1

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)  
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди  
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції  
5) інформація про собівартість реалізованої продукції  
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів X
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)  
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність X
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)  
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Згiдно «Положенню про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв» Приватне акцiонерне товариство не зобов’язано розкривати рiчну фiнансову звiтнiсть, пiдтверджену аудитором (аудиторською фiрмою). 1.Вiдомостi щодо участi емiтента в створеннi юридичних осiб вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не брало участi у створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря вiдсутня, в зв'язку з тим, що в товариствi немає такої посади. Iнформацiя про рейтингове агентство вiдстуня, в зв'язку з тим, що товариство у звiтному перiодi не користувалося послугами рейтингових агенств, оскiльки в статутному капiталi емiтента державна частка вiдсутня, пiдприємство не має стратегiчного значення для економiки та безпеки держави та не займає монопольного (домiнуючого) становища. Iнформацiя про дивiденди вiдсутня, в зв'язку з тим, що дивiденди не нараховувалися та не виплачувалися. Iнформацiя про облiгацiї емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск облiгацiй. Iнформацiя про iншi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iнших цiнних паперiв. Iнформацiя про похiднi цiннi папери емiтента вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуск похiдних цiнних паперiв. Iнформацiя про викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало викуп власних акцiй протягом звiтного перiоду. Iнформацiя про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (п.п.19 п.2 гл. 4 роздiл III Положення 2826). Iнформацiя про собiвартiсть реалiзованої продукцiї вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами дiяльностi, що класифiкуються як переробна, добувна промисловiсть або виробництво та розподiлення електроенергiї, газу та води за класифiкатором видiв економiчної дiяльностi (п.п.19 п.2 гл. 4 роздiл III Положення 2826). Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звiтному перiодi не здiйснювався випуск боргових цiнних паперiв. Iнформацiя про випуски iпотечних облiгацiй вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про склад, структуру i розмiр iпотечного покриття вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних облiгацiй. Iнформацiя про наявнiсть прострочених боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття вiдсутня в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних ЦП. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Iнформацiя щодо реєстру iпотечних активiв вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски iпотечних сертифiкатiв. Основнi вiдомостi про ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про випуски сертифiкатiв ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН вiдсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Розрахунок вартостi чистих активiв ФОН вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало випуски сертифiкатiв ФОН. Правила ФОН вiдсутнi, в зв'язку з тим, що товариство не є емiтентом сертифiкатiв ФОН. Iнформацiя про засновникiв емiтента не надається, оскiльки засновник емiтента (Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя) не є акцiонером на кiнець звiтного перiоду (п.п.5 п.2 гл.4 роздiлу III Положення 2826), а фiзичних осiб-засновникiв у емiтента не було. 2.Звiт про стан об'єкта нерухомостi вiдсутнiй, в зв'язку з тим, що товариство не здiйснювало емiсiю цiльових облiгацiй пiдприємств, виконання зобов’язань за якими здiйснюється шляхом передання об’єкта (частини об’єкта) житлового будiвництва. 3. Звiт керiвництва ПрАТ «ЗЕАЗ» Рiчний звiт емiтента розглянутий та затверджений наглядовою радою (протокол № 3 вiд 19.04.2019р.). 1.Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку ПрАТ «ЗЕАЗ».Вiрогiднi перспективи подальшого розвитку ПрАТ «ЗЕАЗ». Для забезпечення стабiльного виробництва i збуту продукцiї необхiдно вибрати прiоритетнi напрямки розвитку заводу. Маючи велику номенклатуру продукцiї, що випускається, яка застосовується у всiх галузях промисловостi, завод має реальну можливiсть працювати та розвиватися. Завод буде працювати в напрямку розширення ринкiв збуту продукцiї. Це передбачає: 1.Вихiд на зовнiшнi ринки. Такi вироби, як збуджувачi синхронних двигунiв, електропривод постiйного струму, пристрої катодного захисту, джерела живлення для шахтних електровозiв, заряднi пристрої можуть успiшно конкурувати на зовнiшньому ринку. 2.Поставка електроприводiв для коксовозiв для коксохiмiчних заводiв. 3.Поставка електрообладнання, яке застосовується на залiзницях. 4.Розширення номенклатури поставок трансформаторiв i реакторiв. 5. Освоєння ринку житлово-комунального господарства. 6.Роботи з проектними iнститутами. 7.Комплектнi поставки електрообладнання з монтажем, наладкою i здачею пiд «ключ». 8.Збут продукцiї багато в чому залежить вiд хорошої роботи служб маркетингу, тому застосовуються заходи щодо посилення цього пiдроздiлу, забезпечення його рекламною та технiчною документацiєю. Iнформацiя про розвиток ПрАТ «ЗЕАЗ». На 2019 рiк були вибранi наступнi напрямки, куди буде направлено фiнансування по розробцi нових виробiв. 1.Доробка серiї на збуджувачi синхронних двигунiв в частинi зменшення габаритiв. 2.Розробка джерел живлення для гальванiчного виробництва на струми 100-200А iнверторного типу. 3.Розробка програмного забезпечення телемеханiчного управлiння по протоколу TCP/IP для виробiв катодного захисту. 4.Розробка статичних перетворювачiв для трамваїв i тролейбусiв. 5. Доробка програмного забезпечення для виробiв ТЕП, ЕКТ та iнших. 6.Роботи по зниженню собiвартостi виробiв, що випускаються. Технологiчна пiдготовка виробництва включає наступнi роботи в 2019 роцi: 1. Впровадження технологiї рiзання листового матерiалу на верстатi лазерного рiзання. 2. Придбання листогибочного верстату з ЧПУ. 3. Модернiзацiя дiльницi фарбування. 4.Модернiзацiя дiльницi виробництва трансформаторiв потужнiстю до 3 кВА. 5. Впровадження заходiв по зниженню собiвартостi виробiв. Сумарнi витрати за цими напрямками орiєнтовно складуть 4 млн.грн. з ПДВ. Iнформацiя про укладення деривативiв або вчинення правочинiв щодо похiдних цiнних паперiв емiтентом, якщо це впливає на оцiнку його активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв або витрат ПрАТ «ЗЕАЗ»: ПрАТ «ЗЕАЗ» у звiтному перiодi не укладалися деривативи, правочини щодо похiдних цiнних паперiв, тому вплив даних факторiв на оцiнку активiв, зобов’язань, фiнансового стану i доходiв ПрАТ «ЗЕАЗ» вiдсутнiй. Iнформацiя про завдання та полiтику ПрАТ «ЗЕАЗ» щодо управлiння фiнансовими ризиками, у тому числi полiтику щодо страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї, для якої використовуються операцiї хеджування: Завдання та полiтика ПрАТ «ЗЕАЗ» щодо управлiння фiнансовими ризиками передбачає здiйснення таких основних заходiв як, - iдентифiкацiя небезпеки та аналiзування й оцiнювання ризикiв, що пов’язанi iз цiєю небезпекою i можуть вплинути на фiнансову дiяльнiсть пiдприємства. Процес iдентифiкацiї окремих видiв фiнансових ризикiв передбачає видiлення систематичних та несистематичних видiв ризикiв, що характернi для господарської дiяльностi пiдприємства, а також формування загального портфеля фiнансових ризикiв, пов’язаних з дiяльнiстю пiдприємства; - оцiнка широти i достовiрностi iнформацiї, необхiдної для визначення рiвня фiнансових ризикiв; - визначення розмiру можливих фiнансових втрат при настаннi ризикової подiї за окремими видами фiнансових ризикiв. Розмiр можливих фiнансових втрат визначається характером здiйснюваних фiнансових операцiй, обсягом задiяних в них активiв (капiталу) та максимальним рiвнем амплiтуди коливання доходiв при вiдповiдних видах фiнансових ризикiв. ПрАТ «ЗЕАЗ» у звiтному роцi не використовував страхування кожного основного виду прогнозованої операцiї та хеджування як метод страхування цiнового ризику. Iнформацiя про схильнiсть ПрАТ «ЗЕАЗ» до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв. ПрАТ «ЗЕАЗ», як i будь-яке iнше пiдприємство, в сучасних умовах розвитку країни, з урахуванням темпiв iнфляцiї, нестабiльностi курсу нацiональної валюти, рiвня конкуренцiї в окремих сегментах фiнансового ринку, в значнiй мiрi є схильним до цiнових ризикiв, кредитного ризику, ризику лiквiдностi та/або ризику грошових потокiв, оскiльки економiка заводу дуже сильно iнтегрована в економiку України. 4. Звiт про корпоративне управлiння за 2018р ПрАТ «ЗЕАЗ» 4.1) власний кодекс корпоративного управлiння, яким керується емiтент Товариство не має власного кодексу корпоративного управлiння. 4.2) кодекс корпоративного управлiння фондової бiржi, об'єднання юридичних осiб або iнший кодекс корпоративного управлiння, який емiтент добровiльно вирiшив застосовувати - При здiйсненнi корпоративного управлiння ПрАТ «ЗЕАЗ» керується Принципами корпоративного управлiння, затвердженими рiшенням НКЦПФР вiд 22.07.14 р. № 955, Конституцiєю України, Цивiльним кодексом України, господарським кодексам України, Законом України «Про акцiонернi товариства». Основними принципами корпоративного управлiння ПрАТ «ЗЕАЗ» є:
