КОДИ
  Дата 31.12.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
Територія Запорізька область, Орджонiкiдзевський р-н за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури за КВЕД 27.12

Середня кількість працівників: 136

Адреса, телефон: 69032 Запорiжжя, Пiвденне шосе 9, 061 717 01 16

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку v
за міжнародними стандартами фінансової звітності  

Баланс

(Звіт про фінансовий стан)

на 31.12.2019 p.

Форма №1

  Код за ДКУД 1801001
Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Необоротні активи      
Нематеріальні активи 1000 0 0
   первісна вартість 1001 11 12
   накопичена амортизація 1002 ( 11 ) ( 11 )
Незавершені капітальні інвестиції 1005 18 934
Основні засоби 1010 1 240 2 622
   первісна вартість 1011 37 234 38 690
   знос 1012 ( 35 994 ) ( 36 068 )
Інвестиційна нерухомість 1015 15 0
   первісна вартість 1016 15 0
   знос 1017 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові біологічні активи 1020 0 0
   первісна вартість 1021 0 0
   накопичена амортизація 1022 ( 0 ) ( 0 )
Довгострокові фінансові інвестиції:      
   які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств 1030 0 0
   інші фінансові інвестиції 1035 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0
Гудвіл 1050 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0
Усього за розділом I 1095 1 273 3 557
   II. Оборотні активи      
Запаси 1100 7 517 6 579
Виробничі запаси 1101 3 287 3 220
Незавершене виробництво 1102 1 839 1 427
Готова продукція 1103 2 391 1 932
Товари 1104 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0
Векселі одержані 1120 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 4 304 1 738
Дебіторська заборгованість за розрахунками:      
   за виданими авансами 1130 2 424 1 882
   з бюджетом 1135 43 82
   у тому числі з податку на прибуток 1136 43 31
   з нарахованих доходів 1140 0 0
   із внутрішніх розрахунків 1145 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1 115 730
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 13 872 10 217
Готівка 1166 2 0
Рахунки в банках 1167 13 870 10 217
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0
у тому числі в:      
   резервах довгострокових зобов’язань 1181 0 0
   резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0
   резервах незароблених премій 1183 0 0
   інших страхових резервах 1184 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 2 445
Усього за розділом II 1195 29 275 23 678
   III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0
Баланс 1300 30 548 27 235
           
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду
1 2 3 4
   I. Власний капітал      
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 330
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0
Резервний капітал 1415 101 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 23 766 21 204
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0
Усього за розділом I 1495 24 197 21 635
   II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення      
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0
Страхові резерви 1530 0 0
у тому числі:      
   резерв довгострокових зобов’язань 1531 0 0
   резерв збитків або резерв належних виплат 1532 0 0
   резерв незароблених премій 1533 0 0
   інші страхові резерви 1534 0 0
Інвестиційні контракти 1535 0 0
Призовий фонд 1540 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0
   IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення      
Короткострокові кредити банків 1600 0 0
Векселі видані 1605 0 0
Поточна кредиторська заборгованість за:      
   довгостроковими зобов’язаннями 1610 0 0
   товари, роботи, послуги 1615 2 284 3 328
   розрахунками з бюджетом 1620 554 534
   у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0
   розрахунками зі страхування 1625 131 106
   розрахунками з оплати праці 1630 532 381
   одержаними авансами 1635 2 113 628
   розрахунками з учасниками 1640 94 94
   із внутрішніх розрахунків 1645 0 0
   страховою діяльністю 1650 0 0
Поточні забезпечення 1660 490 490
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 153 39
Усього за розділом IІІ 1695 6 351 5 600
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0
Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0
Баланс 1900 30 548 27 235

Примітки: Пояснення до "Балансу"

1. Стр. 1010-1012 - Основнi засоби

Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiю i зменшеною на суму зносу.

Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 6000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 1456 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року склав 93%.

Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об'єкта основних засобiв.

2. Стр. 1015 - Iнвестицiйна нерухомiсть

До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.

На початок року вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала - 15 тис.грн. на кiнець - 0 тис.грн.

3. Стр. 1101-1103 - Запаси

Запаси облiковуються за первiсною вартiстю.

Протягом звiтного перiоду уцiнка запасiв не проводилась.

Класифiкацiя i вартiсть виробничих запасiв на 31.12.2019р.:

сировина i матерiали 1327 тис.грн.;

покупнi i комплектуючi 1720 тис.грн.;

паливо 16 тис.грн.;

тара 6 тис.грн.;

запаснi частини 55 тис.грн.;

iншi матерiали 41 тис.грн.;

МШП 55 тис.грн.;

незавершене виробництво 1427 тис.грн.;

готова продукцiя 1932 тис.грн.;

Разом: 6579 тис.грн.

Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, якi виникають пiд час їхньої доставки i переробки.

4.Стр. 1125 - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги - 1738 тис.грн.

Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi.

Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019. становить:

Вiтчизнянi покупцi 1738тис. грн.

Iноземнi покупц i - 0 тис. грн.

ВСЬОГО 1738 тис. грн.

5. Стр. 1130-1155 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.

Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю.

Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2019р. складає 2694 тис. грн., у тому числi:

Розрахунки з пiдзвiтними особами - 8 тис. грн.;

Розрахунки за виданими авансами 1882 тис. грн.;

Розрахунки з iншими дебiторами 706 тис. грн.;

Розрахунки з бюджетом 82 тис.грн;

Розрахунки за соцiальним страхування 16 тис. грн.;

6. Стр. 1165-1167 - Грошовi кошти.

Грошовi кошти включають готiвковi грошi у касi, грошовi кошти та їх еквiваленти на розрахункових рахунках, та станом на 31.12.2019р. становили:

в нацiональнiй валютi 883 тис.грн.;

в iноземнiй валютi 9334 тис.грн.;

в т.ч. долари США 8764 тис.грн.;

євро 570 тис.грн.;

ВСЬОГО 10217 тис. грн.

7. Стр. 1400-1420 - Власний капiтал

Станом на 31.12.2019р. зареєстрований, випущений та сплачений акцiонерний капiтал складав 329785,8 грн., та подiлений на 1648929 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,20 грн. Неоплаченої частини статутного фонду немає.

Резервний капiтал створюється за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства, на 31.12.2019р. склав 101 тис. грн.

Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2019р складає 21204 тис. грн.

8. Стр. 1615-1640 - Поточнi зобов'язання на 31.12.2019р. складають 5071 тис. грн., у тому числi:

товари, роботи, послуги 3328 тис.грн;

розрахунки з оплати працi 381 тис. грн.

страхування 106 тис.грн.;

розрахунки з учасниками 94 тис.грн

за одержаними авансами 628 тис.грн

розрахунки з бюджетом:

оренда землi 225 тис.грн.

нерухоме майно 13 тис. грн.

податок на додану вартiсть 155 тис.грн.;

податок з доходiв фiзичних осiб 141 тис.грн.;

iншi обов'язковi платежi та податки 0 тис.грн.

9. Стр. 1660 - поточнi забезпечення 490 тис.грн;

Стр. 1690 - iншi поточнi зобов'язання на кiнець року:

розрахунки з iншими кредиторами 39 тис.грн.

Керівник                                            Сидоренко Марк Володимирович

Головний бухгалтер                         Ануфрiєва Вiра Петрiвна


  КОДИ
  Дата 31.12.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
       

Звіт про фінансові результати

(Звіт про сукупний дохід)

за 2019 рік

Форма №2

І. Фінансові результати

  Код за ДКУД 1801003
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 25 894 28 782
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 ( 0 ) ( 0 )
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( 23 113 ) ( 22 334 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )

Валовий:

   прибуток

2090 2 781 6 448
   збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5 833 5 694
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Дохід від використання коштів, вивільнених від оподаткування 2123 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( 7 441 ) ( 6 925 )
Витрати на збут 2150 ( 1 553 ) ( 1 814 )
Інші операційні витрати 2180 ( 2 884 ) ( 3 715 )
Витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 0 0
Витрати від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 0 0

Фінансовий результат від операційної діяльності:

   прибуток

2190 0 0
   збиток 2195 ( 3 264 ) ( 312 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 319 546
Інші доходи 2240 558 79
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( 19 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( 12 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0

Фінансовий результат до оподаткування:

   прибуток

2290 0 313
   збиток 2295 ( 2 387 ) ( 0 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -3 -69
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0

Чистий фінансовий результат:

   прибуток

2350 0 244
   збиток 2355 ( 2 390 ) ( 0 )
           

II. Сукупний дохід

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 ( 0 ) ( 0 )
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 -2 390 244

III. Елементи операційних витрат

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 12 088 12 851
Витрати на оплату праці 2505 11 625 11 082
Відрахування на соціальні заходи 2510 2 711 2 605
Амортизація 2515 352 248
Інші операційні витрати 2520 12 202 9 054
Разом 2550 38 978 35 840

ІV. Розрахунок показників прибутковості акцій

Назва статті Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1 648 929 1 648 929
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1 648 929 1 648 929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 -1,449430 0,147970
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 -1,449430 0,147970
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0,00 0,00

Примітки: 1. Стр. 2000 - Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).

Доходи та витрати у Звiтi про фiнансовi результати пiдприємства визначенi згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi.

Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у перiод вiдвантаження її покупцям. Витрати визнаються у перiодi, коли вони фактично вiдбуваються, i вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.

Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2019рiк склав 25894 тис.грн.

