Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

Генеральний директор

 

 

 

Сидоренко М.В.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

29.04.2015

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"

2. Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

14281020

4. Місцезнаходження

Запорізька , Орджонiкiдзевський, 69032, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, буд. 9

5. Міжміський код, телефон та факс

0612125708 0612125581

6. Електронна поштова адреса

zeaz_adm@zol.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

30.04.2014

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" 77

 

29.04.2015

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.zeaz.com.ua

в мережі Інтернет

30.04.2014

 

(адреса сторінки)

 

(дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента:

X

2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

X

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

X

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

X

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

X

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя не надана тому, що:
1.д) Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
1.е) Емiтент протягом року не проходив процедуру визначення рейтингу.
1.є) Емiтент акцiонерне товариство.
9.б) Емiтент не випускав облiгацiй.
9.в) Емiтент не випускав iнших цiнних паперiв.
9.г) Емiтент не здiйснював викупу власних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду.
12. Емiтент не випускав протягом звiтного перiоду боргових цiнних паперiв.
15., 16.а)-д) Iпотечнi облiгацiї емiтентом протягом звiтного перiоду не випускались.
17. Фактiв прострочення боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) протягом звiтного перiоду не було.
18., 19. Iпотечних сертифiкатiв протягом звiтного перiоду емiтент не випускав.
20.-24. Сертифiкатiв ФОН емiтент протягом звiтного перiоду не випускав.
29. Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi, протягом звiтного перiоду емiтентом не випускались.

 

III. Основні відомості про емітента

 

1. Повне найменування

Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

362

3. Дата проведення державної реєстрації

06.12.1994

4. Територія (область)

Запорізька

5. Статутний капітал (грн)

329785.8

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

212

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури

28.94 Виробнийтво машин i устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв

46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням

10. Органи управління підприємства

Виконавчий орган дирекцiя.

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Фiлiя ПАТ «Укрексiмбанк» у м.Запорiжжi

2) МФО банку

313979

3) поточний рахунок

2600401753484

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

Фiлiя ПАТ «Укрексiмбанк» у м.Запорiжжi

5) МФО банку

313979

6) поточний рахунок

2600401753484

 

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

 

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Господарська дiяльнiсть, пов'язана iз створенням об'єктiв архiтектури

АД№039243 наказ 9-Л

15.05.2012

Державна архiтектурно-будiвельна iнспекцiя України

15.05.2015

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент має намiр її подовжити.

 

Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв"

АВ №613108 наказ №32

23.02.2012

Державна служба України з контролю за наркотиками

23.02.2017

Опис

Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент має намiр її подовжити.

 

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

 

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя

00022504

69007 м. Запорiжжi пр. Ленiна, буд.164

0.000000000000

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

фiзичних осiб засновникiв не було

д/н д/н д/н

0.000000000000

Усього

0.000000000000

 

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

 

Сидоренко Володимир Олексiйович

/trp class=

1) посада

Головний бухгалтер

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Ануфрiєва Вiра Петрiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 768667 26.05.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1976

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - заступник головного бухгалтера.

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.10.2009 не обмежений

9) Опис

До повноважень головного бухгалтера належить органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку згiдно з методологiєю, встановленою Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Протягом трудової дiяльностi займала наступнi посади: бухгалтер Запорiзького електроапаратного заводу, бухгалтер 2 категорiї, заступник головного бухгалтера ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод".Загальний стаж роботи 19 рокiв.
Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова наглядової ради

2) прізви p style=ще, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 489131 29.11.2001 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1937

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

39

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ЗЕАЗ" - генеральний директор

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 на 2 роки

9) Опис

За статутом ПАТ "ЗЕАЗ" очолює здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ, за надходженнями i витратами грошових та матерiальних ресурсiв, бере участь у визначеннi основних напрямкiв iнвестицiйної, технiчної, фiнансової та кадрової полiтики ПАТ. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: начальник лабораторiї автоматики та електропривода, завiдуючий вiддiлом систем управлiння ВНДI "Перетворювач", заступник генерального директора з науки - керiвник науково-iнженерного центру ЗВО "Перетворювач", голова правлiння ВАТ "ЗЕАЗ", генеральний директор ВАТ "ЗЕАЗ". Має науковий ступiнь "кандидат технiчних наук" та звання академiка. Загальний стаж 58 рокiв.
Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Генеральний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сидоренко Марк Володимирович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 154314 20.11.2000 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1969

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

23

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ЗЕАЗ" - голова наглядової ради.

8) дата обрання та термін, на який обрано

21.04.2011 на 5 рокiв

9) Опис

За статутом ПАТ "ЗЕАЗ" генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ПАТ та звiтує загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi про її результати. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади:iнженер-конструктор III категорiї заводу "Перетворювач", iнженер-конструктор III категорiї УНДII "Перетворювач", iнженер-конструктор I категорiї ВАТ "ЗЕАЗ", голова наглядової ради ВАТ "ЗЕАЗ" Загальний стаж 26 рокiв.
Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Мiзьов Володимир Олександрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 372097 10.12.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1950

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

20

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ЗЕАЗ" - заступник начальника УГК iз схемотехнiки та программування

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 на 2 роки

9) Опис

У складi нагалядової ради вiдповiдальний за технiчну полiтику ПАТ. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: старший науковий спiвробiтник вiддiлу систем управлiння ВНДI "Перетворювач", заступник начальника вiддiлу об'єктивних розробок та iнформацiї Запорiзького заводу "Перетворювач", заступник завiдуючого вiддiлом, завiдуючий сектором ВНДI "Перетворювач", начальник бюро перспективних розробок, начальник вiддiлу схемотехнiки i програмування, заступник начальника управлiння головного конструктора iз схемотехнiки i програмування. Загальний стаж 46 рокiв. Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Левченко Наталiя Томасiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 637477 23.07.2002 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1951

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

35

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ЗЕАЗ" - начальник вiддiлу цiнних паперiв та кадрiв

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 на 2 роки

9) Опис

У складi наглядової ради вiдповiдальна за кадрову полiтику ПАТ, за зв'язок з акцiонерами та контроль за дотриманням їх прав та виконанням ними обов'язкiв. Протягом трудової дiяльностi займала наступнi посади: iнженер-технолог, начальник техбюро, заступник начальника цеху ЗЕАЗ, начальник бюро приватизацiї, начальник вiддiлу цiнних паперiв i кадрiв ВАТ "ЗЕАЗ". Загальний стаж 46 рокiв. Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Голова ревiзiйної комiсiї

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Лисенко Ольга Павлiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СВ 449878 06.10.2001 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1963

5) освіта**

Вища.