забезпечення захисту прав i законних iнтересiв акцiонерiв; забезпечення розмежування обов’язкiв i повноважень мiж органами управлiння ПрАТ «ЗЕАЗ»; запобiгання конфлiктам iнтересiв; забезпечення ефективного контролю за фiнансовою дiяльнiстю Пiдприємства та управлiнням ризикiв. 4.3) iнформацiя про практику корпоративного управлiння, застосовувану понад визначенi законодавством вимоги. В системi корпоративного управлiння Товариство застосовує найкращi свiтовi стандарти мiжнародних корпорацiй, що сприяє розвитку заводу. Така практика забезпечує прозорiсть i ефективнiсть прийнятих рiшень на всiх рiвнях управлiння. При цьому стратегiчне управлiння заводом забезпечує Наглядова рада, яка також контролює дiї менеджменту. Якiсть корпоративного управлiння сприяє успiшному розвитку заводу, дає додатковi гарантiї акцiонерам, партнерам, клiєнтам i сприяє змiцненню системи внутрiшнього контролю.
4.4) про вiдхилення емiтента вiд положень кодексу корпоративного управлiння. Протягом 2018 року Товариство здiйснювало свою дiяльнiсть у вiдповiдностi з вищезазначеними принципами корпоративного управлiння i вiдхилень вiд них не здiйснювало. 4.5) iнформацiя про проведенi загальнi збори акцiонерiв та загальний опис прийнятих на зборах рiшень. Черговi загальнi збори акцiонерiв були проведенi 26.04.2018р., кворум зборiв 94,2% з порядком денним: 1.Затвердження складу лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту ведення зборiв. 3.Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2017 рiк та його затвердження, а також затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2017 рiк та їх затвердження. 5.Звiт Наглядової Ради за звiтний перiод 2017 р. та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6.Визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ «ЗЕАЗ» на 2018 рiк. Затвердження проекту розподiлу прибутку на 2018 рiк. 7.Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї на пiдставi норм чинного законодавства. 8.Затвердження Статуту ПрАТ «ЗЕАЗ» в новiй редакцiї у зв’язку з приведенням положень Статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства. Уповноваження осiб на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 9.Про дивiденди за 2017 рiк. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з 26.04.2018 года по 26.04.2019 року (включно). Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Осiб, що подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова лiчильної комiсiї – Щербина Н.О., члени лiчильної комiсiї: Корнiєнко I. Д., Шиян Л. В. 2. Обрати головою зборiв Левченко Н. Т., секретарем зборiв Боровську Ю. О. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): -виступ доповiдача до 30 хвилин, iнформацiя з iнших питань порядку денного до 10 хвилин, вiдповiдi на питання до 3 хвилин Збори провести без перерви. 3. Затвердити звiт дирекцiї "Про фiнансово-господарську дiяльностi АТ за 2017 рiк i затвердити заходи за результатами його розгляду. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк i затвердити заходи за результатами його розгляду. 6. Затвердити основнi напрямки дiяльностi АТ у 2018 роцi i проект розподiлу прибутку на 2018 рiк. 7.Припинити достроково повноваження ревiзiйної комiсiї у складi: голова ревiзiйної комiсiї Лисенко О.П., члени ревiзiйної комiсiї Штефан О.М., Носонова С.Д., яких було обрано загальними зборами акцiонерiв 21.04.2016р. з термiном повноважень на 5 рокiв до 21.04.2021р.8. Внести змiни до Статуту АТ шляхом затвердження його нової редакцiї. Обрати особами, яким надаються повноваження з пiдписання Статуту, голову та секретаря загальних зборiв. Уповноважити голову зборiв пiдписати Статут АТ в новiй редакцiї. 9.Зважаючи на збитки у сумi 1191 тис.грн. за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, дивiденти за 2017 рiк не нараховувати i не сплачувати. 10.Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення АТ значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 26.04.2018р. по 26.04.2019р. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – 129350 тис. грн. Право пiдписання значних правочинiв надати Генеральному директору або посадовiй особi АТ за довiренiстю. 4.6) персональний склад наглядової ради та колегiального виконавчого органу (за наявностi) емiтента, їхнiх комiтетiв (за наявностi), iнформацiю про проведенi засiдання та загальний опис прийнятих на них рiшень Згiдно до Статуту Пiдприємства до складу Наглядової ради повиннi входити не менш нiж 3 особи. В перiод з 01.01.2018 по 31.12.2018 Наглядова рада мала наступний склад: Голова Наглядової Ради: Сидоренко В.О. Члени Наглядової Ради: Мiзьов В.О., Левченко Н.Т. Комiтети в Наглядовiй радi не створювались. Протягом 2018 року Наглядова рада провела 3 засiдання: про проведення чергових загальних зборiв акцiонерiв з вирiшенням усiх органiзацiйних питань згiдно дiючому законодавству; а також приймала участь у засiданнях виконавчого органу Товариства по затвердженню стратегiї розвитку АТ; здiйсненню аналiзу, регулюванню i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю; вивченню кон’юнктури ринку, плануванню i органiзацiї ефективного маркетингу; пiдготовцi квалiфiкованих кадрiв; узгодженню програм по освоєнню АТ нових видiв обладнання. Згiдно до Статуту на ПрАТ «ЗЕАЗ» утворюється колегiальний виконавчий орган дирекцiя. Дирекцiя є виконавчим органом, який вiдповiдає за реалiзацiю затвердженої Наглядовою радою стратегiї та управлiння поточною дiяльнiстю. Дирекцiю очолює Генеральний директор. Протягом усього 2018 року Генеральним директором був Сидоренко М.В. В склад дирекцiї крiм генерального директора входять головний бухгалтер Ануфрiєва В.П. i технiчний директор Терехiн В.М. Протягом 2018 року дирекцiя провела 11 засiдань по: затвердженню поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та Наглядовою радою планiв розвитку АТ; затвердження тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ; затвердженню щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об’єктiв соцiальної сфери АТ; прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; освоєнню випуску новiтнього обладнання, втiлення передових технологiй. 4.7) опис основних характеристик систем внутрiшнього контролю i управлiння ризиками емiтента; Особливою формою контролю є внутрiшнiй контроль. Вiн є основою планування обсягу незалежного зовнiшнього аудиту i обумовлений внутрiшнiми проблемами пiдприємства. Система внутрiшнього контролю (СВК) забезпечує достовiрнiсть iнформацiї заводу, збереження грошових та матерiальних цiнностей, пiдвищення ефективностi господарювання, вiдповiднiсть системи внутрiшнього аудиту вимогам законодавчих та нормативно-правових актiв i норм, зменшення витрат на проведення зовнiшнього аудиту. Основними вимогами внутрiшнього контролю є: формування перелiку окремих об'єктiв для контролю; розробка рекомендацiй, норм, стандартiв з метою виконання пiдприємством i його пiдроздiлами встановлених завдань; здiйснення оцiнки одержаних результатiв; забезпечення розробки рекомендацiй щодо лiквiдацiї на заводi негативних явищ. Органiзацiя системи внутрiшнього контролю на заводi вимагає вiд працiвникiв необхiдної професiйної пiдготовки, рацiонального розподiлу прав i обов'язкiв. Одним iз основних принципiв реалiзацiї вимог внутрiшнього контролю є запобiгання недостовiрнiй iнформацiї, зловживанням i крадiжкам, що обумовлює структуру i напрями внутрiшнього контролю. Основними напрямками внутрiшнього контролю на заводi є: облiк активiв та їх збереження; укладання i виконання угод; достовiрнiсть ведення облiку за напрямами дiяльностi заводу; дотримання процедур здiйснення господарських операцiй та вимог з облiку операцiй; документування господарських операцiй; реальне вiдображення i дотримання вимог до первинних документiв. УПРАВЛIННЯ РИЗИКАМИ. В рамках здiйснення реформи корпоративного управлiння та впровадження системи внутрiшнього контролю, на заводi розпочата побудова ефективної комплексної системи управлiння ризиками, координацiя процесу управлiння ризиками та проведення початкової оцiнки ризикiв. З цiєю метою були використанi найкращi свiтовi практики у сферi управлiння ризиками, зокрема, положення мiжнародних стандартiв (ISO/IEC 31010:2009 Управлiння ризиками – Методи оцiнки ризику, ISO 31000:2009 Управлiння ризиками – Принципи та керiвнi вказiвки). У 2018 роцi на заводi вперше було проведено комплексну оцiнку ризикiв. В результатi була розроблена i впроваджена процедура пiдприємства «Оцiнювання ризикiв i можливостей та планування дiй щодо них» ПП6.1-11/2018, єдиний документ, що мiстить детальну iнформацiю про iдентифiкованi ризики, їх спiввiдношення та рiвнi впливу, механiзми контролю та заходи з обробки. У цiй процедурi представленi принципи та порядок управлiння ризиком для досягнення якостi, що можуть бути застосованими до рiзних аспектiв при виробництвi продукцiї. Цi аспекти включають: - аналiзування реалiзацiї маркетингових дослiджень та збирання iнформацiї вiд споживачiв; - вiдпрацювання нового асортименту продукцiї; - планування виробництва продукцiї; - виробництво продукцiї; - забезпечення охорони працi та технiки безпеки; - закупiвлi та обслуговування обладнання, енергозбереження, екологiю; - закупiвлi матерiалiв та комплектуючих виробiв; - забезпечення охорони працi та технiки безпеки; - забезпечення людськими ресурсами; - фiнансування. Ризики мають такi джерела як: нестабiльнiсть полiтичної та економiчної ситуацiї; фiнансова нестабiльнiсть; глобалiзацiя; конкуренцiя i таку структуру комерцiйнi (дiловi); юридичнi; фiнансовi; виробничi. 