КОДИ
  Дата 31.12.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
       

Звіт про власний капітал

За 2019 рікФорма №4

  Код за ДКУД 1801005
Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 330 0 0 101 23 766 0 0 24 197

Коригування:

Зміна облікової політики

4005 0 0 0 0 0 0 0 0
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -172 0 0 -172
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 330 0 0 101 23 594 0 0 24 025
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 -2 390 0 0 -2 390
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0

Розподіл прибутку:

Виплати власникам

4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0

Внески учасників:

Внески до капіталу

4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0

Вилучення капіталу:

Викуп акцій

4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 -2 390 0 0 -2 390
Залишок на кінець року 4300 330 0 0 101 21 294 0 0 21 635
                       

Примітки: 1. Статутний фонд складає 329785,8 гривень, подiлений на 1648929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн.

У складi власного капiталу врахованi:

- зареєстрований капiтал - 330 тис.грн- капiтал у дооцiнках - 0 тис.грн- нерозподiлений прибуток - 21204 тис.грн- резервний капiтал - 101 тис.грн.

2. Акцiї акцiонерних товариств:

2.1. Пiдписка на акцiї у звiтному перiодi не передбачена.

2.2. Загальна кiлькiсть акцiй - 1648929 шт. номiнальною вартiстю 0,20 грн.

2.3. Загальна сума, отримана в ходi пiдписки на акцiї - 329785,8 грн., акцiй - 1648929 шт.

2.4. 2325 акцiй находиться у властостi членiв виконавчого органу. Осiб, маючих частку у статутному фондi перевищуючу 5% немає.

3. За попереднiй 2019 рiк дивiденди не нараховувались.

Керівник                                            Сидоренко Марк Володимирович   Головний бухгалтер                          Ануфрiєва Вiра Петрiвна


XV. Відомості про аудиторський звіт

1 Найменування аудиторської фірми (П.І.Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
2 Ідентифікаційний код юридичної особи (реєстраційний номер облікової картки платника податків - фізичної особи) 23877071
3 Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка будинок 60, квартира 4
4 Номер реєстрації аудиторської фірми (аудитора) в Реєстрі аудиторів та суб'єктів аудиторської діяльності 1372 26.01.2001
5 Дата і номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності) д/н, д/н, д/н
6 Звітний період, за який проведено аудит фінансової звітності з 01.01.2019 по 31.12.2019
7 Думка аудитора (01 - немодифікована; 02 - із застереженням; 03 - негативна; 04 - відмова від висловлення думки) 01 - немодифікована
8 Пояснювальний параграф (за наявності) Пояснювальний параграф вiдсутнiй оскiльки є думка
9 Номер та дата договору на проведення аудиту номер: 161/2019, дата: 08.11.2019
10 Дата початку та дата закінчення аудиту дата початку: 08.11.2019, дата закінчення: 11.03.2020
11 Дата аудиторського звіту 11.03.2020
12 Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 35 000,00
13 Текст аудиторського звіту  

Звiт щодо аудиту фiнансової звiтностi

Думка

Ми провели аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" (далi по тексту ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод"), у складi:

-           Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2019р.;

-           Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2019р.;

-           Звiт про рух грошових коштiв за 2019 рiк;

-           Звiт про власний капiтал за 2019 р.;

-           Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2019 рiк, включаючи стислий виклад значущих облiкових полiтик.

На нашу думку, фiнансова звiтнiсть, що додається, вiдображає достовiрно в усiх суттєвих аспектах iнформацiю про фiнансовий стан Товариства на 31 грудня 2019 року, його фiнансовi результати i грошовi потоки за рiк, що закiнчився зазначеною датою, вiдповiдно до Нацiональних стандартiв бухгалтерського облiку - П(С)БО та вiдповiдає вимогам Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" вiд 16.07.1999 № 996-XIV щодо складання фiнансової звiтностi.  

