Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.
генеральний директор       Сидоренко М.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 26.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
14281020
4. Місцезнаходження
Запорізька , Орджонiкiдзевський, 69032, Запорiжжя, Пiвденне шосе, 9
5. Міжміський код, телефон та факс
0612125708 0612125581
6. Електронна поштова адреса
zeaz_adm@zol.zp.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2017
  (дата)
2. Річна інформація опублікована у Вiдомостi НКЦПФР 81   28.04.2017
  (номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.zeaz.com.ua в мережі Інтернет 22.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб  
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря  
5. Інформація про рейтингове агентство  
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента  
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом  
4) інформація про похідні цінні папери  
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду  
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента X
3) інформація про зобов'язання та забезпечення емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції X
5) інформація про собівартість реалізованої продукції X
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів  
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів  
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість  
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів  
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду  
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій  
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям  
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду  
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття  
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду  
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року  
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття  
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів  
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів  
23. Основні відомості про ФОН  
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН  
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН  
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН  
27. Правила ФОН  
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність  
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)  
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)  
34. Примітки
Iнформацiя не надана тому, що: 3) Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств. 4) Емiтент не має посади корпоративного секретаря. 5)Емiтент протягом року не проходив процедуру визначення рейтингу. 12.б) Емiтент не випускав облiгацiй. 12.в,г)Емiтент не випускав iнших цiнних паперiв. 12.д) Емiтент не здiйснював викупу власних цiнних паперiв протягом звiтного перiоду. 15) Емiтент не випускав протягом звiтного перiоду боргових цiнних паперiв. 16, 17, 18, 19.а)-д) Iпотечнi облiгацiї емiтентом протягом звiтного перiоду не випускались. 20. Фактiв прострочення боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики) протягом звiтного перiоду не було. 21, 22) Iпотечних сертифiкатiв протягом звiтного перiоду Емiтент не випускав. 23.-27. Сертифiкатiв ФОН Емiтент протягом звiтного перiоду не випускав.32) Боргових цiнних паперiв протягом звiтного перiоду Емiтент не випускав 33) Цiльовi облiгацiї, виконання зобов'язань за якими забезпечено об'єктами нерухомостi, протягом звiтного перiоду Емiтентом не випускались.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
362
3. Дата проведення державної реєстрації
06.12.1994
4. Територія (область)
Запорізька
5. Статутний капітал (грн)
329785.8
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
182
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури
28.94 Виробнийтво машин i устаткування для виготовлення текстильних, швейних, хутряних i шкiряних виробiв
46.69 Оптова торгiвля iншими машинами й устаткуванням
10. Органи управління підприємства
Виконавчий орган дирекцiя.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
АТ «Укрексiмбанк» у м.Києвi
2) МФО банку
322313
3) поточний рахунок
26006000004610
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
Фiлiя АТ «Укрексiмбанк» у м.Запорiжжi
5) МФО банку
322313
6) поточний рахунок
26006000004610

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльностіНомер ліцензії (дозволу)Дата видачіДержавний орган, що видавДата закінчення дії ліцензії (дозволу)
12345
Придбання, зберiгання, реалiзацiя (вiдпуск), знищення, використання прекурсорiв (списку 2 таблицi IV) "Перелiку наркотичних засобiв, психотропних речовин i прекурсорiв" АВ №613108 наказ №32 23.02.2012 Державна служба України з контролю за наркотиками 23.02.2017
Опис Пiсля закiнчення термiну дiї лiцензiї емiтент має намiр її подовжити.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасникаІдентифікаційний код юридичної особи засновника та/або учасникаМісцезнаходженняВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Запорiзька обласна державна адмiнiстрацiя 00022504 69107Україна м. Запорiжжя пр. Ленiна, 164 0.000000000000
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особиВідсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
фiзичних осiб засновникiв не було 0.000000000000
Усього 0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада*
Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Ануфрiєва Вiра Петрiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1976
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
24
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - заступник головного бухгалтера.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
05.10.2009 необмежений
9) Опис
До повноважень головного бухгалтера належить органiзацiя i ведення бухгалтерського облiку згiдно з методологiєю, встановленою Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" з урахуванням особливостей дiяльностi пiдприємства i технологiї оброблення облiкових даних, органiзацiя контролю за вiдображенням на рахунках бухгалтерського облiку всiх господарських операцiй. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: головний бухгалтер ПАТ "ЗЕАЗ". Згоди на надання даних про винагороду за 2016 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Володимир Олексiйович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1937
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
59
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
За статутом ПрАТ "ЗЕАЗ" очолює здiйснення контролю за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПрАТ, за надходженнями i витратами грошових та матерiальних ресурсiв, бере участь у визначеннi основних напрямкiв iнвестицiйної, технiчної, фiнансової та кадрової полiтики ПрАТ. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: голова наглядової ради ПАТ "ЗЕАЗ". Має науковий ступiнь "кандидат технiчних наук" та звання академiка. Згоди на надання даних про винагороду за 2016 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає.Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сидоренко Марк Володимирович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1969
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
28
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ВАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - голова наглядової ради.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 5 рокiв
9) Опис
За статутом ПрАТ "ЗЕАЗ" генеральний директор здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю ПрАТ та звiтує загальним зборам акцiонерiв та наглядовiй радi про її результати. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: генеральний директор - ПАТ "ЗЕАЗ". Згоди на надання даних про винагороду за 2016 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Мiзьов Володимир Олександрович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1950
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - головний конструктор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
У складi нагалядової ради вiдповiдальний за технiчну полiтику ПрАТ. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: головний конструктор, член наглядової ради. Згоди на надання даних про винагороду за 2016 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Технiчний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Терехiн Валентин Михайлович
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1954
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
47
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" - головний конструктор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.09.2013 необмежений
9) Опис
За структурою управлiння ПрАТ "ЗЕАЗ" технiчному директору пiдпорядкованi: управлiння головного конструктора, вiддiл головного технолога, випробувальна станцiя, ремонтно-енергетична служба, вiддiл технiчного контролю, iнструментальна дiльниця, вiддiл механiзацiї та автоматизацiї. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймав наступнi посади: головний конструктор, технiчний директор. Згоди на надання даних про винагороду за 2016 рiк не надав. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Член наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Левченко Наталiя Томасiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1951
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
48
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "Запорiзький електроапаратний завод" заступник начальника вiддiлу цiнних паперiв та кадрiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
20.04.2017 2 роки
9) Опис
У складi наглядової ради вiдповiдальна за контроль за дотриманням прав акцiонерiв та виконанням ними обов'язкiв. Звiльнена з ПрАТ "Запорiзький електроапаратний завод" 31.05.2017р. за власним бажанням. До звiльнення на протязi п'яти рокiв обiймала посаду заступника начальника вiддiлу цiнних паперiв тi кадрiв ПрАТ "ЗЕАЗ".Згоди на надання даних про винагороду за 2016 рiк не надавала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада*
Голова ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Лисенко ОльгаПавлiвна
3) ідентифікаційний код юридичної особи
 
4) рік народження**
1963
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
34
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ "ЗЕАЗ" - начальник служби охорони працi
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
21.04.2016 5 рокiв
9) Опис
За статутом ПрАТ основним повноваженням ревiзiйної комiсiї є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю ПАТ. Голова ревiзiйної комiсiїї збов'язаний представляти загальним зборам акцiонерiв висновки щодо результатiв дiяльностi за звiтний рiк. Протягом останнiх п'яти рокiв обiймала наступнi посади: начальник служби охорони працi, глова ревiзiйної комiсiї.. Згоди на надання даних про винагороду за 2016 рiк не надала. Вiдомостей про роботу на iнших пiдприємствах немає. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
* Якщо інформація розкривається стосовно членів наглядової ради, додатково зазначається, чи є посадова особа акціонером, представником акціонера, представником групи акціонерів, незалежним директором.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиКількість акцій (шт.)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпрості на пред'явникапривілейовані іменніпривілейовані на пред'явника
123456789
Голова наглчдової ради Сидоренко Володимир Олексiйович   43920 2.66000000000 43920 0 0 0
Технiчний директор Терехiн Валентин Михайлович   0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер Ануфрiєва Вiра Петрiвна   10 0.00060000000 10 0 0 0
Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович   2315 0.14000000000 2315 0 0 0
Член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович   10035 0.60800000000 10035 0 0 0
Член наглядової ради Левченко Наталiя Томасiвна   2010 0.12000000000 2010 0 0 0
Голова ревiзiйної комiсiї Лисенко Ольга Павлiвна   25 0.0015 25 0 0 0
Усього 58315 3.5365 58315 0 0 0

VI. Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)

Найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особи*МісцезнаходженняКількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
ПНВФ"ЕЛМС" 19266456 69032 Україна Запорізька Орджонiкiдзевський м. Запорiжжя Пiвденне шосе 9 1026222 62.23570000000 1026222 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи**Кількість акцій (штук)Від загальної кількості акцій (у відсотках)Кількість за видами акцій
прості іменніпривілейовані іменні
д/н 0 0.00000000000 0 0
Усього 1026222 62.23570000000 1026222 0

*Для юридичної особи - нерезидента зазначається код/номер з торговельного, банківського чи судового реєстру, реєстраційного посвідчення місцевого органу влади іноземної держави про реєстрацію юридичної особи.
**Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*черговіпозачергові
X  
Дата проведення 21.04.2016
Кворум зборів** 99.55
Опис 1.Затвердження складу лiчильної комiсiї, кандидатур голови зборiв i секретаря та регламенту ведення зборiв. 2.Звiт генерального директора про господарську дiяльнiсть Товариства за 2015 рiк та його затвердження. Висновки ревiзiйної комiсiї Товариства та їх затвердження. 3. Звiт голови наглядової ради Товариства за 2015 рiк та його затвердження. 4.Визначення стратегiї розвитку та основних напрямкiв дiяльностi Товариства на 2016 рiк та їх затвердження. Затвердження проекту розподiлу прибутку на 2016 рiк. 5.Вибори генерального директора Товариства . 6.Вибори ревiзiйної комiсiї Товариства. 7. Змiна типу Товариства. 8. Затвердження статуту Товариства у новiй редакцiї. 9.Про дивiденди за 2015 рiк. 10. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством з 21.04.2016 року по 21.04.2017 року (включно). Пропозицiй щодо порядку денного з боку акцiонерiв не було.