4.8) Перелiк осiб, якi прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцiй. Власником значного пакета акцiй ПрАТ «ЗЕАЗ» є Приватна науково-виробнича фiрма "ЕЛМС", код ЄДРПОУ 19266456, мiсцезнаходження 69032 Україна Запорiзька Вознесенiвський м. Запорiжжя Пiвденне шосе 9, акцiї простi, iменнi, кiлькiсть - 1026222шт., що складає 62,2357% вiд загальної кiлькостi. Iнших власникiв пакету 5 i бiльше % не iснує. 4.9) Iнформацiя про будь-якi обмеження прав участi та голосування акцiонерiв (учасникiв) на загальних зборах емiтента. Будь-яких обмежень прав участi та голосування акцiонерiв на Загальних зборах емiтента немає. 4.10) Порядок призначення та звiльнення посадових осiб емiтента. Вiдповiдно до Статуту Товариства члени Наглядової ради обираться акцiонерами пiд час проведення загальних зборiв в кiлькостi не менше 3 осiб на строк не бiльший нiж 3 роки. Обрання членiв Наглядової ради здiйснюється простою бiльшiстю (бiльш нiж 50%) голосiв акцiонерiв, якi зареєструвалися до участi у зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцiй. На першому засiданнi Наглядової ради з числа її членiв обираються простою бiльшiстю голосiв Голова наглядової ради та Секретар, яких Наглядова рада може в будь-який час переобрати. Вiдповiдно до Статуту Товариства обрання та вiдкликання Генерального директора та членiв дирекцiї, прийняття рiшення про дострокове припинення їх повноважень здiйснюється загальними зборами акцiонерiв. 4.11) Повноваження посадових осiб. Повноваження Наглядової ради. До повноважень Голови та членiв наглядової ради належить: - органiзацiя роботи наглядової ради, скликання засiдань наглядової ради, право за своїм пiдписом видавати розпорядження з питань, якi вiдносяться до компетенцiї наглядової ради, обов’язкових для виконання дирекцiєю; - право вiд iменi Товариства пiдписувати контракти з головою та членами дирекцiї; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон’юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осiб, а також головних спецiалiстiв з органiзацiйно-розпорядчими функцiями i адмiнiстративно-господарськими повноваженнями, а також працiвникiв, трудовi обов’язки яких пов’язанi з рухом товарно-матерiальних цiнностей АТ, вивiльнення i розiрвання з ними трудових договорiв i угод; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих дирекцiєю рiчних звiтiв, балансiв АТ i висновкiв по ним для винесення на затвердження загальними зборами акцiонерiв. Повноваження дирекцiї. До повноважень Генерального директора належить: видача довiреностей на здiйснення певних дiй вiд iменi АТ; - право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами АТ; - вiдкриття у банкiвських установах розрахункових та iнших рахункiв АТ; - затвердження штату, призначення на посади та звiльнення працiвникiв АТ; - пiдписання колективного договору з трудовим колективом на пiдставi спiльного рiшення дирекцiї та наглядової ради; - реалiзацiя заходiв заохочення працiвникiв АТ або накладання стягнення на них; - представництво iнтересiв АТ у вiдносинах з державними та iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями; - органiзацiя ведення протоколiв засiдань дирекцiї, - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об’єктiв соцiальної сфери АТ; - створення, лiквiдацiя та реорганiзацiя внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, вiддiлiв i служб АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ i посадових iнструкцiй; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов’язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. До повноважень членiв дирекцiї належить: - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об’єктiв соцiальної сфери АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i звiтностi АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов’язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. 5) Твердження щодо рiчної iнформацiї (п.13 ч.3 ст.40); Генеральний директор i головний бухгалтер пiдтверджують, що рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки та збитки емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої фiнансової звiтностi, а також про те, що звiт керiвництва включає достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про розвиток i здiйснення господарської дiяльностi i стан емiтента i юридичних осiб, якi перебувають пiд його контролем, у рамках консолiдованої звiтностi, разом з описом основних ризикiв та невизначеностей, з якими вони стикаються у своїй господарськiй дiяльностi.
6) Iнформацiя про структуру капiталу, в тому числi iз зазначенням типiв та класiв акцiй, а також прав та обов'язкiв акцiонерiв (учасникiв) (п.15 ч.3 ст.40); Станом на 31.12.2018р. товариством розмiщено простi iменнi акцiї, бездокументарної форми випуску в кiлькостi - 1648929 штук, номiнальною вартiстю - 0,20 грн. кожна, на загальну номiнальну вартiсть в розмiрi 329785,80 грн. Iншi цiннi папери Товариство не випускало. Товариство не здiйснювало публiчної пропозицiї. Допуск до торгiв на фондовий бiржi в частинi включення до бiржового реєстру не здiйснювався. В звiтному роцi статутний капiтал Товариства не збiльшувався i не зменшувався. Емiтент випустив простi iменнi акцiї, iнших цiнних паперiв не випускав. Цiннi папери, якi б надавали акцiонерам iншi додатковi права, окрiм тих що надаються акцiонерам , власника простих iменних акцiй, Товариством не випускались. Акцiонери Товариства мають право: - на участь в управлiннi акцiонерним Товариством; - на отримання дивiдендiв; - на отримання у разi лiквiдацiї Товариства частини його майна або вартостi; - на отримання iнформацiї про господарську дiяльнiсть акцiонерного Товариства. На вимогу акцiонера Товариство зобов'язане: - надавати йому для ознайомлення рiчнi баланси, звiти Товариства, протоколи зборiв; - брати участь у Загальних Зборах Акцiонерiв i голосувати особисто або через своїх представникiв; - обирати та бути обраними до органiв управлiння Товариства; - розпоряджатися акцiями, що їм належать, у порядку, визначеному чинним законодавством та цим Статутом; Одна проста акцiя Товариства надає акцiонеру один голос для вирiшення кожного питання на Загальних зборах, крiм випадкiв проведення кумулятивного голосування. Акцiонери можуть мати також iншi права, передбаченi чинним законодавством або за рiшенням Загальних зборiв Акцiонерiв. Акцiонери Товариства зобов'язанi: - додержуватися установчих документiв Товариства, виконувати рiшення Загальних зборiв акцiонерiв та iнших органiв управлiння i контролю Товариства; - виконувати свої зобов'язання перед Товариством, в тому числi, що пов'язанi з майновою участю; - не розголошувати комерцiйну таємницю та конфiденцiйну iнформацiю про дiяльнiсть Товариства. 7) Iнформацiя про будь-якi обмеження щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв (п.16 ч.3 ст.40); У звiтному 2018 роцi не було будь-яких обмежень щодо обiгу цiнних паперiв емiтента, в тому числi необхiднiсть отримання вiд емiтента або iнших власникiв цiнних паперiв згоди на вiдчуження таких цiнних паперiв 8) Iнформацiя про наявнiсть у власностi працiвникiв емiтента цiнних паперiв (крiм акцiй) такого емiтента, а щодо акцiй - у кожного у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента (п.17 ч.3 ст.40); Працiвники емiтента цiнними паперами (крiм акцiй) Товариства не володiють. Iнформацiя щодо наявностi у працiвникiв емiтента акцiй у розмiрi понад 0,1 вiдсотка розмiру статутного капiталу такого емiтента: Голова наглядової ради Сидоренко Володимир Олексiйович, якому належить 2,6635%; Член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович, якому належить 0,6086%; Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович, якому належить 0,1404%. 9) Iнформацiя про корпоративнi договори, укладенi акцiонерами (учасниками) такого емiтента, яка наявна в емiтента (п.18 ч.3 ст.40); За iнформацiєю, якою володiє Товариство, корпоративних договорiв, укладених акцiонерами (учасниками) емiтента немає. 10) Iнформацiя про будь-якi договори та/або правочини, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом (п.19 ч.3 ст.40); Будь-яких договорiв та/або правочинiв, умовою чинностi яких є незмiннiсть осiб, якi здiйснюють контроль над емiтентом немає. 11) Iнформацiя про будь-якi винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення (п.20 ч.3 ст.40); Будь-якої винагороди або компенсацiї, якi мають бути виплаченi посадовим особам емiтента в разi їх звiльнення у Товариствi не передбачено. 12) Iнформацiя про загальну кiлькiсть голосуючих акцiй та кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також кiлькiсть голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi (п.21 ч.3 ст.40); Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй 1151454 штуки. Голосуючих акцiй, права голосу за якими обмежено, а також голосуючих акцiй, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано iншiй особi немає. 13) Iнформацiя про придбання власних акцiй емiтентом (п.23 ч.3 ст.40); В звiтному роцi придбання власних акцiй емiтентом не здiйснювалось. 14) Iнформацiя про наявнiсть фiлiалiв або iнших вiдокремлених структурних пiдроздiлiв емiтента (п.24 ч.3 ст.40). В структурi Товариства вiдсутнi фiлiї, є в наявностi один вiдокремлений структурний пiдроздiл "Дитячий заклад оздоровлення та вiдпочинку "Кристал", який знаходиться в курортнiй, замiськiй зонi на березi Молочного лиману Азовського моря.
 