Основа для думки

Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту (МСА). Нашу вiдповiдальнiсть згiдно з цими стандартами викладено в роздiлi "Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi" нашого звiту. Ми є незалежними по вiдношенню до товариства згiдно з Кодексом етики професiйних бухгалтерiв Ради з Мiжнародних стандартiв етики для бухгалтерiв (Кодекс РСМЕБ) та етичними вимогами, застосовними в Українi до нашого аудиту фiнансової звiтностi, та виконали iншi обов'язки з етики вiдповiдно до цих вимог та Кодексу РМСЕБ. Ми вважаємо, що отриманi нами аудиторськi докази є достатнiми i прийнятними для використання їх як основи для нашої думки.    

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу та тих, кого надiлено найвищими повноваженнями, за фiнансову звiтнiсть

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання i достовiрне подання фiнансової звiтностi вiдповiдно до ПСБО та за таку систему внутрiшнього контролю, яку управлiнський персонал визначає потрiбною для того, щоб забезпечити складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки. При складаннi фiнансової звiтностi управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за оцiнку здатностi компанiї продовжувати свою дiяльнiсть на безперервнiй основi, розкриваючи, де це застосовано, питання, що стосуються безперервностi дiяльностi, та використовуючи припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку, крiм випадкiв, якщо управлiнський персонал або планує лiквiдувати компанiю чи припинити дiяльнiсть, або не має iнших реальних альтернатив цьому.

Тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, несуть вiдповiдальнiсть за нагляд за процесом фiнансового звiтування компанiї.

Вiдповiдальнiсть аудитора за аудит фiнансової звiтностi

Нашими цiлями є отримання обгрунтованої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть у цiлому не мiстить суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства або помилки, та випуск звiту аудитора, що мiстить нашу думку. Об?рунтована впевненiсть є високим рiвнем впевненостi, проте не гарантує, що аудит, проведений вiдповiдно до МСА, завжди виявить суттєве викривлення, якщо воно iснує. Викривлення можуть бути результатом шахрайства або помилки. Вони вважаються суттєвими, якщо окремо або в сукупностi, як об?рунтовано очiкується, вони можуть впливати на економiчнi рiшення користувачiв, що приймаються на основi цiєї фiнансової звiтностi.

Виконуючи аудит вiдповiдно до вимог МСА, ми використовуємо професiйне судження та професiйний скептицизм протягом усього завдання з аудиту. Крiм того, ми:

o iдентифiкуємо та оцiнюємо ризики суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства чи помилки, розробляємо й виконуємо аудиторськi процедури у вiдповiдь на цi ризики, а також отримуємо аудиторськi докази, що є достатнiми та прийнятними для використання їх як основи для нашої думки. Ризик не виявлення суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства є вищим, нiж для викривлення внаслiдок помилки, оскiльки шахрайство може включати змову, пiдробку, навмиснi пропуски, неправильнi твердження або нехтування заходами внутрiшнього контролю;

o отримуємо розумiння заходiв внутрiшнього контролю, що стосуються аудиту, для розробки аудиторських процедур, якi б вiдповiдали обставинам, а не для висловлення думки щодо ефективностi системи внутрiшнього контролю

o оцiнюємо прийнятнiсть застосованих облiкових полiтик та об?рунтованiсть облiкових оцiнок i вiдповiдних розкриттiв iнформацiї, зроблених управлiнським персоналом;

o доходимо висновку щодо прийнятностi використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi як основи для бухгалтерського облiку та, на основi отриманих аудиторських доказiв, робимо висновок, чи iснує суттєва невизначенiсть щодо подiй або умов, якi поставили б пiд значний сумнiв можливiсть компанiї продовжити безперервну дiяльнiсть. Якщо ми доходимо висновку щодо iснування такої суттєвої невизначеностi, ми повиннi привернути увагу в своєму звiтi аудитора до вiдповiдних розкриттiв iнформацiї у фiнансовiй звiтностi або, якщо такi розкриття iнформацiї є неналежними, модифiкувати свою думку. Нашi висновки ?рунтуються на аудиторських доказах, отриманих до дати нашого звiту аудитора. Втiм майбутнi подiї або умови можуть примусити компанiю припинити свою дiяльнiсть на безперервнiй основi.

o оцiнюємо загальне подання, структуру та змiст фiнансової звiтностi включно з розкриттями iнформацiї, а також те, чи показує фiнансова звiтнiсть операцiї та подiї, що покладенi в основу її складання, так, щоб досягти достовiрного вiдображення.

