X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Проста, бездокументарна, iменна 1 648 929 0,20 Акцiонери Товариства мають право: - на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане: - надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї. Допуск до торгiв на фондовий бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювався. В звiтному роцi статутний капiтал Товариства не збiльшувався i не зменшувався. Емiтент випустив простi iменнi акц
Примітки:
 


 


XI. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій емітента

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного папера Форма існування та форма випуску Номінальна вартість (грн) Кількість акцій (шт.) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.06.2010 94/08/1/10 Запорiзьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000072292 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0,2 1 648 929 329 786 100
Опис Акцiї Товариства не мають публiчної пропозицiї та/або допуску до торiв на фондовiй бiржi, не торгуються на зовнiшнiх ринках. Акцiї Товариства не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх ринках. Перехiд права власностi на акцiї на внутрiшньому ринку вiдбувається згiдно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу прававласностi на акцiї приватних акцiонерних товариств. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. У звiтномуперiодi додаткової емiсiї не здiйснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розмiщення цiнних паперiв не здiйснювалося. Дострокового погашення не було


8. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у статутному капіталі емітента

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість цінних паперів (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за типами акцій
прості іменні привілейовані іменні
1 2 3 4 5
Сидоренко   Володимир Олексiйович 43 920 2,66 43 920 0
Мiзьов Володимир Олександрович 10 035 0,61 10 035 0
Сидоренко Марк Володимирович 2 315 0,14 2 315 0
Усього 56 270 3,41 56 270 0


XIII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн) Орендовані основні засоби (тис. грн) Основні засоби, усього (тис. грн)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1 240 2 622 0 0 1 240 2 622
будівлі та споруди 211 201 0 0 211 201
машини та обладнання 270 1 758 0 0 270 1 758
транспортні засоби 745 643 0 0 745 643
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інші 14 20 0 0 14 20
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки 0 0 0 0 0 0
інвестиційна нерухомість 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1 240 2 622 0 0 1 240 2 622
Опис Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiю i зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 6000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 1456 тис.грн. Коефiцiєнт зносу на кiнець року склав 93%. Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об'єкта основних засобiв. Групи основних засобiв Термiн користування (рокiв) Будiвлi вiд 5р. до 130р. Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р. Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р. Iнструменти та прилади вiiд 5р. до 10р. Iншi вiд 5р. до 12 р. Обмеження в використаннi основних засобiв немає. Змiна балансової вартостi основних засобiв в бiк зменшення на кiнець року зумовлена нарахуванням зносу на протязi 2019 року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника За звітний період За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн) 21 635 24 197
Статутний капітал (тис.грн) 330 330
Скоригований статутний капітал (тис.грн) 330 330
Опис

Розмiр власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2019 р. складає 21635 тис. грн.

Вартiсть чистiх активiв розрахована шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (27235 тис.грн) i суми поточних зобов'язань (5600 тис.грн.).

Висновок Чистi активи Емiтента бiльшi за суму статутного капiталу на 21305 (21635 - 330) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.
       

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов’язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
0   0 0  
Зобов’язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
0   0 0  
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом): X 0 X X
0   0 0  
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
0   0 X  
Податкові зобов'язання X 534 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання та забезпечення X 5 066 X X
Усього зобов'язань та забезпечень X 5 600 X X
Опис Iншi зобов'язання емiтента є поточними, до їх складу входять:кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 3328 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 628 тис.грн.; з оплати працi 381 тис.грн.; зi страхування 106 тис.грн.; з учасниками 94 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання 39 тис.грн.; поточнi забезпечення 490 тис.грн

6. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 30370711
Місцезнаходження 04107, Україна, Київська обл., Шевченкiвський р-н, Київ, Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 000270
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015
Міжміський код та телефон (044) 363 04 03
Факс (044)363 04 02
Вид діяльності Фiнансовi послуги на ринку цiнних парперiв
Опис З вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України укладено договiр на надання послуг з обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "ЗЕАЗ" №Е-787 вiд 19 серпня 2010 року, також була зареєстрована заява про приєднання до Умов Договору за №ОВ-5663 вiд 22.09.2014.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 00032129
Місцезнаходження 01001, Україна, Київська обл., Печерський р-н, Київ, Госпiтальна, 12-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№286660
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 363 01 33
Факс (044)247 85 68
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис З вiдкритим акцiонерним товарством "Державний ощадний банк України" укладено договiр №587-Е вiд 16 липня 2010 року про вiдкриття емiтенту рахункiв у цiнних паперах.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Ідентифікаційний код юридичної особи 23877071
Місцезнаходження 69091, Україна, Запорізька обл., Вознесенiвський р-н, Запорiжжя, Немировича-Данченко, 60/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1372
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (061) 212 05 81
Факс (061)212 00 97
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис З приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" укладено договiр вiд 08.11.2019 №161/2019
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/