6) стаж керівної роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЕАЗ" - начальник служби охорони працi

8) дата обрання та термін, на який обрано

25.04.2013 не обмежений

9) Опис

За статутом ВАТ основним повноваженням ревiзiйної комiсiї є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ. Голова ревiзiйної комiсiїї збов'язаний представляти загальним зборам акцiонерiв висновки щодо результатiв дiяльностi за звiтний рiк. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: iнженер-технолог, майстер виробничої дiльницi, начальник служби охорони працi. Загальний стаж 31 рiк. Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Технiчний директор

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Терехiн Валентин Михайлович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 890658 15.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1954

5) освіта**

Вища

6) стаж керівної роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПАТ "ЗЕАЗ" - головний конструктор

8) дата обрання та термін, на який обрано

24.09.2013 не обмежений

9) Опис

За структурою управлiння ПАТ "ЗЕАЗ" технiчному директору пiдпорядкованi: управлiння головного конструктора, вiддiл головного технолога, випробувальна станцiя, ремонтно-енергетична служба, вiддiл технiчного контролю, iнструментальна дiльниця, вiддiл механiзацiї та автоматизацiї. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: провiдний конструктор, начальник бюро УГК, головний конструктор.Загальний стаж 43 роки. Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надав. . Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

директор з виробництва

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Горенков Олександр Петрович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

СА 276232 10.08.1996 Хортицький РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

4) рік народження**

1948

5) освіта**

вища

6) стаж керівної роботи (років)**

26

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ВАТ "ЗЕАЗ" - начальник комплексу агрегатного виробництва

8) дата обрання та термін, на який обрано

05.05.2008 не обмежений

9) Опис

За структурою управлiння ПАТ "ЗЕАЗ" директору з виробництва пiдпорядкованi: комплекс агрегатного виробництва, дiльниця товарiв народного споживання, цех транспортного забезпечення та складського господарства, служба забезпечення. Протягом трудової дiяльностi займав наступнi посади: заступник начальника цеху, начальник комплексу агрегатного виробництва. Загальний стаж 44 роки. Згоди на надання даних про винагороду за 2014 рiк не надав. . Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

 

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

 

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Голова наглядової ради

Сидоренко Володимир Олексiйович

СВ 489131 29.11.2001 Хортицьким РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi

05.09.1995

43920

2.66000000000

43920

0

0

0

Технiчний директор

Терехiн Валентин Михайлович

СА 890658 15.10.1998 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер

Ануфрiєва Вiра Петрiвна

СА 768667 26.05.1998 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

27.11.1996

10

0.00060000000

10

0

0

0

Генеральний директор

Сидоренко Марк Володимирович

СВ 154314 20.01.2000 Хортицьким РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

05.09.1995

2315

0.14000000000

2315

0

0

0

Член наглядової ради

Левченко Наталiя Томасiвна

СВ 637477 23.07.2002 Орджонiкiдзевським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

05.09.1995

2010

0.12000000000

2010

0

0

0

Член наглядової ради

Мiзьов Володимир Олександрович

СВ 372097 10.12.1996 Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

05.09.1995

10035

0.60800000000

10035

0

0

0

Голова ревiзiйної комiсiї

Лисенко Ольга Павлiвна

СВ 449878 06.10.2001 Ленiнським РВ ЗМУ УМВС України в Запорiзькiй областi

05.09.1995

25

0.00150000000

25

0

0

0

Директор з виробництва

Горенков Олександр Петрович

СА 276232 11.05.1996 Хортицький РВ УМВС України в Запорiзькiй областi

0

0

0

0

0

0

Усього

58315

3.5365

58315

0

0

0

 

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

 

Найменування юридичної особи

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ПНВФ"ЕЛМС"

19266456

69032 Запорізька Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя вул. Пiвденне шосе, буд.9

27.11.1996

1026222

62.23570000000

1026222

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Дата внесення до реєстру

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/н

д/н д/н д/н

0

0.00000000000

0

0

0

0

Усього

1026222

62.23570000000

1026222

0

0

0

 

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.04.2014

Кворум зборів**

70.25

Опис

1. Затвердження складу лiчильної комiсiї, кандидатур голови зборiв i секретаря та регламенту ведення зборiв.
2. Звiт генерального директора про господарську дiяльнiсть ПАТ “ЗЕАЗ” за 2013 рiк та його затвердження. Висновки Ревiзiйної комiсiї та їх затвердження.
3. Звiт голови наглядової ради ПАТ “ЗЕАЗ” за 2013 рiк та його затвердження.
4. Визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi ПАТ“ЗЕАЗ” на 2014 рiк. Затвердження проекту розподiлу прибутку на 2014 рiк.
5. Затвердження змiн у складi посадових осiб ПАТ «ЗЕАЗ».
6. Затвердлження змiн та доповнень статуту ПАТ "ЗЕАЗ".
7. Про дивiденди за 2013 рiк.
8. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 24.04.2014 року по 24.04.2015 року (включно).
Пропозицiй до порядку денного з боку акцiонерiв не було.

 

 

9. Інформація про дивіденди

 

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Сума виплачених дивідендів, грн.

0.000

0.000

0.000

0.000

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

На чергових загальних зборах 24.04 2014 р. прийнято рiшення дивiденди за пiдсумками 2013 року не нараховувати i не сплачувати.

 

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна Київська Подiльський м.Київ вул. Нижнiй Вал, буд.17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ№581332

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних папрерiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

25.05.2011

Міжміський код та телефон

044 5910404

Факс

044 4825207/08

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних папрерiв

Опис

З вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України укладено договiр на надання послуг з обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "ЗЕАЗ" №Е-787 вiд 19 серпня 2010 року, також була зареєстрована заява про приєднання до Умов Договору за №ОВ-5663 вiд 22.09.2014.

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"

Організаційно-правова форма

Публічне акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

00032129

Місцезнаходження

01001 Україна Київська Оболонь м.Київ вул.Госпiтальна, буд.12-Г

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АЕ№286660

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

10.10.2013

Міжміський код та телефон

044 426 4386

Факс

044 426 8633

Вид діяльності

Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.

Опис

З вiдкритим акцiонерним товарством "Державний ощадний банк України" укладено договiр №587-Е вiд 16 липня 2010 року про вiдкриття емiтенту рахункiв у цiнних паперах.

 

 

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Організаційно-правова форма

Приватне підприємство

Код за ЄДРПОУ

23877071

Місцезнаходження

69091 Україна Запорізька Орджонiкiдзевський м.Запорiжжя Немировича-Данченко, буд.60/4

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

1372

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(061) 2120581

Факс

(061) 2120097

Вид діяльності

Аудиторськi послуги

Опис

З аудиторською фiрмою "Синтез-Аудит-Фiнанс" укладено договiр вiд 01.02.2013 №20/2013.

 

 

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

 

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

02.06.2010

94/08/1/10

Запорiзьке теруправлiння ДКЦПФР

UA4000072292

Документарні іменні

0.200

1648929

329785.800

100.000000000000

Опис

Протягом року випуск цiнних паперiв не вiдбувався. Цiннi папери товариства лiстiнгу не проходили. Акцiї емiтента на внутрiшньому,зовнiшньому, органiзованому та не оформленому органiзацiйно ринку не обертаються. Данних про намiри щодо цього немає.

 

 

XI. Опис бізнесу

 

Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi № Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.
З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапартний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.
15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод". Рiшенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ",протокол №18 вiдД 21.04.2011, назва вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ").

 

Дочiрнiх пiдприємств та фiлiалiв в структурi ВАТ "ЗЕАЗ" немає.
Змiн в органiзацiйнiй структурi управлiння емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.

 

Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) дорiвнює 221, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб. якi працюють за сумiсництвом (осiб) дорiвнює 6, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - .
Фонд оплати працi за 2014 рiк склав 5690,1 тис.грн., що на 4,9% менше, нiж у попередньому роцi.
Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв, вiдповiдно до потреб виробництва, шляхом прийому до штату працiвникiв, що мають необхiдну профiльну освiту та пiдвищення квалiфiкацiї безпосередньо на виробництвi.

 

Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.

 

Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами. установами.

 

Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї збоку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.

