Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

22.04.2021
(дата реєстрації емітентом електронного документа)
№ Е-5/28
(вихідний реєстраційний номер електронного документа)
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами).
генеральний директор       Сидоренко Марк Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи емітента)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

І. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента:

            Приватне акціонерне товариство "Запорізький електроапаратний завод"

2. Організаційно-правова форма:

            Приватне акціонерне товариство

3. Місцезнаходження:

            69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, 9

4. Ідентифікаційний код юридичної особи:

            14281020

5. Міжміський код та телефон, факс:

            061 717 01 16, 061 212 55 81

6. Адреса електронної пошти:

            zeaz.priem@gmail.com

7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка проводить діяльність з оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку (у разі здійснення оприлюднення):

           

8. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює подання звітності та/або адміністративних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у разі, якщо емітент не подає Інформацію до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку безпосередньо):

            Державна установа "Агентство з розвитку інфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

ІІ. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zeaz.com.ua 22.04.2021
(URL-адреса веб-сайту) (дата)


Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по-батькові або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
22.04.2021 припинено повноваження генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович 14281020 0,14
Зміст інформації:
Посадова особа Генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) припиняє повноваження на посадi 22.04.2021р.; володiє 2315 шт. акцiй, що складає 0,14% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 463,00грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ «ЗЕАЗ"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: необхiднiсть переобрання генерального директора Товариства в зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 28 вiд 22.04.2021р.
22.04.2021 обрано генеральний директор Сидоренко Марк Володимирович 14281020 0,14
Зміст інформації:
Сидоренко Марк Володимирович (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) обраний на посаду генерального директора 22.04.2021р.; володiє 2315шт. акцiй, що складає 0,14% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошому вираженнi становить 463,00грн; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: генеральний директор ПрАТ «ЗЕАЗ»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 5 років. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №28 вiд 22.04.2021р. Обраний генеральний директор є акцiонером.
FaLang translation system by Faboba