Ми повiдомляємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, iнформацiю про запланований обсяг i час проведення аудиту та суттєвi аудиторськi результати, включаючи будь-якi суттєвi недолiки заходiв внутрiшнього контролю, виявленi нами пiд час аудиту. Пiд час аудиту ми використовували рiвень суттєвостi викривлень фiнансової звiтностi у сумi 551 тис. грн.

Ми також надаємо тим, кого надiлено найвищими повноваженнями, твердження, що ми виконали вiдповiднi етичнi вимоги щодо незалежностi, та повiдомляємо їм про всi стосунки й iншi питання, якi могли б об?рунтовано вважатись такими, що впливають на нашу незалежнiсть, а також, де це застосовано, щодо вiдповiдних застережних заходiв.

Звiт щодо вимог iнших законодавчих i нормативних актiв

Основнi вiдомостi про ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод":

Повне найменування:

            Приватне акцiонерне товариство

"Запорiзький електроапаратний завод"

Код за ЄДРПОУ                                         14281020                    

Дата первинної реєстрацiї  06.12.1994

Орган реєстрацiї       Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради. Розпорядження вiд 06.12.1994 року, реєстрацiйний №726

Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї           22.05.2018 р. № 1 103 003793 03. Нова редакцiя Статуту у зв'язку з приведенням положень Статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №25 вiд 26.04.2018р.

Основнi види економiчної дiяльностi, коди КВЕД

            27.12 Виробництво електророзподiльної та контрольної апаратури (основний);

28.94 Виробництво машин i устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв;

46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням;

49.41 Вантажний автомобiльний транспорт;

55.20 Дiяльнiсть засобiв розмiщування на перiод вiдпустки та iншого тимчасового проживання

Мiсцезнаходження   69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок 9

Телефон         (061) 7172136

Опис аудиторської перевiрки

Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України "Про аудит фiнансової звiтностi   та аудиторську дiяльнiсть", iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв аудиту видання 2016-2017 рокiв в якостi нацiональних. Аудиторський звiт складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України: Законiв України   "Про акцiонернi товариства",   "Про господарськi товариства", "Про цiннi папери та фондовий ринок", "Про аудит фiнансової звiтностi та аудиторську дiяльнiсть"; "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi"; Мiжнародних стандартiв аудиту.

Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на об?рунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку Положенням (стандартам) бухгалтерського облiку, прийнятiй облiковiй полiтицi.

Основою для пiдготовки фiнансової звiтностi ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" за 2019 рiк є Положення (стандарти) бухгалтерського облiку, iншi нормативно-правовi акти щодо ведення бухгалтерського облiку та складання фiнансової звiтностi в Українi, внутрiшнi положення Товариства.

Бухгалтерський облiк та показники фiнансової звiтностi ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" достовiрно вiдображають фiнансовий стан товариства i вiдповiдають встановленим нормативам бухгалтерського облiку, якi визначаються Нацiональними стандартами бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi України та прийнятою облiковою полiтикою товариства.

Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi.

Облiкова полiтика, в основному, забезпечує можливiсть надання користувачам фiнансової звiтностi правдивої та неупередженої iнформацiї про фiнансовий та майновий стан товариства, доходи, витрати та його фiнансовi результати.    

У вiдповiдностi з нормативною базою отримано достатню кiлькiсть свiдоцтв про вiдсутнiсть значних вiдхилень мiж даними звiтностi Товариства та вимог П(С)БО щодо її складання та розкриття, що необхiднi для формування думки незалежного аудитора. Звiтнiсть товариства не мiстить суттєвих помилок та дає можливiсть зробити на її пiдставi висновок про її реальний фiнансовий стан.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал

В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу. На нашу думку, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2019 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.

