Примітки 1. Стр. 1010-1012 - Основнi засоби
Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiю i зменшеною на суму зносу.
Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 2000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 32 тис.грн. Знос основних засобiв на кiнець року склав 97%.
Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об’єкта основних засобiв.
2. Стр. 1015 – Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
На початок року вартiсть iнвестицiйної нерухомостi склала - 15 тис.грн. на кiнець - 15 тис.грн.
3. Стр. 1101-1103 - Запаси
Запаси облiковуються за первiсною вартiстю.
Протягом звiтного перiоду уцiнка запасiв не проводилась.
Класифiкацiя i вартiсть виробничих запасiв на 31.12.2018р.:
сировина i матерiали 1446 тис.грн.;
покупнi i комплектуючi 1632 тис.грн.;
паливо 21 тис.грн.;
тара 6 тис.грн.;
запаснi частини 54 тис.грн.;
iншi матерiали 62 тис.грн.;
МШП 66 тис.грн.;
незавершене виробництво 1839 тис.грн.;
готова продукцiя 2391 тис.грн.;
Разом: 7517 тис.грн.
Собiвартiсть запасiв включає усi витрати на придбання, витрати на переробку та iншi витрати, якi виникають пiд час їхньої доставки i переробки.
4.Стр. 1125 - Дебiторська заборгованiсть за товари, роботи. послуги – 4304 тис.грн.
Дебiторська заборгованiсть вiдображається за чистою реалiзацiйною вартiстю, що дорiвнює первiснiй вартостi.
Дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018. становить:
Вiтчизнянi покупцi 4304тис. грн.
Iноземнi покупц i — тис. грн.
ВСЬОГО 4304 тис. грн.
5. Стр. 1130-1155 - Iнша поточна дебiторська заборгованiсть.
Iнша поточна заборгованiсть вiдображена за первiсною вартiстю.
Iнша поточна дебiторська заборгованiсть станом на 31.12.2018р. складає 3582 тис. грн., у тому числi:
Розрахунки з пiдзвiтними особами – 4 тис. грн.;
Розрахунки за виданими авансами 2424 тис. грн.;
Розрахунки з iншими дебiторами 1081 тис. грн.;
Розрахунки з бюджетом 43 тис.грн;
Розрахунки за соцiальним страхування 30 тис. грн.;
6. Стр. 1165-1167 – Грошовi кошти.
Грошовi кошти включають готiвковi грошi у касi, грошовi кошти та їх еквiваленти на розрахункових рахунках, та станом на 31.12.2018р. становили:
в нацiональнiй валютi 1127 тис.грн.;
в iноземнiй валютi 12745 тис.грн.;
в т.ч. долари США 12127 тис.грн.;
євро 299 тис.грн.;
рос.руб. 319 тис.грн.
ВСЬОГО 13872 тис. грн.
7. Стр. 1400-1420 – Власний капiтал
Станом на 31.12.2018р. зареєстрований, випущений та сплачений акцiонерний капiтал складав 329785,8 грн., та подiлений на 1648929 простих акцiй, номiнальною вартiстю 0,20 грн. Неоплаченої частини статутного фонду немає.
Резервний капiтал створюється за рахунок нерозподiленого прибутку пiдприємства, на 31.12.2018р. склав 101 тис. грн.
Нерозподiлений прибуток товариства станом на 31.12.2018р складає 23766 тис. грн.
8. Стр. 1615-1640 - Поточнi зобов'язання на 31.12.2018р. складають 5708 тис. грн., у тому числi:
товари, роботи, послуги 2284 тис.грн;
розрахунки з оплати працi 554 тис.грн;
страхування 131 тис.грн.;
розрахунки з учасниками 94 тис.грн
за одержаними авансами 2113 тис.грн
розрахунки з бюджетом:
оренда землi 225 тис.грн.;
податок на додану вартiсть 193 тис.грн.;
податок з доходiв фiзичних осiб 126 тис.грн.;
iншi обов’язковi платежi та податки 10 тис.грн.

9. Стр. 1660 – поточнi забезпечення 751 тис.грн;
Стр. 1690 - iншi поточнi зобов'язання на кiнець року:
розрахунки з iншими кредиторами 12 тис.грн.

Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 12 місяців 2018 р.

