Титульний аркуш

 
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
Е-5/42
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)

                Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами) (далі - Положення).

генеральний директоро       Сидоренко Марк Володимирович
(посада) (підпис) (прізвище та ініціали керівника)
           

Річна інформація емітента цінних паперів (річний звіт)

за 2019 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"

2. Організаційно-правова форма: Приватне акціонерне товариство

3. Ідентифікаційний код юридичної особи: 14281020

4. Місцезнаходження: 69032, Україна, Запорізька обл., Вознесенiвський р-н, Запорiжжя, Пiвденне шосе 9

5. Міжміський код, телефон та факс: 061 717 01 16, 061 212 55 81

6. Адреса електронної пошти: zeaz.priem@gmail.com

7. Дата та рішення наглядової ради емітента, яким затверджено річну інформацію, або дата та рішення загальних зборів акціонерів, яким затверджено річну інформацію емітента (за наявності): Рішення наглядової ради емітента від 14.04.2020, Протокол №9

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку:

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zeaz.com.ua 23.04.2020
  (адреса сторінки) (дата)


Зміст

         Відмітьте (Х), якщо відповідна інформація міститься у річній інформації

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності  
3. Відомості про участь емітента в інших юридичних особах  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента  
7. Судові справи емітента  
8. Штрафні санкції емітента  
9. Опис бізнесу X
10. Інформація про органи управління емітента, його посадових осіб, засновників та/або учасників емітента та відсоток їх акцій (часток, паїв) X
1) інформація про органи управління X
2) інформація про посадових осіб емітента X
- інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
- інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
- інформація про будь-які винагороди або компенсації, які виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення  
3) інформація про засновників та/або учасників емітента, відсоток акцій (часток, паїв)  
11. Звіт керівництва (звіт про управління) X
1) вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента X
2) інформація про розвиток емітента X
3) інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента X
- завдання та політика емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політика щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування X
- інформація про схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків X
4) звіт про корпоративне управління X
- власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент X
- кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати X
- інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги X
- інформація про проведені загальні збори акціонерів (учасників) X
- інформація про наглядову раду X
- інформація про виконавчий орган X
- опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітент X
- перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента X
- інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента X
- порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента X
- повноваження посадових осіб емітента X
12. Інформація про власників пакетів 5 і більше відсотків акцій із зазначенням відсотка, кількості, типу та/або класу належних їм акцій X
13. Інформація про зміну акціонерів, яким належать голосуючі акції, розмір пакета яких стає більшим, меншим або рівним пороговому значенню пакета акцій  
14. Інформація про зміну осіб, яким належить право голосу за акціями, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
15. Інформація про зміну осіб, які є власниками фінансових інструментів, пов'язаних з голосуючими акціями акціонерного товариства, сумарна кількість прав за якими стає більшою, меншою або рівною пороговому значенню пакета акцій  
16. Інформація про структуру капіталу, в тому числі із зазначенням типів та класів акцій, а також прав та обов'язків акціонерів (учасників) X
17. Інформація про цінні папери емітента (вид, форма випуску, тип, кількість), наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру X
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери емітента  
5) інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
6) інформація про придбання власних акцій емітентом протягом звітного періоду  
18. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
19. Інформація про наявність у власності працівників емітента цінних паперів (крім акцій) такого емітента  
20. Інформація про наявність у власності працівників емітента акцій у розмірі понад 0,1 відсотка розміру статутного капіталу X
21. Інформація про будь-які обмеження щодо обігу цінних паперів емітента, в тому числі необхідність отримання від емітента або інших власників цінних паперів згоди на відчуження таких цінних паперів  
22. Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі  
23. Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами  
24. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента X
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про осіб, послугами яких користується емітент X
25. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
26. Інформація про вчинення значних правочинів  
27. Інформація про вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
28. Інформація про осіб, заінтересованих у вчиненні товариством правочинів із заінтересованістю, та обставини, існування яких створює заінтересованість  
29. Річна фінансова звітність X
30. Аудиторський звіт незалежного аудитора, наданий за результатами аудиту фінансової звітності емітента аудитором (аудиторською фірмою) X
31. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)  
32. Твердження щодо річної інформації X
33. Інформація про акціонерні або корпоративні договори, укладені акціонерами (учасниками) такого емітента, яка наявна в емітента  
34. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом  
35. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
36. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
37. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття  
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року  
38. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
39. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
40. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
41. Основні відомості про ФОН  
42. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
43. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
44. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
45. Правила ФОН  

46. Примітки:

46. Примiтки:

Згiдно <Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв> Приватне акцiонерне товариство, щодо iнших ЦП не здiйснило ПП, не зобов'язано розкривати: рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою), iнформацiю про одержанi лiцензiї(дозволи) на окремi види дiяльностi, iнформацiю про прийняття рiшення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв, iнформацiю про вчинення значних правочинiв, iнформацiю про вчинення правочинiв, щодо вчинення яких є заiнтересованiсть. Iнформацiя про виплату дивiдендiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди у звiтному роцi не нараховувалися та не виплачувалися.

1.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств, оскiльки в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про штрафнi санкцiї вiдсутня, оскiльки в звiтному перiодi штрафнi санкцiї до емiтента не застосовувались.   Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (п.п.19 п.2 гл. 4 роздiл III Положення 2826). Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (п.п.19 п.2 гл. 4 роздiл III Положення 2826). Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про засновникiв емiтента не надається, оскiльки засновник емiтента (Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя) не є акцiонером на кiнець звiтного перiоду (п.п.5 п.2 гл.4 роздiлу III Положення 2826), а фiзичних осiб-засновникiв у емiтента не було. 2.Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передання об'єкта (частини об'єкта) житлового будiвництва. Звiт про рух грошових коштiв за непрямим методом не надається, оскiльки звiт складено за прямим методом.


ІІІ. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

            Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

            362

3. Дата проведення державної реєстрації

            06.12.1994

4. Територія (область)

            Запорізька обл.

5. Статутний капітал (грн)

            329786

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі

            0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

            0

8. Середня кількість працівників (осіб)

            136

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

            27.12 - Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури

            28.94 - Виробництво машин i устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв

            46.69 - Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням

10. Банки, що обслуговують емітента

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

            АТ "Укрексiмбанк"

2) МФО банку

            322313

3) Поточний рахунок

            UA25 322313 00000 26006000004610

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

            АТ "Укрексiмбанк"

5) МФО банку

            322313

6) Поточний рахунок

            UA25 322313 00000 26006000004610

XI. Опис бізнесу

Зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

Змiн в органiзацiйнiй структурi Емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось;

Cередньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) дорiвнює 136, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) дорiвнює 3, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0.

Фонд оплати працi за 2019 рiк склав 11313тис.грн. Фонд оплати працi зменшився на 1,6% вiдповiдно до попереднього перiоду за рахунок скорочення кiлькостi працюючих.

У звiтному перiодi кадрова робота з персоналом була спрямована на виявлення, розвиток та рацiональне використання кадрового потенцiалу. Головна мета кадрової полiтики полягає в збереженнi та додатковому залученнi висококвалiфiкованих спецiалiстiв. Основнi напрямки та змiст роботи з персоналом у звiтному роцi реалiзовувався через вирiшення таких завдань: надання працiвникам реальних можливостей професiйного розвитку, створення умов для кар'єрного росту, забезпечення сприятливих i безпечних умов працi, забезпечення соцiального захисту працiвникiв.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

Cпільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітного періоду, умови та результати цих пропозицій

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Органiзацiя бухгалтерського облiку та облiкової полiтики на пiдприємствi у 2019 роцi здiйснювалась вiдповiдно до наказу <Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику ПрАТ <ЗЕАЗ> на 2019 рiк> №93 вiд 22.12.2017 року, вiдповiдно до якого:

1.         Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi встановлена наступна форма органiзацiї бухгалтерського облiку :

-           бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер;

-           головний бухгалтер пiдприємства може мати заступника, що визначається штатним розписом пiдприємства, яке затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства;

-           кiлькiсний i якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом (на пiдставi письмових рекомендацiй головного бухгалтера).