* Поставити помітку "Х" у відповідній графі.
** У відсотках до загальної кількості голосів.

VIII. Інформація про дивіденди

 За результатами звітнього періодуУ звітному періоді
за простими акціямиза привілейованими акціямиза простими акціямиза привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Нарахувані дивіденди на одну акцію, грн. 0.000 0.000 0.000 0.000
Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. 0 0.000 62284.61 0.000
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів        
Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату        
Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату 30.12.2016/0грн      
Опис Сума виплачених дивiдендiв, за результатами перiоду, що передував звiтному (за перiод 2002-2014 рр) 62284,61 грн.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна Київська Шевченкiвський м. Київ Нижнiй Вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№271467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних папрерiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 03.03.2015
Міжміський код та телефон (044) 591-04-04
Факс 044 4825207/08
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних папрерiв
Опис З вiдкритим акцiонерним товариством "Нацiональний депозитарiй України укладено договiр на надання послуг з обслуговування емiсiї цiнних паперiв ВАТ "ЗЕАЗ" №Е-787 вiд 19 серпня 2010 року, також була зареєстрована заява про приєднання до Умов Договору за №ОВ-5663 вiд 22.09.2014.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи публiчне акцiонерне товариство "Державний ощадний банк України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 00032129
Місцезнаходження 01001 Україна Київська Печерський м. Київ Госпiтальна, 12Г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ№286660
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044) 363-01-33
Факс (044) 247-85-68
Вид діяльності Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть зберiгача цiнних паперiв.
Опис З вiдкритим акцiонерним товарством "Державний ощадний банк України" укладено договiр №587-Е вiд 16 липня 2010 року про вiдкриття емiтенту рахункiв у цiнних паперах.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Організаційно-правова форма Приватне підприємство
Код за ЄДРПОУ 23877071
Місцезнаходження 69091 Україна Запорізька Вознесенiвський м. Запорiжжя Немировича-Данченко, буд.60/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1372
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (061) 2120581
Факс (061) 2120097
Вид діяльності Аудиторськi послуги
Опис З приватним пiдприємством "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс" укладено договiр вiд 18.08.2016 №63/2016.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випускуНомер свідоцтва про реєстрацію випускуНайменування органу, що зареєстрував випускМіжнародний ідентифікаційний номерТип цінного паперуФорма існування та форма випускуНомінальна вартість акцій (грн)Кількість акцій (штук)Загальна номінальна вартість (грн)Частка у статутному капіталі (у відсотках)
12345678910
02.06.2010 94/08/1/10 Запорiзьке теруправлiння ДКЦПФР UA4000072292   Бездокументарні іменні 0.200 1648929 329785.800 100.000000000000
Опис Протягом року випуск цiнних паперiв не вiдбувався. Цiннi папери товариства лiстiнгу не проходили. Акцiї емiтента на внутрiшньому,зовнiшньому, органiзованому та не оформленому органiзацiйно ринку не обертаються. Данних про намiри щодо цього немає.
 

XI. Опис бізнесу

Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi № Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.
З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапартний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.
15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод". Рiшенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ",протокол №18 вiдД 21.04.2011, назва вiдкритого акцiонерного товариства "Запорiзький електроапаратний завод" змiнено на публiчне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ"). Рiшенням чергових загальних зборiв ПАТ "ЗЕАЗ", протокол №23 вiд 21.04.2016, було змiнено тип акцiонерного товариства з публiчного на приватне.
 
Дочiрнiх пiдприємств та фiлiалiв в структурi ПрАТ "ЗЕАЗ" немає.
Змiн в органiзацiйнiй структурi управлiння Емiтента протягом звiтного перiоду не вiдбувалось.
 
Середньооблiкова чисельнiсть штатних працiвникiв облiкового складу (осiб) дорiвнює 182, середня чисельнiсть позаштатних працiвникiв та осiб. якi працюють за сумiсництвом (осiб) дорiвнює 6, чисельнiсть працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осiб) - . 
Фонд оплати працi за 2016 рiк склав 7564,80 тис.грн., що на 11,98% бiльше, нiж у попередньому роцi.
Кадрова полiтика спрямована на забезпечення рiвня необхiдної квалiфiкацiї працiвникiв, вiдповiдно до потреб виробництва, шляхом прийому до штату працiвникiв, що мають необхiдну профiльну освiту та пiдвищення квалiфiкацiї безпосередньо на виробництвi.
 
Емiтент не належить до будь-яких об'єднань пiдприємств.
 
Емiтент не проводить спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями, пiдприємствами. установами.
 
Будь-яких пропозицiй щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду не надходило.
 