Власний капiтал ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" станом на 31.12.2019 р. складається iз:

-           статутного капiталу             -     330 тис. грн.;

-           резервного капiталу           -       101 тис. грн.;

-           нерозподiленого прибутку - 21 204 тис. грн.

Статутний капiтал товариства сформований згiдно Закону України "Про господарськi товариства", облiковується на рахунку 401 "Статутний капiтал" у сумi 330 тис. грн. та вiдповiдає установчим документам.

Остання (Нова) редакцiя Статуту ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" зареєстрована 22.05.2018 р. за № 1 103 003793 03. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 25 вiд 26.04.2018 р.) положення Статуту приведенi у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства України.

            Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2019 р.:

           зареєстрований -   329 785,80 грн.

           сплачений           -   329 785,80 грн.    

            Склад та структура Статутного капiталу:

           кiлькiсть акцiй         -     1 648 929 шт.      

           види акцiй                 -   простi   iменнi

           номiнальна вартiсть -     0,2 грн.

Склад акцiонерiв товариства, якi станом на 31.12.2019 р. володiють акцiями бiльш 10% суми статутного капiталу:

Акцiонери товариства

(найменування, код ЄДРПОУ, країна)     Кiлькiсть акцiй, шт.  Сума, грн.      Вiдсотки, %

Приватна науково виробнича фiрма "ЕЛМС", 19266456, Україна       1 026 222        205 244,40            62,2357

Фiзичнi особи - громадяни України          622 707           124 541,40      37,7643

Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось.

Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2019 року вiдсутнiй. Протягом 2019 року не вiдбувались змiни в складi капiталу у дооцiнках.

Резервний капiтал станом на 31.12.2019 року складає 101 тис. грн., облiковується на рахунку 43 "Резервний капiтал" та утворений вiдповiдно до Статуту за рахунок прибутку минулих перiодiв. Змiн у складi резервного капiталу протягом 2019 року не вiдбувалось.

Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2019 р. склав 21 204 тис. грн. Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулим перiодом (з суми 23766 тис. грн. до суми 21204 тис. грн.) виникли у зв'язку з виправленням помилок минулих перiодiв на суму "+" 172 тис. грн. та отриманням в 2019 роцi збитку вiд здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi в сумi "-" 2390 тис. грн.

Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2019 року складає 21 635 тис. грн.

Вiдображення в звiтностi власного капiталу товариства вiдповiдає Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та Нацiональним стандартам бухгалтерського облiку в Українi.

Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)

Акцiонерне товариство достовiрно розподiляє за елементами та ознаками доходи та витрати на рахунках бухгалтерського облiку згiдно з дiючими вимогами Iнструкцiї "Про застосування Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань та господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй".

Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх факторiв, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 15 "Дохiд".

Протягом 2019 року товариством був отриманий дохiд у сумi 32 604 тис. грн., у тому числi:

- чистий дохiд вiд реалiзацiї - 25 894 тис. грн. (готової продукцiї - 24921 тис. грн.; товарiв - 3 тис. грн.; робiт i послуг - 970 тис. грн.);

- iншi операцiйнi доходи - 5 833 тис. грн. (операцiйна оренда активiв - 2566 тис. грн.; дохiд вiд купiвлi-продажу iноземної валюти - 19 тис. грн.; операцiйна курсова рiзниця валюти - 673 тис. грн.; реалiзацiя iнших оборотних активiв - 2409 тис. грн.; штрафи отриманi - 39 тис. грн.; дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi - 127 тис. грн.);

- iншi фiнансовi доходи - 319 тис. грн. (отриманi вiдсотки по депозитам);

- iншi доходи - 558 тис. грн. (доходи вiд безоплатно одержаних активiв).

Визнання витрат в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам П(С)БО 16 "Витрати".