2.         Головний бухгалтер пiдприємства:

а)         забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, складання i представлення у встановленi термiни фiнансової звiтностi;

б)         органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй, що здiйснюються на пiдприємствi;

в)         бере участь в оформленнi документiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжок i псуваннi цiнностей пiдприємства;

г)         розробляє i забезпечує дотримання єдиних органiзацiйних i методичних основ ведення бухгалтерського облiку усiма структурними пiдроздiлами пiдприємства.

3.         На пiдприємствi, згiдно статуту, генеральний директор має дозвiл на проведення господарських операцiй; iншi посадовi особи мають дозвiл на проведення господарських операцiй згiдно виданих пiдприємством доручень. Посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству i статуту пiдприємства, згiдно з посадовими iнструкцiями.

4.         Затвердженi правила i графiк документообiгу, форми i порядок складання первинних документiв.

5.         З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i звiтностi робиться iнвентаризацiя майна i фiнансових зобов'язань, вiдповiдно до статтi 10 Закону України <Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi> та iншими нормативними документами.

6.         Затверджений розроблений на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй робочий План рахункiв з використанням рахункiв першого, другого, третього i четвертого порядку.

6.1.      З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї дозволено головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв.

6.2.      Бухгалтерський клас рахункiв 8 <Витрат по елементах> не застосовується.

6.3.      Для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємство використовує рахунки класу 9 <Витрати виробництва>.

6.4.      При облiку авансiв виданих i отриманих використовуються спецiальнi рахунки облiку авансiв.

6.5.      Данi регiстрiв облiку майна пiдприємства, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок у виглядi залишкiв i оборотiв в розрiзi синтетичних рахункiв вiдображаються в Головнiй книзi пiдприємства, яка є основою для складання фiнансової, статистичної i податкової звiтностi.

6.6.      Тривалiсть операцiйного циклу з метою класифiкацiї активiв, вважати рiвною 12 календарним мiсяцям.

7.         Аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей органiзований наступним

чином:

а)         у бухгалтерiї - в кiлькiсно-сумарному вимiрi;

б)         на складах - в кiлькiсному вимiрi;

в)         у цехах - в кiлькiсному вимiрi.

8.         Iнформацiя, що мiститься в прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного облiку.

9.         Використовується наступна методика бухгалтерського облiку :

9.1.      Межа iстотностi встановлена у розмiрi 1 000 грн.;

9.2.      Для визнання активiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв i нематерiальних активiв, визначення строку їх корисного використання створено постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi:

голова комiсiї - технiчний директор;

член комiсiї - головний технолог;

член комiсiї - начальник РЕС.

9.3.      Облiк основних засобiв :

-           до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i первинна вартiсть яких бiльше 2 000,00 грн.;

-           класифiкацiя i оцiнка основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв i незавершених капiтальних iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до пунктiв 5-15 П(С)БО №7 <Основнi засоби>;

-           визначення термiну корисного використання основних засобiв покладена на комiсiю, яка складає i оформлює акти прийому-передачi (введення в експлуатацiю) ОС форми №ОЗ-1;

-           нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснюється прямолiнiйним методом;

-           лiквiдацiйна вартiсть кожного об'єкту основних фондiв не розраховується i з метою амортизацiї прийнята рiвною 0 грн.;

-           вибуття актом лiквiдацiї типової форми №ОЗ-3 та №ОЗ-4, пiдписаними постiйно дiючою лiквiдацiйною комiсiєю.

9.4.      Облiк нематерiальних активiв :

-           класифiкацiя i оцiнка нематерiальних активiв робиться у вiдповiдностi П(С)БО №8 <Нематерiальнi активи>;

-           термiн використання нематерiальних активiв визначається виходячи з:

а)         термiну використання подiбних нематерiальних активiв;

б)         передбачуваного морального зносу, правових або iнших подiбних обмежень вiдносно термiнiв використання i iнших чинникiв;

-           амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом.

9.5.      Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) :

-           малоцiнними необоротними матерiальними активами вважаються матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 2 000,00 грн.;

-           амортизацiя по МНМА здiйснюється у розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi їх використання.

9.6.      Облiк запасiв :

-           визнання i первинна оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 9 <Запаси>;

-           оцiнка готової продукцiї i незавершеного виробництва здiйснюється за фактичною собiвартiстю;

-           облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв;

-           оцiнка запасiв при вiдпустцi у виробництво i вибуттi зi складу здiйснюється за методом ФIФО; при вiдпустцi у виробництво - за методом ФIФО;

-           витрати, пов'язанi iз заготiвлею запасiв: навантажувально-розвантажувальними роботами, транспортуванням, вiдносяться до транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ). Для облiку таких витрат використовується рахунок 91 <Загальновиробничi витрати>;

-           матерiальнi активи, що використовується не бiльше одного року, вважаються малоцiнними i швидкозношувальними предметами (МШП). До МШП на пiдприємствi вiдносяться (але не виключно):

-           iнструмент;

-           господарський iнвентар;

-           спецiальне оснащення;

-           спецiальний одяг, спецiальне взуття, незалежно вiд їх вартостi i термiну служби;

-           нарахування зносу по МШП здiйснюється у розмiрi 100% вiд балансової вартостi таких предметiв при передачi їх в експлуатацiю;

-           для забезпечення списання спецодягу, iнструменту, iнвентарю та iнших малоцiнних i швидкозношуваних предметiв створено постiйно дiючу комiсiю зi списання МШП в складi:

-           голова комiсiї - начальник департаменту закупiвель;

-           член комiсiї - начальник служби охорони працi;

-           член комiсiї - бухгалтер.

-           оцiнка товарно-матерiальних цiнностей, що утворилися при лiквiдацiї необоротних активiв здiйснюється за вартiстю лому i вiдходiв; виявлених при iнвентаризацiї - за цiною їх можливої реалiзацiї.

9.7.      На пiдприємствi створенi наступнi резерви i забезпечення :

-           для визначення чистої реалiзацiйної вартостi поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається за пiдсумками звiтного року, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв за результатами iнвентаризацiї фiнансових розрахункiв (метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi). Списання безнадiйної заборгованостi проводиться за рахунок резерву сумнiвних боргiв;

-           забезпечення оплати вiдпусток працiвникам пiдприємства. Сума забезпечення визначається один раз на рiк, як видобуток середньоденної заробiтної плати спiвробiтника пiдприємства, розрахованої за попереднiй календарний рiк, i кiлькостi днiв вiдпустки. На суму нарахованого резерву нараховується єдиний соцiальний внесок (22%). Станом на 31 грудня поточного року здiйснюється iнвентаризацiя резерву вiдпусток, виконуються коригуючи проводки зi збiльшення (зменшення) нарахованого резерву. Результат таких коригувань вiдображається у складi витрат.

9.8.      Визнання i класифiкацiя доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №15 <Доходи>.

9.9.      Облiк витрат на пiдприємствi ведеться в наступному порядку:

-           визнання i класифiкацiя витрат робиться вiдповiдно до П(С)БО №16 <Витрати>;

-           собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат;

-           розподiл загальновиробничих витрат виконується пропорцiйно заробiтнiй платi основних робiтникiв;

-           нерозподiленi виробничi i загальновиробничi витрати щомiсячно вiдносяться в собiвартiсть реалiзованої продукцiї;

-           до витрат майбутнiх перiодiв суми по пiдписцi перiодичних видань, витрати по страхуванню активiв i ризикiв i усi iншi витрати, що стосуються наступного звiтного перiоду;

-           витрати пiдприємства, пов'язанi з наданням послуг з надання в оперативну оренду основних засобiв, вважаються iншими витратами. При визначеннi фiнансового результату за мiсяць такi витрати вiдносяться на рахунок 943 <Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв>.