Облiкова полiтика ПрАТ «ЗЕАЗ» була прийнята наказом по пiдприємству №4 вiд 14.01.2015 
Основнi принципи облiкової полiтики 
Визнання та оцiнка фiнансових iнструментiв
Товариство визнає фiнансовий актив або фiнансове зобов’язання у балансi, коли i тiльки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фiнансового iнструмента. Операцiї з придбання або продажу фiнансових iнструментiв визнаються iз застосуванням облiку за датою розрахунку.
Товариство визнає такi категорiї фiнансових iнструментiв:
• дебiторська заборгованiсть;
• фiнансовi зобов’язання, оцiненi за справедливою вартiстю – займи iнших фiнансових установ та фiзичних та юридичних осiб.
Грошовi кошти та їхнi еквiваленти
Грошовими коштами визначаються високолiквiднi короткостроковi iнвестицiї, якi можуть бути замiненi на визначену суму грошових коштiв та мають термiн погашення три мiсяцi або менше з дати їх придбання. Вони облiковуються по вартостi придбання з урахуванням накопичених вiдсоткiв, що складає їх справедливу вартiсть. Грошовi кошти, на якi має мiсце обмеження щодо їх використання, вiдображаються в облiку окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвостi. 
Грошовi кошти товариства складаються з готiвки в касi, кошти на рахунках в банках.
Дебiторська заборгованiсть
Дебiторською заборгованiстю, визнаються фiнансовi активи (за виключенням дебiторської заборгованостi, за якою не очiкується отримання грошових коштiв або фiнансових iнструментiв, за розрахунками з операцiйної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю плюс вiдповiднi витрати на проведення операцiй. Пiсля первiсного визнання дебiторська заборгованiсть оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, з застосуванням методу ефективного вiдсотка. Якщо є об’єктивне свiдчення того, що вiдбувся збиток вiд зменшення корисностi, балансова вартiсть активу зменшується на суму таких збиткiв iз застосуванням рахунку резервiв. 
Авансовi платежi та передплата. Передплата вiдображається в звiтностi за первiсною вартiстю за вирахуванням резерву вiд знецiнення. Передплата класифiкується як довгострокова, якщо очiкуваний термiн отримання товарiв або послуг, якi вiдносяться до неї, складає вище нiж 1 рiк, або якщо передоплата вiдноситься до активу, який буде вiдображатись в облiку як необоротний актив при первiсному визначеннi. Сума передплати за придбання активу включається в його балансову вартiсть при отриманнi Товариством контролю над цим активом та наявностi вiрогiдностi того, що майбутнi економiчнi вигоди, пов’язанi з ним, будуть отриманi. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, якi вiдносяться до передплати, не будуть отриманi, балансова вартiсть передплати пiдлягає зменшенню на вiдповiдний збиток вiд знецiнення вiдображається в прибутках або збитках за рiк.
Основнi засоби 
Товариство визнає матерiальний об’єкт основним засобом, якщо вiн утримується з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року та вартiсть яких бiльше 2000 грн.
Первiсно Товариство оцiнює основнi засоби за собiвартiстю. Розглянув доречнiсть застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керiвництво вирiшило застосувати справедливу вартiсть або переоцiнку як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на дату переходу. Тобто, Товариство здiйснило оцiнку основних засобiв за справедливою вартiстю на 01.01.2012р. та використовує цю справедливу вартiсть як доцiльну собiвартiсть основних засобiв на цю дату та на дату переходу з вiдповiдним перерахунком накопленого зносу. У подальшому основнi засоби оцiнюються за їх собiвартiстю мiнус будь-яка накопичена амортизацiя та будь-якi накопиченi збитки вiд зменшення корисностi. Сума накопиченої амортизацiї на дату переоцiнки виключається з валової балансової вартостi активу та чистої суми, перерахованої до переоцiненої суми активу. Дооцiнка, яка входить до складу власного капiталу, переноситься до нерозподiленого прибутку наприкiнцi звiтного року або по датi, коли припиняється визнання вiдповiдного активу. 
Амортизацiя
На землю амортизацiя не нараховується. На об’єкти незавершеного будiвництва амортизацiя не нараховується. 
Амортизацiя основних засобiв Товариства нараховується прямолiнiйним методом з використанням – рокiв:
Групи основних засобiв Рокiв
Будiвлi вiд 5р. до 130р.
Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р.
Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р.
Iнструменти та прилади вiд 5р. до 10р.
Iншi вiд 5р. до 12 р.
Iнвестицiйна нерухомiсть
До iнвестицiйної нерухомостi Товариство вiдносить споруди, примiщення або частини будiвель, утримуванi з метою отримання орендних платежiв, а не для використання у наданнi послуг чи для адмiнiстративних цiлей або продажу в звичайному ходi дiяльностi. Якщо будiвлi включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку для використання у процесi дiяльностi Товариства або для адмiнiстративних цiлей, в бухгалтерському облiку такi частини об’єкту нерухомостi оцiнюються та вiдображаються окремо, якщо вони можуть бути проданi окремо. Iнвестицiйна нерухомiсть первiсно оцiнюється за собiвартiстю, включаючи витрати на операцiю. Амортизацiя на такi активи нараховується прямолiнiйним методом.
Наступнi витрати капiталiзуються в складi балансової вартостi активу тiльки тодi, коли iснує висока вiрогiднiсть того, що Товариство отримає пов’язанi з цими витратами майбутнi економiчнi вигоди, та що їх вартiсть може бути надiйно оцiнена. Всi iншi витрати на ремонт та технiчне обслуговування враховуються як витрати по датi їх виникнення. 
Податок на прибуток
Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та вiдстроченого податкiв. Поточний податок визначається як сума податкiв на прибуток, що пiдлягають сплатi (вiдшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звiтнiй перiод. Поточнi витрати Товариства за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.
Вiдстрочений податок розраховується за балансовим методом облiку зобов’язань, та являє собою податковi активи або зобов’язання, що виникають в результатi тимчасових рiзниць мiж балансовою вартiстю активу чи зобов’язання в балансi та їх податковою базою.
Вiдстроченi податковi зобов’язання визнаються, як правило, щодо всiх тимчасових рiзниць, що пiдлягають оподаткуванню. Вiдстроченi податковi активи визнаються з урахуванням iмовiрностi наявностi в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використанi тимчасовi рiзницi, що пiдлягають вирахуванню. Балансова вартiсть вiдстрочених податкових активiв переглядається на кожну дату й зменшується в тiй мiрi, у якiй бiльше не iснує ймовiрностi того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатнiй, щоб дозволити використати вигоду вiд вiдстроченого податкового активу повнiстю або частково.
Вiдстрочений податок розраховується за податковими ставками, якi, як очiкується, будуть застосовуватися в перiодi реалiзацiї вiдповiдних активiв або зобов’язань. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки як витрати або дохiд i включає в прибуток або збиток за звiтнiй перiод, окрiм випадкiв, коли податки виникають вiд операцiй або подiй, яки визнаються прямо у власному капiталi. Товариство визнає поточнi та вiдстроченi податки у капiталi, якщо податок вiдноситься до статей, якi вiдображено безпосередньо у власному капiталi в тому самому чи в iншому перiодi. Вiдстроченi податковi активи та зобов'язання показуються у звiтностi згорнуто так як iснує законне право провести взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань, що вiдносяться до податку на прибуток, що адмiнiструється одним i тим самим податковим органом, i Товариство має намiр здiйснити взаємозалiк поточних податкових активiв i зобов'язань.
Податок на додану вартiсть
Податок на додану вартiсть, який вiдносить ся до виручки вiд надання послуг пiдлягає сплатi в бюджет на бiльш раню дату: (а) дату отримання сум дебiторської заборгованостi вiд клiєнтiв або (б) дату поставки товарiв або послуг клiєнтам. ПДВ, сплачений при придбаннi товарiв та послуг, пiдлягає вiдшкодуванню шляхом залiку з ПДВ, нарахованого з виручки вiд реалiзацiї послуг. Податковi органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-пiдставi. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається в звiтi про фiнансовий стан в згорнутому виглядi в складi активiв або зобов’язань. При формуваннi резерву пiд знецiнення дебiторської заборгованостi збиток вiд знецiнення вiдображається на повну суму заборгованостi, включаючи ПДВ.
Фiнансовi зобов’язання
Кредити банкiв 
Первiсно кредити банкiв визнаються за справедливою вартiстю, яка дорiвнює сумi надходжень. У подальшому суми фiнансових зобов’язань вiдображаються за фактичною сумою заборгованостi, пiдтвердженою банкiвською установою. 
Згортання фiнансових активiв та зобов’язань
Фiнансовi активи та зобов’язання не згортаються.
Виплати працiвникам
Товариство визнає короткостроковi виплати працiвникам як витрати та як зобов’язання пiсля вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очiкувану вартiсть короткострокових виплат працiвникам за вiдсутнiсть як забезпечення вiдпусток - пiд час надання працiвниками послуг, якi збiльшують їхнi права на майбутнi виплати вiдпускних.
Пенсiйнi зобов’язання. У вiдповiдностi до українського законодавства Товариство утримує внески iз заробiтної плати працiвникiв до державного пенсiйного фонду. Поточнi внески розраховуються як процентнi вiдрахування iз поточних нарахувань заробiтної платнi, таки витрати вiдображаються у перiодi, в якому були наданi працiвниками послуги якi надають їм право на одержання внескiв, та зароблена вiдповiдна заробiтна платня. 
Запаси
Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собiвартiстю або чистою цiною реалiзацiї. При вiдпуску запасiв на виробництво або iншому вибуттi їх оцiнка виконується за методом середньозваженого облiку. Собiвартiсть готової продукцiї та незавершеного виробництва враховує вартiсть сировини та матерiалiв, витрати на оплату працi виробничих працiвникiв та iншi прямi витрати, а також вiдповiдну долю виробничих накладних витрат (розраховану на пiдставi нормативного використання виробничих потужностей), та не враховує фiнансовi витрати. Чиста цiна реалiзацiї – це розрахункова цiна продажу в процесi звичайної дiяльностi за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва та витрат на продаж. Уцiнка (дооцiнка) запасiв враховується в прибутках (збитках) поточного перiоду. 
Доходи та витрати
Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди вiд володiння товаром переходять до покупця, що, як правило, здiйснюється в момент переходу права власностi до покупця, при умовi, що цiна договорiв фiксована або iснує ймовiрнiсть її визначення, а повернення дебiторської заборгованостi реально. Виручка оцiнюється по справедливiй вартостi отриманої або очiкуваної винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукцiї, а також вiдшкодованих податкiв та зборiв. 
Дохiд вiд надання послуг вiдображається в момент виникнення незалежно вiд дати надходження коштiв i визначається, виходячи iз ступеня завершеностi операцiї з надання послуг на дату балансу. 
Дивiденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати. 
Витрати, понесенi у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж перiодi, що й вiдповiднi доходи.
Витрати по позикам
Витрати по позикам, якi не є часткою фiнансового iнструменту та не капiталiзуються як частина собiвартостi активiв, визнаються як витрати перiоду. Товариство капiталiзує витрати на позики, якi безпосередньо вiдносяться до придбання, будiвництва або виробництва квалiфiкованого активу, як частина собiвартостi цього активу.
Операцiї з iноземною валютою
Операцiї в iноземнiй валютi облiковуються в українських гривнях за офiцiйним курсом обмiну Нацiонального банку України на дату проведення операцiй. 
Монетарнi активи та зобов’язання, вираженi в iноземних валютах, перераховуються в гривню за вiдповiдними курсами обмiну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарнi статтi, якi оцiнюються за iсторичною собiвартiстю в iноземною валютi, вiдображаються за курсом на дату операцiї, немонетарнi статтi, якi оцiнюються за справедливою вартiстю в iноземнiй валютi, вiдображаються за курсом на дату визначення справедливої вартостi. Курсовi рiзницi, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому перiодi, у якому вони виникають.
 
Товариство спецiалiзується на випуску силових напiвпровiдникових перетворювачiв та електроприводiв для пiдприємств горнометалургiйного комплексу, видобувної, химiчної промисловостi, агропереробних пiдприємств, комунального господарства, мiського електротранспорту, нафтогазпрому. Крiм того, Товариство виробляє товари народного споживання - це електроплити побутовi 4-конфорнi рiзних модифiкацiй i комплектностi та конфорки електричнi.
Збут продукцiї, що виробляється, вiд сезонних змiн не залежить.
Основнi ринки збуту: Україна, Росiя, Польща, Грузiя).
Основнi ризики: неплатежi з боку замовника, пiдвищення цiн на матерiали та комплектуючi, коливання курсу гривнi, полiтична та економiчна нестабiльнiсть.
Чинники мiнiмiзацiї ризикiв:
- уникнення поставок продукцiї без попередньої оплати;
- проведення аналiзу ситуацiї на ринку i прогнозування динамiки росту цiн;
- пiдписання довгострокових угод з основними постачальниками;
- проведення закупiвель матерiалiв та комплектуючих на тендернiй основi .
При продажах продукцiї використовуються прямi продажi кiнцевим замовникам та продажi через контракторiв.
В попереднi роки 70% продукцiї Товариства постачалось на пiдприємства металургiйної промисловостi. Це ГЗК та металургiйнi заводи Криворiзького, Донецького та Запорiзького регiонiв. Свiтова криза призвела до зниження обсягiв виробництва на 30%, що призвело до зниження iнвестицiй у розвиток металургiйного виробництва, а на деякий пiдприємствах i повному зникненню iнвестицiй. Як наслiдок, це вiдобразилось на Товариствi. Багато програм по впровадженню нашої продукцiї замороженi через вiдсутнiсть фiнансування. А з початком бойових дiй у зонi АТО, втрачена значна частина ринку збуту. В цих умовах Товариством намiченi наступнi заходи для розширення ринкiв збуту:
1. Вихiд на зовнiшнi ринки через посольства та торгпредства країн ЄС.
2. Активна праця з усiма проектними iнститутами країн ближнього зарубiжжя.
3. Участь в усiх тендерних закупiвлях електротехнiчного обладнання на Українi.
4. Бiльш активне освоєння ринку житлово-комунального господарства.
Продукцiя Товариства постiйно оновлюється, модернiзуються вже iснуючi серiї. Через брак коштiв, Товариство не має змоги довести iснуючу технологiю до бажаного рiвня.
Основний напрямок розвитку галузi, в якiй здiйснює дiяльнiсть емiтент, це енергозбереження.
Конкуренцiя в галузi дуже велика. Нашi конкуренти - це i широко вiдомi фiрми - "HITACHI", "MITSUBICHI", "DANFOSS", "SIEMENS", "ABB", "ТРIОЛ", Саранський завод "Електровипрямляч", "Перетворювач" i тi, що з'явились нещодавно - "Етал", "Сiмеол", "Плутон" та iн.
Кiлькiсть постачальникiв матерiалiв та комплектуючих, що займають бiльше 10% в загальному обсязi постачання - 4.
 