Загальна сума витрат за 2019 рiк   склала 34 994 тис. грн., у тому числi:

-           собiвартiсть реалiзацiї готової продукцiї - 23 113 тис. грн.;

-           адмiнiстративнi витрати - 7 441 тис. грн.;

-           витрати на збут - 1 553 тис. грн.;

-           iншi операцiйнi витрати - 2 884 тис. грн. (витрати на купiвлю-продаж iноземної валюти - 90 тис, грн.; собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв - 2 158 тис. грн.; сумнiвнi та безнадiйнi борги - 37 тис. грн.; iншi витрати - 599 тис. грн.);

-           витрати з податку на прибуток - 3 тис. грн.

Таким чином, за наслiдками фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" за 2019 рiк отримано чистий збиток у сумi 2390 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi за П(С)БО та у вiдповiдностi до вимог дiючого законодавства України.

Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства

Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2019 р. складає 21 635 тис. грн.

Фiнансовi звiти об'єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2019 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, резервного капiталу та нерозподiленого прибутку.

Чистi активи ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" бiльшi за суму статутного капiталу на 21 305 (21 635 - 330) тис. грн.

Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2019 року та можуть вплинути на фiнансово - господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв

В ходi аудиту встановлено, що протягом звiтного перiоду мали мiсце подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiднесенi до складу особливої iнформацiї:

Про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв:

25.04.2019 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ" (протокол №26) прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 25.04.2019р. по 25.04.2020р., в тому числi правочини, пов'язанi з укладенням: кредитних i депозитних договорiв; договорiв застави i позики; договорiв: реалiзацiї виробленої продукцiї; придбання та вiдчуження обладнання чи будь-якого майна; придбання сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг; оренди нерухомого майна. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 119335 тис. грн., що становить 500% вартостi активiв Товариства за даними рiчної звiтностi за 2018 рiк. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗЕАЗ" за даними останньої рiчної звiтностi складає 23867 тис. грн. Право пiдписання значних правочинiв надати Генеральному директору або посадовi особi Товариства за довiренiстю.

Змiна складу посадових осiб:

25.04.2019 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ" (протокол №26) прийнято рiшення про припинення повноважень Голови Наглядової ради Сидоренко В.О. та членiв Наглядової ради Мiзьова В.О. i Левченко Н.Т. у зв'язку iз закiнченням строку дiї повноважень. Обрано Наглядову раду на строк 3 роки у складi: Сидоренко В.О., Мiзьов В.О., Мартиновська Л.В.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1151454шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрована для участi в загальних зборах - 1084885шт., що становить 94,2%. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1084885 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

Розкриття iншої iнформацiї

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.

Товариство у 2019 роцi мало право на виконання значних правочинiв вiдповiдно:

- ст. 70 Закону України "Про акцiонернi товариства" (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi);

- п. 8.1 статтi 8 "Значнi правочини. Правочини, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть" Нової редакцiї Статуту (вiд 10 до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства рiшення приймається Наглядовою радою; вiд 25 до 50 вiдсоткiв - загальними зборами простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, i якщо 50 i бiльше вiдсоткiв - загальними зборами бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi).

Вартiсть активiв станом на 01.01.2019 року складає 30 548 тис. грн. Сума мiнiмального правочину становить 3 054,8 тис. грн.    

Виконання значних правочинiв у 2019 роцi не вiдбувалось.

На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства щодо виконання значних правочинiв, норм статуту та прийнятих рiшень учасникiв.

Стан корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства"

Формулювання складу органiв корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" здiйснюється вiдповiдно до:

- Роздiлiв 9-13 Нової редакцiї Статуту, зареєстрованому 22.05.2018 р. за № 1 103 003793 03 (у зв'язку з приведенням положень Статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства, згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №25 вiд 26.04.2018р.).

Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:

-           Загальнi збори акцiонерiв Товариства,

-           Наглядова рада Товариства,

-           Дирекцiя Товариства.