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
362
3. Дата проведення державної реєстрації
06.12.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
329785.8
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
157
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
28.94 Виробнийтво машин i устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства
Загальнi збори акцiонерiв. Наглядова рада. Дирекцiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
фiлiя АТ «Укрексiмбанк» у м.Запорiжжi
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26006000004610
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» у м.Запорiжжi
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26006000004610

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
експлуатацiя машин, механiзмiв, устаткування пiдвищеної небезпеки (пiдземнi, наземнi газопроводи, вантажопiдiймальнi крани, машини, лiфти i т.п.) 733.17.23 06.12.2017 Головне управлiння Держпрацi у Зап. обл. 06.12.2022
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Емiтент має намiр її подовжити.
 
роботи пiдвищеної небезпеки (газонебезпечнi, зварювальнi, газополум'янi, зберiгання балонiв iз стисненим газом) 732.17.23 06.12.2017 Головне управлiння Держпрацi у Зап. обл. 06.12.2022
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї Емiтент має намiр її подовжити.
 

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ануфрiєва Вiра Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н, д/н, д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища, Запорiзький класичний приватний унiверситет
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
06.10.2009 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена дирекцiї, головного бухгалтера: - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об’єктiв соцiальної сфери АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ, посадових iнструкцiй; - органiзацiя ведення бухгалтерського облiку i звiтностi АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов’язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа Член дирекцiї Ануфрiєва В.П. обрана на посаду Члена дирекцiї на необмежений термiн (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №17 вiд 22.04.2010р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 25 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: головний бухгалтер ПрАТ "ЗЕАЗ", Член дирекцiї , Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Володимир Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н, д/н, д/н
4) рік народження**
1937
5) освіта**
Вища, Харкiвський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
60
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки: До компетенцiї Голови наглядової ради належить: - органiзацiя роботи наглядової ради, скликання засiдань наглядової ради, право за своїм пiдписом видавати розпорядження з питань, якi вiдносяться до компетенцiї наглядової ради, обов’язкових для виконання дирекцiєю; - право вiд iменi Товариства пiдписувати контракти з головою та членами дирекцiї; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - затвердження ринкової вартостi майна у випадках, передбачених чинним законодавством України; - затвердження умов контракту, який укладатиметься з генеральним директором, встановлення розмiру його винагороди; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон’юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - узгодження кандидатур посадових осiб, а також головних спецiалiстiв з органiзацiйно-розпорядчими функцiями i адмiнiстративно-господарськими повноваженнями, а також працiвникiв, трудовi обов’язки яких пов’язанi з рухом товарно-матерiальних цiнностей АТ, вивiльнення i розiрвання з ними трудових договорiв i угод; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих дирекцiєю рiчних звiтiв, балансiв АТ i висновкiв по ним для винесення на затвердження загальними зборами акцiонерiв; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. . Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017 р. Посадова особа Голова Наглядової ради Сидоренко В.О. припиняє повноваження на посадi та обраний на посаду Голови Наглядової ради (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №24 вiд 20.04.2017 р.), є акцiонером. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 60 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: голова Наглядової ради ПрАТ "ЗЕАЗ". Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Марк Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н, д/н, д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища, Московське вище технiчне училище iменi Баумана
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 5 рокiв
9) Опис
Повноваження та обов'язки генерального директора: - видача довiреностей на здiйснення певних дiй вiд iменi АТ; - право першого пiдпису пiд фiнансовими та iншими документами АТ; - вiдкриття у банкiвських установах розрахункових та iнших рахункiв АТ; - затвердження штату, призначення на посади та звiльнення працiвникiв АТ; - пiдписання колективного договору з трудовим колективом на пiдставi спiльного рiшення дирекцiї та наглядової ради; - реалiзацiя заходiв заохочення працiвникiв АТ або накладання стягнення на них; - представництво iнтересiв АТ у вiдносинах з державними та iншими органами, пiдприємствами, установами та органiзацiями; - органiзацiя ведення протоколiв засiдань дирекцiї, - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - затвердження штатного розкладу пiсля його розгляду наглядовою радою, тарифних ставок, окладiв працiвникiв АТ, затвердження положення про оплату працi i всiх видiв заохочень працiвникiв АТ; - затвердження, за погодженням з наглядовою радою АТ, щорiчних кошторисiв на утримання апарату управлiння АТ, об’єктiв соцiальної сфери АТ; - створення, лiквiдацiя та реорганiзацiя внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв, вiддiлiв i служб АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ, включаючи грошовi кошти; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ i посадових iнструкцiй; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам рiчного звiту i балансу АТ, порядку розподiлу i використання прибутку, нарахування i виплату дивiдендiв; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов’язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Обґрунтування змiн у персональному складi: 21.04.2016р. Загальними зборами Товариства прийнято рiшення припинити повноваження посадової особи Сидоренко М.В. на посадi Генерального директора та обрати Генеральним директором Сидоренко М.В. з термiном повноважень на 5 рокiв (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №23 вiд 21.04.2016р.). Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: Генеральний директор ПрАТ «ЗЕАЗ». Загальний стаж роботи 32 роки. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiзьов Володимир Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н, д/н, д/н
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища, Одеський полiтехнiчний iнститут
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - головний конструктор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - вiдповiдальний за технiчну полiтику ПрАТ; - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон’юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, розгляд питань про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб АТ за результатами ревiзiй i перевiрок; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих правлiнням рiчних звiтiв, балансiв АТ для винесення на затвердження загальними зборами акцiонерiв, складання письмового висновку за даними документами для зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ; Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Мiзьов В.О. припиняє повноваження на осадi та обраний на посаду Члена Наглядової ради (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №24 вiд 20.04.2017р.), є акцiонером. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 48 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради, головний конструктор ПрАТ «ЗЕАЗ».Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Терехiн Валентин Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н, д/н, д/н
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища, Комунарський гiрничо-металургiйний iнститут
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - головний конструктор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
13.09.2013 необмежений
9) Опис
Повноваження та обов’язки члена дирекцiї: - затвердження поточних планiв господарської дiяльностi АТ, на пiдставi затверджених загальними зборами акцiонерiв та/або наглядовою радою планiв розвитку АТ; - створення, лiквiдацiя та реорганiзацiя внутрiшнiх структурних пiдроздiлiв i вiддiлiв АТ; - прийняття рiшення по розпорядженню майном АТ; - затвердження спiльним рiшенням правлiння i наглядової ради АТ колективного договору; - видання локальних актiв, що регулюють взаємовiдносини мiж пiдроздiлами АТ; - затвердження положення про посади робiтникiв АТ i посадових iнструкцiй; затвердження за поданням генерального директора трудових договорiв на виконання особливо важливих робiт з посадовими особами, керiвниками i провiдними спецiалiстами АТ; - представлення, узгоджених з наглядовою радою, на затвердження загальним зборам визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi АТ, порядку розподiлу i використання прибутку; - прийняття рiшення з будь-яких iнших питань, пов’язаних з поточною дiяльнiстю АТ, i не вiднесених до компетенцiї загальних зборiв i наглядової ради АТ. Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Посадова особа Член дирекцiї, технiчний директор Терехiн В.М. обраний на посаду Члена дирекцiї на необмежений термiн (Протокол загальних зборiв акцiонерiв №21 вiд 24.04.2014р.) Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 48 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: технiчний директор ПрАТ "ЗЕАЗ", Член дирекцiї. Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Наталiя Томасiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