Капiтальнi iнвестицiї в придбання (виготовлення) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складали: 2012 р. - 114 тис.грн.; 2013р. - 240 тис.грн.; 2014р.- 39 тис.грн.; 2015р.- 17 тис.грн; 2016р. - 1089 тис грн
Вiдчуження (лiквiдацiя) основних засобiв за останнi п'ять рокiв складало (за первiсною вартiстю): 2012 р. - 258 тис.грн.; 2013р. - 83 тис.грн.; 2014р. - 57 тис.грн.; 2015р.- 542 тис.грн.; 2016р. - 36 тис.грн
Пiдприємство не планує будь-яких значних iнвестицiй в придбання активiв.
 
Правочинiв з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу протягом звiтного року укладено не було.
 
Балансова вартiсть основних засобiв на 31.12.2016р.:
Вартiсть, тис. грн. Знос, тис. грн. Залишкова вартiсть, тис. грн. Коефiцiєнт зносу, %
Будiвлi та споруди, 24 618 23 286 1 332 92 
передавальнi пристрої 
Машини та обладнання 3 150 2 341 809 74 
Транспортнi засоби 1 308 327 981 25 
Iншi основнi засоби 230 193 37 84 
Итого: 29 306 26 147 3 159 89 

Рух основних засобiв за 2016 рiк 
Вартiсть на 31.12.2015 Придбанi Вибування Вартiсть на 31.12.2016 Коефiцiєнт оновлення, %
Будiвлi та споруди, 24 633 - 15 24 618 0,00
передавальнi пристрої 
Машини та обладнання 3 031 140 21 3 150 4,44
Транспортнi засоби 359 949 - 1 308 72,54
Iншi основнi засоби 230 - - 230 0,00
Итого: 28 253 1 089 36 29 306 

Знос основних засобiв за 2016 рiк: 
Вартiсть на 31.12.2015 Знос за 2016 р В т.ч. Знос за 2016р по вибулим ОЗ Вартiсть на 31.12.2016 
Будiвлi та споруди 20 673 2 754 141 23 286 
передавальнi пристрої 
Машини та обладнання 2 222 143 24 2 341 
Транспортнi засоби 253 74 - 327 
Iншi основнi засоби 187 6 - 197 
Итого: 23 335 2 977 165 26 147 
Основнi засоби облiковуються по первiснiй вартостi, збiльшенiй на суму полiпшення i зменшенiй на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, строк корисної дiї яких перевищує рiк та вартiстю бiльше 2000 грн. 
Обмеження в використаннi основних засобiв немає.

 
Нестабiльна полiтична обстановка, недосконала податкова полiтика, частi змiни законодавства, недоброякiсна конкуренцiя з боку iнофiрм та "гаражних" вiтчизняних пiдприємств, орендна плата за користування землею в 3 рази вище податку на землю, що ставить пiдприємство в нерiвнi умови, незахищенiсть вiтчизняного виробника, високi цiни на енергоносiї, вiдсутнiсть нормативних документiв на звiльнення вiд мита на iмпортнi матерiали та комплектуючi, нестабiльний курс нацiональної валюти, недостатнiсть обiгових коштiв.
 
Протягом 2016 року були сплаченi емiтентом наступнi штрафи:
в Держбюджет штрафнi санкцiї згiдно акту перевiрки з податку на додану вартiсть, податку з доходiв фiзичних осiб, податку на прибуток на загальну суму 164808,70 грн
 
Фiнансування товариства у 2016 роцi здiйснювалось за кошти власного капiталу.
Структура капiталу - 100% власний капiтал - 27866 тис.грн., з них:
330 тис.грн - статутний капiтал;
525 тис.грн - капiтал у дооцiнках;
101 тис.грн - резервний капiтал;
26910 тис.грн - нерозподiлений прибуток
 
Договiрнi зобов'язання за 2016 рiк виконанi повнiстю.
 
Для забезпечення функцiонування пiдприємства в умовах кризи, з метою енергозбереження та зменшення витрат на транспотнi перевезення, планується продовжити зосередження виробництва в одному виробничому корпусi.
На дiяльнiсть емiтента в майбутньому, враховуючи, що продукцiя, яку вiн виробляє, є засобами виробництва, може вплинути полiтична ситуацiя та стан економiки України, а також рiвень попиту на продукцiю, що виробляється емiтентом, в країнах ЄС.
 
Основна тема розробок протягом звiтного року - це удосконалення конструкцiї та модернiзацiя базових виробiв у вiдповiдностi до потреб ринку та розроблення конструкцiй виробiв нових напрямкiв з метою розширення ринку збуту. На розробку та постановку на виробництво нової технiки протягом звiтного року було витрачено 2 550 851.00 грн.
 
1.ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область про стягнення 207637,06 грн заборгованостi i штрафних санкцiй по договору №123-ПУ-ШУГК 08.02.16р. 14.03.2016р. господарським судом Днiпропетровської обл. винесено ухвалу у справi №904/982/16 про прийняття вiдмови ПрАТ «ЗЕАЗ» вiд позову у зв’язку iз добровiльним погашенням боргу. 
2.ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область про стягнення 513915,85 грн заборгованостi i штрафних санкцiй по договору №1876-ПУ 29.02.16р. 07.06.2016р. господарським судом Днiпропетровської обл. винесено ухвалу у справi №904/1398/16 про прийняття вiдмови ПрАТ «ЗЕАЗ» вiд позову у зв’язку iз добровiльним погашенням боргу. 
3.ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» Днiпропетровська область до ПрАТ «ЗЕАЗ» про визнання частково недiйсною з моменту укладення Специфiкацiї до договору №1876-ПУ 29.02.16р. 25.04.16р. господарський суд Запорiзької обл. у справi №908/620/16 залишив позов ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля» без розгляду.
4.ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область про стягнення 151922,60 грн заборгованостi i штрафних санкцiй по договору №182-ПУ-ШуТР 08.02.16р. 05.04.16р. господарським судом Днiпропетровської обл. винесено рiшення у справi №904/985/16 про задоволення позову ПрАТ «ЗЕАЗ». 06.07.16р. Днiпропетровський апел. господарський суд постановою у справi №904/985/16 залишив рiшення господарського суду Днiпропетровської обл. вiд 05.04.16р. без змiн.
5.ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» Днiпропетровська область до ПрАТ «ЗЕАЗ» про внесення змiн до договору №182-ПУ-ШуТР 14.03.16р. 23.05.16р. господарський суд Запорiзької обл. рiшення у справi №908/734/16 у задоволенi позову ПАТ «ДТЕК Павлоградвугiлля» вiдмовив.
6.ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Меткомбiнат «Азовсталь» м.Марiуполь про стягнення 98202,12грн. заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №088эл/128 21.09.15р. 04.12.15р. третейським судом при Асоцiацiї «Регiональна правова група» м.Кривий Рiг винесено рiшення у справi №14/96К-15 про стягнення на користь ПрАТ «ЗЕАЗ» 95933,98грн. 17.03.16р. Довгинцiвський рай. суд м. Кривого Рогу винесена ухвала по справi №211/759/16-ц на видачу виконавчого листа по виконанню рiшення третейського суду. 08.08.16р. сума боргу погашена у повнiй сумi. 
7.ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугiлля» м.Павлоград Днiпропетровська область про стягнення 150561,77грн заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №122-ПУ-ШУГК 15.12.15р. 24.02.16р. господарський суд Днiпропетровської обл. винесено рiшення у справi №904/11037/15 про задоволення позову. 29.02.16р. сума боргу погашена у повнiй сумi.
8.ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Iнгулецький гiрничо-збагачувальний комбiнат» про стягнення 46226,31грн. заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №4915-08 20.01.16р. 06.05.16р. третейським судом при Асоцiацiї «Регiональна правова група» м.Кривий Рiг винесено рiшення у справi №14/10К-16 про затвердження мирової угоди у зв’язку з добровiльною оплатою боргу.
9.ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Центральний гiрничо-збагачувальний комбiнат» про стягнення 14144,71грн. заборгованостi i штрафних санкцiй за договором №414-08-01 03.02.16р. 24.06.16р. третейським судом при Асоцiацiї «Регiональна правова група» м.Кривий Рiг винесено рiшення у справi №14/18К-16 про затвердження мирової угоди у зв’язку з добровiльною оплатою боргу.
 
