Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


  25.04.2019  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
Е-5/27  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  Генеральний директор       Сидоренко Марк Володимирович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69032, обл., м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, буд. 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14281020
5. Міжміський код та телефон, факс
0617170116 0612125708
6. Адреса електронної пошти
zeaz.priem@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА 
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zeaz.com.ua   25.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 25.04.2019 119335 23867 500
Зміст інформації:
25.04.2019 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 25.04.2019р. по 25.04.2020р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесення змiн до умов: кредитних i депозитних договорiв; договорiв застави/iпотеки i позики; договорiв: реалiзацiї виробленої продукцiї; придбання та вiдчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних дiлянок). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 119335тис. грн., що становить 500% вартостi активiв Товариства за даними рiчної звiтностi за 2018 рiк. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої рiчної звiтностi складає 23867тис. грн. Право пiдписання значних правочинiв надати Генеральному директору Товариства або посадовi особi Товариства за довiренiстю. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1151454шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах - 1084885шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1084885шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що "утримались" - 0.
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/