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 28782 24824
Чисті зароблені страхові премії 2010 0 0
Премії підписані, валова сума 2011 0 0
Премії, передані у перестрахування 2012 0 0
Зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 0 0
Зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 0 0
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 2050 ( -22334 ) ( -20200 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 ( 0 ) ( 0 )
Валовий:
 прибуток

2090

6448

4624
 збиток 2095 ( 0 ) ( 0 )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових зобов’язань 2105 0 0
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 0 0
Зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 0 0
Зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 0 0
Інші операційні доходи 2120 5694 3480
Дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2121 0 0
Дохід від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2122 0 0
Адміністративні витрати 2130 ( -6925 ) ( -6831 )
Витрати на збут 2150 ( -1814 ) ( -1519 )
Інші операційні витрати 2180 ( -3715 ) ( -1984 )
Витрат від зміни вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю 2181 ( 0 ) ( 0 )
Витрат від первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продукції 2182 ( 0 ) ( 0 )
Фінансовий результат від операційної діяльності:
 прибуток

2190

0

0
 збиток 2195 ( -312 ) ( -2230 )
Дохід від участі в капіталі 2200 0 0
Інші фінансові доходи 2220 546 795
Інші доходи 2240 79 275
Дохід від благодійної допомоги 2241 0 0
Фінансові витрати 2250 ( 0 ) ( -19 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрати 2270 ( 0 ) ( -12 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 0 0
Фінансовий результат до оподаткування:
 прибуток

2290

313

0
 збиток 2295 ( 0 ) ( -1191 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 -69 0
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 2305 0 0
Чистий фінансовий результат:
 прибуток

2350

244

0
 збиток 2355 ( 0 ) ( -1191 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 0 0
Накопичені курсові різниці 2410 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств 2415 0 0
Інший сукупний дохід 2445 0 0
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 0 0
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 0 0
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 244 -1191
III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
Матеріальні затрати 2500 12851 10763
Витрати на оплату праці 2505 11082 9805
Відрахування на соціальні заходи 2510 2605 2328
Амортизація 2515 248 734
Інші операційні витрати 2520 9054 9115
Разом 2550 35840 32745
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1648929 1648929
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1648929 1648929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0.14797 -0.72229
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2615 0.14797 -0.72229
Дивіденди на одну просту акцію 2650 0 0
Примітки 1. Стр. 2000 – Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї (товарiв, робiт, послуг).
Доходи та витрати у Звiтi про фiнансовi результати пiдприємства визначенi згiдно з принципами нарахування та вiдповiдностi.
Дохiд вiд реалiзацiї продукцiї визнається у перiод вiдвантаження її покупцям. Витрати визнаються у перiодi, коли вони фактично вiдбуваються, i вiдображаються в бухгалтерському облiку i фiнансових звiтах тих перiодiв, до яких вони вiдносяться.
Чистий дохiд вiд реалiзацiї продукцiї за 2018рiк склав 28782 тис.грн.
Розшифровка окремих статей Звiту про фiнансовi результати пiдприємства:
2. Стр. 2120 - iншi операцiйнi доходи:
а) дохiд вiд операцiйної оренди активiв 2300 тис.грн.;
г) позитивне значення курсових рiзниць 1389 тис.грн.;
б) дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв 1674 тис.грн.;
е) штрафи отриманi 35 тис.грн.;
є) iншi операцiйнi доходи 296 тис.грн.
Стр. 2220 - отриманi вiдсотки 546 тис.грн.;
Стр. 2240 – iншi доходи: дохiд вiд безоплатно одержаних активiв 79 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна

      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
1 2 3 4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)

3000

13207

13453
Повернення податків і зборів 3005 0 0
у тому числі податку на додану вартість 3006 0 0
Цільового фінансування 3010 168 102
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 0 0
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 17887 19804
Надходження від повернення авансів 3020 52 76
Надходження від відсотків за залишками коштів на поточних рахунках 3025 0 0
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 31 13
Надходження від операційної оренди 3040 1943 1872
Надходження від отримання роялті, авторських винагород 3045 0 0
Надходження від страхових премій 3050 0 09
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 0 0
Інші надходження 3095 51 28
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг)

3100

( -5738 )