д/н д/н, д/н
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища, Запорiзький машинобудiвний iнститут
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" заступник начальника вiддiлу цiнних паперiв та кадрiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
Повноваження та обов'язки члена наглядової ради: - пiдготовка порядку денного загальних зборiв, прийняття рiшення про дату їх проведення та про включення пропозицiй до порядку денного, крiм скликання акцiонерами позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про проведення чергових та позачергових загальних зборiв; - прийняття рiшення про продаж ранiше викуплених АТ акцiй, розмiщення АТ iнших цiнних паперiв, крiм акцiй, викуп розмiщених АТ iнших, крiм акцiй, цiнних паперiв; - здiйснення аналiзу, регулювання i координацiї дiй дирекцiї АТ вiдносно управлiння всiєю поточною дiяльнiстю i виконання статутних положень АТ, вивчення кон’юнктури ринку, планування i органiзацiя ефективного маркетингу; - органiзацiя, у разi необхiдностi, спецiальних перевiрок фiнансово-господарської дiяльностi АТ, розгляд питань про притягнення до вiдповiдальностi посадових осiб АТ за результатами ревiзiй i перевiрок; - обрання реєстрацiйної комiсiї, за винятком випадкiв, встановлених чинним законодавством України; - обрання аудитора АТ та визначення умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розмiру оплати його послуг; - визначення дати складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, порядку та строкiв виплати дивiдендiв; - визначення дати складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв; - попереднiй розгляд поданих правлiнням рiчних звiтiв, балансiв АТ для винесення на затвердження загальними зборами акцiонерiв, складання письмового висновку за даними документами для зборiв акцiонерiв; - прийняття рiшення про вчинення значного правочину, якщо ринкова вартiсть майна або послуг, що є його предметом, становить вiд 10 до 25% вартостi активiв за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi АТ; Iнформацiя щодо розмiру виплаченої винагороди, в тому числi у натуральнiй формi, наданої посадовим особам емiтента не вказується, оскiльки Товариство є приватним акцiонерним товариством, яке не здiйснювало публiчного (вiдкритого) розмiщення цiнних паперiв. Обґрунтування змiн у персональному складi: 20.04.2017 р. Посадова особа Член Наглядової ради Левченко Н.Т. припиняє повноваження на посадi та обрана на посаду Члена Наглядової ради (Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №24 вiд 20.04.2017 р.), є акцiонером. Непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Загальний стаж роботи 48 рокiв. Посади, якi особа обiймала протягом останнiх 5 рокiв: член Наглядової ради, заступник начальника вiддiлу цiнних паперiв та кадрiв ПрАТ «ЗЕАЗ». Посади на будь-яких iнших пiдприємствах не обiймає.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова наглядової ради Сидоренко Володимир Олексiйович   43920 2.663547 43920 0 0 0
Технiчний директор Терехiн Валентин Михайлович   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна   10 0.000606 10 0 0 0
Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович   2315 0.140394 2315 0 0 0
Член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович   10035 0.608576 10035 0 0 0
Член наглядової ради Левченко Наталiя Томасiвна   2010 0.121897 2010 0 0 0
Усього 58290 3.535020 58290 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи* Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПНВФ"ЕЛМС" 19266456 69032 Україна Запорізька Вознесенiвський м. Запорiжжя Пiвденне шосе 9 1026222 62.23570000000 1026222 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
д/н 0 0.00000000000 0 0
Усього 1026222 62.23570000000 1026222 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X  
Дата проведення 26.04.2018
Кворум зборів** 94.2
Опис 1.Затвердження складу лiчильної комiсiї. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборiв акцiонерiв, затвердження регламенту ведення зборiв. 3.Звiт Генерального директора про фiнансово-господарську дiяльнiсть ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2017 рiк та його затвердження, а також затвердження заходiв за результатами його розгляду. 4.Звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї про результати перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2017 рiк та їх затвердження. 5.Звiт Наглядової Ради за звiтний перiод 2017 р. та затвердження заходiв за результатами його розгляду. 6.Визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi ПрАТ «ЗЕАЗ» на 2018 рiк. Затвердження проекту розподiлу прибутку на 2018 рiк. 7.Прийняття рiшення про дострокове припинення повноважень Ревiзiйної комiсiї на пiдставi норм чинного законодавства. 8.Затвердження Статуту ПрАТ «ЗЕАЗ» в новiй редакцiї у зв’язку з приведенням положень Статуту у вiдповiднiсть до вимог чинного законодавства. Уповноваження осiб на пiдписання Статуту в новiй редакцiї. 9.Про дивiденди за 2017 рiк. 10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинiв з 26.04.2018 года по 26.04.2019 року (включно).
Осiб, якi подавали пропозицiї до перелiку питань порядку денного, не було. Загальнi збори скликалися за iнiцiативою наглядової ради. Результати розгляду питань порядку денного: 1. Обрати лiчильну комiсiю зборiв у складi: голова лiчильної комiсiї – Щербина Наталiя Олексiївна, члени лiчильної комiсiї: Корнiєнко Iрина Дмитрiвна, Шиян Людмила Вячеславiвна. 2. Обрати головою зборiв Левченко Наталiю Томасiвну, секретарем зборiв Боровську Юлiю Олександрiвну. Затвердити наступний порядок проведення загальних зборiв (регламент зборiв): -виступ доповiдача до 30 хвилин, iнформацiя з iнших питань порядку денного до 10 хвилин, вiдповiдi на питання до 3 хвилин. Голосування на зборах здiйснюється за принципом: одна голосуюча акцiя – один голос. Збори провести без перерви. 3. Затвердити звiт дирекцiї "Про фiнансфiнансово-господарську дiяльностi АТ за 2017 рiк i затвердити заходи за результатами його розгляду. 4. Затвердити звiт та висновки Ревiзiйної комiсiї за 2017 рiк. 5. Затвердити звiт Наглядової ради за 2017 рiк i затвердити заходи за результатами його розгляду. 6. Затвердити основнi напрямки дiяльностi АТ у 2018 роцi i проект розподiлу прибутку на 2018 рiк. 7.Припинити достроково повноваження ревiзiйної комiсiї у складi: голова ревiзiйної комiсiї Лисенко О.П., члени ревiзiйної комiсiї Штефан О.М., Носонова С.Д., яких було обрано загальними зборами акцiонерiв 21.04.2016р. з термiном повноважень на 5 рокiв до 21.04.2021р.8. Внести змiни до Статуту АТ шляхом затвердження його нової редакцiї. Обрати особами, яким надаються повноваження з пiдписання Статуту, голову та секретаря загальних зборiв. Уповноважити голову зборiв пiдписати Статут АТ в новiй редакцiї. 9.Зважаючи на збитки у сумi 1191 тис.грн. за результатами фiнансово-господарської дiяльностi у 2017 роцi, дивiденти за 2017 рiк не нараховувати i не сплачувати. 10.Прийняти рiшення про попереднє надання згоди на вчинення АТ значних правочинiв, якi можуть вчинятися протягом перiоду з 26.04.2018р. по 26.04.2019р. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – 129350 тис. грн. Право пiдписання значних правочинiв надати Генеральному директору або посадовiй особi АТ за довiренiстю.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04107 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ Тропiнiна, 7-г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 000270
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 13.07.2015
Міжміський код та телефон (044) 591-04-00
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Фiнансовi послуги на ринку цiнних парперiв
Опис З вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України укладено договiр на надання послуг з обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "ЗЕАЗ" №Е-787 вiд 19 серпня 2010 року, також була зареєстрована заява про приєднання до Умов Договору за №ОВ-5663 вiд 22.09.2014.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Печерський м. Київ Госпiтальна 12-Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон 044 363 01 33
Факс 044 2478568
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис З вiдкритим акцiонерним товарством "Державний ощадний банк України" укладено договiр №587-Е вiд 16 липня 2010 року про вiдкриття емiтенту рахункiв у цiнних паперах.
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69091 Україна Запорізька Вознесенiвський м. Запорiжжя Немировича-Данченко, буд.60/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1372
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон 061 212-05-81
Факс 061 212-00-97
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис З приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" укладено договiр вiд 21.09.2018 №139/2018
Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Державна установа «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України»
Організаційно-правова форма Державне підприємство
Код за ЄДРПОУ 21676262
Місцезнаходження 03150 Україна Київська Голосiївський м. Київ Антоновича 51 офiс 1206
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 200080516
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа  
Міжміський код та телефон 044 498 38 15
Факс 044 498 38 16
Вид діяльності дiяльнiсть з оприлюднення регульованої iнформацiї вiд iменi учасникiв фондового ринку
Опис З державною установою «Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України» 22.02.2019р. укладено договiр публiчної оферти.


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
02.06.2010 94/08/1/10 Запорiзьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000072292 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.200 1648929 329785.800 100.000000000000
Опис Акцiї Товариства не мають публiчної пропозицiї та/або допуску до торiв на фондовiй бiржi, не торгуються на зовнiшнiх ринках. Акцiї Товариства не торгуються на органiзацiйно оформлених внутрiшнiх ринках. Перехiд права власностi на акцiї на внутрiшньому ринку вiдбувається згiдно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу прававласностi на акцiї приватних акцiонерних товариств. Фактiв лiстингу/делiстингу цiнних паперiв емiтента на фондових бiржах не було. У звiтномуперiодi додаткової емiсiї не здiйснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розмiщення цiнних паперiв не здiйснювалося.Дострокового погашення не було
 


XI. Опис бізнесу

Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi № Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.
З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапартний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.
15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод". Рiшенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ",протокол №18 вiдД 21.04.2011, назва вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ"). Рiшенням чергових загальних зборiв ПАТ "ЗЕАЗ", протокол №23 вiд 21.04.2016, було змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
 
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiалiв в структурi ПрАТ "ЗЕАЗ" немає. Є структурний пiдроздiл дитячий заклад оздоровлення та вiдпочинку «Кристал». Мiсцезнаходження Запорiзька обл., Якимiвський район, с. Богатир, замiська курортна зона на березi Молочного лиману Азовського моря.
Змiн в органiзацiйнiй структурi управлiння Емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) дорiвнює 157, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб, якi працюють за сумiсництвом (осiб) дорiвнює 7, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - 0 .
Фонд оплати працi за 2018 рiк склав 11393тис.грн. Фонд оплати працi збiльшився на 16,3% вiдповiдно до попереднього перiоду за рахунок збiльшення окладiв i тарифiв у зв’язку iз збiльшенням мiнiмальної заробiтної плати.
Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв. З метою формування високопрофесiйного кадрового резерву у Емiтента здiйснюється: прийом до штату працiвникiв, що мають необхiдну профiльну освiту, атестацiя персоналу, формування i розвиток управлiнського та робiтничого кадрового резерву, а також пiдвищення квалiфiкацiї персоналу. Завод створює необхiднi умови для вдосконалення рiвня професiйних знань i управлiнських навичок своїх працiвникiв: пiдготовка перепiдготовка та пiдвищення професiйного рiвня; отримання другої вищої освiти у профiльних ВНЗ; участь у навчальних семiнарах та конференцiях.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами, установами.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Органiзацiя бухгалтерського облiку та облiкової полiтики на пiдприємствi у 2018 роцi здiйснювалась вiдповiдно до наказу «Про органiзацiю бухгалтерського облiку та облiкову полiтику ПрАТ «ЗЕАЗ» на 2018 рiк» №93 вiд 22.12.2017 року, вiдповiдно до якого:
1. Для забезпечення ведення бухгалтерського облiку на пiдприємствi встановлена наступна форма органiзацiї бухгалтерського облiку :
- бухгалтерський облiк здiйснюється бухгалтерiєю пiдприємства, яку очолює головний бухгалтер;
- головний бухгалтер пiдприємства може мати заступника, що визначається штатним розписом пiдприємства, яке затверджується окремим наказом керiвника пiдприємства;
- кiлькiсний i якiсний склад бухгалтерiї визначається штатним розписом (на пiдставi письмових рекомендацiй головного бухгалтера).
2. Головний бухгалтер пiдприємства:
а) забезпечує дотримання на пiдприємствi встановлених єдиних методологiчних основ бухгалтерського облiку, складання i представлення у встановленi термiни фiнансової звiтностi;
б) органiзовує контроль за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку усiх господарських операцiй, що здiйснюються на пiдприємствi;
в) бере участь в оформленнi документiв, пов'язаних з нестачею i вiдшкодуванням втрат вiд нестачi, крадiжок i псуваннi цiнностей пiдприємства;
г) розробляє i забезпечує дотримання єдиних органiзацiйних i методичних основ ведення бухгалтерського облiку усiма структурними пiдроздiлами пiдприємства.
3. На пiдприємствi, згiдно статуту, генеральний директор має дозвiл на проведення господарських операцiй; iншi посадовi особи мають дозвiл на проведення господарських операцiй згiдно виданих пiдприємством доручень. Посадовi особи несуть вiдповiдальнiсть за вiдповiднiсть проведених операцiй чинному законодавству i статуту пiдприємства, згiдно з посадовими iнструкцiями.
4. Затвердженi правила i графiк документообiгу, форми i порядок складання первинних документiв.
5. З метою забезпечення достовiрностi даних бухгалтерського облiку i звiтностi робиться iнвентаризацiя майна i фiнансових зобов'язань, вiдповiдно до статтi 10 Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та iншими нормативними документами.
6. Затверджений розроблений на пiдставi Плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств i органiзацiй робочий План рахункiв з використанням рахункiв першого, другого, третього i четвертого порядку.
6.1. З метою забезпечення необхiдної деталiзацiї облiково-економiчної iнформацiї дозволено головному бухгалтеру своїм розпорядженням вводити додаткову систему субрахункiв.
6.2. Бухгалтерський клас рахункiв 8 «Витрат по елементах» не застосовується.
6.3. Для узагальнення iнформацiї про витрати пiдприємство використовує рахунки класу 9 «Витрати виробництва».
6.4. При облiку авансiв виданих i отриманих використовуються спецiальнi рахунки облiку авансiв.
6.5. Данi регiстрiв облiку майна пiдприємства, iнших облiкових регiстрiв i додаткових довiдок у виглядi залишкiв i оборотiв в розрiзi синтетичних рахункiв вiдображаються в Головнiй книзi пiдприємства, яка є основою для складання фiнансової, статистичної i податкової звiтностi.
6.6. Тривалiсть операцiйного циклу з метою класифiкацiї активiв, вважати рiвною 12 календарним мiсяцям.
7. Аналiтичний облiк руху товарно-матерiальних цiнностей органiзований наступним
чином:
а) у бухгалтерiї - в кiлькiсно-сумарному вимiрi;
б) на складах - в кiлькiсному вимiрi;
в) у цехах - в кiлькiсному вимiрi.
8. Iнформацiя, що мiститься в прийнятих до облiку первинних документах, систематизується на рахунках бухгалтерського облiку в регiстрах синтетичного облiку.
9. Використовується наступна методика бухгалтерського облiку :
9.1. Межа iстотностi встановлена у розмiрi 1 000 грн.;
9.2. Для визнання активiв основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв i нематерiальних активiв, визначення строку їх корисного використання створено постiйно дiючу iнвентаризацiйну комiсiю у складi:
голова комiсiї – технiчний директор;
член комiсiї – головний технолог;
член комiсiї – начальник РЕС.
9.3. Облiк основних засобiв :
- до основних засобiв вiдносяться матерiальнi активи, очiкуваний термiн корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року i первинна вартiсть яких бiльше 2 000,00 грн.;
- класифiкацiя i оцiнка основних засобiв, iнших необоротних матерiальних активiв i незавершених капiтальних iнвестицiй здiйснюється вiдповiдно до пунктiв 5-15 П(С)БО №7 «Основнi засоби»;
- визначення термiну корисного використання основних засобiв покладена на комiсiю, яка складає i оформлює акти прийому-передачi (введення в експлуатацiю) ОС форми №ОЗ-1;
- нарахування амортизацiї по основних засобах здiйснюється прямолiнiйним методом;
- лiквiдацiйна вартiсть кожного об'єкту основних фондiв не розраховується i з метою амортизацiї прийнята рiвною 0 грн.;
- вибуття актом лiквiдацiї типової форми №ОЗ-3 та №ОЗ-4, пiдписаними постiйно дiючою лiквiдацiйною комiсiєю.
9.4. Облiк нематерiальних активiв :
- класифiкацiя i оцiнка нематерiальних активiв робиться у вiдповiдностi П(С)БО №8 «Нематерiальнi активи»;
- термiн використання нематерiальних активiв визначається виходячи з:
а) термiну використання подiбних нематерiальних активiв;
б) передбачуваного морального зносу, правових або iнших подiбних обмежень вiдносно термiнiв використання i iнших чинникiв;
- амортизацiю нематерiальних активiв здiйснювати прямолiнiйним методом.
9.5. Облiк малоцiнних необоротних матерiальних активiв (МНМА) :
- малоцiнними необоротними матерiальними активами вважаються матерiальнi активи з термiном корисного використання (експлуатацiї) понад один рiк вартiстю до 2 000,00 грн.;
- амортизацiя по МНМА здiйснюється у розмiрi 100% вартостi в першому мiсяцi їх використання.
9.6. Облiк запасiв :
- визнання i первинна оцiнка запасiв (матерiалiв, сировини, палива, комплектуючих виробiв, товарiв) здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО 9 «Запаси»;
- оцiнка готової продукцiї i незавершеного виробництва здiйснюється за фактичною собiвартiстю;
- облiковою одиницею бухгалтерського облiку запасiв вважається найменування запасiв;
- оцiнка запасiв при вiдпустцi у виробництво i вибуттi зi складу здiйснюється за методом ФIФО; при вiдпустцi у виробництво - за методом ФIФО;
- витрати, пов'язанi iз заготiвлею запасiв: навантажувально-розвантажувальними роботами, транспортуванням, вiдносяться до транспортно-заготiвельних витрат (ТЗВ). Для облiку таких витрат використовується рахунок 91 «Загальновиробничi витрати»;
- матерiальнi активи, що використовується не бiльше одного року, вважаються малоцiнними i швидкозношувальними предметами (МШП). До МШП на пiдприємствi вiдносяться (але не виключно):
- iнструмент;
- господарський iнвентар;
- спецiальне оснащення;
- спецiальний одяг, спецiальне взуття, незалежно вiд їх вартостi i термiну служби;
- нарахування зносу по МШП здiйснюється у розмiрi 100% вiд балансової вартостi таких предметiв при передачi їх в експлуатацiю;
- для забезпечення списання спецодягу, iнструменту, iнвентарю та iнших малоцiнних i швидкозношуваних предметiв створено постiйно дiючу комiсiю зi списання МШП в складi:
- голова комiсiї – начальник департаменту закупiвель;
- член комiсiї – начальник служби охорони працi;
- член комiсiї – бухгалтер.
- оцiнка товарно-матерiальних цiнностей, що утворилися при лiквiдацiї необоротних активiв здiйснюється за вартiстю лому i вiдходiв; виявлених при iнвентаризацiї - за цiною їх можливої реалiзацiї.
9.7. На пiдприємствi створенi наступнi резерви i забезпечення :
- для визначення чистої реалiзацiйної вартостi поточної дебiторської заборгованостi за продукцiю, товари, роботи, послуги, розмiр резерву сумнiвних боргiв визначається за пiдсумками звiтного року, виходячи з платоспроможностi окремих дебiторiв за результатами iнвентаризацiї фiнансових розрахункiв (метод абсолютної суми сумнiвної заборгованостi). Списання безнадiйної заборгованостi проводиться за рахунок резерву сумнiвних боргiв;
- забезпечення оплати вiдпусток працiвникам пiдприємства. Сума забезпечення визначається один раз на рiк, як видобуток середньоденної заробiтної плати спiвробiтника пiдприємства, розрахованої за попереднiй календарний рiк, i кiлькостi днiв вiдпустки. На суму нарахованого резерву нараховується єдиний соцiальний внесок (22%). Станом на 31 грудня поточного року здiйснюється iнвентаризацiя резерву вiдпусток, виконуються коригуючи проводки зi збiльшення (зменшення) нарахованого резерву. Результат таких коригувань вiдображається у складi витрат.
9.8. Визнання i класифiкацiя доходiв здiйснюється вiдповiдно до П(С)БО №15 «Доходи».
9.9. Облiк витрат на пiдприємствi ведеться в наступному порядку:
- визнання i класифiкацiя витрат робиться вiдповiдно до П(С)БО №16 «Витрати»;
- собiвартiсть реалiзованої продукцiї (робiт, послуг) складається з виробничої собiвартостi продукцiї (робiт, послуг), яка була реалiзована протягом звiтного перiоду, нерозподiлених постiйних загальновиробничих витрат та наднормативних виробничих витрат;
- розподiл загальновиробничих витрат виконується пропорцiйно заробiтнiй платi основних робiтникiв;
- нерозподiленi виробничi i загальновиробничi витрати щомiсячно вiдносяться в собiвартiсть реалiзованої продукцiї;
- до витрат майбутнiх перiодiв суми по пiдписцi перiодичних видань, витрати по страхуванню активiв i ризикiв i усi iншi витрати, що стосуються наступного звiтного перiоду;
- витрати пiдприємства, пов'язанi з наданням послуг з надання в оперативну оренду основних засобiв, вважаються iншими витратами. При визначеннi фiнансового результату за мiсяць такi витрати вiдносяться на рахунок 943 «Собiвартiсть реалiзованих виробничих запасiв».
10. При складаннi рiчної звiтностi використовується прямий метод i форма «Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом)».

 
Товариство спецiалiзується на випуску силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв для пiдприємств горнометалургiйного комплексу, видобувної, химiчної промисловостi, агропереробних пiдприємств, комунального господарства, мiського електротранспорту, нафтогазпрому. Обсяги виробництва у грошовому виразi - 28782тис.грн.; сума виручки - 25442,6тис.грн.; загальна сума експорту - 9844,92тис. грн., що складає 25,6% в загальному обсязi продажiв; Впровадження у виробництво сучасного обладнання, впровадження технологiї порiзки трансформаторної сталi, розробка технологiї виготовленя трансформаторiв малої i середньої потужностi.
Збут продукцiї, що виробляється, вiд сезонних змiн не залежить.
Основнi ринки збуту Україна, Росiя, Молдова, Грузiя, Азербайджан. Основнi клiєнти Метiнвест, АТ «Укртрансгаз», ПАТ «ПiвдГЗК», ООО «Метроспецснаб» РФ.
Основнi ризики: неплатежi з боку замовника, пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi, коливання курсу гривнi, полiтична та економiчна нестабiльнiстьї в державi i пов'язаний з цим нестабiльний попит на продукцiю всерединi країни. Також до ризикiв можна вiднести можливу експансiю зарубiжних виробникiв, зокрема китайських з демпiнговими цiнами на подiбну продукцiю, але з невизначеним рiвнем якостi i неясними гарантiйними зобов'язаннями.
Чинники мiнiмiзацiї ризикiв:
- уникнення поставок продукцiї без попередньої оплати;
- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки росту цiн;
- пiдписання довгострокових угод з основними постачальниками;
- проведення закупiвель матерiалiв та комплектуючих на тендернiй основi .
При продажах продукцiї використовуються прямi продажi кiнцевим замовникам та продажi через контракторiв.
В попереднi роки 70% продукцiї Товариства постачалось на пiдприємства металургiйної промисловостi. Це ГЗК та металургiйнi заводи Криворiзького, Донецького та Запорiзького регiонiв. Багато програм по впровадженню нашої продукцiї замороженi через вiдсутнiсть фiнансування. А з початком бойових дiй у зонi АТО, втрачена значна частина ринку збуту. В цих умовах Товариством намiченi наступнi заходи щодо захисту своєї дiяльностi: -уникнення ризику; - усунення джерела ризику;
- змiнення ймовiрностi настання ризику або його наслiдкiв; - роздiлення ризику; - запобiгання збиткам; - зменшення розмiру збиткiв; - страхування, а також заходи для розширення ринкiв збуту:
1. Вихiд на зовнiшнi ринки через посольства та торгпредства країн ЄС.
2. Активна праця з усiма проектними iнститутами країн ближнього зарубiжжя.
3. Участь в усiх тендерних закупiвлях електротехнiчного обладнання на Українi.
4. Бiльш активне освоєння ринку житлово-комунального господарства.
Продукцiя Товариства постiйно оновлюється, модернiзуються вже iснуючi серiї. Через брак коштiв, Товариство не має змоги довести iснуючу технологiю до бажаного рiвня.
Основний напрямок розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, це енергозбереження. На 2019 рiк були вибранi наступнi напрямки, куди буде направлено фiнансування по розробцi нових виробiв.1.Доробка серiї на збуджувачi синхронних двигунiв в частинi зменшення габаритiв. 2.Розробка джерел живлення для гальванiчного виробництва на струми 100-200А iнверторного типу. 3.Розробка програмного забезпечення телемеханiчного управлiння по протоколу TCP/IP для виробiв катодного захисту. 4.Розробка статичних перетворювачiв для трамваїв i тролейбусiв. 5.Доробка програмного забезпечення для виробiв ТЕП, ЕКТ та iн. 6. Роботи по зниженню собiвартостi виробiв, що випускаються.
Технологiчна пiдготовка виробництва включає наступнi роботи: 1.Впровадження технологiї рiзання листового матерiалу на верстатi лазерного рiзання. 2. Придбання листогибочного верстату з ЧПУ. 3.Модернiзацiя дiльницi фарбування. 4.Модернiзацiя дiльницi виробництва трансформаторiв потужнiстю до 3 кВА. Сумарнi витрати за цими напрямками орiєнтовно складають 4 млн. грн. з ПДВ.
Джерела сировини: У своїй дiяльностi товариство використовує як українськi матерiали, так i iмпортнi. Основною сировиною, яку використовує у своїй дiяльностi пiдприємство є металопрокат, лако-фарбувальнi i кабельно-дротянi матерiали. Основними їх постачальниками є ПАТ «Запорiжсталь», ТОВ «Експомет плюс» Харкiв, ТОВ «Фрунзе-профiль» Суми, ТОВ «Компанiя Стандарт-Спецемаль» Київ, ТОВ «Порошковi фарби України» Запорiжжя, ТОВ «Технопровiд» Запорiжжя, ТОВ «ТД Енергоальянс», ТОВ «АС Енергiя» Київ, ТОВ «»НПП Логiкон» Київ, ПП «Барiон» Харкiв. Сировина доступна, однак цiни на неї постiйно зростають.
Особливостi стану розвитку галузi виробництва, в якiй Товариство здiйснює дiяльнiсть: Швидкий iнновацiйний розвиток, що вимагає вкладення значних iнвестицiй у розробку i впровадження нових технологiй, переозброєння виробництва, оптимiзацiю бiзнес-процесiв та енергозбереження.
Конкуренцiя в галузi дуже велика. Нашi конкуренти - це i широко вiдомi фiрми - "HITACHI", "MITSUBICHI", "DANFOSS", "SIEMENS", "ABB", "ТРIОЛ", Саранський завод "Електровипрямляч", "Перетворювач" i тi, що з'явились нещодавно - "Етал", "Сiмеол", "Плутон" та iн.
Перспективнi плани розвитку Товариства: Перспективи подальшого розвитку в напрямку виходу на зовнiшнi ринки i розширення номенклатури продукцiї та освоєння нових напрямкiв для всiх галузей господарства. До теперiшнього часу ПрАТ «ЗЕАЗ» займає певне становище на ринку збуту електротехнiчної продукцiї. Перевагою для Товариства є те, що Товариство має в структурi пiдроздiл, який займається розробками виробiв (ВГК) i має можливiсть задовольнити вимоги замовника в повному обсязi та своєчасно виконати постачання в будь-якiй кiлькостi.
Рiвень впровадження нових технологiй: Застосування i iнтеграцiя IТ-технологiй, розширення виробництва; пошук i утримання висококвалiфiкованих кадрiв.
Кiлькiсть постачальникiв матерiалiв та комплектуючих, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання - 10.
 
Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складали: 2014р.- 39 тис.грн.; 2015р.- 17 тис.грн; 2016р. - 1089 тис грн.; 2017р. - 115 тис.грн.; 2018р. - 160 тис. грн.
Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складало (за первiсною вартiстю): 2014р. - 57 тис.грн.; 2015р.- 542 тис.грн.; 2016р. - 36 тис.грн.; 2017р. - 146 тис. грн.; 2018р. - 125 тис. грн.
Емiтент планує ввести в експлуатацiю оптоволоконний лазерний верстат.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звiтного року укладено не було.
 
Емiтент орендує земельну дiлянку заг. площею 8,1592га, що розташована за адресою: м.Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе 9. Будь-яких значних правочинiв щодо об'єктiв оренди у звiтному перiодi не було.Основнi засоби Емiтента знаходяться за мiсцем його знаходження.
Балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2018р.:
Вартiсть Знос Залишкова вартiсть Коефiцiєнт зносу
тис. грн. тис. грн. тис. грн. %
Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24 582 24 371 211 99
Машини та обладнання 10 064 9 794 270 97
Транспортнi засоби 1 589 844 745 53
Iншi основнi засоби 999 985 14 99
Всього: 37 234 35 994 1 240 97
Рух основних засобiв за 2018 рiк
Вартiсть на Придбанi Вибування Вартiсть на Коеф
31.12.2017 31.12.2018 оновл.%
Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24 582 - - 24 582 0,00
Машини та обладнання 10 050 138 124 10 064 1.37
Транспортнi засоби 1 589 - - 1 589 0,00
Iншi основнi засоби 981 19 1 999 1.9
Всього: 37 202 157 125 37 234

Знос основних засобiв за 2018 рiк:
Вартiсть на Знос за В т.ч. Знос за 2018р. Вартiсть на
31.12.2017 2018 р по вибулим ОЗ 31.12.2018р.
Будiвлi та споруди, передавальнi пристрої 24 354 17 - 24 371
Машини та обладнання 9 813 105 124 9 794
Транспортнi засоби 742 102 - 844
Iншi основнi засоби 962 24 1 985
Всього: 35 871 248 125 35 994
Основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму полiпшення i зменшенiй на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, строк корисної дiї яких перевищує рiк та вартiстю бiльше 2000 грн.
Обмеження в використаннi основних засобiв немає.
Емiтент у власнiй екологiчнiй полiтицi має на метi постiйне покращення енергоефективностi та уникнення будь-якої шкоди для природи. Стратегiчним завданням ПрАТ «ЗЕАЗ» є впровадження сучасних технологiй i найкращих практик для мiнiмiзацiї впливу виробництва на довкiлля й оптимiзацiї використання небезпечних речовин i матерiалiв. В галузi екологiї Емiтентом визначенi такi довгостроковi цiлi:
- захист довкiлля, включно iз запобiганням забруднення, рацiональним використанням ресурсiв, зниження впливу на змiну клiмату, захистом бiологiчного рiзноманiття та екосистем;
- виконання обов’язкових законодавчих вимог;
- забезпечення екологiчної безпеки заводу;
- економне i рацiональне використання водних ресурсiв;
- здiйснювати органiзацiйнi i технологiчнi заходи для максимальної утилiзацiї вiдходiв а також забезпечувати утилiзацiю вiдходiв за технологiями, що вiдповiдають вимогам екологiчної безпеки.
 