 

Опис обраної облiкової полiтики
Облiкова полiтика ПАТ «ЗЕАЗ» на 2013 рiк була прийнята наказом по пiдприємству №5 вiд 13.01.2013
Основнi принципи облiкової полiтики
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю – займи iнших фiнансових установ та фiзичних та юридичних осiб.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти, на якi має мiсце обмеження щодо їх використання, вiдображаються в облiку окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвостi.
Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв.
Авансовi платежi та передплата. Передплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї, складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартiсть при отриманнi Товариством контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати пiдлягає зменшенню на вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк.
Основнi засоби
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Тобто, Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на 01.01.2012р. та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату та на дату переходу з вiдповiдним перерахунком накопленого зносу. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку наприкiнцi звiтного року або по датi, коли припиняється визнання вiдповiдного активу.
Амортизацiя
На землю амортизацiя не нараховується. На об’єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується.
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням – рокiв:
Групи основних засобiв Рокiв
Будiвлi вiд 5р. до 130р.
Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р.
Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р.
Iнструменти та прилади вiд 5р. до 10р.
Iншi вiд 5р. до 12 р.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
Наступнi витраp class=ти капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть тtr style= lang=ого, що Товариство отримає пов’язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування враховуються як витрати по датi їх виникнення.
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто так як iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що адмiнiструється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть, який вiдносить ся до виручки вiд надання послуг пiдлягає сплатi в бюджет на бiльш раню дату: (а) дату отримання сум дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв та послуг, пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку з ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї послуг. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-пiдставi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в згорнутому виглядi в складi активiв або зобов’язань. При формуваннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за фактичною сумою заборгованостi, пiдтвердженою банкiвською установою.
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання не згортаються.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов’язання. У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня.
Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх оцiнка виконується за методом середньозваженого облiку. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва враховує вартiсть сировини та матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих працiвникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат (розраховану на пiдставi нормативного використання виробничих потужностей), та не враховує фiнансовi витрати. Чиста цiна реалiзацiї – це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду.
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, здiйснюється в момент переходу права власностi до покупця, при умовi, що цiна договорiв фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення, а повернення дебiторської заборгованостi реально. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої або очiкуваної винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукцiї, а також вiдшкодованих податкiв та зборiв.
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу.
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй.
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.

 

Товариство спецiалiзується на випуску силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв для пiдприємств горнометалургiйного комплексу, видобувної, химiчної промисловостi, агропереробних пiдприємств, комунального господарства, мiського електротранспорту, нафтогазпрому. Крiм того, Товариство виробляє товари народного споживання - це електроплити побутовi 4-конфорнi рiзних модифiкацiй i комплектностi та конфорки електричнi.
Збут продукцiї, що виробляється, вiд сезонних змiн не залежить.
Основнi ринки збуту: Україна, Росiя, Польща, Грузiя).
Основнi ризики: неплатежi з боку замовника, пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi, коливання курсу гривнi, полiтична та економiчна нестабiльнiсть.
Чинники мiнiмiзацiї ризикiв:
- уникнення поставок продукцiї без попередньої оплати;
- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки росту цiн;
- пiдписання довгострокових угод з основними постачальниками;
- проведення закупiвель матерiалiв та комплектуючих на тендернiй основi .
При продажах продукцiї використовуються прямi продажi кiнцевим замовникам та продажi через контракторiв.
В попереднi роки 70% продукцiї Товариства постачалось на пiдприємства металургiйної промисловостi. Це ГЗК та металургiйнi заводи Криворiзького, Донецького та Запорiзького регiонiв. Свiтова криза призвела до зниження обсягiв виробництва на 30%, що призвело до зниження iнвестицiй у розвиток металургiйного виробництва, а на деякий пiдприємствах i повному зникненню iнвестицiй. Як наслiдок, це вiдобразилось на Товариствi. Багато програм по впровадженню нашої продукцiї замороженi через вiдсутнiсть фiнансування. А з початком бойових дiй у зонi АТО, втрачена значна частина ринку збуту. В цих умовах Товариством намiченi наступнi заходи для розширення ринкiв збуту:
1. Вихiд на зовнiшнi ринки через посольства та торгпредства країн ЄС.
2. Активна праця з усiма проектними iнститутами країн ближнього зарубiжжя.
3. Участь в усiх тендерних закупiвлях електротехнiчного обладнання на Українi.
4. Бiльш активне освоєння ринку житлово-комунального господарства.
Продукцiя Товариства постiйно оновлюється, модернiзуються вже iснуючi серiї. Через брак коштiв, Товариство не має змоги довести iснуючу технологiю до бажаного рiвня.
Основний напрямок розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, це енергозбереження.
Конкуренцiя в галузi дуже велика. Нашi конкуренти - це i широко вiдомi фiрми - "HITACHI", "MITSUBICHI", "DANFOSS", "SIEMENS", "ABB", "ТРIОЛ", Саранський завод "Електровипрямляч", "Перетворювач" i тi, що з'явились нещодавно - "Етал", "Сiмеол", "Плутон" та iн.
Кiлькiсть постачальникiв матерiалiв та комплектуючих, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання - 4.

 

Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складали: 2010 р.-112 тис.грн.; 2011 р. - 172 тис.грн.; 2012 р. - 114 тис.грн.; 2013р. - 240 тис.грн.; 2014р.-
Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складало (за первiсною вартiстю): 2010 р. - 51 тис.грн.; 2011 р. - 5 тис.грн.; 2012 р. - 258 тис.грн.; 2013р. - 83 тис.грн.; 2014р. -
Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй в придбання активiв.

 

Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звiтного року укладено не було.

 

Балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2013р.:

Вартiсть, тис. грн. Знос, тис. грн. Залишкова вартiсть, тис. грн. Коефiцiєнт зносу, %
1

Будiвлi та споруди 16934 9500 7434 56
Передавальнi пристрої 1943 1740 203 90
Машини та обладнання 8218 6500 1718 79
Транспортнi засоби 545 294 251 54
Iншi основнi засоби 278 196 82 71
Итого: 27918 18230 9688 65Рух основних засобiв за 2013 рiк

Вартiсть на 31.12.2012 Придбанi Вибування Вартiсть на 31.12.2013

Будiвлi та споруди 16934 - - 16934
Передавальнi пристрої 1943 - - 1943
Машини та обладнання 8051 167 - 8218
Транспортнi засоби 555 73 83 545
Iншi основнi засоби 278 - - 278
Итого: 27 761 240 83 27918Знос основних засобiв за 2013 рiк:

Знос на 31.12.2012 Знос за 2013р В т.ч. Знос за 2013р Знос на 31.12.2013
по вибулим ОЗ
Будiвлi та споруди 8801 699 - 9500
Передавальнi пристрої 1726 14 - 1740
Машини та обладнання 6213 287 - 6500
Транспортнi засоби 345 32 83 294
Iншi основнi засоби 172 24 - 196
Итого: 17257 1056 83 18230

Основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму полiпшення i зменшенiй на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, строк корисної дiї яких перевищує рiк та вартiстю бiльше 2000 грн.

Обмеження в використаннi основних засобiв немає.

 

Нестабiльна полiтична обстановка, недосконала податкова полiтика, частi змiни законодавства, недоброякiсна конкуренцiя з боку iнофiрм та "гаражних" вiтчизняних пiдприємств, орендна плата за користування землею в 3 рази вище податку на землю, що ставить пiдприємство в нерiвнi умови, незахищенiсть вiтчизняного виробника, високi цiни на енергоносiї, вiдсутнiсть нормативних документiв на звiльнення вiд мита на iмпортнi матерiали та комплектуючi, нестабiльний курс нацiональної валюти, недостатнiсть обiгових коштiв.

 

Протягом 2013 року були сплаченi емiтентом наступнi штрафи:
КЗ "Водоканал" 116 840,54 грн
Державна екологiчна служба 14 613,15 грн

 

Фiнансування товариства у 2014 роцi здiйснювалось за кошти власного капiталу.
Структура капiталу - 100% власний капiтал - 28958 тис.грн., з них:
330 тис.грн - статутний капiтал;
598 тис.грн - капiтал у дооцiнках;
101 тис.грн - резервний капiтал;
27929 тис.грн - нерозподiлений прибуток

 

Договiрнi зобов'язання за 2014 рiк виконанi повнiстю.