( -5305 )
Праці 3105 ( -9038 ) ( -7620 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( -2622 ) ( -2307 )
Зобов'язань з податків і зборів 3115 ( -5962 ) ( -6495 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 0 ) ( -4 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану вартість 3117 ( -1011 ) ( -1366 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( -4951 ) ( -5125 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( -13319 ) ( -12278 )
Витрачання на оплату повернення авансів/td> 3140 ( -397 ) ( -43 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на оплату зобов’язань за страховими контрактами 3150 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( 0 ) ( 0 )
Інші витрачання 3190 ( -563 ) ( -816 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 -4300 484
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 0
необоротних активів 3205 0 0
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 660 795
дивідендів 3220 0 0
Надходження від деривативів 3225 0 0
Надходження від погашення позик 3230 30 0
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 0
Інші надходження 3250 0 0
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 ( 0 ) ( 0 )
необоротних активів 3260 ( -1195 ) ( -119 )
Виплати за деривативами 3270 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на надання позик 3275 ( -109 ) ( -68 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3290 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -614 608
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 0
Отримання позик 3305 0 0
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 0
Інші надходження 3340 0 0
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 ( 0 ) ( 0 )
Погашення позик 3350 0 0
Сплату дивідендів 3355 ( -2 ) ( -2 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 ( 0 ) ( 0 )
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 ( 0 ) ( 0 )
Інші платежі 3390 ( 0 ) ( 0 )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -2 -2
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -916 1090
Залишок коштів на початок року 3405 19243 17823
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 -455 330
Залишок коштів на кінець року 3415 13872 19243
Примітки Пояснення до «Звiту про рух грошових коштiв»
1. У 2018 роцi чистий рух коштiв складає:
- вiд операцiйної дiяльностi: -4300 тис. грн.;
- вiд iнвестицiйної дiяльност: -614 тис. грн.
- вiд фiнансової дiяльностi: -2 тис. грн.;
2. Iншi надходження та платежi вiд iнвестицiйної дiяльностi.
а) придбання необоротних активiв 1195 тис.грн.
3. Iншi надходження та платежi вiд фiнансової дiяльностi.
а) сплаченi дивiденди 2 тис.грн.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про рух грошових коштів (за непрямим методом)
за 12 місяців 2018 р.

Стаття Код рядка За звітний період За аналогічний період попереднього року
надходження видаток надходження видаток
1 2 3 4 5 6
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування 3500 0 0 0 0
Коригування на:
амортизацію необоротних активів
3505 0 X   X
збільшення (зменшення) забезпечень 3510 0 0 0 0
збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць 3515 0 0 0 0
збиток (прибуток) від неопераційної діяльності та інших негрошових операцій 3520 0 0 0 0
Прибуток (збиток) від участі в капіталі 3521 0 0 0 0
Зміна вартості активів, які оцінюються за справедливою вартістю, та дохід (витрати) від первісного визнання 3522 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу та груп вибуття 3523 0 0 0 0
Збиток (прибуток) від реалізації фінансових інвестицій 3524 0 0 0 0
Зменшення (відновлення) корисності необоротних активів 3526 0 0 0 0
Фінансові витрати 3540 X   X 0
Зменшення (збільшення) оборотних активів 3550 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) запасів 3551 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних біологічних активів 3552 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) дебіторської заборгованості за продукцію, товари, роботи, послуги 3553 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) іншої поточної дебіторської заборгованості 3554 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів 3556 0 0 0 0
Зменшення (збільшення) інших оборотних активів 3557 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточних зобов'язань 3560 0 0 0 0
Грошові кошти від операційної діяльності 3570 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за товари, роботи, послуги 3561 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з бюджетом 3562 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками зі страхування 3563 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) поточної кредиторської заборгованості за розрахунками з оплати праці 3564 0 0   0
Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів 3566 0 0 0 0
Збільшення (зменшення) інших поточних зобов’язань 3567 0 0 0 0
Сплачений податок на прибуток 3580 X   X 0
Сплачені відсотки 3585 X   X 0
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 0 0 0 0
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності    
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій
3200 0 X   X
необоротних активів 3205 0 X   X
Надходження від отриманих:
відсотків
3215 0 X   X
дивідендів 3220 0 X   X
Надходження від деривативів 3225 0 X   X
Надходження від погашення позик 3230 0 X   X
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3235 0 X   X
Інші надходження 3250 0 X   X
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій
3255 X   X ( 0 )
необоротних активів 3260 X   X 0
Виплати за деривативами 3270 X   X 0
Витрачання на надання позик 3275 X   X 0
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та іншої господарської одиниці 3280 X   X 0
Інші платежі 3290 X   X 0
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 0 0 0 0
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності    
Надходження від:
Власного капіталу
3300 0 X   X
Отримання позик 3305 0 X   X
Надходження від продажу частки в дочірньому підприємстві 3310 0 X   X
Інші надходження 3340 0 X   X
Витрачання на:
Викуп власних акцій
3345 X   X 0
Погашення позик 3350 X   X 0
Сплату дивідендів 3355 X   X 0
Витрачання на сплату відсотків 3360 X   X 0
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової оренди 3365 X   X 0
Витрачання на придбання частки в дочірньому підприємстві 3370 X   X 0
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у дочірніх підприємствах 3375 X   X 0
Інші платежі 3390 X   X 0
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 0 0 0 0
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 0 0 0 0
Залишок коштів на початок року 3405 0 X   X
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 0 0 0 0
Залишок коштів на кінець року 3415 0 0 0 0
Примітки Складено звiт за прямим методом.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна


      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2019 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
  (найменування)    

Звіт про власний капітал
за 12 місяців 2018 р.

Стаття Код рядка Зареєстрований капітал Капітал у дооцінках Додатковий капітал Резервний капітал Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) Неоплачений капітал Вилучений капітал Всього
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Залишок на початок року 4000 330 482 0 101 25287 0 0 26200
Коригування:
Зміна облікової політики
4005 0 -482 0 0 -1603 0 0 -2085
Виправлення помилок 4010 0 0 0 0 -162 0 0 -162
Інші зміни 4090 0 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок року 4095 330 0 0 101 23522 0 0 23953
Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 0 0 0 0 244 0 0 244
Інший сукупний дохід за звітний період 4110 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 0 0 0 0 0 0 0 0
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 0 0 0 0 0 0 0 0
Накопичені курсові різниці 4113 0 0 0 0 0 0 0 0
Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 0 0 0 0 0 0 0 0
Інший сукупний дохід 4116 0 0 0 0 0 0 0 0
Розподіл прибутку:
Виплати власникам (дивіденди)
4200 0 0 0 0 0 0 0 0
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 0 0 0 0 0 0 0 0
Відрахування до резервного капіталу 4210 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку, належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 0 0 0 0 0 0 0 0
Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 0 0 0 0 0 0 0 0
Внески учасників:
Внески до капіталу
4240 0 0 0 0 0 0 0 0
Погашення заборгованості з капіталу 4245 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення капіталу:
Викуп акцій (часток)
4260 0 0 0 0 0 0 0 0
Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 0 0 0 0 0 0 0 0
Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 0 0 0 0 0 0 0 0
Вилучення частки в капіталі 4275 0 0 0 0 0 0 0 0
Зменшення номінальної вартості акцій 4280 0 0 0 0 0 0 0 0
Інші зміни в капіталі 4290 0 0 0 0 0 0 0 0
Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 0 0 0 0 0 0 0 0
Разом змін у капіталі 4295 0 0 0 0 244 0 0 244
Залишок на кінець року 4300 330 0 0 101 23766 0 0 24197
Примітки Пояснення до «Звiту про власний капiтал»
1. Статутний фонд складає 329785,8 гривень, подiлений на 1648929 простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 0,20 грн.
У складi власного капiталу врахованi:
- зареєстрований капiтал – 330 тис.грн
- капiтал у дооцiнках - 0 тис.грн
- нерозподiлений прибуток - 23766 тис.грн
- резервний капiтал - 101 тис.грн.
2. Акцiї акцiонерних товариств:
2.1. Пiдписка на акцiї у звiтному перiодi не передбачена.
2.2. Загальна кiлькiсть акцiй - 1648929 шт. номiнальною вартiстю 0,20 грн.
2.3. Загальна сума, отримана в ходi пiдписки на акцiї - 329785,8 грн., акцiй - 1648929 шт.
2.4. 2325 акцiй находиться у властостi членiв виконавчого органу. Осiб, маючих частку у статутному фондi перевищуючу 5% немає.
3. За попереднiй 2017 рiк дивiденди не нараховувались.
Керівник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/