Iнша iстотна iнформацiя вiдсутня. Аналiз господарювання Емiтента за останнi три роки не проводився.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобівВласні основні засоби (тис. грн.)Орендовані основні засоби (тис. грн.)Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періодуна початок періодуна кінець періоду
1. Виробничого призначення:   3159 0.000 0 4918 3159
будівлі та споруди 3960 1332 0.000 0 3960 1332
машини та обладнання 809 809 0.000 0 809 809
транспортні засоби         106 981
земельні ділянки            
інші 43 37 0 0 37 37
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0   0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки            
інвестиційна нерухомість            
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3159 2525 0 0 3159 2525
Опис Основнi засоби враховуються за первiсною вартiстю, збiльшеною на суму витрат на модернiзацiю i зменшеною на суму зносу. Пiдприємство визнає основними засобами активи, термiн використання яких перевищує рiк i вартiсть яких бiльше 2000 грн. Первiсна вартiсть основних засобiв за рiк збiльшилась на 1053 тис.грн. Коефiцiєнт зносу на кiнець року склав 89%. Вартiсть суттєвих оновлень або удосконалень основних засобiв капiталiзується. Витрати на обслуговування, поточний та капiтальний ремонт вiдносяться на витрати поточного перiоду. Поточний ремонт включає всi витрати, в результатi яких не вiдбувається якiсного технiчного удосконалення об’єкта основних засобiв. Групи основних засобiв Термiн користування (рокiв) Будiвлi вiд 5р. до 130р. Машини та обладнання вiд 2 р. до 60р. Транспортнi засоби вiд 6р. до 8р. Iнструменти та прилади вiiд 5р. до 10р. Iншi вiд 5р. до 12 р. Обмеження в використаннi основних засобiв немає. Змiна вартостi основних засобiв в бiк зменшення на кiнець року зумовлена нарахуванням зносу на протязi 2015 року.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показникаЗа звітний періодЗа попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис. грн) 27866 28432
Статутний капітал (тис. грн.) 330.000 330.000
Скоригований статутний капітал (тис. грн) 330.000 330.000
Опис Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 27866 тис. грн. Вартiсть чистiх активiв розрахована шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку (32860 тис.грн), суми поточних зобов'язань (4646 тис.грн.) i забезпечення майбутнiх витрат (348 тис.грн.), прийнятих до розрахунку.
Висновок Чистi активи ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» бiльшi за суму статутного капiталу на 27536 (27866 – 330) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV.

3. Інформація про зобов'язання та забезпечення емітента

Види зобов'язаньДата виникненняНепогашена частина боргу (тис. грн.)Відсоток за користування коштами (відсоток річних)Дата погашення
Кредити банку X 0.000 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X   X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0.000 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0.000 X X
за векселями (всього) X 0.000 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0.000 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0.000 X X
Податкові зобов'язання X 739 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0.000 X X
Інші зобов’язання та забезпечення X 3907 X X
Усього зобов’язань та забезпечень X 4646 X X
Опис: Iншi зобов'язання емiтента є поточними, до їх складу входять:кредиторська заборгованiсть за товари, роботи, послуги 1407 тис.грн., поточнi зобов'язання за розрахунками: з одержаних авансiв 1255 тис.грн.; з оплати працi 336 тис.грн.; зi страхування 104 тис.грн.; з учасниками 97 тис.грн.; iншi поточнi зобов'язання 32 тис.грн.; поточнi забезпечення 676 тис.грн.

4. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

№ з/пОсновний вид продукції*Обсяг виробництваОбсяг реалізованої продукції
у натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тис.грн.)у відсотках до всієї виробленої продукціїу натуральній формі (фізична од. вим.**)у грошовій формі (тіс. грн.)у відсотках до всієї реалізованої продукції
12345678
1 Електроприводи 16 1538.6 6.3 16 1645.5 6.7
2 Трансформатори 343 3809.5 15.6 343 3809.5 15.5
3 Перетворювачi катодного захисту 138 2285.7 9.4 112 1508.6 6.2
4 Виробничi замовлення 34 5384.1 22.1 35 5377.9 21.9
5 Перетворювачi 240 5131.9 21 236 5028.4 20.5

* Зазначаються основні види продукції, які становлять більше 5 % від загального обсягу виробленої продукції в грошовому вимірі.
** Фізична одиниця виміру (зазначити) – штуки, тонни, кілограми, метри тощо.

5. Інформація про собівартість реалізованої продукції

№ з/пСклад витрат*Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках)
123
1 Матерiальнi витрати 40.7
2 Витрати на оплату працi 27.9
3 Податки 7.5
4 Соцiальнi заходи 0.8

* Зазначаються витрати, які складають більше 5% від собівартості реалізованої продукції.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м.Запорiжжя, вул.Немировича-Данченко 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2016
31.12.2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)  
Номер та дата договору на проведення аудиту 63/2016
18.08.2016
Дата початку та дата закінчення аудиту 18.08.2016
02.03.2017
Дата аудиторського висновку (звіту) 02.03.2017
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 30000.00