 

Для забезпечення функцiонування пiдприємства в умовах кризи, з метою енергозбереження та зменшення витрат на транспотнi перевезення, планується продовжити зосередження виробництва в одному виробничому корпусi.
На дiяльнiсть емiтента в майбутньому, враховуючи, що продукцiя, яку вiн виробляє, є засобами виробництва, може вплинути полiтична ситуацiя та стан економiки України, а також рiвень попиту на продукцiю, що виробляється емiтентом, в країнах ЄС.

 

Основна тема розробок протягом звiтного року - це удосконалення конструкцiї та модернiзацiя базових виробiв у вiдповiдностi до потреб ринку та розроблення конструкцiй виробiв нових напрямкiв з метою розширення ринку збуту. На розробку та постановку на виробництво нової технiки протягом звiтного року було витрачено 2209310.99 грн.

 

Протягом 2014р. до Товариства були розпочатi судовi справи:
1. Позивач ТОВ «Трансангел» м.Запорiжжя, вiдповiдач ПАТ "ЗЕАЗ" про стягнення суми заборгованостi за наданi послуги перевезення на суму 6500,00грн.
Господарський суд Запорiзької областi. Справа №908/1077/14, провадження вiдкрито 01.04.2014р.
Ухвалою господарського суду Запорiзької областi вiд 02.06.2014р. – провадження по справi припинено у зв’язку з погашенням ПАТ "ЗЕАЗ"боргу.
2. Позивач ТОВ «Ольга» м.Харкiв, вiдповiдач ПАТ «ЗЕАЗ» про стягнення суми заборгованостi за вироби з кольорових металiв на суму 11661,97грн.
Господарський суд Запорiзької областi. Справа №908/459/14, провадження вiдкрито 18.02.2014р.
Рiшення господарського суду Запорiзької областi вiд 27.03.2014р. – стягнути з ПАТ «ЗЕАЗ» суму боргу11661,97грн. i судовi витрати 1827грн.
Станом 23.04.2014р. – рiшення повнiстю виконано.
3. Позивач ТОВ НПО «Ростехприбор», вiдповiдач ПАТ «ЗЕАЗ» про стягнення збиткiв у сумi 230138,74 руб. РФ.
Мiжнародний комерцiйний арбiтражний суд при ТПП України. Справа ФС №328у/2014, провадження вiдкрито 05.09.2014р.
Рiшення МКАС при ТПП України вiд 27.11.2014р. – стягнути з ПАТ «ЗЕАЗ» 221743,02 руб. РФ.
Рiшення МКАС при ТПП оскаржено 19.01.2015р. ПАТ «ЗЕАЗ» в Шевченкiвському районному судi м.Києва.
Шевченкiвський районний суд м.Києва. Справа № 761/1871/15-ц, провадження вiдкрито 26.01.2015р.
Ухвала Шевченкiвський районний суд м.Києва вiд 17.03.2015р. – клопотання ПАТ «ЗЕАЗ» вiдхилено.
23.03.2015р. ПАТ «ЗЕАЗ» подано апеляцiйну скаргу в апеляцiйний суд м.Києва. Справа до розгляду ще не призначена.
4. Позивач ПАТ «ЗЕАЗ», вiдповiдач Большаков М.В. про вiдшкодування матерiальної шкоди завданої пiдприємству у сумi 66240,00грн.
Орджонiкiдзевський районний суд м. Запорiжжя. Справа №335/10912/14-ц, провадження вiдкрито 06.10.2014р.
Рiшення Орджонiкiдзевського районного суду вiд 01.12.2014р. – стягнути з Большакова М.В. 66240,00грн. матерiальної шкоди i 662,40грн. судового збору.

 Станом на теперiшнiй час рiшення на виконаннi
 

 


 Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки не проводився.

 

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

 

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

10471

9688

0.000

0

10471

9688

будівлі та споруди

8897

7637

0.000

0

8897

7637

машини та обладнання

1538

1718

0.000

0

1538

1718

транспортні засоби

36

251

0.000

0

36

251

інші

0

82

0

0

0

82

2. Невиробничого призначення:

33

0

0.000

0

33

0

будівлі та споруди

0.000

0

0.000

0

0.000

0

машини та обладнання

0.000

0

0.000

0

0.000

0

транспортні засоби

33

0

0.000

0

33

0

інші

0

0

0.000

0

0

0

Усього

10504

9688

0.000

0.000

10504

9688

Опис

Змiна вартостi основних засобiв в бiк зменшення на кiнець року зумовлена нарахуванням зносу на протязi 2013 року.

 

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

 

Найменування показника

За звітний період

За попередній період

Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн)

28824

30446

Статутний капітал (тис. грн.)

330.000

330.000

Скоригований статутний капітал (тис. грн)

330.000

330.000

Опис

Вартiсть чистiх активiв розрахована шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (32143 тис.грн), суми поточних зобов'язань i забезпечення майбутнiх витрат, прийнятих до розрахунку (3319 тис.грн.)

Висновок

Пiсля закiнчення 2013 року вартiсть чистих активiв ПАТ "ЗЕАЗ" перевищує розмiр статутного капiталу товариства. (ст.155 Цивiльного кодексу України)

 

3. Інформація про зобов'язання емітента

 

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0.000

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0.000

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0.000

X

X

за векселями (всього)

X

0.000

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0.000

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0.000

X

X

Податкові зобов'язання

X

152

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0.000

X

X

Інші зобов'язання

X

3167

X

X

Усього зобов'язань

X

3319

X

X

Опис:

Iншi зобов'язання емiтента є поточними, до їх складу входять:кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1409 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 480 тис.грн.; з оплати працi 280 тис.грн.; зв страхування 160 тис.грн.; з учасниками 93 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання 7 тис.грн.; поточнi забезпечення 738 тис.грн.

 

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

 

№ з/п

Основний вид продукції

Обсяг виробництва

Обсяг реалізованої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тис.грн.)

у відсотках до всієї виробленої продукції

у натуральній формі (фізична од. вим.)

у грошовій формі (тіс. грн.)

у відсотках до всієї реал style=ізованої продукції

1

2

3

4

5

6

7

8

1

Електроприводи

75

4702.5

28

74

5442.59

30.8

2

Регулятори струму

36

1165.10

7.0

36

1165.10

6.6

3

Пускачi

37

925.70

5.5

33

924.20

5.2

4

Виробничi замовлення

13

5226.60

31.20

13

5226.60

29.6

5

Низковольтнi комплектнi пристрої

34

1602.40

9.5

34

1602.40

9.0

 

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

 

№ з/п

Склад витрат*

Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)

1

2

3

1

Матерiальнi витрати

38.40

2

Витрати на оплату працi

32.0

3

Податки

7.10

4

соцiальнi заходи

1.1

 

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

 

Дата виникнення події

Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

Вид інформації

1

2

3

01.09.2014

01.09.2014

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23877071

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69091, м.Запорiжжя, вул.Немировича-Данченко буд.60 кв.4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1372 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

П 000106 28.05.2013 23.12.2015

Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності

2014

Думка аудитора***

умовно-позитивна

 

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

 

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

23877071

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

69091, м.Запорiжжя, вул.Немировича-Данченко 60/4

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

1372 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

П 000106 28.05.2013 23.12.2015

Текст аудиторського висновку (звіту)

