Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

23.04.2020
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ Е-5/41
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
генеральний директор       Сидоренко Марк Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

            Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"

2. Організаційно-правова форма

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження

            69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя Вознесенівський район, Південне шосе 9

4. Ідентифікаційний код юридичної особи

            14281020

5. Міжміський код та телефон, факс

            061 717 01 16, 061 212 55 81

6. Адреса електронної пошти

            zeaz.priem@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, 804, DR/00001/APA

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zeaz.com.ua 23.04.2020
  (адреса сторінки) (дата)


Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/п Дата прийняття рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
1 2 3 4 5
1 23.04.2020 127 830 21 305 600
Зміст інформації:
23.04.2020 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 23.04.2020р. по 23.04.2021р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесення змiн до умов: кредитних i депозитних договорiв; договорiв застави/iпотеки i позики; договорiв: реалiзацiї виробленої продукцiї; придбання та вiдчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних дiлянок). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 127830тис. грн., що становить 600% вартостi активiв Товариства за даними рiчної звiтностi за 2019 рiк. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої рiчної звiтностi складає 21305тис. грн. Право пiдписання значних правочинiв надати Генеральному директору Товариства або посадовi особi Товариства за довiренiстю. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1151454шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрованi для участi в загальних зборах - 1082637шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1082637шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що "утримались" - 0.

 

FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/