Посадовими особами органiв управлiння Товариства є фiзичнi особи - Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор та члени Дирекцiї.

Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №25 вiд 26.04.2018р.).

Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту.

Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" - до 30 квiтня.

Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту - не рiдше одного разу на квартал.

Протягом звiтного року дирекцiя товариства (генеральний директор та iншi члени дирекцiї) здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.

Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства. Вiдповiдно п. 36.1 статтi 36 Статуту Товариства рiчна фiнансова звiтнiсть Товариства пiдлягає обов'язковiй перевiрцi незалежним аудитором.

Для аудиту фiнансової звiтностi Товариства надано Звiт про корпоративне управлiння ПрАТ "ЗЕАЗ" за 2019 рiк.

За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:

1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,

2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712.

Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 "Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi".

Пiд час аудиту не було виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"

Пiд час перевiрки аудитором не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2019 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.

Пiд час перевiрки аудитором не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльностi Товариства, а також не були виявленi факти порушення встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi.

Iнформацiя щодо виконання вимог Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480.

Iнша iнформацiя складається зi Звiту про корпоративне управлiння за фiнансовий рiк, що закiнчився 31 грудня 2019 р., подання якого вимагається ст. 40-1 Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480, який є окремою частиною Звiту керiвництва (Звiту про управлiння) (далi - Iнша iнформацiя).

Управлiнський персонал компанiї несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку Iншої iнформацiї вiдповiдно до законодавства. Управлiнський персонал та тi, кого надiлено найвищими повноваженнями, зобов'язанi забезпечити, щоб Звiт керiвництва разом iз Звiтом про корпоративне управлiння вiдповiдали вимогам, передбаченим Законом України "Про бухгалтерський облiк в Українi" вiд 16.07.1999 № 996 та Закону України "Про цiннi папери та фондовий ринок" вiд 23.02.2006 № 3480.

Наша думка щодо фiнансової звiтностi не поширюється на iншу iнформацiю та ми не робимо висновку з будь-яким рiвнем впевненостi щодо цiєї iншої iнформацiї.

У зв'язку з нашим аудитом фiнансової звiтностi нашою вiдповiдальнiстю є ознайомитися з iншою iнформацiєю, iдентифiкованою вище, та при цьому розглянути, чи iснує суттєва невiдповiднiсть мiж iншою iнформацiєю i фiнансовою звiтнiстю або нашими знаннями, отриманими пiд час аудиту, або чи ця iнша iнформацiя має вигляд такої, що мiстить суттєве викривлення.

Якщо на основi проведеної нами роботи стосовно iншої iнформацiї, отриманої до дати звiту аудитора, ми доходимо висновку, що iснує суттєве викривлення цiєї iншої iнформацiї, ми зобов'язанi повiдомити про цей факт.

Нашим обов'язком вiдповiдно до вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок" також є надання висновку про те, чи пiдготовлений Звiт про корпоративне управлiння вiдповiдно до встановлених вимог та чи узгоджується такий звiт iз внутрiшнiми, корпоративними та статутними документами за звiтний перiод.

Висновок щодо Звiту про корпоративне управлiння

На пiдставi роботи, проведеної пiд час аудиту, на нашу думку, Звiт про корпоративне управлiння пiдготовлено вiдповiдно до вимог, викладених у частинi 3 ст. 40-1 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".

Вiдповiдно до додаткових вимог Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок" ми повiдомляємо, що iнформацiя у Звiтi про корпоративне управлiння стосовно:

- опису основних характеристик внутрiшнього контролю i управлiння ризиками пiдприємства,

- перелiку осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй пiдприємства,

- будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах пiдприємства,

- про порядок призначення та звiльнення посадових осiб пiдприємства,

- повноваження посадових осiб пiдприємства узгоджується iз iнформацiєю, що мiститься у внутрiшнiх, корпоративних та статутних документах за звiтний перiод, що закiнчився 31.12.2019 року.