Синтез-Аудит-Фiнанс
Аудиторська фiрма
69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченко 60/4 , тел./ факс: 212-00-97
Свiдоцтво № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської
дiяльностi видане рiшенням АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98
e-mail: sintez_audit@comint.net
сайт: saf –audit.com.ua
АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо фiнансової звiтностi
Публiчного акцiонерного товариства
«Запорiзький електроапаратний завод»
за 2014 рiк
Акцiонерам та керiвництву ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод»
Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс», яка дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23.12.2010 року, дiйсне до 23.12.2015 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» за 2014 рiк.
Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi її Концептуальним основам фiнансової звiтностi, прийнятiй облiковiй полiтицi, адекватностi вiдображення результатiв господарювання станом на 31.12.2014 р.
Основнi вiдомостi про емiтента:
Повне найменування:
Публiчне акцiонерне товариство «Запорiзький електроапаратний завод»
Код за ЄДРПОУ 14281020
№ свiдоцтва (виписки) про державну реєстрацiю (перереєстрацiю) та дата його видачi Серiя ААА №477327 вiд 02.06.2011 року, номер запису: 1 103 120 0000 003793
Орган, який видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Запорiзької областi
Мiсцезнаходження 69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок 9
Опис аудиторської перевiрки
Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
.
Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку нормативним вимогам щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.
Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про господарськi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок», «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть».
Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2014 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi:
- Баланс ( Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2014 р.,
- Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупнi прибутки) за 2014 р.,
- Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2014 р.,
- Звiт про власний капiтал за 2014 р.,
- Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2014 р.
Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв:
Статут товариства;
Протоколи загальних зборiв акцiонерiв;
Свiдоцтво про державну реєстрацiю товариства;
Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2014 рiк;
Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2014 рiк;
Первиннi документи по рахунках товариства за 2014 рiк;
Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй товариства за 2014 рiк;
Трансформацiйнi таблицi переводу показникiв бухгалтерського облiку з оцiнок по П(С)БО в МСФЗ.
Основою надання фiнансової звiтностi ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Пiдприємство вперше прийняло МСФЗ у 2012 роцi, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 сiчня 2011 року.
Товариство визначило Концептуальну основу складання фiнансової звiтностi, яка ґрунтується на чинних Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, опублiкованих на сайтi Мiнiстерства Фiнансiв України та затвердило облiкову полiтику Наказом № 91 вiд 05.03.2012року.
Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об’єктiв облiку за iсторичною собiвартiстю, за винятком оцiнки необоротних активiв, дебiторської заборгованостi та фiнансових активiв, визначення яких на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв.
Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi були розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була складена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ.

Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам та Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, використаних управлiнським персоналом та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2014 року. Ми не були запрошенi для спостереження за щорiчною iнвентаризацiєю оборотних i необоротних активiв.
Умовно-позитивна думка
На нашу думку, за виключенням обмежень, зазначених в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» на 31 грудня 2014 р. та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2014 рiк вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.

Розкриття iнформацiї про власний капiтал
В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу. На нашу думку, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2014 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi.
Власний капiтал ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2014 р. складається iз:
- статутного капiталу - 330 тис. грн.;
- капiталу у дооцiнках - 598 тис. грн.;
- резервного капiталу - 101 тис. грн.;
- нерозподiленого прибутку - 27929 тис. грн.
Статутний капiтал товариства сформований згiдно Закону України «Про господарськi товариства», облiковується на рахунку 401 «Статутний капiтал» у сумi 330 тис. грн. та вiдповiдає установчим документам.
Остання редакцiя Статуту ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» зареєстрована 02.06.2011 р. за № 11031050018003793 (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 21.04.2011 р., протокол № 18) зi змiнами зареєстрованими 19.05.2014 р. за № 11031050022003793 (згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв вiд 24.04.2014 р., протокол № 21).
Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2014 р.:
? заявлений - 329 785,80 грн.
? сплачений - 329 785,80 грн.
Склад та структура Статутного капiталу:
? кiлькiсть акцiй - 1 648 929 шт.
? види акцiй - простi iменнi
? номiнальна вартiсть - 0,2 грн.
Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку Товариству видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (Реєстрацiйний № 94/08/1/10 вiд 02 червня 2010 року).
Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось.
Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2014 року складає 598 тис. грн. та утворений за рахунок проведення дооцiнки основних засобiв на дату переходу на МСФЗ.
Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулими перiодами виникли в зв’язку з наступним:
- виправлення помилок минулих перiодiв – 1 тис. грн.;
- вiдповiдно до правил встановленої облiкової полiтики дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, в розмiрi нарахованої амортизацiї перенесена до нерозподiленого прибутку наприкiнцi звiтного року – - 47 тис. грн.
Резервний капiтал станом на 31.12.2014 року складає 101 тис. грн., облiковується на рахунку 43 «Резервний капiтал» та утворений вiдповiдно до Статуту за рахунок прибутку минулих перiодiв.
Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2014 р. склав 27929 тис. грн. Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулими перiодами виникли в зв’язку з наступним:
- на суму чистого прибутку, отриманого в поточному роцi – 348 тис. грн.;
- визнанi в складi нерозподiленого прибутку суми амортизацiї дооцiнки вартостi необоротних активiв при їх експлуатацiї – 47 тис. грн..
Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2014 р. складає 28958 тис. грн.
Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку)
Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх операцiй, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам МСФЗ 18 «Дохiд».
Протягом 2014 року товариством був отриманий дохiд у сумi 24592 тис. грн., у тому числi:
- чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг) в сумi 17685 тис. грн.;
- iншi операцiйнi доходи – 6522 тис. грн.( доходи вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв - 808 тис. грн.; доходи вiд списання кредиторської заборгованостi – 21 тис. грн.; доходи вiд оренди – 748 тис. грн.; доходи вiд курсової рiзницi – 4930 тис. грн.; штрафи отриманi – 4 тис. грн.; iншi – 11 тис. грн.);
- iншi фiнансовi доходи – 294 тис. грн.( вiдсотки по депозитам отриманi);
- iншi доходи – 91 тис. грн.(доходи вiд продажу необоротних активiв - 91тис.грн.).
Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам Концептуальнiй основi складання фiнансової звiтностi та МСФЗ.
Загальна сума витрат за 2014 рiк склала 24244 тис. грн., у тому числi:
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (товарiв, робiт, послуг) –16310 тис. грн.;
- адмiнiстративнi витрати – 5485 тис. грн.;
- витрати на збут – 1220 тис. грн.;
- iншi операцiйнi витрати – 1110 тис. грн.( собiвартiсть реалiзованих запасiв - 475 тис. грн.; втрати вiд продажу валюти – 13 тис. грн.; iншi витрати – 378 тис. грн.; нарахованi штрафи – 89 тис. грн.; витрати вiд списання безнадiйної заборгованностi-155 тис. грн.)
- фiнансовi витрати – 18 тис. грн.(вiдсотки по дисконтованим зобов’язанням);
- iншi витрати – 24 тис. грн.(собiвартiсть реалiзованих необоротних активiв);
- витрати з податку на прибуток – 77 тис. грн.
Таким чином, за наслiдками 2014 року ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» отримав чистий прибуток у сумi 348 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи складання фiнансової звiтностi за МСФЗ.
Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2014 р. складає 28 958 тис. грн.
Фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2014 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, капiталу в дооцiнках, резервного капiталу, нерозподiленого прибутку.
Чистi активи ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» бiльшi за суму статутного капiталу на 28628 (28958 – 330) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2014 року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв
Протягом звiтного перiоду була отримана iнформацiя про подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiднесенi до складу особливої iнформацiї, а саме змiна складу посадових осiб:
Наказом генерального директора вiд 01.09.2014 №32-К звiльнено члена дирекцiї, директора з виробництва Горенкова Олександра Петровича. Посада залишається вакантною.