* Серія та номер паспорта для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті.
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) Приватне пiдприємство "Аудиторська фiрма "Синтез-Аудит-Фiнанс"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 23877071
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 69091, м.Запорiжжя, вул.Немировича-Данченко 60/4
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 1372 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**  
Номер та дата видачі свідоцтва про відповідність системи контролю якості, виданого Аудиторською палатою України  
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 01.01.2016
31.12.2016
Думка аудитора*** безумовно-позитивна
Пояснювальний параграф (у разі наявності)  
Номер та дата договору на проведення аудиту 63/2016
18.08.2016
Дата початку та дата закінчення аудиту 18.08.2016
01.03.2017
Дата аудиторського висновку (звіту) 02.03.2017
Розмір винагороди за проведення річного аудиту, грн 30000.00
Текст аудиторського висновку (звіту)  
Синтез-Аудит-Фiнанс Аудиторська фiрма 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченко 60/4 , тел./ факс: 212-00-97 Свiдоцтво № 1372 про внесення в Реєстр суб’єктiв аудиторської дiяльностi видане рiшенням АПУ вiд 26.01.2001 р. № 98 e-mail: info@ saf –audit.com.ua сайт: saf –audit.com.ua АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК (ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА) щодо фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» за 2016 рiк Акцiонерам та керiвництву ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» Приватним пiдприємством «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс», яка дiє на пiдставi Свiдоцтва про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №1372, виданого рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України № 317/4 вiд 26.11.2015 року, дiйсне до 26.11.2020 року, проведено аудит фiнансової звiтностi Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» (скорочена назва ПрАТ «ЗЕАЗ») за 2016 рiк. Мета аудиту - виказування незалежної професiйної думки вiдносно достовiрностi фiнансової звiтностi в усiх суттєвих аспектах та вiдповiдностi її Концептуальним основам фiнансової звiтностi, МСФЗ, прийнятiй облiковiй полiтицi станом на 31.12.2016р. Основнi вiдомостi про ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод»: Повне найменування: Приватне акцiонерне товариство «Запорiзький електроапаратний завод» Код за ЄДРПОУ 14281020 Дата первинної реєстрацiї 12.08.1996 Орган, який видав свiдоцтво Виконавчий комiтет Запорiзької мiської ради Запорiзької областi Дата та номер останньої реєстрацiйної дiї 06.05.2016 р. № 1 103 105 0028 003793 (змiна типу акцiонерного товариства з публiчного в приватне). Згiдно рiшення загальних зборiв акцiонерiв, Протокол №23 вiд 21.04.2016р. Основний вид економiчної дiяльностi 27.12 Виробництво електророзподiльчої та контрольної апаратури Мiсцезнаходження 69032, Запорiзька обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, будинок 9 Телефон (061) 2127215 Опис аудиторської перевiрки Ми провели аудиторську перевiрку у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитором зробленi дослiдження шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовому звiтi, а також оцiнка вiдповiдностi застосування принципiв облiку Концептуальним основам фiнансової звiтностi, МСФЗ, прийнятiй облiковiй полiтицi. Аудиторський висновок складено у вiдповiдностi до вимог Законодавства України в сферi господарської дiяльностi i оподаткування: Законiв України «Про акцiонернi товариства», «Про господарськi товариства»; «Про цiннi папери та фондовий ринок»; «Про аудиторську дiяльнiсть»; «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi»; Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та фiнансової звiтностi, Мiжнародних стандартiв аудиту, зокрема МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2016 року, якi складають повний комплект фiнансової звiтностi: - Баланс (Звiт про фiнансовий стан) станом на 31.12.2016 р., - Звiт про фiнансовi результати (Звiт про сукупний дохiд) за 2016 р., - Звiт про рух грошових коштiв (за прямим методом) за 2016 р., - Звiт про власний капiтал за 2015 р., - Примiтки до рiчної фiнансової звiтностi за 2016 р. Аудит здiйснений на пiдставi наступних документiв: Статут товариства; Протоколи загальних зборiв акцiонерiв; Свiдоцтво про державну реєстрацiю товариства; Банкiвськi та iншi розрахунковi документи за 2016 рiк; Оборотно-сальдовi вiдомостi по бухгалтерських рахунках за 2016 рiк; Первиннi документи по рахунках товариства за 2016 рiк; Договори з фiнансово-господарської дiяльностi товариства та iншi документи, що вiдображають та пiдтверджують здiйснення фiнансово-господарських операцiй товариства за 2016 рiк; Трансформацiйнi таблицi переводу показникiв бухгалтерського облiку з оцiнок по П(С)БО в МСФЗ. Основою подання фiнансової звiтностi ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО). Товариство визнало Концептуальну основу фiнансової звiтностi, яка ґрунтується на чинних Мiжнародних стандартах фiнансової звiтностi, та затвердило облiкову полiтику Наказом № 91 вiд 05.03.2012 року. Фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на пiдставi правил облiку та оцiнки об’єктiв облiку за iсторичною собiвартiстю, за винятком оцiнки необоротних активiв, дебiторської заборгованостi та iнших фiнансових активiв, визначення яких на дату балансу здiйснюється за справедливою вартiстю з вiднесенням змiн за рахунок прибуткiв та збиткiв. Принципи облiкової полiтики, якi були використанi при пiдготовцi зазначеної фiнансової звiтностi були розкритi в Примiтках до фiнансової звiтностi. Визначенi положення облiкової полiтики послiдовно застосовувались по вiдношенню до всiх перiодiв, якi наданi в звiтностi. Фiнансова звiтнiсть за мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi була складена на основi бухгалтерських записiв згiдно українського законодавства шляхом трансформацiї з внесенням корегувань, проведенням перекласифiкацiї статей з метою достовiрного представлення iнформацiї згiдно вимог МСФЗ. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть Управлiнський персонал ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» несе вiдповiдальнiсть за складання фiнансової звiтностi вiдповiдно до Закону України «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi», Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та її достовiрне подання. Управлiнський персонал також несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн вважає потрiбним для складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, якi вiдповiдають обставинам та Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо безперервностi дiяльностi. Вiдповiдальнiсть аудитора Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту, в тому числi МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть». Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень. Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум та розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб`єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб`єкта господарювання. Аудит також включає оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятностi облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi, включаючи припущення управлiнського персоналу щодо безперервностi дiяльностi. Ми вважаємо, що отримали достатнi та прийнятнi аудиторськi докази для висловлення нашої думки. Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки В ходi аудиту ми не в повному обсязi отримали зовнiшнi пiдтвердження сум дебiторської заборгованостi та зобов`язань, вiдображених на балансi товариства станом на 31.12.2016 року. За даними Звiту про фiнансовий стан товариства на 31.12.2016 року залишкова вартiсть основних засобiв досягла нульового значення, що не вiдповiдає вимогам МСФЗ 16 «Основнi засоби». Ми звертаємо увагу на те, що Товариство не визначало справедливої вартостi основних засобiв станом на 31.12.2016 року, не здiйснювало оцiнку суттєвостi вiдхилення залишкової вартостi основних засобiв вiд їх справедливої вартостi та не проводило переоцiнки вартостi основних засобiв при складаннi фiнансової звiтностi за рiк, що закiнчився 31.12.2016 року. Первiсна вартiсть таких основних засобiв на кiнець року складає 5954 тис. грн. Кiлькiсна оцiнка впливу зазначеного вiдхилення на рiчну бухгалтерську звiтнiсть не може бути нами проведена з достатньою надiйнiстю. Умовно-позитивна думка На нашу думку, за виключенням обмежень, зазначених в параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки», фiнансова звiтнiсть справедливо i достовiрно в усiх суттєвих аспектах вiдображає фiнансовий стан ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» на 31 грудня 2016 року та його фiнансовi результати i рух грошових коштiв за 2016 рiк вiдповiдно Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Розкриття iнформацiї про власний капiтал В процесi аудиторської перевiрки, на наш погляд, було отримано достатньо свiдоцтв, якi дозволяють зробити висновок про правильнiсть вiдображення та розкриття iнформацiї щодо власного капiталу. На нашу думку, акцiонерне товариство в усiх суттєвих аспектах виконало необхiднi вимоги щодо дотримання принципiв бухгалтерського облiку i фiнансової звiтностi станом на 31.12.2016 р. та вiрно вiдобразило розмiр власного капiталу у фiнансовiй звiтностi. Власний капiтал ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31.12.2016 р. складається iз: - статутного капiталу - 330 тис. грн.; - капiталу у дооцiнках - 525 тис. грн.; - резервного капiталу - 101 тис. грн.; - нерозподiленого прибутку - 26910 тис. грн. Статутний капiтал товариства сформований згiдно Закону України «Про господарськi товариства», облiковується на рахунку 401 «Статутний капiтал» у сумi 330 тис. грн. та вiдповiдає установчим документам. Остання редакцiя Статуту ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» зареєстрована 06.05.2016 р. за № 1 103 105 0028 003793. Згiдно рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол № 23 вiд 21.04.2016 р.) назву публiчного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» змiнено на приватне акцiонерне товариство «Запорiзький електроапаратний завод» - ПрАТ «ЗЕАЗ». Розмiр Статутного капiталу станом на 31.12.2016 р.: заявлений - 329 785,80 грн. сплачений - 329 785,80 грн. Склад та структура Статутного капiталу: кiлькiсть акцiй - 1 648 929 шт. види акцiй - простi iменнi номiнальна вартiсть - 0,2 грн. Державною комiсiєю з цiнних паперiв та фондовому ринку Товариству видано свiдоцтво про реєстрацiю випуску акцiй (Реєстрацiйний № 94/08/1/10 вiд 26.05.2016 року). Склад акцiонерiв товариства, якi станом на 31.12.2016 р. володiють акцiями бiльш 10% суми статутного капiталу: Акцiонери товариства (найменування, код ЄДРПОУ, країна) Кiлькiсть акцiй, шт. Сума, грн. Вiдсотки, % Приватна науково виробнича фiрма «ЕЛМС», 19266456, Україна 1 026 222 205 244,40 62,2357 Фiзичнi особи – громадяни України 622 707 124 541,40 37,7643 Змiн у складi статутного капiталу, викупу власних акцiй за перiод, що перевiрявся не вiдбувалось. Капiтал у дооцiнках станом на 31.12.2016 року складає 525 тис. грн. та утворений за рахунок проведення дооцiнки основних засобiв на дату переходу на МСФЗ. Протягом 2016 року вiдбулось зменшення капiталу у дооцiнках на суму 33 тис. грн. Змiни вiдбулись за рахунок списання амортизацiї на суму дооцiнки основних засобiв. Резервний капiтал станом на 31.12.2016 року складає 101 тис. грн., облiковується на рахунку 43 «Резервний капiтал» та утворений вiдповiдно до Статуту за рахунок прибутку минулих перiодiв. Змiн у складi резервного капiталу протягом 2016 року не вiдбувалось. Нерозподiлений прибуток станом на 31.12.2016 р. склав 26910 тис. грн. (залишок на початок року 27443 тис. грн., зменшення на 533 тис. грн.). Змiни в показниках нерозподiленого прибутку в порiвняннi з минулими перiодами виникли в зв’язку з наступним: - виправлення помилок минулих перiодiв – «-» 53 тис. грн.; - iншi змiни – «-» 527 тис. грн.; - чистий прибуток, отриманий в поточному роцi – 14 тис. грн.; - визнанi в складi нерозподiленого прибутку суми амортизацiї дооцiнки вартостi необоротних активiв – 33 тис. грн. Таким чином, власний капiтал товариства станом на 31.12.2016 року складає 27866 тис. грн. Вiдображення в звiтностi власного капiталу вiдповiдає Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та МСФЗ. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (збитку) Визнання доходiв в бухгалтерському облiку товариства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх операцiй, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає вимогам МСБО 18 «Дохiд». Протягом 2016 року товариством був отриманий дохiд у сумi 33 423 тис. грн., у тому числi: - чистий дохiд вiд реалiзацiї готової продукцiї - 24 484 тис. грн.; - iншi операцiйнi доходи – 7 324 тис. грн. (дохiд вiд реалiзацiї iноземної валюти - 71 тис. грн.; дохiд вiд реалiзацiї iнших оборотних активiв – 1 436 тис. грн.; дохiд вiд оренди – 1 309 тис. грн.; позитивне значення курсових рiзниць валюти – 4 408 тис. грн.; дохiд вiд списання кредиторської заборгованостi – 41 тис. грн.; штрафи отриманi – 53 тис. грн..; iншi – 6 тис. грн.); - iншi фiнансовi доходи – 642 тис. грн. (отриманi вiдсотки по депозитам); - iншi доходи – 973 тис. грн. (доходи вiд продажу необоротних активiв). Визнання витрат в фiнансовiй звiтностi пiдприємства здiйснюється з використанням методу нарахування всiх витрат, якi можуть бути достовiрно оцiненi, що вiдповiдає Концептуальнiй основi фiнансової звiтностi та МСФЗ. Загальна сума витрат за 2016 рiк склала 33 409 тис. грн., у тому числi: - собiвартiсть реалiзованої готової продукцiї – 21 024 тис. грн.; - адмiнiстративнi витрати – 6 075 тис. грн.; - витрати на збут – 1 298 тис. грн.; - iншi операцiйнi витрати – 4 920 тис. грн. (збитки вiд продажу iноземної валюти – 89 тис, грн.; втрати вiд операцiйної курсової рiзницi - 2669 тис. грн.; собiвартiсть реалiзованих запасiв – 1 351 тис. грн.; нарахованi штрафи – 170 тис. грн.; витрати вiд списання безнадiйної заборгованостi - 4 тис. грн.; iншi витрати – 637 тис. грн.); - фiнансовi витрати – 47 тис. грн. (вiдсотки по дисконтованим зобов’язанням); - iншi витрати – 2 тис. грн. (залишкова вартiсть лiквiдованих основних засобiв); - витрати з податку на прибуток – 43 тис. грн. Таким чином, за наслiдками 2016 року ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» отримав чистий прибуток у сумi 14 тис. грн., який визначено з додержанням вимог Концептуальної основи фiнансової звiтностi за МСФЗ. Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства Розмiр чистих активiв або власного капiталу товариства, що вiдображений у фiнансовiй звiтностi станом на 31.12.2016 р. складає 27 866 тис. грн. Фiнансовi звiти об’єктивно та достовiрно розкривають iнформацiю про вартiсть чистих активiв товариства за 2016 рiк, тобто про розмiр його статутного капiталу, капiталу в дооцiнках, резервного капiталу та нерозподiленого прибутку. Чистi активи ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» бiльшi за суму статутного капiталу на 27 536 (27 866 – 330) тис. грн., що вiдповiдає вимогам ст. 155 Цивiльного Кодексу України вiд 16.01.2003р. № 435 IV. ЗВIТ ЩОДО ВИМОГ IНШИХ ЗАКОНОДАВЧИХ ТА НОРМАТИВНИХ АКТIВ Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом 2016 року та можуть вплинути на фiнансово – господарський стан Товариства та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв В ходi аудиту встановлено, що протягом звiтного перiоду мали мiсце подiї, якi згiдно з частиною першою статтi 41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок» вiднесенi до складу особливої iнформацiї: Змiна складу посадових осiб 21.04.2016 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ «ЗЕАЗ» прийнято наступнi рiшення: 1) Обрано на посаду генерального директора Сидоренко Марка Володимировича (володiє часткою 0,1404 %), термiн дiї повноважень 5 рокiв. 2) У зв’язку iз закiнченням термiну дiї повноважень попереднього складу ревiзiйної комiсiї на новий термiн - п'ять рокiв до складу ревiзiйної комiсiї було обрано: - Лисенко Ольгу Павлiвну (володiє часткою 0,0015 %); - Штефан Олену Максимiвну (володiє часткою 0,0246 %); - Носонову Свiтлану Дмитрiвну (володiє часткою 0,0015 %). Розкриття iншої iнформацiї На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв нами не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до НКЦПФР разом з фiнансовою звiтнiстю. Товариство у 2016 роцi мало виконання значних правочинiв вiдповiдно: - ст. 70 Закону України «Про акцiонернi товариства» (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); - п.8.1 роздiлу 8 Статуту (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi); Вартiсть активiв станом на 01.01.2016 року складає 31868 тис. грн. Сума мiнiмального правочину складає 3186,8 тис. грн. Виконання значних правочинiв у 2016 роцi Правочини на продаж готової продукцiї ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод»: Специфiкацiї, укладенi протягом 2016 р. на загальну суму 6 160 352,71 грн. без ПДВ, до Контракту № Э037-УВС/2006 вiд 19.09.2006 р. з ТОВ «Армат», м. Москва, РФ: СП №130 вiд 22.12.2015р. на суму 1 047 150,00 рос. руб. СП №131 вiд 18.01.2016р. на суму 999 750,00 рос. руб. СП №132 вiд 08.02.2016р. на суму 1 069 180,00 рос. руб. СП №133 вiд 24.02.2016р. на суму 140 000,00 рос. руб. СП №134 вiд 17.03.2016р. на суму 788 800,00 рос. руб. СП №135 вiд 30.03.2016р. на суму 472 920,00 рос. руб. СП №136 вiд 27.04.2016р. на суму 1 193 365,00 рос. руб. СП №137 вiд 12.05.2016р. на суму 1 143 780,00 рос. руб. СП №138 вiд 21.07.2016р. на суму 768 100,00 рос. руб. СП №139 вiд 16.08.2016р. на суму 1 855 890,00 рос. руб. СП №140 вiд 05.09.2016р. на суму 468 620,00 рос. руб. СП №141 вiд 14.09.2016р. на суму 862 360,00 рос. руб. СП №142 вiд 28.09.2016р. на суму 500 000,00 рос. руб. СП №143 вiд 19.10.2016р. на суму 1 396 000,00 рос. руб. СП №144 вiд 25.10.2016р. на суму 1 113 695,00 рос. руб. СП №145 вiд 26.10.2016р. на суму 220 750,00 рос. руб. СП №146 вiд 14.11.2016р. на суму 994 510,00 рос. руб. СП №147 вiд 24.11.2016р. на суму 983 010,00 рос. руб. Поставка на експорт за перiод з 01.01.2016р. по 31.12.2016р. на загальну суму 6 157 978,97 грн., в тому числi Рах. - фактура 2-1-000001 (20.01.16) – 334049,01 грн. Рах. - фактура 2-2-000005 (22.02.16) – 331847,34 грн. Рах. - фактура 2-3-000003 (14.03.16) – 433271,97 грн. Рах. - фактура 2-4-000005 (18.04.16) – 479388,88 грн. Рах. - фактура 2-5-000006 (26.05.16) – 486497,59 грн. Рах. - фактура 2-7-000002 (05.07.16) – 408555,35 грн. Рах. - фактура 2-8-000001 (15.08.16) – 290438,94 грн. Рах. - фактура 2-9-000003 (12.09.16) – 473443,78 грн. Рах. - фактура 2-10-00002 (17.10.16) – 739001,98 грн. Рах. - фактура 2-10-00015 (26.10.16) – 274501,23 грн. Рах. - фактура 2-11-00004 (28.11.16) – 1084382,18 грн. Рах. - фактура 2-12-00003 (19.12.16) – 822600,72 грн. Разом: 6 158 тис. грн./ 31 868 тис. грн. = 19 % вiд вартостi Активiв на 31.12. 2015р. Всi зазначенi значнi правочини виконанi у повному обсязi. На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок, що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв, норм статуту та прийнятих рiшень учасникiв. Повноваження на укладання значних правочинiв затверджено рiшення чергових загальних зборiв акцiонерiв (протокол №23 вiд 21.04.2016р. п.10 порядку денного). Стан корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» Формулювання складу органiв корпоративного управлiння Приватного акцiонерного товариства «Запорiзький електроапаратний завод» здiйснюється вiдповiдно до: - Роздiлу 9-13 Статуту, затвердженого 02.06.2011 року (номер запису - 11031050018003793) зi змiнами вiд 06.05.2016 р. за № 1 103 105 0028 003793. Протягом звiтного року в акцiонерному товариствi функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння: - загальнi збори акцiонерiв, - наглядова рада, - дирекцiя; - ревiзiйна комiсiя. Вiдповiднi положення розмiщенi на сайтi Товариства. Створення служби внутрiшнього аудиту не передбачено внутрiшнiми документами акцiонерного товариства, посада Корпоративного секретаря не створена. Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту та вимогам, встановленим рiшенням загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №18 вiд 21.04 2011 р.). Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положеннями товариства. Щорiчнi загальнi збори акцiонерiв проводились в термiн, визначений Законом України «Про акцiонернi товариства» – до 30 квiтня. Фактична перiодичнiсть засiдань наглядової ради вiдповiдає термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту – не рiдше одного разу на квартал. Протягом звiтного року дирекцiя товариства (генеральний директор та iншi члени дирекцiї) здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом акцiонерного товариства. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю акцiонерного товариства протягом звiтного року здiйснювався ревiзiйною комiсiєю. Фактична реалiзацiя функцiй ревiзiйної комiсiї протягом звiтного року пов'язана з перевiркою фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства за рiк. Спецiальнi перевiрки протягом звiтного року ревiзiйною комiсiєю не проводились. На дату надання цього звiту ревiзiйною комiсiєю товариства проводиться перевiрка фiнансово-господарської дiяльностi товариства. За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства», можна зробити висновок: 1) прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння у товариствi вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту, 2) «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням Комiсiї вiд 03.12.2013 № 2826, зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 24 грудня 2013 р. за N 2180/24712. Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства проводилась вiдповiдно до МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi». Пiд час аудиту не було виявлено обставин, що свiдчать про можливiсть шахрайства. У своїй поточнiй дiяльностi ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. На нашу думку, заходи контролю, якi застосував та яких дотримувався управлiнський персонал компанiї для запобiгання й виявлення шахрайства, є вiдповiдними та ефективними. Розкриття iнформацiї, передбаченої ч. 4 ст. 75 Закону України «Про акцiонернi товариства» Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти, якi б вказували на те, що фiнансова звiтнiсть за 2016 р. складена на пiдставi недостовiрних та неповних даних про фiнансово-господарську дiяльнiсть Товариства. Пiд час перевiрки аудиторами не були виявленi факти порушення законодавства пiд час проведення фiнансово-господарської дiяльнiсть, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi окрiм тих, що призвели до модифiкацiї аудиторської думки та про якi йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки».
Довiдка про фiнансовий стан ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» на 31.12.2016 р. Показники на 31.12.2015 на 31.12.2016 Примiтки 1. Коефiцiєнт лiквiдностi: 1.1. Загальний (коефiцiєнт покриття) К 1.1 = 2ра/3рп 8,36 6,37 Коефiцiєнт загальної лiквiдностi вказує, що товариство незалежне вiд позикових коштiв при фiнансуваннi реальних активiв. Теоретичне значення 1,0 – 2,0 1.2 поточної лiквiдностi К 1.2 =2ра-Ер.(1100-1110)/3рп 6,17 4,88 Теоретичне значення коефiцiєнта 0,6-0,8. Даний коефiцiєнт свiдчить про достатнiй рiвень лiквiдностi товариства 1.3 Абсолютної лiквiдностi К 1.3 = р1165/3рп 5,02 3,84 Оптимальний коефiцiєнт 0,2-0,3. Коефiцiєнт свiдчить про достатню наявнiсть коштiв у разi необхiдностi миттєвої сплати поточних боргiв 1.4 Чистий оборотний капiтал. тис грн. К 1.4 =2 ра – 3 рп 23664 24963 Теоретичне значення показника бiльше 0. Збiльшення на 1299 тис. грн. 2.Коефiцiєнт (фiнансової стiйкостi) (автономiї) К 2 = 1рп / Пiдсумок активу 0,89 0,85 Теоретичне значення коефiцiєнта не менш 0,5 3.Коефiцiєнт покриття зобов'язань власним капiталом. К 3= (2рп + 3рп+4рп)/1рп 0,12 0,18 Характеризує незалежнiсть пiдприємства вiд зовнiшнiх позик. Теоретичне значення коефiцiєнту не бiльше 1. 4.Коефiцiєнт ефективностi використання активiв К 4 = Чистий прибуток/(1ра+2ра+3ра) Прибутку немає 0,0004 Вказує на строк окупностi прибутком вкладених коштiв у майно. 5. Коефiцiєнт ефективностi використання власних коштiв (капiталу) К 5 = Чистий прибуток /1рп Прибутку немає 0,0005 Теоретичне значення не менш 0,4. 6. Коефiцiєнт рентабельностi 6.1. Коефiцiєнт рентабельностi активiв К 6.1= Чистий прибуток / ((Пiдсумок акт.(гр3)+Пiдсумок акт (гр4))/2) Прибутку немає 0,0004 Теоретичне значення бiльше 0. 6.2 Коефiцiєнт рентабельностi власного капiталу К 6.2 = Чистий прибуток / ((1 рп(гр3)+1рп(гр4))/2) Прибутку немає 0,0004 Теоретичне значення бiльше 0. ПрАТ «Запорiзький електроапаратний завод» станом на 31 грудня 2016 року лiквiдне та платоспроможне, має досить стiйкий фiнансовий стан.
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму: Назва аудиторської фiрми: Приватне пiдприємство «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс» Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 23877071 Мiсцезнаходження юридичної особи: 69091, м. Запорiжжя, вул. Немировича-Данченка буд. 60, кв. 4 Номер, дата видачi свiдоцтва про державну реєстрацiю: Виписка з єдиного державного реєстру юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв серiї ААБ № 474088, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб та фiзичних осiб-пiдприємцiв № 1 103 145 0000 030872 вiд 31.01.1996 р., видана Виконавчим комiтетом Запорiзької мiської ради. Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру суб’єктiв, якi можуть здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть: № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26.01.2001 р., подовженого рiшенням Аудиторської палати України 26.11.2015р. № 317/4, дiйсне до 26.11.2020 року Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв: Серiя П № 000329 вiд 18.12.2015 р., дiйсне до 26.11.2020 р. Номер, дата видачi сертифiката аудитора: Гончарова В.Г. Серiя А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017 року Номер, дата видачi сертифiката аудитора Макеєва Н.В. серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2019 року Телефон: (061) 212-00-97; 212-05-81 Дата i номер договору на проведення аудиту: №63/2016 вiд 18.08.2016 р. Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту: 18.08.2016 р. - 02.03.2017 р. ПП «Аудиторська фiрма «Синтез-Аудит-Фiнанс» Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв № 1372, видане рiшенням Аудиторської палати України № 98 вiд 26 сiчня 2001 року, подовжене рiшенням АПУ № 317/4 вiд 26.11.2015 року, дiйсне до 26.11.2020 р. Генеральний директор В.Г. Гончарова сертифiкат серiї А № 000051, виданий рiшенням АПУ вiд 23.12.1993 р., дiйсний до 23.12.2017р. Аудитор Н.В. Макеєва сертифiкат серiї А № 004281, виданий рiшенням АПУ вiд 30.06.2000 р., дiйсний до 30.06.2019р. Аудиторський висновок складено 02 березня 2017 р. м. Запорiжжя, вул. Немировича – Данченко 60, кв.4.

