Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)


  25.04.2019  
  (дата реєстрації емітентом електронного документа)  
Е-5/28  
  (вихідний реєстраційний номер електронного документа)  
Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 03 грудня 2013 року № 2826, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2013 року за № 2180/24712 (із змінами)
  генеральний дироектор       Сидоренко Марк Володимирович
  (посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69032, Запорізька обл., м. Запорiжжя, вул. Пiвденне шосе, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14281020
5. Міжміський код та телефон, факс
061 717 01 16 061 212 55 81
6. Адреса електронної пошти
zeaz.priem@gmail.com
7. Найменування, ідентифікаційний код юридичної особи, країна реєстрації юридичної особи та номер свідоцтва про включення до Реєстру осіб, уповноважених надавати інформаційні послуги на фондовому ринку, особи, яка здійснює оприлюднення регульованої інформації від імені учасника фондового ринку.
Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України"
21676262
УКРАЇНА 
DR/00001/APA

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Повідомлення розміщено на власному веб-сайті учасника фондового ринку www.zeaz.com.ua   25.04.2019
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
25.04.2019 припинено повноваження Голова наглядової ради Товариства Сидоренко Володимир Олексiйович д/н, д/н, д/н 2.6635
Зміст інформації:
Посадова особа Голова наглядової ради Сидоренко Володимир Олексiйович (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) припиняє повноваження на посадi 25.04.2019р.; володiє 43920 шт. акцiй, що складає 2,6635% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 8784,00грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», голова наглядової ради ПрАТ «ЗЕАЗ»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: необхiднiсть переобрання Наглядової ради Товариства в зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 25.04.2019р.
25.04.2019 припинено повноваження член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович д/н, д/н, д/н 0.6086
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) припиняє повноваження на посадi 25.04.2019р.; володiє 10035шт. акцiй, що складає 0,6086% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 2007,00грн.; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний конструктор ПАТ «ЗЕАЗ», головний конструктор ПрАТ "ЗЕАЗ", член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: необхiднiсть переобрання Наглядової ради Товариства в зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 25.04.2019р.
25.04.2019 припинено повноваження член наглядової ради Левченко Наталiя Томасiвна д/н, д/н, д/н 0.1219
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Левченко Наталiя Тосiвна (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) припиняє повноваження на посадi 25.04.2019р.; володiє 2010шт. акцiй, що складає 0,1219% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошовому вираженнi становить 402,00грн.; на посадi особа перебувала 2 роки; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: необхiднiсть переобрання Наглядової ради Товариства в зв’язку iз закiнченням термiну перебування на посадi, пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв № 26 вiд 25.04.2019р.
25.04.2019 обрано член наглядової ради Товариства Сидоренко Володимир Олексiйович д/н, д/н, д/н 2.6635
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Сидоренко Володимир Олесiйович (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) обраний на посаду 25.04.2019р.; володiє 43920шт. акцiй, що складає 2,6635% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошому вираженнi становить 8784,00грн; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: голова наглядової ради ПАТ «ЗