облiку по МСФЗ i вiдкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в областi страхування або перiодiв, що починаються 1 сiчня 2021 року або пiзнiше. Товариство не використовує зазначенi стандарти, тому що не займається страховою дiяльнiстю.
Новi стандарти:
МСФЗ (IFRS) 14 «Вiдстроченi рахунки тарифного регулювання» 
Новий стандарт, який застосовується для вiдображення у фiнансовiй звiтностi залишкiв за вiдстроченими рахунками тарифного регулювання, якi виникають, коли пiдприємство надає товари або послуги клiєнтам за цiною або ставкою, яка пiдлягає тарифному регулюванню. Даний стандарт застосовується компанiями, якi, наприклад, постачають електроенергiю чи газ, коли тарифи регулюються державою.
Товариство не пiдпадає пiд вимоги стандарту та не застосовує його у своїй дiяльностi.
6. Розкриття показникiв фiнансової звiтностi
6.1. Дохiд вiд реалiзацiї
За звiтний перiод Товариством були отриманi наступнi види доходiв: 
2015 2016
Дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї 18837 24484
Всього доходи вiд реалiзацiї 18837 24484
6.2. Собiвартiсть реалiзацiї
2015 2016
Виробничi витрати 0 0
Сировина та витратнi матерiали 5 209 6 517
Витрати на персонал 6 049 7 568
Амортизацiя 1 344 1 682
Iншi 4 202 5 257
Всього 16804 21024
6.3. Адмiнiстративнi витрати
2015 2016
Витрати на персонал 2 392 2 612
Утримання основних засобiв 16 18
Сировина та витратнi матерiали 42 99
Витрати на охорону 5 8
Оренда землi 1 390 2 071
Амортизацiя основних засобiв i нематерiальних активiв 828 670
Iншi 847 597
Всього адмiнiстративних витрат 5 520 6 075
6.4. Витрати на збут
2015 2016
Амортизацiя 0 0
Витрати на персонал 734 644
Маркетинг та реклама 0 0
Iншi 463 654
Всього витрати на збут 1197 1 298
6.5. Iншi операцiйнi доходи, iншi операцiйнi витрати
2015 2016
Iншi операцiйнi доходи
Дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти 49 71
Дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1 093 1 436
Дохiд вiд оренди 968 1 309
Позитивне значення курсових рiзниць 5 494 4 408
Дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi 8 41
Штрафи отриманi 0 53
Iншi операцiйнi доходи 217 6
Всього iншi операцiйнi доходи 7 829 7 324
2015 2016
Iншi операцiйнi витрати
Збитки вiд продажу iноземної валюти 533 89
Втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 2 669
Собiвартiсть реалiзованих запасiв 903 1 351
Формування резерву сумнiвної заборгованостi 4 928 -
Списання сумнiвної заборгованостi - 4
Штрафи, пенi 6 170
Iншi витрати 660 637
Всього iншi операцiйнi витрати 7 030 4 920
До iнших доходiв (примiтка 6.5) включенi доходи вiд оренди за 2016 та 2015 рр.
6.6. Фiнансовi доходи та витрати 
2015 2016
Вiдсотки по депозитам отриманi 426 642
Всього фiнансовi доходи 426 642
2015
2016
Вiдсотки по дисконтованим зобов'язанням 9 47
Всього iншi фiнансовi витрати 9 47
6.7. Iншi доходи, iншi витрати
2015 2016
Iншi доходи
Доходи вiд не операцiйної курсової рiзницi
Доходи вiд продажу необоротних активiв 0
406 0
973
Всього iншi доходи 406 973
2015
2016
Iншi витрати
Собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв - -
Лiквiдацiя ОЗ 15 2
Всього iншi витрати 15 2 


6.8. Податок на прибуток
Основнi компоненти витрат з податку на прибуток за звiтний перiод:
2015 2016
Прибуток до оподаткування вiд дiяльностi, що триває -3 077 57
Податок за встановленою податковою ставкою 228 64
Податковий вплив постiйних рiзниць
Витрати з податку на прибуток 250 43
Витрати з податку на прибуток вiд дiяльностi, що триває 250 43
Витрати з податку вiд припиненої дiяльностi 0 0
Поточнi витрати з податку на прибуток
128
Вiдстрочений податок на прибуток 122 
Тимчасовi рiзницi, якi пiдлягають вирахуванню: 0 0
- Нарахований резерв вiдпусток 
- Нарахованi зобов’язання за пiльговими пенсiями 309
427
Всього тимчасових рiзниць, якi пiдлягають вирахуванню 309 427
Податкова ставка, % 18% 18%
Чистi вiдстроченi податковi активи 56 77
Вiдмiнностi мiж МСФЗ та правилами оподаткування в Українi у попередньому роцi призвели до виникнення певних тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв та зобов’язань для цiлей фiнансового звiтування та їхньою податковою базою. Податковий вплив змiни цих тимчасових рiзниць облiковується за ставками : в 2013р.- 2016р.- 18%.
Вiдстроченi податки вiдображають чистий податковий ефект вiд тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активiв i зобов’язань для цiлей фiнансової звiтностi i для цiлей оподаткування. Тимчасовi рiзницi в основному пов’язанi з нарахуванням резервiв на вiдпустки працiвникам та нарахованого резерву пiльгових пенсiй. 
6.9. Розкриття iнформацiї про компоненти власного капiталу
2015 2016
Iнший додатковий капiтал (резерв дооцiнки), всього 558 525
Резервний капiтал
Нерозподiлений прибуток 
Зареєстрований статутний фонд 101
27 443
330 101
26 910
330
Iнший додатковий капiтал, всього 28 432 27 866
6.10. Основнi засоби
Будiвлi машини та обладнання Транспорт Меблi та приладдя Всього
Справедлива вартiсть по МСФЗ на 31.12.2015. 24 633 3 031 359 230 28 253
Справедлива вартiсть по МСФЗ на 31.12.2016. 24 722 3 046 1308 230 29 306
Накопичена амортизацiя на 31.12.2015. 20 673 2 222 253 187 23 335
Накопичена амортизацiя на 31.12.2016. 23 287 2 341 326 193 26 147
Чиста балансова вартiсть 0
31 грудня 2015року 3 960 809 106 43 4918
31 грудня 2016року 1 435 705 982 37 3 159
6.11. Iнвестицiйна нерухомiсть
2015 2016
На початок перiоду 15 15
Перемiщення з основних засобiв - -
Змiна справедливої вартостi - -
На кiнець перiоду 15 15
6.12. Запаси
2015 2016
Сировина та матерiали (за iсторичною собiвартiстю) 2 448 2 636
Незавершене виробництво (за iсторичною собiвартiстю) 1 425 1 324
Готова продукцiя 3 169 2 987
Всього запаси 7 042 6 947
6.13. Торгiвельна та iнша дебiторська заборгованiсть
2015 2016
Торгiвельна дебiторська заборгованiсть 2 348 2 417
Аванси виданi 647 1 226
Iнша поточна 716 1 083
Розрахунки з бюджетом 113
Чиста вартiсть торгiвельної дебiторської заборгованостi 3 711 4 839
Дебiторська заборгованiсть Товариства не має забезпечення. 
6.14. Грошовi кошти
2015 2016
Каса, тис. грн.. - 1
Рахунки в банках, тис. грн.. 7 462 1 419
Банкiвськi депозити, тис. грн. 8 664 16 403
Всього грошовi кошти 16 126 17 823
6.15. Статутний капiтал
Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений капiтал складався з 1648929 простих акцiй номiнальною вартiстю 0,20 гривнi. 
6.16. Забезпечення майбутнiх виплат та платежiв
Забезпечення представленi резервом вiдпусток та пiльговими пенсiями.
2015 2016
Забезпечення виплат персоналу (резерв вiдпусток) 566 598
Iншi забезпечення (пiльговi пенсiї)-довгостроковi
Пiльговi пенсiї – короткостроковi 221
87 348
78
Всього забезпечення 874 1 024
6.17. Торгiвельна та iнша кредиторська заборгованiсть
2015 2016
Торгiвельна кредиторська заборгованiсть 497 1 407
Розрахунки з бюджетом 617 739
Одержанi аванси 861 1 255
Заробiтна плата та соцiальнi внески 452 440
Розрахунки з учасниками 106 97
Iншi 29 32
Всього кредиторська заборгованiсть 2562 3 970
6.18. Умовнi зобов’язання
Протягом 2016р. Товариство брало участь у судових справах:
№ п/п Сторона по справi Сутнiсть спору Дата направлення позову Результат
1 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область Про стягнення 207637,06 грн заборгованостi i штрафних санкцiй по договору №123-ПУ-ШУГК 08.02.16 14.03.2016р. господарським судом Днiпропетровської обл. винесено ухвалу у справi №904/982/16 про прийняття вiдмови ПрАТ «ЗЕАЗ» вiд позову у зв’язку iз добровiльним погашенням боргу 
2 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область Про стягнення 513915,85 грн заборгованостi i штрафних санкцiй по договору №1876-ПУ 29.02.16 07.06.2016р. господарським судом Днiпропетровської обл. винесено ухвалу у справi №904/1398/16 про прийняття вiдмови ПрАТ «ЗЕАЗ» вiд позову у зв’язку iз добровiльним погашенням боргу 
3 ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля»
Днiпропетровська область до ПрАТ «ЗЕАЗ» Про визнання частково недiйсною з моменту укладення Специфiкацiї до договору №1876-ПУ 29.02.16 25.04.16р. господарський суд Запорiзької обл. у справi №908/620/16 залишив позов ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля» без розгляду
4 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область Про стягнення 151922,60 грн заборгованостi i штрафних санкцiй по договору №182-ПУ-ШуТР 08.02.16 05.04.16р. господарським судом Днiпропетровської обл. винесено рiшення у справi №904/985/16 про задоволення позову ПрАТ «ЗЕАЗ».
06.07.16р. Днiпропетровський апел. господарський суд постановою у справi №904/985/16 залишив рiшення господарського суду Днiпропетровської обл. вiд 05.04.16р. без змiн.
5 ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля»
Днiпропетровська область до ПрАТ «ЗЕАЗ» Про внесення змiн до договору №182-ПУ-ШуТР 14.03.16 23.05.16р. господарський суд Запорiзької обл. рiшення у справi №908/734/16 у задоволенi позову ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля» вiдмовив
6 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Меткомбiнат «Азовсталь» м.Марiуполь Про стягнення 98202,12грн. заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №088эл/128 21.09.15 04.12.15р. третейським судом при Асоцiацiї «Регiональна правова група» м.Кривий Рiг винесено рiшення у справi №14/96К-15 про стягнення на користь ПрАТ «ЗЕАЗ» 95933,98грн.
17.03.16р. Довгинцiвський рай. суд м. Кривого Рогу винесена ухвала по справi №211/759/16-ц на видачу виконавчого листа по виконанню рiшення третейського суду. 
08.08.16р. сума боргу погашена у повнiй сумi. 
7 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область Про стягнення 150561,77грн заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №122-ПУ-ШУГК 15.12.15 24.02.16р. господарський суд Днiпропетровської обл. винесено рiшення у справi №904/11037/15 про задоволення позову.
29.02.16р. сума боргу погашена у повнiй сумi.
8 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» Про стягнення 46226,31грн. заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №4915-08 20.01.16 06.05.16р. третейським судом при Асоцiацiї «Регiональна правова група» м.Кривий Рiг винесено рiшення у справi №14/10К-16 про затвердження мирової угоди у зв’язку з добровiльною оплатою боргу.
9 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат» Про стягнення 14144,71грн. заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №414-08-01 03.02.16 24.06.16р. третейським судом при Асоцiацiї «Регiональна правова група» м.Кривий Рiг винесено рiшення у справi №14/18К-16 про затвердження мирової угоди у зв’язку з добровiльною оплатою боргу.
Оподаткування – Внаслiдок наявностi в українському комерцiйному законодавствi, й податковому зокрема, положень, якi дозволяють бiльш нiж один варiант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабiльному економiчному середовищi, за якої податковi органи довiльно тлумачать аспекти економiчної дiяльностi, у разi, якщо податковi ограни пiддадуть сумнiву певне тлумачення, засноване на оцiнцi керiвництва економiчної дiяльностi Товариства, ймовiрно, що Товариство змушене буде сплатити додатковi податки, штрафи та пенi. Така невизначенiсть може вплинути на вартiсть фiнансових iнструментiв, втрати та резерви пiд знецiнення, а також на ринковий рiвень цiн на угоди. На думку керiвництва, Товариство сплатило усi податки, тому фiнансова звiтнiсть не мiстить резервiв пiд податковi збитки. Податковi звiти можуть переглядатися вiдповiдними податковими органами протягом трьох рокiв.
Економiчне середовище – Товариство здiйснює свою основну дiяльнiсть на територiї України. Закони та нормативнi акти, якi впливають на операцiйне середовище в Українi, можуть швидко змiнюватися. Подальший економiчний розвиток залежить вiд спектру ефективних заходiв, якi вживаються українським Урядом, а також iнших подiй, якi перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економiчної полiтики з боку українського Уряду може мати вплив на реалiзацiю активiв Товариства, а також на здатнiсть Товариства сплачувати заборгованостi згiдно строкiв погашення. 
Керiвництво Товариства провело найкращу оцiнку щодо можливостi повернення та класифiкацiї визнаних активiв, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досi знаходиться пiд впливом нестабiльностi, вказаної вище. 
Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв – Внаслiдок ситуацiї, яка склалась в економiцi України, а також як результат економiчної нестабiльностi, що склалась на дату балансу, iснує ймовiрнiсть того, що активи не зможуть бути реалiзованi за їхньою балансовою вартiстю в ходi звичайної дiяльностi Товариства. Ступiнь повернення цих активiв в значнiй мiрi залежить вiд ефективностi заходiв, якi знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих рiзними країнами на досягнення економiчної стабiльностi та пожвавлення економiки. Ступiнь повернення дебiторської заборгованостi Товариству визначається на пiдставi обставин та iнформацiї, якi наявнi на дату балансу. На думку Керiвництва, додатковий резерв пiд фiнансовi активи на сьогоднiшнiй день не потрiбен, виходячи з наявних обставин та iнформацiї.
Сума дебiторської та кредиторської заборгованостi є короткостроковою, тому вплив змiн на справедливу вартiсть несуттєвий. В фiнансовiй звiтностi показники заборгованостi вiдображенi по вартостi виникнення заборгованостi. По довгостроковiй заборгованостi (з термiном погашення бiльше 12 мiс.) проведено визначення справедливої вартостi шляхом оцiнки за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. 
7. Розкриття iнформацiї про пов’язанi сторони 
До пов’язаних сторiн або операцiй з пов’язаними сторонами вiдносяться:
• Товариства, якi прямо або опосередковано, контролюють або перебувають пiд контролем, або ж перебувають пiд спiльним контролем разом з Товариством; 
• асоцiйованi Товариства;
• спiльнi Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
• члени провiдного управлiнського персоналу Товариства;
• близькi родичi особи, зазначенi в а) або г);
• Товариства, що контролюють Товариства, або здiйснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий вiдсоток голосiв у Пiдприємствi; 
• програми виплат по закiнченнi трудової дiяльностi працiвникiв Товариства, або будь-якого iншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Товариства.
2015 2016
Операцiї з пов’язаними сторонами Всього Операцiї з пов’язаними сторонами Всього
Доход вiд реалiзацiї продукцiї 7 18 837 7 24 484
Кредиторська заборгованiсть за отриманими позиками - - - -
Кредиторська заборгованiсть за отриманi матерiали та послуги 525 497 813 1 407
Короткостроковi виплати працiвникам - - - -
Дохiд вiд надання основних засобiв в операцiйну оренду 18 1 372 20 1 838
Витрати вiд надання основних засобiв в операцiйну оренду 14 404 17 428
8. Цiлi та полiтика управлiння фiнансовими ризиками
Основнi фiнансовi iнструменти Товариства включають кредиторську заборгованiсть, банкiвськi кредити, цiннi папери. Основною цiллю даних фiнансових iнструментiв є залучення коштiв для фiнансування операцiй Товариства. Також Товариство має iншi фiнансовi iнструменти, такi як торгова дебiторська заборгованiсть, грошовi коштi та короткостроковi депозити.
Основнi ризики включають кредитний ризик, ризик лiквiдностi .
Полiтика управлiння ризиками включає наступне:
Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з вiдомими та фiнансово стабiльними сторонами. Операцiї з новими клiєнтами здiйснюються на основi попереднiй оплати. Дебiторська заборгованiсть пiдлягає постiйному монiторингу. Вiдносно кредитного ризику, пов’язаного з iншими фiнансовими iнструментами, якi включають фiнансовi iнвестицiї, доступнi для продажу, та фiнансовi iнвестицiї до погашення, ризик пов’язаний з можливiстю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик дорiвнює балансовiй вартостi iнструменту.
Ризик лiквiдностi. Товариство здiйснює контроль лiквiдностi, шляхом планування поточної лiквiдностi. Товариство аналiзує термiни платежiв, якi пов’язанi з дебiторською заборгованiстю та iншими фiнансовими активами, а також прогнознi потоки грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi. 
Iнформацiя щодо платежiв за фiнансовими зобов’язаннями Товариства в розрiзi строкiв погашення представлена наступним чином:

Рiк, що закiнчився 31 грудня 2016року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 580 1 739 307 165 - 2 791
Розрахунки з бюджетом 739 739
Розрахунки по оплатi працi 440 440
ВСЬОГО 1 759 1 739 307 165 - 3 970
Рiк, що закiнчився 31 грудня 2015року До 1 мiсяця Вiд 1 мiсяця до 3 мiсяцiв Вiд 3 мiсяцiв до 1 року Вiд 1 року до 5 рокiв Бiльше 5 рокiв Всього
Торгова та iнша кредиторська заборгованiсть 888 490 9 106 - 1 493
Розрахунки з бюджетом 617 617
Розрахунки по оплатi працi 452 452
ВСЬОГО 1 957 490 9 106 - 2 562

Управлiння капiталом
Вiдносно управлiння капiталом основною метою Товариства є забезпечення 
нормального рiвня достатностi капiталу. Товариство управляє своїм капiталом для забезпечення безперервної дiяльностi в майбутньому i одночасної максимiзацiї прибутку акцiонерiв за рахунок оптимiзацiї спiввiдношення позикових i власних коштiв. Керiвництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капiталу. На основi результатiв такого перегляду вживаються заходи для забезпечення отримання прибутку та економiї поточних витрат. Заходи, щодо полiпшення фiнансового стану пiдприємства:
- планування, контроль i аналiз управлiння витратами;
- своєчасне виконання договiрних зобов'язань по укладеним договорам.

9. Подiї пiсля Балансу
На дату надання фiнансової звiтностi на Пiдприємствi не було встановлено подiй, якi можуть вплинути на показники фiнансової звiтностi та могли б вимагати змiн наданої iнформацiї. 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/