Розшифровка окремих статей Звiту про фiнансовi результати пiдприємства:

2. Стр. 2120 - iншi операцiйнi доходи:

а) дохiд вiд операцiйної оренди активiв 2566 тис.грн.;

г) позитивне значення курсових рiзниць 673 тис.грн.;

б) дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 2409 тис.грн.;

е) штрафи отриманi 39 тис.грн.;

є) iншi операцiйнi доходи 146 тис.грн.

Стр. 2220 - отриманi вiдсотки 319 тис.грн.;

Стр. 2240 - iншi доходи: дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 558 тис.грн.

Керівник                                            Сидоренко Марк Володимирович

Головний бухгалтер                         Ануфрiєва Вiра Петрiвна


  КОДИ
  Дата 31.12.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
       

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)

За 2019 рік

Форма №3

  Код за ДКУД 1801004

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4

I. Рух коштів у результаті операційної діяльності

Надходження від:

     
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 23 810 13 207
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 183 168
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 13 185 17 887
Надходження від повернення авансів 3020 99 52
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 41 31
Надходження від операційної оренди 3040 2 418 1 943
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 0
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 49 51
Витрачання на оплату:      
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 877 ) ( 5 738 )
Праці 3105 ( 9 444 ) ( 9 038 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 736 ) ( 2 622 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( 6 758 ) ( 5 962 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( 1 680 ) ( 1 011 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 5 078 ) ( 4 951 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 13 730 ) ( 13 319 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 53 ) ( 397 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( 861 ) ( 563 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 326 -4 300

II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності

Надходження від реалізації:

     
   фінансових інвестицій 3200 0 0
   необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:      
   відсотків 3215 319 660
   дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 3 30
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:      
   фінансових інвестицій 3255 ( 0 ) ( 0 )
   необоротних активів 3260 ( 2 651 ) ( 1 195 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( 0 ) ( 109 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -2 329 -614

III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності

Надходження від:

     
Власного капіталу 3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:      
Викуп власних акцій 3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 ( 0 ) ( 0 )
Сплату дивідендів 3355 ( 0 ) ( 2 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 -2
Чистий рух коштів за звітний період 3400 -2 003 -4 916
Залишок коштів на початок року 3405 13 872 19 243
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -1 652 -455
Залишок коштів на кінець року 3415 10 217 13 872
           

Примітки: Пояснення до <Звiту про рух грошових коштiв>

1. У 2019 роцi чистий рух коштiв складає:

- вiд операцiйної дiяльностi: 326 тис. грн.;

- вiд iнвестицiйної дiяльност: -2329 тис. грн.

- вiд фiнансової дiяльностi: 0 тис. грн.;

2. Iншi надходження та платежi вiд iнвестицiйної дiяльностi.

а) придбання необоротних активiв: 2651 тис.грн.

3. Iншi надходження та платежi вiд фiнансової дiяльностi.

а) сплаченi дивiденди 0 тис.грн.

Керівник                                            Сидоренко Марк Володимирович

Головний бухгалтер                         Ануфрiєва Вiра Петрiвна


  КОДИ
  Дата 28.12.2019
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
       

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)

За 2019 рік

Форма №3-н

  Код за ДКУД 1801006

Стаття

Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
    надход- ження видаток надход- ження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності          
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0

Коригування на:

   амортизацію необоротних активів

3505 0 Х 0 Х
   збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
   збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
   збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших не грошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 Х 0 Х 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов'язань 3567 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X 0 X 0
Сплачені відсотки 3585 X 0 X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності          

Надходження від реалізації:

   фінансових інвестицій

3200 0 X 0 X
   необоротних активів 3205 0 Х 0 Х

Надходження від отриманих:

   відсотків

3215 0 Х 0 Х
   дивідендів 3220 0 Х 0 Х
Надходження від деривативів 3225 0 Х 0 Х
Надходження від погашення позик 3230 0 Х 0 Х
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 Х 0 Х
Інші надходження 3250 0 Х 0 Х

Витрачання на придбання: фінансових

   інвестицій

3255 X 0 X 0
   необоротних активів 3260 X 0 X 0
Виплати за деривативами 3270 X 0 X 0
Витрачання на надання позик 3275 X 0 X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X 0 X 0
Інші платежі 3290 X 0 X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності          

Надходження від:

   Власного капіталу

3300 0 Х 0 Х
   Отримання позик 3305 0 Х 0 Х
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 Х 0 Х
Інші надходження 3340 0 Х 0 Х

Витрачання на:

   Викуп власних акцій

3345 Х 0 X 0
   Погашення позик 3350 Х 0 X 0
   Сплату дивідендів 3355 Х 0 X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 Х 0 X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 Х 0 X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 Х 0 X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 Х 0 X 0
Інші платежі 3390 Х 0 X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 Х 0 Х
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
               

Примітки: Складено звiт за прямим методом.

Керівник                                            Сидоренко Марк Володимирович

Головний бухгалтер                         Ануфрiєва Вiра Петрiвна

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/