* Зазначаються серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті).
** Заповнюється емітентами – професійними учасниками ринку цінних паперів.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/пРікКількість зборів, усьогоУ тому числі позачергових
1 2016 1  
2 2015 1  
3 2014 1  

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

 ТакНі
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X  
Акціонери   X
Депозитарна установа   X
Інше (запишіть): Iншого не було Ні

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

 ТакНі
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку   X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків   X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

 ТакНі
Підняттям карток   X
Бюлетенями (таємне голосування) X  
Підняттям рук   X
Інше (запишіть): Iншого не було Ні

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів?

 ТакНі
Реорганізація   X
Додатковий випуск акцій   X
Унесення змін до статуту   X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства   X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства   X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради   X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу   X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)   X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді   X
Інше (запишіть): Iншого не було Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

У разі скликання позачергових загальних зборів зазначаються їх ініціатори:

 ТакНі
Наглядова рада   X
Виконавчий орган   X
Ревізійна комісія (ревізор)   X
Акціонери (акціонер), які на день подання вимоги сукупно є власниками 10 і більше відсотків простих акцій товариства Позачерговi збори не скликались
Інше (зазначити) Iншого не було
У разі скликання, але не проведення чергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Усi черговi загальнi збори проведенi
У разі скликання, але не проведення позачергових загальних зборів зазначається причина їх непроведення Не скликались

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

 (осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 3
членів наглядової ради - акціонерів 3
членів наглядової ради - представників акціонерів  
членів наглядової ради - незалежних директорів  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій  
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 3

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

 ТакНі
Складу   X
Організації   X
Діяльності   X
Інше (запишить) Iншого не було

Оцiнка роботи наглядової ради не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 5

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

 ТакНі
Стратегічного планування   X
Аудиторський   X
З питань призначень і винагород   X
Інвестиційний   X
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.
Інші (запишіть) Iнших комiтетiв у складi наглядової ради не створено.

Комiтети наглядової ради не обирались.
5 засiдань наглядової ради. Комiтети наглядової ради не обирались.

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

 ТакНі
Винагорода є фіксованою сумою   X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X  
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства   X
Члени наглядової ради не отримують винагороди   X
Інше (запишіть) Iншого не було

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

 ТакНі
Галузеві знання і досвід роботи в галузі   X
Знання у сфері фінансів і менеджменту   X
Особисті якості (чесність, відповідальність)   X
Відсутність конфлікту інтересів   X
Граничний вік   X
Відсутні будь-які вимоги X  
Інше (запишіть): Iншого не було   X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

 ТакНі
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства   X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками   X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)   X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X  
Інше (запишіть) Кiлькiсний склад наглядової ради було змiнено на загальних зборах акцiонерiв 23.04 2015 р., протокол №22

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 2

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

 Загальні збори акціонерівНаглядова радаВиконавчий органНе належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Ні Ні Ні Так
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Ні Так Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Ні Так Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Так Ні Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Так

 

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

 ТакНі
Положення про загальні збори акціонерів   X
Положення про наглядову раду   X
Положення про виконавчий орган   X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства   X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)   X
Положення про акції акціонерного товариства   X
Положення про порядок розподілу прибутку X  
Інше (запишіть): Положення про оплату працi

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

 Інформація розповсюджується на загальних зборахПублікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперівДокументи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товариствіКопії документів надаються на запит акціонераІнформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Ні Так Ні Ні Ні
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Так
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Ні Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Ні Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

 ТакНі
Не проводились взагалі   X
Менше ніж раз на рік   X
Раз на рік X  
Частіше ніж раз на рік   X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

 ТакНі
Загальні збори акціонерів   X
Наглядова рада X  
Виконавчий орган   X
Інше (запишіть) iншого не було

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

 ТакНі
Не задовольняв професійний рівень   X
Не задовольняли умови договору з аудитором   X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів   X
Інше (запишіть) iншого не було

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

 ТакНі
Ревізійна комісія (ревізор) X  
Наглядова рада X  
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства   X
Стороння компанія або сторонній консультант   X
Перевірки не проводились   X
Інше (запишіть) Iншi органи не здiйснювали перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi акцiонерного товариства в минулому роцi.

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

 ТакНі
З власної ініціативи X  
За дорученням загальних зборів   X
За дорученням наглядової ради   X
За зверненням виконавчого органу   X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів   X
Інше (запишіть) Iншого не було

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

 ТакНі
Випуск акцій   X
Випуск депозитарних розписок   X
Випуск облігацій   X
Кредити банків X  
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X  
Інше (запишіть): Iнше не планується.     

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором  
Так, плануємо розпочати переговори X
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році  
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років  
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років  
Не визначились  

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Ні

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Не прийнятий
Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Не оприлюднено
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Кодексу немає      КОДИ
    Дата(рік, місяць, число) 2017 | 01 | 01
Підприємство Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
Територія   за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання   за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності   за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 182  
Одиниця виміру: тис.грн. без десяткового знака  
Адреса вул.Пiвденне шосе, буд.9, м.Запорiжжя  
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):  
за положеннями (стандартами бухгалтерського обліку)    
за міжнародними стандартами фінансової звітності   V
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/