Розкриття iншої iнформацiї
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю.
Результат аудиту свiдчить, що у звiтному перiодi товариством не здiйснювались значнi (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними рiчної фiнансової звiтностi) правочини та не приймались рiшення про здiйснення таких правочинiв вiдповiдно: ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); Статуту (вiд 10 вiдсоткiв до 25 вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi).
Вартiсть активiв станом на 01.01.2014 року складає 32143 тис. грн. Сума мiнiмального правочину складає 3214,3 тис. грн.
Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»
Формулювання складу органiв корпоративного управлiння Публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» здiйснюється вiдповiдно до:
- Роздiлу 9-13 Статуту, затвердженого 02.06.2011 року (номер запису - 11031050018003793) зi змiнами вiд 19.05.2014 р. за № 11031050022003793 ;
- Положення про Загальнi збори;
- Положення про Наглядову раду - Положення про Дирекцiю;
- Положення про Ревiзiйну комiсiю, затверджених загальними зборами акцiонерiв (Протокол №18 вiд 21.04 2011 р.);
Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння:
- загальнi збори акцiонерiв,
- наглядова рада,
- дирекцiя;
- ревiзiйна комiсiя.
Вiдповiднi положення розмiщенi на сайтi Товариства.
Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства, посада Корпоративного секретаря не створена.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №18 вiд 21.04 2011 р.).
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями товариства.
Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України "Про акцiонернi товариства" – до 30 квiтня.
Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року дирекцiя товариства (генеральний директор та iншi члени дирекцiї) здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства.
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю.
Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за рiк.
Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились.
На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства проводиться перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України "Про акцiонернi товариства", можна зробити висновок:
1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України "Про акцiонернi товариства" та вимогам Статуту,
2) "Iнформацiя про стан корпоративного управлiння", наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог "Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв", затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712.
Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
Пiд час аудиту не було виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними.

Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України "Про акцiонернi товариства"
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2014 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства.
Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльнiсть, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi окрiм тих, що призвели до модифiкацiї аудиторської думки та про якi йдеться у параграфi "Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки".
Довiдка
про фiнансовий стан ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод»
на 31.12.2014 р.
(тис. грн.)
1. Коефiцiєнт лiквiдностi:
1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття)
К 1.1 = 2ра
3рп
на
31.12.2013 = 6,71
на
31.12.2014 = 7,40
Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 – 2,0
1.2 поточної лiквiдностi
К 1.2 =2ра-? р.(1100-1110)
3рп
на
31.12.2013 = 4,36
на
31.12.2014 = 5,07
Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi товариства
1.3 Абсолютної лiквiдностi
К 1.3 = р1165
3рп
на
31.12.2013 = 1,81
на
31.12.2014 = 3,42
Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3.
Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв
1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн.
К 1.4 =2 ра – 3 рп
на
31.12.2013 = 18950
на
31.12.2014 = 20398
Теоретичне значення показника бiльше 0.
Збiльшення на 1448 тис. грн.
2. Коефiцiєнт (фiнансової стiйкостi) (автономiї)
К 2 = 1рп .
Пiдсумок активу
на
31.12.2013 = 0,89
на
31.12.2014 = 0,89
Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5
3. Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом.
К 3= 2рп + 3рп+4рп
1рп
на
31.12.2013 = 0,12
на
31.12.2014 = 0,12
Характеризує незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1.
4. Коефiцiєнт ефективностi використання активiв
К 4 = Чистий прибуток
1ра+2ра+3ра
на
31.12.2013 = Прибутку не має
на
31.12.2014 = 0,01
Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно.
5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу)
К 5 = Чистий прибуток
1рп
на
31.12.2013 = Прибутку не має
на
31.12.2014 = 0,01
Теоретичне значення не менш 0,4.
6. Коефiцiєнт рентабельностi
6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв
К 6.1= Чистий прибуток .
(Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2
на
31.12.2013 = Прибутку не має
на
31.12.2014 = 0,01
Теоретичне значення бiльше 0.
6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу
К 6.2 = Чистий прибуток .
(1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2
на
31.12.2013 = Прибутку не має
на
31.12.2014 = 0,01
Теоретичне значення бiльше 0.


ПАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31 грудня 2014 р. лiквiдне та платоспроможне, має стiйкий фiнансовий стан.

Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва аудиторської фiрми
Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс»
Iдентифiкацiйний код юридичної особи
23877071
Юридична адреса
Мiсцезнаходження юридичної особи
69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4
Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю.
Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть
№ 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 23 грудня 2010 року № 224/3, дiйсне до 23.12.2015 року.
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв
Серiя П № 000106 вiд 28.05.2013 р., дiйсне до 23.12.2015 р.
Номер, дата видачi сертифiката аудитора
Гончарова В.Г.
Серiя А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017 року
Номер, дата видачi сертифiката аудитора
Рибас Н.В.
серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2019р.
Телефон
(061) 212-00-97; 212-05-81
Дата i номер договору на проведення аудиту
№ 57/2014 вiд 01.07.2014 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту
01.07.2014 р. - 14.04.2015 р.
ПП «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс» Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням Аудиторської палати України № 224/3 вiд 23 грудня 2010 року,
дiйсне до 23.12.2015 р.
Генеральний директор В.Г. Гончарова сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017р.
Аудитор Н.В. Рибас сертифiкат серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2019р.
Аудиторський висновок складено 14 квiтня 2015 р.
м. Запорiжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.

 

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

 

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2014

1

0

2

2012

1

0

3

2011

1

0

 

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): Iншого не було.

Ні

 

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Iншого не було.

Ні

 

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

 

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): Iншого не було.

Ні

 

 

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

 

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

3

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

3

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

3

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

 

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

5

 

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.

Інші (запишіть)

Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.

 

 

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

iншого немає

 

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги

X

Інше (запишіть): iнших вимог немає

X

 

 

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 

Так

Ні

Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства

X

Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками

X

Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)

X

Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена

X

Інше (запишіть)

Iншого не було.

 

 

 

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні)

так, створено ревізійну комісію

 

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

 

 

 

кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох 3100% років? 2.00

 

 

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 

Загальні збори акціонерів

Наглядова рада

Виконавчий орган

Не належить до компетенції жодного органу

Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)

Так

Ні

Ні

Ні

Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)

Ні

Так

Так

Ні

Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії

Так

Ні

Ні

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу

Ні

Ні

Так

Ні

Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про додатковий випуск акцій

Так

Ні

Ні

Ні

Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження зовнішнього аудитора

Ні

Так

Ні

Ні

Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів

Так

Ні

Ні

Ні

 

 

 

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

 

 

 

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 

Так

Ні

Положення про загальні збори акціонерів

X

Положення про наглядову раду

X

Положення про виконавчий орган

X

Положення про посадових осіб акціонерного товариства

X

Положення про ревізійну комісію (або ревізора)

X

Положення про акції акціонерного товариства

X

Положення про порядок розподілу прибутку

X

Інше (запишіть):

Положення про iнформацiю

 

 

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 

Інформація розповсюджується на загальних зборах

Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів

Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві

Копії документів надаються на запит акціонера

Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства

Фінансова звітність, результати діяльності

Так

Так

Так

Так

Так

Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу

Ні

Так

Ні

Ні

Ні

Інформація про склад органів управління товариства

Так

Так

Так

Так

Так

Статут та внутрішні документи

Так

Ні

Так

Так

Так

Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення

Ні

Ні

Так

Так

Так

Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства

Ні

Ні

Ні

Ні

Ні

 

 

 

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

 

 

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 

Так

Ні

Не проводились взагалі

X

Менше ніж раз на рік

X

Раз на рік

X

Частіше ніж раз на рік

X

 

 

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 

Так

Ні

Загальні збори акціонерів

X

Наглядова рада

X

Виконавчий орган

X

Інше (запишіть)

iншого не було

 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

 

 

З якої причини було змінено аудитора?