10.       При складаннi рiчної звiтностi використовується прямий метод i форма <Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)>.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньо реалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік

Товариство спецiалiзується на випуску силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв для пiдприємств горнометалургiйного комплексу, видобувної, химiчної промисловостi, агропереробних пiдприємств, комунального господарства, мiського електротранспорту, нафтогазпрому. Обсяги виробництва у грошовому виразi - 27466тис.грн.; сума виручки - 25894тис.грн.; загальна сума експорту - 4520,74тис. грн., що складає 17,46% в загальному обсязi продажiв; Впровадження у виробництво сучасного обладнання, впровадження технологiї порiзки трансформаторної сталi, розробка технологiї виготовленя трансформаторiв малої i середньої потужностi.

Збут продукцiї, що виробляється, вiд сезонних змiн не залежить.

Основнi ринки збуту Україна, Росiя, Молдова, Казахстан, В'єтнам. Основнi клiєнти Метiнвест, АТ <Укртрансгаз>, ПАТ <ПiвдГЗК>, АТ <Київводоканал>, АТ<Черкасигаз> .

Основнi ризики: неплатежi з боку замовника, пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi, коливання курсу гривнi, полiтична та економiчна нестабiльнiстьї в державi i пов'язаний з цим нестабiльний попит на продукцiю всерединi країни. Також до ризикiв можна вiднести можливу експансiю зарубiжних виробникiв, зокрема китайських з демпiнговими цiнами на подiбну продукцiю, але з невизначеним рiвнем якостi i неясними гарантiйними зобов'язаннями.

Чинники мiнiмiзацiї ризикiв:

- уникнення поставок продукцiї без попередньої оплати;

- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки росту цiн;

- пiдписання довгострокових угод з основними постачальниками;

- проведення закупiвель матерiалiв та комплектуючих на тендернiй основi .

При продажах продукцiї використовуються прямi продажi кiнцевим замовникам та продажi через контракторiв.

В попереднi роки 70% продукцiї Товариства постачалось на пiдприємства металургiйної промисловостi. Це ГЗК та металургiйнi заводи Криворiзького, Донецького та Запорiзького регiонiв. Багато програм по впровадженню нашої продукцiї замороженi через вiдсутнiсть фiнансування. А з початком бойових дiй у зонi ООС, втрачена значна частина ринку збуту. В цих умовах Товариством намiченi наступнi заходи щодо захисту своєї дiяльностi: -уникнення ризику; - усунення джерела ризику;

- змiнення ймовiрностi настання ризику або його наслiдкiв; - роздiлення ризику; - запобiгання збиткам; - зменшення розмiру збиткiв; - страхування, а також заходи для розширення ринкiв збуту:

1. Вихiд на зовнiшнi ринки через посольства та торгпредства країн ЄС.

2. Активна праця з усiма проектними iнститутами країн ближнього зарубiжжя.

3. Участь в усiх тендерних закупiвлях електротехнiчного обладнання на Українi.

4. Бiльш активне освоєння ринку житлово-комунального господарства.

Продукцiя Товариства постiйно оновлюється, модернiзуються вже iснуючi серiї. Через брак коштiв, Товариство не має змоги довести iснуючу технологiю до бажаного рiвня.

Основний напрямок розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, це енергозбереження. Основнi напрямки розвитку у 2020 роцi: 1.Доробка серiї синхронних двигунiв в частинi розмiщення погоджувального трансформатора всерединi шафи. 2.Розробка збудникiв синхронних двигунiв з автоматичним включенням резерву. 3.Випробування джерел бортового живлення для електротранспорту. 4.Випробування системи дiагностики для електротранспорту. 5.Розширення номенклатури випускаємих перетворювачiв частоти. 6. Роботи по зниженню собiвартостi виробiв, що випускаються.

Технологiчна пiдготовка виробництва включає наступнi роботи: 1.Впровадження технологiї гнуття 5-ступiнчатого пролфiлю на пресi з ЧПУ. 2. Впровадження технологiї рiзання зварного трансформаторного залiза в рулонах на автоматичних установках продольного та поперечного розкроїв. 3.Оснащення трудомiстких операцiй виготовлення трансформаторiв. Сумарнi витрати за цими напрямками орiєнтовно складуть приблизно 4 млн. грн. з ПДВ.

Джерела сировини: У своїй дiяльностi товариство використовує як українськi матерiали, так i iмпортнi. Основною сировиною, яку використовує у своїй дiяльностi пiдприємство є металопрокат, лако-фарбувальнi i кабельно-дротянi матерiали. Основними їх постачальниками є ПАТ <Запорiжсталь>, ТОВ <Технопровiд> Запорiжжя, ТОВ <ТОП ЛТД> Запорiжжя, ТОВ <Алюпро Груп> Винниця, ТОВ <Мiкро Паудер> Запорiжжя. Сировина доступна, однак цiни на неї постiйно зростають.

Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй Товариство здiйснює дiяльнiсть: Швидкий iнновацiйний розвиток, що вимагає вкладення значних iнвестицiй у розробку i впровадження нових технологiй, переозброєння виробництва, оптимiзацiю бiзнес-процесiв та енергозбереження.

Конкуренцiя в галузi дуже велика. Нашi конкуренти - це i широко вiдомi фiрми - "HITACHI", "MITSUBICHI", "DANFOSS", "SIEMENS", "ABB", "ТРIОЛ", Саранський завод "Електровипрямляч", "Перетворювач" i тi, що з'явились нещодавно - "Етал", "Сiмеол", "Плутон" та iн.

Перспективнi плани розвитку Товариства: Перспективи подальшого розвитку в напрямку виходу на зовнiшнi ринки i розширення номенклатури продукцiї та освоєння нових напрямкiв для всiх галузей господарства. До теперiшнього часу ПрАТ <ЗЕАЗ> займає певне становище на ринку збуту електротехнiчної продукцiї. Перевагою для Товариства є те, що Товариство має в структурi пiдроздiл, який займається розробками виробiв (ВГК) i має можливiсть задовольнити вимоги замовника в повному обсязi та своєчасно виконати постачання в будь-якiй кiлькостi.

Рiвень впровадження нових технологiй: Застосування i iнтеграцiя IТ-технологiй, розширення виробництва; пошук i утримання висококвалiфiкованих кадрiв.

Кiлькiсть постачальникiв матерiалiв та комплектуючих, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання - 5.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складали: 2015р.- 17 тис.грн; 2016р. - 1089 тис грн.; 2017р. - 115 тис.грн.; 2018р. - 160 тис. грн., 2019р.- 1739 тис.грн.;

Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складало (за первiсною вартiстю):   2015р.- 542 тис.грн.; 2016р. - 36 тис.грн.; 2017р. - 146 тис. грн.; 2018р. - 125 тис. грн., 2019р.- 298 тис.грн.;

Емiтент планує ввести в експлуатацiю оптоволоконний лазерний верстат.

Основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, у тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Емiтент орендує земельну дiлянку заг. площею 8,1592га, що розташована за адресою: м.Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе 9. Будь-яких значних правочинiв щодо об'єктiв оренди у звiтному перiодi не було.Основнi засоби Емiтента знаходяться за мiсцем його знаходження.

Балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2019р.:  

Вартiсть         тис. грн

Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24 582, Машини та обладнання 11764, Транспортнi засоби 1589, Iншi основнi засоби 768

Всього: 38690

Знос тис. грн.

Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24 368, Машини та обладнання 10006, Транспортнi засоби 946, Iншi основнi засоби 748

Всього: 36068

Залишкова вартiсть тис. грн.

Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 201, Машини та обладнання 1758, Транспортнi засоби 643, Iншi основнi засоби 20

Всього: 2622

Коефiцiєнт зносу %

Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 99, Машини та обладнання 85, Транспортнi засоби 59, Iншi основнi засоби 97

Всього: 93

Рух основних засобiв за 2019рiк

Вартiсть на   31.12.2018 тис. грн., Будiвлi та споруди , передавальнi пристрої 24569, Машини та обладнання 10344, Транспортнi засоби 1589, Iншi основнi засоби 732

Всього тис. грн.: 37234

Придбанi тис. грн.: Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 0, Машини та обладнання 1693, Транспортнi засоби 0, Iншi основнi засоби 46

Всього тис. грн.: 1739

Вибування тис. грн.: Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 0, Машини та обладнання 288, Транспортнi засоби 0, Iншi основнi засоби 10

Всього тис. грн.: 298

Вартiсть на 31.12.2019 тис. грн. Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24569, Машини та обладнання 11764, Транспортнi засоби 1589, Iншi основнi засоби 768

Всього тис. грн.: 38690

Коеф оновл.% Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 0, Машини та обладнання 13,73, Транспортнi засоби 0, Iншi основнi засоби 4,9

Знос основних засобiв за 2019 рiк:

Знос на 31.12.2018 тис. грн.: Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24358, Машини та обладнання 10079, Транспортнi засоби 844, Iншi основнi засоби 713

Всього тис. грн.: 35994

Знос за 2019 тис. грн. Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 10, Машини та обладнання 205, Транспортнi засоби 102, Iншi основнi засоби 35

Всього тис. грн.: 352

Знос на 31.12.2019 тис. грн.: Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24368, Машини та обладнання 10006, Транспортнi засоби 946, Iншi основнi засоби 748

Всього тис. грн. 36068  

Основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму полiпшення i зменшенiй на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, строк корисної дiї яких перевищує рiк та вартiстю бiльше 6000 грн.

Обмеження в використаннi основних засобiв немає.

Емiтент у власнiй екологiчнiй полiтицi має на метi постiйне покращення енергоефективностi та уникнення будь-якої шкоди для природи. Стратегiчним завданням ПрАТ <ЗЕАЗ> є впровадження сучасних технологiй i найкращих практик для мiнiмiзацiї впливу виробництва на довкiлля й оптимiзацiї використання небезпечних речовин i матерiалiв. В галузi екологiї Емiтентом визначенi такi довгостроковi цiлi:

- захист довкiлля, включно iз запобiганням забруднення, рацiональним використанням ресурсiв, зниження впливу на змiну клiмату, захистом бiологiчного рiзноманiття та екосистем;

- виконання обов'язкових законодавчих вимог;

- забезпечення екологiчної безпеки заводу;

- економне i рацiональне використання водних ресурсiв;

- здiйснювати органiзацiйнi i технологiчнi заходи для максимальної утилiзацiї вiдходiв а також забезпечувати утилiзацiю вiдходiв за технологiями, що вiдповiдають вимогам екологiчної безпеки.

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Нестабiльна полiтична обстановка, недосконала податкова полiтика, частi змiни законодавства, недоброякiсна конкуренцiя з боку iнофiрм та "гаражних" вiтчизняних пiдприємств, орендна плата за користування землею в 3 рази вище податку на землю, що ставить пiдприємство в нерiвнi умови, незахищенiсть вiтчизняного виробника, високi цiни на енергоносiї, вiдсутнiсть нормативних документiв на звiльнення вiд мита на iмпортнi матерiали та комплектуючi, нестабiльний курс нацiональної валюти, недостатнiсть обiгових коштiв.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

Фiнансування товариства у 2019 роцi здiйснювалось за кошти власного капiталу.

Структура капiталу - 100% власний капiтал - 21635 тис.грн., з них:

330 тис.грн - статутний капiтал;

101 тис.грн - резервний капiтал;

21204 тис.грн - нерозподiлений прибуток.

Основними принципами фiнансування дiяльностi Умiтента є рацiональне використання власних обiгових коштiв, через нормування та контроль за дотриманням нормативного запасу завезеного та використаного матерiалу. Складання фiнансового бюджету та контроль за його дотриманням. Основними напрямками удосконалення джерел фiнансування є зниження величини активiв, а саме зменшення дебiторської заборгованостi та своєчасне погашення кредиторської заборгованостi.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітного періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

Всi укладенi договори зi строком дiї до 31.12.2019 року, Емiтентом виконанi у повному обсязi.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Полiпшення фiнансового стану емiтента планується за рахунок пiдвищення ефективностi роботи шляхом удосконалення виробничих процесiв через впровадження сучасних технологiй, придбання сучасного обладнання та пошук i заоохочення висококвалiфiкованих кадрiв. Кожен працiвник емiтента має можливiсть подати власнi iдеї та пропозицiї щодо вдосконалення виробничих та управлiнських процесiв. Внутрiшнiй аналiз дає змогу виявити ресурсовитранi процеси та вузькi мiсця, знайти рiшення та перебудувати роботу, що в майбутньому вiдобразиться на фiнансовому станi Емiтента. В перспективi щонайменше на рiк,емiтент не має намiру розширювати виробництво i здiйснювати реконструкцiю. Перспективи подальшого розвитку в напрямку виходу на зовнiшнi ринки i розширення номенклатури продукцiї та освоєння нових напрямкiв для всiх галузей господарства.До теперiшнього часу Емiтент займає певне становище на ринку збуту електротехнiчної продукцiї. Перевагою для Товариства є те, що Товариство має в структурi пiдроздiл, який займається розробками виробiв (ВГК) i має можливiсть задовольнити вимоги замовника в повному обсязi та своєчасно виконати постачання в будь-якiй кiлькостi.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Емiтент щорiчно вкладає значнi кошти в розвиток та впровадження нової технiки. За звiтний перiод ПрАТ "ЗЕАЗ" витратив 3948 тис. грн. на зазначенi цiлi. Основнi напрямки: розробка джерела живлення для авiацiйної промисловостi; розробка станцiї управлiння насосами; розробка шафи зарядно-пiдзарядного типу; розробка шафи живлення системи оперативного струму.

Інша інформація, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформацію про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Iнформацiя про результати фiнансово - господарської дiяльностi емiтента:

-за 2018 рiк прибуток 244 тис. грн.,

-за 2019 рiк чистий фiнансовий збиток 2390 тис. грн. Пiдприємство працює нестабiльно.

IV. Інформація про органи управління

Орган управління Структура Персональний склад
Наглядова рада. З члена Наглядової ради.

Голова наглядової ради Сидоренко Володимир Олексiйович, члени наглядової ради: Мiзьов Володимир Олександрович i Мартиновська Лариса Вiкторiвна.

Дирекцiя Товариства 3 члени Дирекцiї Товариства. Склад Дирекцiї Товариства: генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович, члени   дирекцiї: технiчний директор Терехiн Валентин Михайлович, головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна,
Загальнi збори акцiонерiв Акцiонери Товариства Перелiк акцiонерiв, якi мають право на участь у загальних зборах станом на 24 годину за три робочi днi до дня проведення таких загальних зборiв у порядку, встановленому законодавством про дипозитарну систему України.