Крiм того, пiд час аудиту Звiту про корпоративне управлiння ми перевiрили, що iнформацiя, розкриття якої вимагається пп. 1-4 частини 3 ст. 40-1 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок", а саме:

- посилання на принципи корпоративного управлiння, що застосовуються Товариством в своїй дiяльностi, визначенi чинним законодавством України та Статутом Товариства,

- про проведенi загальнi збори акцiонерiв (учасникiв) та загальний опис прийнятих на зборах рiшень,

- про персональний склад Наглядової ради та колегiального виконавчого органу пiдприємства - дирекцiї, iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень розкрита у звiтi про корпоративне управлiння повнiстю у вiдповiдностi до вимог ст. 40-1 Закону "Про цiннi папери та фондовий ринок".

                                                                             Довiдка

про фiнансовий стан ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод"

на 31.12.2019 р.

Показники     на

31.12.2018      на

31.12.2019      Примiтки

1. Коефiцiєнт лiквiдностi:

1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття)

К 1.1 =   2ра

               3рп  4,61     4,23     Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що   товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 - 2,0

1.2 поточної лiквiдностi

К 1.2 =2ра- р.(1100-1110)

                     3рп        3,43     3,05     Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiй   рiвень лiквiдностi товариства

1.3 Абсолютної лiквiдностi

К 1.3 = р1165

               3рп2,18     1,82     Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3.

Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв

1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн.

К 1.4 = 2 ра - 3 рп     22924  18078  Теоретичне значення показника бiльше 0.

Зменшення на 4846 тис. грн.

2.         Коефiцiєнт (фiнансової стiйкостi) (автономiї)

     К 2   =           1рп             .

                 Пiдсумок активу0,79     0,79     Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5

3.         Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом.

К 3= 2рп + 3рп+4рп

                       1рп

            0,26     0,26     Характеризує незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1.

4.         Коефiцiєнт ефективностi використання активiв

К 4 = Чистий прибуток

           1ра+2ра+3ра  0,008   Прибутку

немає Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.

5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу)

К 5 = Чистий прибуток

                   1рп         0,01     Прибутку

немає

Теоретичне значення не менш 0,4.

6.         Коефiцiєнт рентабельностi

6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв

К 6.1=             Чистий прибуток           .    

(Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2          0,008   Прибутку

немає 

Теоретичне значення бiльше 0.

6.2       Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу

К 6.2 =     Чистий прибуток     .      

             (1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2        0,01     Прибутку

немає

Теоретичне значення бiльше 0.

ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" станом на 31 грудня 2019 року лiквiдне, платоспроможне та має стiйкий фiнансовий стан.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:

Назва аудиторської фiрми   Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Iдентифiкацiйний код юридичної особи  23877071

Мiсцезнаходження юридичної особи       69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка будинок 60, квартира 4

Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю.          Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради.

Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб'єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть       № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 26 листопада 2015 року № 317/4, дiйсне до 26.11.2020 року.

Номер, дата видачi сертифiката аудитора

Гончарової Валентини Георгiївни            сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2022р.

Телефон         (061) 212-00-97; 212-05-81

Дата i номер договору на проведення аудиту     № 161/2019 вiд 08.11.2019 р.

Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту        08.11.2019 р. - 11.03.2020 р.

Партнером завдання з аудиту, результатом якого є цей звiт незалежного аудитора, є Гончарова Валентина Георгiївна              

____________________________________

(номер реєстрацiї в Реєстрi аудиторiв та суб'єктiв аудиторської дiяльностi, роздiл "Аудитори" 100931)

                     Вiд iменi   ПП "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"    

                                                                            

Генеральний директор                                                                                     В.Г. Гончарова

м. Запорiжжя, вул. Немировича - Данченка, будинок 60, квартира 4.

11 березня 2020 р.

XVI. Твердження щодо річної інформації

Генеральний директор i головний бухгалтер пiдтверджують, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.

XIX. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Вид інформації
1 2 3
25.04.2019 28.04.2019 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
25.04.2019 26.04.2019 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/