 

Так

Ні

Не задовольняв професійний рівень

X

Не задовольняли умови договору з аудитором

X

Аудитора було змінено на вимогу акціонерів

X

Інше (запишіть)

Iншого не було.

 

 

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 

Так

Ні

Ревізійна комісія (ревізор)

X

Наглядова рада

X

Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства

X

Стороння компанія або сторонній консультант

X

Перевірки не проводились

X

Інше (запишіть)

Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi.

 

 

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 

Так

Ні

З власної ініціативи

X

За дорученням загальних зборів

X

За дорученням наглядової ради

X

За зверненням виконавчого органу

X

На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів

X

Інше (запишіть)

iншого не було

 

 

 

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні)

Ні

 

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 

Так

Ні

Випуск акцій

X

Випуск депозитарних розписок

X

Випуск облігацій

X

Кредити банків

X

Фінансування з державного і місцевих бюджетів

X

Інше (запишіть): Iнше не планується.

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

 

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором

Так, плануємо розпочати переговори

X

Так, плануємо розпочати переговори в наступному році

Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років

Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років

Не визначились

 

 

 

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

 

 

 

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

 

 

 

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

 

 

 

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не прийнятий

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: не оприлюднено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року

кодексу немає

 

 

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"

за ЄДРПОУ

14281020

Територія

за КОАТУУ

2310137200

Організаційно-правова форма господарювання

за КОПФГ

234

Вид економічної діяльності

за КВЕД

27.12

Середня кількість працівників

221

Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака

Адреса

вул.Пiвденне шосе, буд.9, м.Запорiжжя, 69032

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):

 

за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)

за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

 

 

 

 

 

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2014 р.

 

Актив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

1

2

3

4

5

I. Необоротні активи

Нематеріальні активи:

1000

0

0

0

первісна вартість

1001

0

0

0

накопичена амортизація

1002

0

0

0

Незавершені капітальні інвестиції

1005

0

0

0

Основні засоби:

1010

9688

8638

0

первісна вартість

1011

27918

28276

0

знос

1012

18230

19638

0

Інвестиційна нерухомість:

1015

15

15

0

первісна вартість

1016

15

15

0

знос

1017

0

0

0

Довгострокові біологічні активи:

1020

0

0

0

первісна вартість

1021

0

0

0

накопичена амортизація

1022

0

0

0

Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств


1030


0


0


0

інші фінансові інвестиції

1035

0

0

0

Довгострокова дебіторська заборгованість

1040

0

0

0

Відстрочені податкові активи

1045

171

178

0

Гудвіл

1050

0

0

0

Відстрочені аквізиційні витрати

1060

0

0

0

Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах

1065

0

0

0

Інші необоротні активи

1090

0

0

0

Усього за розділом I

1095

9874

8831

0

II. Оборотні активи

Запаси

1100

7796

7410

0

Виробничі запаси

1101

2551

2360

0

Незавершене виробництво

1102

1798

2273

0

Готова продукція

1103

3447

2777

0

Товари

1104

0

0

0

Поточні біологічні активи

1110

0

0

0

Депозити перестрахування

1115

0

0

0

Векселі одержані

1120

0

0

0

Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги

1125

6794

4260

0

Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами


1130


461


615


0

з бюджетом

1135

49

0

0

у тому числі з податку на прибуток

1136

48

0

0

з нарахованих доходів

1140

0

0

0

із внутрішніх розрахунків

1145

0

0

0

Інша поточна дебіторська заборгованість

1155

1163

401

0

Поточні фінансові інвестиції

1160

0

0

0

Гроші та їх еквіваленти

1165

6006

10900

0

Готівка

1166

2

0

0

Рахунки в банках

1167

6004

10900

0

Витрати майбутніх періодів

1170

1

0

0

Частка перестраховика у страхових резервах

1180

0

0

0

у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань


1181


0


0


0

резервах збитків або резервах належних виплат

1182

0

0

0

резервах незароблених премій

1183

0

0

0

інших страхових резервах

1184

0

0

0

Інші оборотні активи

1190

0

0

0

Усього за розділом II

1195

22269

23586

0

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття

1200

0

0

0

Баланс

1300

32143

32417

0

 

Пасив

Код рядка

На початок звітного періоду

На кінець звітного періоду

На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності

I. Власний капітал

Зареєстрований (пайовий) капітал

1400

330

330

0

Внески до незареєстрованого статутного капіталу

1401

0

0

0

Капітал у дооцінках

1405

644

598

0

Додатковий капітал

1410

0

0

0

Емісійний дохід

1411

0

0

0

Накопичені курсові різниці

1412

0

0

0

Резервний капітал

1415

101

101

0

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)

1420

27534

27929

0

Неоплачений капітал

1425

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Вилучений капітал

1430

( 0 )

( 0 )

( 0 )

Інші резерви

1435

0

0

0

Усього за розділом I

1495

28609

28958

0

II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення

Відстрочені податкові зобов’язання

1500

0

0

0

Пенсійні зобов’язання

1505

0

0

0

Довгострокові кредити банків

1510

0

0

0

Інші довгострокові зобов’язання

1515

0

0

0

Довгострокові забезпечення

1520

215

271

0

Довгострокові забезпечення витрат персоналу

1521

215

271

0

Цільове фінансування

1525

0

0

0

Благодійна допомога

1526

0

0

0

Страхові резерви, у тому числі:

1530

0

0

0

резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду)

1531

0

0

0

резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду)

1532

0

0

0

резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду)

1533

0

0

0

інші страхові резерви; (на початок звітного періоду)

1534

0

0

0

Інвестиційні контракти;

1535

0

0

0

Призовий фонд

1540

0

0

0

Резерв на виплату джек-поту

1545

0

0

0

Усього за розділом II

1595

215

271

0

IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення

Короткострокові кредити банків

1600

0

0

0

Векселі видані

1605

0

0

0

Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями

1610

0

0

0

за товари, роботи, послуги

1615

1409

984

0

за розрахунками з бюджетом

1620

152

304

0

за у тому числі з податку на прибуток

1621

0

0

0

за розрахунками зі страхування

1625

160

147

0

за розрахунками з оплати праці

1630

280

281

0

за одержаними авансами

1635

480

649

0

за розрахунками з учасниками

1640

93

91

0

із внутрішніх розрахунків

1645

0

0

0

за страховою діяльністю

1650

0

0

0

Поточні забезпечення

1660

738

716

0

Доходи майбутніх періодів

1665

0

0

0

Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків

1670

0

0

0

Інші поточні зобов’язання

1690

7

16

0

Усього за розділом IІІ

1695

3319

3188

0

ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття

1700

0

0

0

V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду

1800

0

0

0

Баланс

1900

32143

32417

0

 