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) Посада

            Головний бухгалтер

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Ануфрiєва Вiра Петрiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н, д/н, д/н

4) Рік народження

            1976

5) Освіта

            Вища, Запорiзький класичний приватний унiверситет

6) Стаж роботи (років)

            26

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод"., д/н, д/н, д/н, Заступник головного бухгалтера

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            06.10.2009, обрано необмежений

9) Опис

            Повноваження та обов'язки члена дирекцiї, головного бухгалтера: - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об'єктiв соцiальної сфери АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ, посадових iнструкцiй; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i звiтностi АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа Член дирекцiї Ануфрiєва В.П. обрана на посаду Члена дирекцiї на необмежений термiн (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №17 вiд 22.04.2010р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 26 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "ЗЕАЗ", Член дирекцiї , Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

            Голова наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сидоренко Володимир Олексiйович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н, д/н, д/н

4) Рік народження

            1937

5) Освіта

            Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            61

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ВАТ Запорiзький електроапаратний завод", д/н, д/н, д/н, Генеральний директор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки: До компетенцiї Голови наглядової ради належить: - органiзацiя роботи наглядової ради, скликання засiдань наглядової ради, право за своїм пiдписом видавати розпорядження з питань, якi вiдносяться до компетенцiї наглядової ради, обов'язкових для виконання дирекцiєю; - право вiд iменi Товариства пiдписувати контракти з головою та членами дирекцiї; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осiб, а також головних спецiалiстiв з органiзацiйно-розпорядчими функцiями i адмiнiстративно-господарськими повноваженнями, а також працiвникiв, трудовi обов'язки яких пов'язанi з рухом товарно-матерiальних цiнностей АТ, вивiльнення i розiрвання з ними трудових договорiв i угод; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих дирекцiєю рiчних звiтiв, балансiв АТ i висновкiв по ним для винесення на затвердження загальними зборами акцiонерiв; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. . Обгрунтування змiн у персональному складi: 25.04.2019 р. Посадова особа Голова Наглядової ради Сидоренко В.О. припиняє повноваження на посадi та обраний на посаду Голови Наглядової ради (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26 вiд 25.04.2019 р.), є акцiонером. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 61 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ "ЗЕАЗ". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає

1) Посада

            Генеральний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Сидоренко Марк Володимирович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н, д/н, д/н

4) Рік народження

            1969

5) Освіта

            Вища, Московське вище технiчне училище iменi Баумана

6) Стаж роботи (років)

            33

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод", д/н, д/н, д/н, Голова наглядової ради

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            21.04.2016, обрано 5 рокiв

9) Опис

            Повноваження та обов'язки генерального директора: - видача довiреностей на здiйснення певних дiй вiд iменi АТ; - право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами АТ; - вiдкриття у банкiвських установах розрахункових та iнших рахункiв АТ; - затвердження штату, призначення на посади та звiльнення працiвникiв АТ; - пiдписання колективного договору з трудовим колективом на пiдставi спiльного рiшення дирекцiї та наглядової ради; - реалiзацiя заходiв заохочення працiвникiв АТ або накладання стягнення на них; - представництво iнтересiв АТ у вiдносинах з державними та iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями; - органiзацiя ведення протоколiв засiдань дирекцiї, - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об'єктiв соцiальної сфери АТ; - створення, лiквiдацiя та реорганiзацiя внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, вiддiлiв i служб АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ i посадових iнструкцiй; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Об?рунтування змiн у персональному складi: 21.04.2016р. Загальними зборами Товариства прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи Сидоренко М.В. на посадi Генерального директора та обрати Генеральним директором Сидоренко М.В. з термiном повноважень на 5 рокiв (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 21.04.2016р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Генеральний директор ПрАТ <ЗЕАЗ>. Загальний стаж роботи 33 роки. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мiзьов Володимир Олександрович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н, д/н, д/н

4) Рік народження

            1950

5) Освіта

            Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод", д/н, д/н, д/н, Головний конструктор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - вiдповiдальний за технiчну полiтику ПрАТ; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, розгляд питань про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб АТ за результатами ревiзiй i перевiрок; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих правлiнням рiчних звiтiв, балансiв АТ для винесення на затвердження загальними зборами акцiонерiв, складання письмового висновку за даними документами для зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ; Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Обгрунтування змiн у персональному складi: 25.04.2019 р. Посадова особа Член Наглядової ради Мiзьов В.О. припиняє повноваження на осадi та обраний на посаду Члена Наглядової ради (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26 вiд 25.04.2019р.), є акцiонером. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради, головний конструктор ПрАТ <ЗЕАЗ>.Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

            Технiчний директор

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Терехiн Валентин Михайлович

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н, д/н, д/н

4) Рік народження

            1954

5) Освіта

            Вища, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            49

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод", д/н, д/н, д/н, Головний конструктор

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            13.09.2013, обрано необмежений

9) Опис

            Повноваження та обов'язки члена дирекцiї: - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - створення, лiквiдацiя та реорганiзацiя внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв i вiддiлiв АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ i посадових iнструкцiй; затвердження за поданням генерального директора трудових договорiв на виконання особливо важливих робiт з посадовими особами, керiвниками i провiдними спецiалiстами АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi АТ, порядку розподiлу i використання прибутку; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа Член дирекцiї, технiчний директор Терехiн В.М. обраний на посаду Члена дирекцiї на необмежений термiн (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №21 вiд 24.04.2014р.) Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 49 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: технiчний директор ПрАТ "ЗЕАЗ", Член дирекцiї. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.

1) Посада

            Член наглядової ради

2) Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

            Мартиновська Лариса Вiкторiвна

3) Ідентифікаційний код юридичної особи

            д/н, д/н, д/н

4) Рік народження

            1961

5) Освіта

            Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут

6) Стаж роботи (років)

            43

7) Найменування підприємства, ідентифікаційний код юридичної особи та посада, яку займав

            ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод", д/н, д/н, д/н, Юрисконсульт

8) Дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

            25.04.2019, обрано 3 роки

9) Опис

            Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, розгляд питань про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб АТ за результатами ревiзiй i перевiрок; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих правлiнням рiчних звiтiв, балансiв АТ для винесення на затвердження загальними зборами акцiонерiв, складання письмового висновку за даними документами для зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ; Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Обгрунтування змiн у персональному складi: 25.04.2019 р.   Мартиновська Л.В. обрана на посаду Члена Наглядової ради (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26 вiд 25.04.2019 р.), є представником акцiонера ПРИВАТНА НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФIРМА "ЕЛМС". Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 43 роки. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: юрисконсульт ПрАТ <ЗЕАЗ>. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейо-вані іменні
1 2 3 4 5 6 7
Голова Наглядової ради Сидоренко Володимир Олексiйович д/н, д/н, д/н 43 920 2,66 43 920 0
Технiчний директор Терехiн Валентин Михайлович д/н,д/н, д/н 0 0 0 0
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна д/н, д/н, д/н 10 0 10 0
Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович д/н, д/н, д/н 2 315 0,14 2 315 0
Член Наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович д/н, д/н, д/н 10 035 0,61 10 035 0
Член Наглядової ради Мартиновська Лариса Вiкторiвна д/н, д/н, д/н 0 0 0 0
Усього 56 280 3,41 56 280 0


VII. Звіт керівництва (звіт про управління)

1. Вірогідні перспективи подальшого розвитку емітента

Для забезпечення стабiльного виробництва i збуту продукцiї необхiдно вибрати прiоритетнi напрямки розвитку заводу. Маючи велику номенклатуру продукцiї, що випускається, яка застосовується у всiх галузях промисловостi, завод має реальну можливiсть працювати та розвиватися. Завод буде працювати в напрямку розширення ринкiв збуту продукцiї. Це передбачає: 1.Вихiд на зовнiшнi ринки. Такi вироби, як збуджувачi синхронних двигунiв, електропривод постiйного струму, пристрої катодного захисту, джерела живлення для шахтних електровозiв, заряднi пристрої можуть успiшно конкурувати на зовнiшньому ринку. 2.Поставка електроприводiв для коксовозiв для коксохiмiчних заводiв. 3.Поставка електрообладнання, яке застосовується на залiзницях. 4.Розширення номенклатури поставок трансформаторiв i реакторiв. 5. Освоєння ринку житлово-комунального господарства. 6.Роботи з проектними iнститутами. 7.Комплектнi поставки електрообладнання з монтажем, наладкою i здачею пiд <ключ>. 8.Збут продукцiї багато в чому залежить вiд хорошої роботи служб маркетингу, тому застосовуються заходи щодо посилення цього пiдроздiлу, забезпечення його рекламною та технiчною документацiєю.