Нестабiльна полiтична обстановка, недосконала податкова полiтика, частi змiни законодавства, недоброякiсна конкуренцiя з боку iнофiрм та "гаражних" вiтчизняних пiдприємств, орендна плата за користування землею в 3 рази вище податку на землю, що ставить пiдприємство в нерiвнi умови, незахищенiсть вiтчизняного виробника, високi цiни на енергоносiї, вiдсутнiсть нормативних документiв на звiльнення вiд мита на iмпортнi матерiали та комплектуючi, нестабiльний курс нацiональної валюти, недостатнiсть обiгових коштiв.
 
Протягом 2018року були сплаченi емiтентом наступнi штрафи:
в бюджет штрафнi санкцiї 1020,00 грн. за порушення на ринку цiнних паперiв.
365,57 грн Запорiжжяобленерго, ПАТ за перевищення лiмiту.
920.00 грн Укртранснафта, АТ пеня згiдно претензiї №04-01/398/4357 вiд 16.11.2018, договiр №13/09 вiд 13.09.2018р.
 
Фiнансування товариства у 2018 роцi здiйснювалось за кошти власного капiталу.
Структура капiталу - 100% власний капiтал - 24197 тис.грн., з них:
330 тис.грн - статутний капiтал;
101 тис.грн - резервний капiтал;
23766 тис.грн - нерозподiлений прибуток
 
Всi укладенi договори зi строком дiї до 31.12.2018 року, емiтентом виконанi у повному обсязi;
 
Полiпшення фiнансового стану емiтента планується за рахунок пiдвищення ефективностi роботи шляхом удосконалення виробничих процесiв через впровадження сучасних технологiй, придбання сучасного обладнання та пошук i заоохочення висококвалiфiкованих кадрiв. Кожен працiвник емiтента має можливiсть подати власнi iдеї та пропозицiї щодо вдосконалення виробничих та управлiнських процесiв. Внутрiшнiй аналiз дає змогу виявити ресурсовитранi процеси та вузькi мiсця, знайти рiшення та перебудувати роботу, що в майбутньому вiдобразиться на фiнансовому станi Емiтента. В перспективi щонайменше на рiк,емiтент не має намiру розширювати виробництво i здiйснювати реконструкцiю.
 
Основна тема розробок протягом звiтного року - це удосконалення конструкцiї та модернiзацiя базових виробiв у вiдповiдностi до потреб ринку та розроблення конструкцiй виробiв нових напрямкiв з метою розширення ринку збуту. На розробку та постановку на виробництво нової технiки протягом звiтного року було витрачено 2 230 272.00 грн.
 
Судових справ за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 1 та бiльше вiдсоткiв активiв емiтента станом на початок звiтного року, станом на початок року, а також судових справ, рiшення за якими набрало чинностi у звiтному роцi не було.
 
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання емiтента за останнi три роки не проводився.

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

  (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

  Так Ні
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Iншого не було
Оцiнка роботи наглядової ради не проводилась
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

  Так Ні
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.
Комiтети наглядової ради не обирались.
5 засiдань наглядової ради. Комiтети наглядової ради не обирались.
Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

  Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X  
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій   X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Iншого не було

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

  Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): Iншого не було   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

  Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) Кiлькiсний склад наглядової ради було змiнено на загальних зборах акцiонерiв 20.04 2017 р., протокол №24.
Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

  Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні
Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так
Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) ТакЯкі документи існують у вашому акціонерному товаристві?

  Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку   X
Інше (запишіть): Положення про оплату працi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

  Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні
Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Ні

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

  Так Ні
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

  Так Ні
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) iншого не було
Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

  Так Ні
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) iншого не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

  Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

  Так Ні
З власної ініціативи   X
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Iншого не було
Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

  Так Ні
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X  
Інше (запишіть): Iнше не планується.    

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  
Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились
Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні
Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні
У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не прийнятий
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу немає

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 157  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул.Пiвденне шосе, буд.9, м.Запорiжжя  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)   V
за міжнародними стандартами фінансової звітності    

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31.12.2018 р.

Актив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
1 2 3 4 5
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи: 1000 0 0 0
первісна вартість 1001 11 11 0
накопичена амортизація 1002 11 11 0
Незавершені капітальні інвестиції 1005 0 0 0
Основні засоби: 1010 1331 1240 0
первісна вартість 1011 37202 37234 0
знос 1012 35871 35994 0
Інвестиційна нерухомість: 1015 15 15 0
первісна вартість 1016 15 15 0
знос 1017 0 0 0
Довгострокові біологічні активи: 1020 0 0 0
первісна вартість 1021 0 0 0
накопичена амортизація 1022 0 0 0
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств

1030

0

0

0
інші фінансові інвестиції 1035 0 0 0
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 0 0 0
Відстрочені податкові активи 1045 0 0 0
Гудвіл 1050 0 0 0
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 0 0 0
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 0 0 0
Інші необоротні активи 1090 0 0 0
Усього за розділом I 1095 1365 1273 0
II. Оборотні активи
Запаси 1100 7349 7517 0
Виробничі запаси 1101 3378 3287 0
Незавершене виробництво 1102 1644 1839 0
Готова продукція 1103 2327 2391 0
Товари 1104 0 0 0
Поточні біологічні активи 1110 0 0 0
Депозити перестрахування 1115 0 0 0
Векселі одержані 1120 0 0 0
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 511 4304 0
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами

1130

1342

2424

0
з бюджетом 1135 118 43 0
у тому числі з податку на прибуток 1136 118 43 0
з нарахованих доходів 1140 0 0 0
із внутрішніх розрахунків 1145 0 0 0
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 1261 1115 0
Поточні фінансові інвестиції 1160 0 0 0
Гроші та їх еквіваленти 1165 19243 13872 0
Готівка 1166 1 2 0
Рахунки в банках 1167 19242 13870 0
Витрати майбутніх періодів 1170 0 0 0
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 0 0 0
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань

1181

0

0

0
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 0 0 0
резервах незароблених премій 1183 0 0 0
інших страхових резервах 1184 0 0 0
Інші оборотні активи 1190 0 0 0
Усього за розділом II 1195 29824 29275 0
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 0 0 0
Баланс 1300 31189 30548 0
Пасив Код рядка На початок звітного періоду На кінець звітного періоду На дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності
I. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 330 0
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 0 0 0
Капітал у дооцінках 1405 0 0 0
Додатковий капітал 1410 0 0 0
Емісійний дохід 1411 0 0 0
Накопичені курсові різниці 1412 0 0 0
Резервний капітал 1415 101 101 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 24936 23766 0
Неоплачений капітал 1425 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Вилучений капітал 1430 ( 0 ) ( 0 ) ( 0 )
Інші резерви 1435 0 0 0
Усього за розділом I 1495 25367 24197 0
II. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов’язання 1500 0 0 0
Пенсійні зобов’язання 1505 0 0 0
Довгострокові кредити банків 1510 0 0 0
Інші довгострокові зобов’язання 1515 0 0 0
Довгострокові забезпечення 1520 0 0 0
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 0 0 0
Цільове фінансування 1525 0 0 0
Благодійна допомога 1526 0 0 0
Страхові резерви, у тому числі: 1530 0 0 0
резерв довгострокових зобов’язань; (на початок звітного періоду) 1531 0 0 0
резерв збитків або резерв належних виплат; (на початок звітного періоду) 1532 0 0 0
резерв незароблених премій; (на початок звітного періоду) 1533 0 0 0
інші страхові резерви; (на початок звітного періоду) 1534 0 0 0
Інвестиційні контракти; 1535 0 0 0
Призовий фонд 1540 0 0 0
Резерв на виплату джек-поту 1545 0 0 0
Усього за розділом II 1595 0 0 0
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 0 0 0
Векселі видані 1605 0 0 0
Поточна кредиторська заборгованість:
за довгостроковими зобов’язаннями
1610 0 0 0
за товари, роботи, послуги 1615 1020 2284 0
за розрахунками з бюджетом 1620 775 554 0
за у тому числі з податку на прибуток 1621 0 0 0
за розрахунками зі страхування 1625 125 131 0
за розрахунками з оплати праці 1630 428 532 0
за одержаними авансами 1635 2709 2113 0
за розрахунками з учасниками 1640 96 94 0
із внутрішніх розрахунків 1645 0 0 0
за страховою діяльністю 1650 0 0 0
Поточні забезпечення 1660 657 490 0
Доходи майбутніх періодів 1665 0 0 0
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 0 0 0
Інші поточні зобов’язання 1690 12 153 0
Усього за розділом IІІ 1695 5822 6351 0
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття 1700 0 0 0
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 0 0 0
Баланс 1900 31189 30548 0
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/