Примітки

Пояснення до «Балансу»
1. Стр. 1010-1012 - Основнi засоби
Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiю i зменшеною на суму зносу.
Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 2000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 157 тис.грн. Коефiцiєнт зносу на кiнець року склав 65%.
Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об’єкта основних засобiв.
2. Стр. 1015 – Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
На початок року вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала - 15 тис.грн. на кiнець - 15 тис.грн.
3. Стр. 1045 Вiдстроченi податковi активи на 31.12.2013р складають 171 тис. грн
4. Стр. 1101-1103 - Запаси
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю.
Протягом звiтного перiоду уцiнка запасiв не проводилась.
Класифiкацiя i вартiсть виробничих запасiв на 31.12.2013р.:
сировина i матерiали 1002 тис.грн.;
покупнi i комплектуючi 1195 тис.грн.;
паливо 13 тис.грн.;
тара 14 тис.грн.;
запаснi частини 57 тис.грн.;
матерiали, переданi в переробку 28 тис.грн.;
iншi матерiали 122 тис.грн.;
трансп.-загот. витрати 53 тис.грн.;
МШП 67 тис.грн.;
незавершене виробництво 1798 тис.грн.;
готова продукцiя 3447 тис.грн.;
Разом: 7796
тис.грн.
Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку i iншi витрати, якi виникають пiд час їхньої доставки i переробки.
5.Стр. 1125 - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги - 6794 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi. Безнадiйнi борги списуються в перебiгу того року, в якому вони були виявленi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. становить:
Вiтчизнянi покупцi 6794 тис. грн.
Iноземнi покупцi — тис. грн.
ВСЬОГО 6794 тис. грн.6. Стр. 1130-1155 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2013р. складається:
Розрахунки з пiдзвiтними особами 3 тис. грн.;
Розрахунки за виданими авансами 461 тис. грн.;
Розрахунки з бюджетом 49 тис. грн.;
Розрахунки за соц.страхуванням 18 тис. грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами 1137 тис. грн.;
Розрахунки за соцiальним страхуванням 5 тис. грн.;
ВСЬОГО 1 673
тис. грн.
7. Стр. 1165-1167 – Грошовi кошти.
Грошовi кошти включають готiвковi грошi у касi, грошовi кошти та їх еквiваленти на розрахункових рахунках, та станом на 31.12.2013р. становили:
в нацiональнiй валютi 161 тис.грн.;
в iноземнiй валютi 5845 тис.грн.;
в т.ч. долари США 5781 тис.грн.;
євро 64 тис.грн.
8. Стр. 1400-1420 – Власний капiтал
Станом на 31.12.2013р. зареєстрований, випущений та сплачений акцiонерний капiтал складав 329785,8 грн., та подiлений на 1648929 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,20 грн. Неоплаченої частини статутного фонду немає.
Резервний капiтал створюється за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства, на 31.12.2013р. склав 101 тис. грн.
Капiтал у дооцiнках склав 644 тис.грн.
Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2013р складає 27534 тис. грн.
9. Стр. 1521
Довгострокове забезпечення витрат персоналу на 31.12.2013р складає 215 тис. грн.
Забезпечення представленi резервом вiдпусток та пiльговими пенсiями.
10. Стр. 1615-1640 - Поточнi зобов'язання на 31.12.2013р. складають 608 тис. грн., у тому числi:
розрахунки з оплати працi 280 тис.грн;
страхування 160 тис.грн.;
розрахунки з учасниками 93 тис.грн
за одержаними авансами 480 тис.грн
розрахунки з бюджетом:
оренда землi 104 тис.грн.;
податок з доходiв фiзичних осiб 48 тис.грн.;
11. Стр. 1660 – поточнi забезпечення 738 тис.грн;
Стр. 1690 - iншi поточнi зобов'язання на кiнець року:
розрахунки з iншими кредиторами 7 тис.грн.

Керівник

Сидоренко М.В.

Головний бухгалтер

Ануфрiєва В.П.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"

за ЄДРПОУ

14281020

(найменування)

 

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2014 р.

 

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

2000

17685

19551

Чисті зароблені страхові премії

2010

0

0

Премії підписані, валова сума

2011

0

0

Премії, передані у перестрахування

2012

0

0

Зміна резерву незароблених премій, валова сума

2013

0

0

Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій

2014

0

0

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)

2050

( -16310 )

( -17068 )

Чисті понесені збитки за страховими виплатами

2070

( 0 )

( 0 )

Валовий:
 прибуток


2090


1375


2483

 збиток

2095

( 0 )

( 0 )

Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань

2105

0

0

Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів

2110

0

0

Зміна інших страхових резервів, валова сума

2111

0

0

Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах

2112

0

0

Інші операційні доходи

2120

6522

1172

Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2121

0

0

Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2122

0

0

Адміністративні витрати

2130

( -5485 )

( -4108 )

Витрати на збут

2150

( -1220 )

( -1074 )

Інші операційні витрати

2180

( -1110 )

( -482 )

Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю

2181

( 0 )

( 0 )

Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції

2182

( 0 )

( 0 )

Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток


2190


82


0

 збиток

2195

( 0 )

( -2009 )

Дохід від участі в капіталі

2200

0

0

Інші фінансові доходи

2220

294

249

Інші доходи

2240

91

74

Дохід від благодійної допомоги

2241

0

0

Фінансові витрати

2250

( -18 )

( -56 )

Втрати від участі в капіталі

2255

( 0 )

( 0 )

Інші витрати

2270

( -24 )

( -14 )

Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті

2275

0

0

Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток


2290


425


0

 збиток

2295

( 0 )

( -1756 )

Витрати (дохід) з податку на прибуток

2300

-77

-5

Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування

2305

0

0

Чистий фінансовий результат:
 прибуток


2350


348


0

 збиток

2355

( 0 )

( -1761 )

 

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

 

Стаття

Код рядка

За звітний період

За аналогічний період попереднього року

Дооцінка (уцінка) необоротних активів

2400

0

0

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів

2405

0

0

Накопичені курсові різниці

2410

0

0

Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств

2415

0

0

Інший сукупний дохід

2445

0

0

Інший сукупний дохід до оподаткування

2450

0

0

Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом

2455

0

0

Інший сукупний дохід після оподаткування

2460

0

0

Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)

2465

348

-1761

 

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

 

Матеріальні затрати

2500

6963

7273

Витрати на оплату праці

2505

5836

6040

Відрахування на соціальні заходи

2510

2152

2419

Амортизація

2515

1532

640

Інші операційні витрати

2520

5846

6060

Разом

2550

22329

22732

 

ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

 

Середньорічна кількість простих акцій

2600

1648929

1648929

Скоригована середньорічна кількість простих акцій

2605

1648929

1648929

Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2610

0.21105

-1.06797

Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію

2615

0.21105

-1.06797

Дивіденди на одну просту акцію

2650

0

0

 

Примітки

Пояснення до «Звiту про фiнансовi результати»
1. Стр. 2000 – Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Доходи та витрати у Звiтi про фiнансовi результати пiдприємства визначенi згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у перiод вiдвантаження її покупцям. Витрати визнаються у перiодi, коли вони фактично вiдбуваються, i вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2014 рiк склав 17685 тис.грн.
Розшифровка окремих статей Звiту про фiнансовi результати пiдприємства:
2. Стр. 2120 - iншi операцiйнi доходи:
а) дохiд операцiйної оренди основних засобiв 748 тис.грн.;
б) дохiд вiд реалiзацiї оборотних активiв 808 тис.грн.;
в) iншi операцiйнi доходи 11 тис.грн.;
г) дохiд вiд курсових рiзниць 4930 тис.грн.;
д) списання кредиторської заборгованостi 21 тис.грн;
е) отриманi штрафи (пенi) 4 тис.грн.
Стр. 2220 - отриманi вiдсотки 294 тис.грн.;
Стр. 2240 – iншi доходи
а) дохiд вiд реалiзацiї нематерiальних активiв тис.грн.;
б) дохiд вiд безоплатно одержаних активiв тис.грн

Керівник

Сидоренко М.В.

Головний бухгалтер

Ануфрiєва В.П.

 

КОДИ

Дата(рік, місяць, число)

2015 | 01 | 01

Підприємство

Публiчне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"

за ЄДРПОУ

14281020

(найменування)

 

 

 

/p
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/