2. Інформація про розвиток емітента

На 2020 рiк вибранi наступнi напрямки, куди буде направлено фiнансування по розробцi нових виробiв. 1.Розробка промислового комп'ютеру. 2.Розробка збудникiв серiї ТЕП з автоматичним включенням резерву. 3.Розробка КД на збудник з нульовою схемою та комутатором.. 4.Виготовлення та випробування збудника. 5. Доробка програмного забезпечення для виробiв ТЕП, ЕКТ та iнших. 6.Роботи по зниженню собiвартостi виробiв, що випускаються. Технологiчна пiдготовка виробництва включає наступнi роботи в 2020 роцi: 1. Впровадження технологiї гнуття 5-ступiнчатого профiлю на пресi з ЧПУ 2. Впровадження технологiї рiзання зварного трансформаторго залiза в рулонах на автоматичних установках продольного та поперечного розкроїв. 3. Оснащення трудомiстких операцiй виготовленя. 4. Впровадження заходiв по зниженню собiвартостi виробiв. Сумарнi витрати за цими напрямками орiєнтовно складуть 5 млн.грн. з ПДВ.

3. Інформація про укладення деривативів або вчинення правочинів щодо похідних цінних паперів емітентом, якщо це впливає на оцінку його активів, зобов'язань, фінансового стану і доходів або витрат емітента, зокрема інформацію про:

Емiтентом у звiтному перiодi не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов'язань, фiнансового стану i доходiв Емiтента вiдсутнiй.

1) завдання та політику емітента щодо управління фінансовими ризиками, у тому числі політику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операції, для якої використовуються операції хеджування

Завдання та полiтика Емiтента щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв як, - iдентифiкацiя небезпеки та аналiзування й оцiнювання ризикiв, що пов'язанi iз цiєю небезпекою i можуть вплинути на фiнансову дiяльнiсть пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов'язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. Емiтент у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику.

2) схильність емітента до цінових ризиків, кредитного ризику, ризику ліквідності та/або ризику грошових потоків

Емiтент, як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах розвитку країни, з урахуванням темпiв iнфляцiї, нестабiльностi курсу нацiональної валюти, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в значнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв, оскiльки економiка заводу дуже сильно iнтегрована в економiку України.

4. Звіт про корпоративне управління за 2019:посилання на: 4.1)власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент:Емiтент не має власного кодексу корпоративного управлiння. 4.2)кодекс корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або інший кодекс корпоративного управління, який емітент добровільно вирішив застосовувати: При здiйсненнi корпоративного управлiння Емiтент керується Принципами корпоративного управлiння, затвердженими рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.14 р. № 955, Конституцiєю України, Цивiльним кодексом України, господарським кодексам України, Законом України <Про акцiонернi товариства>. Основними принципами корпоративного управлiння Емiтента є: забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв; забезпечення розмежування обов'язкiв i повноважень мiж органами управлiння Емiтента; запобiгання конфлiктам iнтересiв; забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства та управлiнням ризикiв. 4.3)вся відповідна інформація про практику корпоративного управління, застосовувану понад визначені законодавством вимоги: В системi корпоративного управлiння Товариство застосовує найкращi свiтовi стандарти мiжнародних корпорацiй, що сприяє розвитку заводу. Така практика забезпечує прозорiсть i ефективнiсть прийнятих рiшень на всiх рiвнях управлiння. При цьому стратегiчне управлiння заводом забезпечує Наглядова рада, яка також контролює дiї менеджменту. Якiсть корпоративного управлiння сприяє успiшному розвитку заводу, дає додатковi гарантiї акцiонерам, партнерам, клiєнтам i сприяє змiцненню системи внутрiшнього контролю. 4.4) у разі якщо емітент відхиляється від положень кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, надайте пояснення, від яких частин кодексу корпоративного управління такий емітент відхиляється і причини таких відхилень. У разі якщо емітент прийняв рішення не застосовувати деякі положення кодексу корпоративного управління, зазначеного в абзацах другому або третьому пункту 1 цієї частини, обґрунтуйте причини таких дій: Протягом 2019 року Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з вищезазначеними принципами корпоративного управлiння i вiдхилень вiд них не здiйснювало та не застосовувало практику корпоративного управлiння понад визначенi законодавством вимоги. 4.5) інформація про загальні збори акціонерів:  Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 25.04.2019р., кворум зборiв 94,2% з порядком денним: 1. Обрання лiчильної комiсiї та припинення її повноважень. 2. Обрання голови та секретаря загальних зборiв,   затвердження регламенту веденя зборiв. 3. Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть   ПрАТ "ЗЕАЗ" за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4. Звiт голови Наглядової Ради за 2018 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 5. Розгляд висновкiв зовнiшнього аудиту та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6. Затвердження рiчного звiту ПрАТ "ЗЕАЗ" за 2018 рiк. 7. Припинення повноважень Голови та членiв Наглядової ради, та обрання членiв Наглядової ради. 8. Затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розмiру їх винагороди. Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв з   членами Наглядової ради. 9. Про розподiл прибутку та виплату дивiдендiв за 2018 рiк. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з 25.04.2019 року по 25.04.2020 року (включно). Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю у складi 3-х осiб:Щербина Н.О. - iнженер-технолог ВГТ, Лисенко О.П.- начальник СОП, Шиян Л.В. - провiдний iнженер з органiзацiї та нормування працi ПЕВ. Головою лiчильної комiсiї обрати Лисенко О.П. Припинити повноваження членiв лiчильної комiсiї пiсля виконання покладених на них обов'язкiв у повному обсязi. 2. Обрати головою зборiв Левченко Н. Т., секретарем зборiв Боровську Ю. О. Затвердити наступний регламент зборiв: -виступ доповiдача до 30 хвилин, iнформацiя з iнших питань порядку денного до 10 хвилин, вiдповiдi на питання до 3 хвилин Збори провести без перерви. 3. Звiт про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ "ЗЕАЗ" у 2018 роцi затвердити, роботу дирекцiї у 2018 роцi визнати задовiльною. За результатами розгляду звiту Генерального директора затвердити запропонованi заходи по: продовженню розробки новiтнiх виробiв, впровадженню прогресивних технологiй, придбанню сучасного обладнання i розширенню ринкiв збуту з цiллю розвитку виробництва для пiдвищення соцiальних гарантiй працiвникiв i акцiонерiв Товариства. 4. Взяти до вiдома звiт Наглядової ради про роботу за 2018 рiк та визнати роботу Наглядової ради у 2018 роцi задовiльною та такою, що вiдповiдає iнтересам Товариства. За результатами розгляду звiту Голови Наглядової ради затвердити запропонованi заходи по продовженню активної дiяльностi щодо виконання чiтких цiлей, встановлених для Товариства та подальшому впровадженню заходiв щодо пiдвищення рiвня корпоративного управлiння у Товариствi. 5.Взяти до вiдома висновки зовнiшнього аудиту фiнансової звiтностi Товариства за 2018 рiк   та доручити дирекцiї вжити заходiв щодо виконання рекомендацiй наданих аудитом i в подальшому здiйснювати свою фiнансово-господарську дiяльнiсть у вiдповiдностi до вимог чинного законодавства. 6. Затвердити рiчний звiт Товариства за 2018 рiк у формi рiчної фiнансової звiтностi з основними показниками фiнансово-господарської дiяльностi. 7. припинити повноваження Голови наглядової ради Сидоренко Володимира Олексiйовича, члена наглядової ради Мiзьова Володимира Олександровича, члена наглядової ради Левченко Наталiї Томасiвни та обрати до складу Наглядової ради ПрАТ "ЗЕАЗ":1.Сидоренко Володимира Олексiйовича володiє 43920шт. акцiями, що складає 2,6635% статутного капiталу емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк на який обрано особу - 3 роки;   обраний член Наглядової ради є акцiонером. 2. Мiзьова Володимира Олександровича володiє 10035 шт. акцiй, що складає 0,6086% статутного капiталу емiтента; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк на який обрано особу - 3 роки; обраний член Наглядової ради є акцiонером. 3.Мартиновську Ларису Вiкторiвну володiє 0 шт. акцiями, що складає 0% статутного капiталу емiтента;   непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; строк на який обрано особу - 3 роки; обраний член Наглядової ради є представником акцiонера ПРИВАТНА НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФIРМА "ЕЛМС". 8. Затвердити запропонованi умови трудових договорiв (контрактiв), якi будуть укладатися з членами Наглядової ради i встановити розмiр їх винагороди вiдповiдно до умов цих договорiв. Уповноважити Генерального директора на пiдписання вiд iменi ПрАТ "ЗЕАЗ" трудових (контрактiв) договорiв з членами Наглядової ради. 9. прибуток за 2018 рiк у сумi 244 тис. грн. направити на розвиток виробництва,   дивiденди за 2018 рiк не нараховувати i не сплачувати. 10.Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення АТ значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 25.04.2019р. по 25.04.2020р. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 119335 тис. грн. Право пiдписання значних правочинiв надати Генеральному директору або посадовiй особi АТ за довiренiстю.

ЗАГАЛЬНI ЗБОРИ АКЦIОНЕРIВ

Яку кiлькiсть загальних зборiв було проведено за минулi три роки?

№ з/п  РiкКiлькiсть зборiв, усьогоУ тому числi позачергових: позачергових не скликалось

1          2019    1         

2          2018    1         

3          2017    1

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

  Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   Х
Депозитарна установа   Х
Інше (зазначити) Іншого не було
       

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

  Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотками акцій   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

  Так Ні
Підняттям карток   Х
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   Х
Інше (зазначити) Іншого не було
       

Які основні причини скликання останніх позачергових зборів?

Позачергові загальні збори акціонерів скликались

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування (так/ні)? ні

У разі скликання, але непроведення річних (чергових) загальних зборів зазначається причина їх непроведення: Усі чергові загаль збори проведені в строк згідно діючого законодавства

4) інформація про наглядову раду та виконавчий орган емітента

Склад наглядової ради (за наявності)?

  Кількість осіб
членів наглядової ради - акціонерів 2
членів наглядової ради - представників акціонерів 1
членів наглядової ради - незалежних директорів 0

Комітети в складі наглядової ради (за наявності)?Комітети в наглядовій раді не створювались

Персональний склад наглядової ради

Прізвище, ім'я, по батькові Посада Незалежний член
Так Ні
Сидоренко В.О. Голова Наглядової Ради Х  
Мiзьов В.О., Член Наглядової Ради   Х
Мартиновська Л.В. Член Наглядової Ради   Х

Примітки: До повноважень Голови та членiв наглядової ради належить: - органiзацiя роботи наглядової ради, скликання засiдань наглядової ради, право за своїм пiдписом видавати розпорядження з питань, якi вiдносяться до компетенцiї наглядової ради, обов'язкових для виконання дирекцiєю; - право вiд iменi Товариства пiдписувати контракти з головою та членами дирекцiї; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон'юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осiб, а також головних спецiалiстiв з органiзацiйно-розпорядчими функцiями i адмiнiстративно-господарськими повноваженнями, а також працiвникiв, трудовi обов'язки яких пов'язанi з рухом товарно-матерiальних цiнностей АТ, вивiльнення i розiрвання з ними трудових договорiв i угод; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих дирекцiєю рiчних звiтiв, балансiв АТ i висновкiв по ним для винесення на затвердження загальними зборами

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?Жодних вимог до членів наглядової ради у внутрішніх документах акціонерного товариства не висувається.

Коли останній раз обирався новий член наглядової ради, як він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився зі змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X  
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена   X
Інше (зазначити)

Кiлькiсний склад наглядової ради було змiнено на загальних зборах акцiонерiв 25.04 2019 р., протокол №26.

       

Чи проводилися засідання наглядової ради? Загальний опис прийнятих на них рішень

Наглядова рада провела 9 засiдань по: по: органiзацiї та проведенню загальних зборiв акцiонерiв Товариства; затвердженню стратегiї розвитку АТ; обранню аудитора, визначенню умов договору, що укладатиметься з ним, встановленню розмiру оплати аудитора; регулюванню i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю; вивченню кон'юнктури ринку, плануванню i органiзацiї ефективного маркетингу; узгодженню програм по освоєнню АТ нових видiв обладнання

Як визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Іншого не було
       

Інформація про виконавчий орган

Склад виконавчого органу Функціональні обов'язки
Генеральний директор видача довiреностей на здiйснення певних дiй вiд iменi АТ; - право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами АТ; - вiдкриття у банкiвських установах розрахункових та iнших рахункiв АТ; - затвердження штату, призначення на посади та звiльнення працiвникiв АТ; - пiдписання колективного договору з трудовим колективом на пiдставi спiльного рiшення дирекцiї та наглядової ради; - реалiзацiя заходiв заохочення працiвникiв АТ або накладання стягнення на них; - представництво iнтересiв АТ у вiдносинах з державними та iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями; - органiзацiя ведення протоколiв засiдань дирекцiї, - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об'єктiв соцiальної сфери АТ; - створення, лiквiдацiя та реорганiзацiя внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, вiддiлiв i служб АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ i посадових iнструкцiй; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ.

Головний бухгалтер

Технiчний директор

затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об'єктiв соцiальної сфери АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i звiтностi АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов'язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ.

Примітки: Згiдно до Статуту у Емiтента утворюється колегiальний виконавчий орган дирекцiя. Дирекцiя є виконавчим органом, який вiдповiдає за реалiзацiю затвердженої Наглядовою радою стратегiї та управлiння поточною дiяльнiстю. До компетенцiї Дирекцiї належить вирiшення всiх питань, пов'язаних з керiвництвом поточною дiяльнiстю АТ, крiм питань, що належать до виключної компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради. Дирекцiя пiдзвiтна наглядовiй радi i загальним зборам, органiзовує виконання їх рiшень. До компетенцiї Дирекцiї належить: пiдготовка пропозицiй щодо визначення основних напрямкiв дiяльностi та розвитку АТ та подання їх на затвердження загальним зборам АТ iз попереднiм узгодженням iз наглядовою радою АТ; затвердження оперативних планiв роботи та контроль за їх виконанням; пiдготовка рiчних планiв роботи; визначення внутрiшньої органiзацiйної структури АТ; пiдготовка звiтiв на вимогу наглядової ради; визначення перелiку вiдомостей, що мiстять комерцiйну та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть АТ. Дирекцiю очолює генеральний директор. Протягом усього 2019 року Генеральним директором був Сидоренко М.В. В склад дирекцiї крiм генерального директора входять Ануфрiєва В.П. i Терехiн В.М. Протягом 2019 року дирекцiя провела 13 засiдань по: затвердженню поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою планiв розвитку АТ; затвердження тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ; затвердженню щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об'єктiв соцiальної сфери АТ; прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; освоєнню випуску новiтнього обладнання, втiлення передових технологiй.

опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками емітента: Особливою формою контролю є внутрiшнiй контроль. Вiн є основою планування обсягу незалежного зовнiшнього аудиту i обумовлений внутрiшнiми проблемами пiдприємства. Система внутрiшнього контролю (СВК) забезпечує достовiрнiсть iнформацiї заводу, збереження грошових та матерiальних цiнностей, пiдвищення ефективностi господарювання, вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту вимогам законодавчих та нормативно-правових актiв i норм, зменшення витрат на проведення зовнiшнього аудиту. Основними вимогами внутрiшнього контролю є: формування перелiку окремих об'єктiв для контролю; розробка рекомендацiй, норм, стандартiв з метою виконання пiдприємством i його пiдроздiлами встановлених завдань; здiйснення оцiнки одержаних результатiв; забезпечення розробки рекомендацiй щодо лiквiдацiї на заводi негативних явищ. Органiзацiя системи внутрiшнього контролю на заводi вимагає вiд працiвникiв необхiдної професiйної пiдготовки, рацiонального розподiлу прав i обов'язкiв. Одним iз основних принципiв реалiзацiї вимог внутрiшнього контролю є запобiгання недостовiрнiй iнформацiї, зловживанням i крадiжкам, що обумовлює структуру i напрями внутрiшнього контролю. Основними напрямками внутрiшнього контролю на заводi є: облiк активiв та їх збереження; укладання i виконання угод; достовiрнiсть ведення облiку за напрямами дiяльностi заводу; дотримання процедур здiйснення господарських операцiй та вимог з облiку операцiй; документування господарських операцiй; реальне вiдображення i дотримання вимог до первинних документiв. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ. В рамках здiйснення реформи корпоративного управлiння та впровадження системи внутрiшнього контролю, на заводi розпочата побудова ефективної комплексної системи управлiння ризиками, координацiя процесу управлiння ризиками та проведення початкової оцiнки ризикiв. З цiєю метою були використанi найкращi свiтовi практики у сферi управлiння ризиками, зокрема, положення мiжнародних стандартiв (ISO/IEC 31010:2009 Управлiння ризиками - Методи оцiнки ризику, ISO 31000:2009 Управлiння ризиками - Принципи та керiвнi вказiвки). У 2019 роцi на заводi     було проведено комплексну оцiнку ризикiв у вiдповiдностi до вимог процедури пiдприємства <Оцiнювання ризикiв i можливостей та планування дiй щодо них> ПП6.1-11/2018, що є єдиними документом, який мiстить детальну iнформацiю про iдентифiкованi ризики, їх спiввiдношення та рiвнi впливу, механiзми контролю та заходи з обробки. У цiй процедурi представленi принципи та порядок управлiння ризиком для досягнення якостi, що можуть бути застосованими до рiзних аспектiв при виробництвi продукцiї. Цi аспекти включають: - аналiзування реалiзацiї маркетингових дослiджень та збирання iнформацiї вiд споживачiв; - вiдпрацювання нового асортименту продукцiї; - планування виробництва продукцiї; - виробництво продукцiї; - забезпечення охорони працi та технiки безпеки; - закупiвлi та обслуговування обладнання, енергозбереження, екологiю; - закупiвлi матерiалiв та комплектуючих виробiв; - забезпечення охорони працi та технiки безпеки; - забезпечення людськими ресурсами; - фiнансування. Ризики мають такi джерела як: нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї; фiнансова нестабiльнiсть; глобалiзацiя; конкуренцiя i таку структуру комерцiйнi (дiловi); юридичнi; фiнансовi; виробничi.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні.

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) так ні ні ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) ні так ні ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу так ні ні ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу ні ні так ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради так ні ні ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу ні так ні ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій так ні ні ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій так ні ні ні
Затвердження зовнішнього аудитора ні так ні ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів так ні ні ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть) Іншого не було
       

Як акціонери можуть отримати інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація про діяльність акціонерного товариства Інформація розповсюджується на загальних зборах Інформація оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів або через особу, яка провадить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасників фондового ринку Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності так так так так так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотками та більше статутного капіталу ні так ні ні ні
Інформація про склад органів управління товариства так так так так так
Статут та внутрішні документи так ні так так так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення ні ні так так ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства ні ні ні ні ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства незалежним аудитором (аудиторською фірмою) протягом звітного періоду?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження незалежного аудитора (аудиторської фірми)?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (зазначити) Іншого не було
       

перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій емітента

№ з/п Повне найменування юридичної особи - власника (власників) або прізвище, ім'я, по батькові (за наявності) фізичної особи - власника (власників) значного пакета акцій Ідентифікаційний код згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (для юридичної особи - резидента), код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи (для юридичної особи - нерезидента) Розмір частки акціонера (власника) (у відсотках до статутного капіталу)
1 Приватна науково-виробнича фiрма "ЕЛМС", 19266456 62,2357%

інформація про будь-які обмеження прав участі та голосування акціонерів (учасників) на загальних зборах емітента: Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах емiтента немає.

порядок призначення та звільнення посадових осіб емітента. Інформація про будь-які винагороди або компенсації, які мають бути виплачені посадовим особам емітента в разі їх звільнення: Вiдповiдно до Статуту Товариства члени Наглядової ради обираться акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв в кiлькостi не менше 3 осiб на строк не бiльший нiж 3 роки. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється простою бiльшiстю (бiльш нiж 50%) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися до участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. На першому засiданнi Наглядової ради з числа її членiв обираються простою бiльшiстю голосiв Голова наглядової ради та Секретар, яких Наглядова рада може в будь-який час переобрати. Вiдповiдно до Статуту Товариства обрання та вiдкликання Генерального директора та членiв дирекцiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень здiйснюється загальними зборами акцiонерiв.

1). Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); У звiтному 2019 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв.

За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає. 2) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає. 3) Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Виплата винагороди посадовим особам емiтента здiйснювалась на пiдставi штатного розпису Товариства пiсля утримання всiх податкiв i зборiв (обов'язкових платежiв), визначених законодавством, за кожний розрахунковий перiод . Пiд розрахунковим перiодм розумiється один календарний мiсяць. Винагорода виплачувалась в нацiональнiй валютi України. Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення у Товариствi не передбачено. 4) Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40); Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1151454 штуки. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. 5) Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40); В звiтному роцi придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось. 6) Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40). В структурi Товариства вiдсутнi фiлiї, є в наявностi один вiдокремлений структурний пiдроздiл "Дитячий заклад оздоровлення та вiдпочинку "Кристал", який знаходиться в курортнiй, замiськiй зонi на березi Молочного лиману Азовського моря.

Чи отримувало ваше акцiонерне товариство протягом останнього року платнi послуги консультантiв у сферi корпоративного управлiння чи фiнансового менеджменту? (так/нi) Нi

ЗАЛУЧЕННЯ IНВЕСТИЦIЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛIННЯ

Чи планує ваше акцiонерне товариство залучити iнвестицiї кожним з цих способiв протягом наступних трьох рокiв?

Так      Нi

Випуск акцiй                        нi

Випуск депозитарних розписок                нi

Випуск облiгацiй                 нi

Кредити банкiв         так     

Фiнансування з державного i мiсцевих бюджетiв          так     

Iнше (запишiть): Iнше не планується. нi

Чи планує ваше акцiонерне товариство залучити iноземнi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв*?

Так, уже ведемо переговори з потенцiйним iнвестором            нi

Так, плануємо розпочати переговори      так

Так, плануємо розпочати переговори в наступному роцi         нi

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох рокiв      нi

Нi, не плануємо залучати iноземнi iнвестицiї протягом наступних трьох рокiв нi  

Не визначились        нi

Чи планує ваше акцiонерне товариство включити власнi акцiї до лiстингу фондових бiрж протягом наступних трьох рокiв? (так/нi/не визначились) Не визначились

Чи змiнювало акцiонерне товариство особу, яка веде облiк прав власностi на акцiї у депозитарнiй системi України протягом останнiх трьох рокiв? Нi


VIII. Інформація про осіб, що володіють 5 і більше відсотками акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
ПНВФ"ЕЛМС" 19266456 69032, Україна, Запорізька обл., Вознесенiвський р-н, Запорiжжя, Пiвденне шосе, 9 1 026 222 62,24 1 026 222 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
Прості іменні Привілейовані іменні
фiзичних осiб, що володiють 5 i бiльше вiдсотками акцiй емiтента немає 0 0 0 0
Усього 1 026 222 62,24 1 026 222 0


X. Структура капіталу

Тип та/або клас акцій Кількість акцій (шт.) Номінальна вартість (грн) Права та обов'язки Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на фондовій біржі в частині включення до біржового реєстру
Проста, бездокументарна, iменна 1 648 929 0,20 Акцiонери Товариства мають право: - на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане: - надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї. Допуск до торгiв на фондовий бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювався. В звiтному роцi статутний капiтал Товариства не збiльшувався i не зменшувався. Емiтент випустив простi iменнi акц
Примітки:
 

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/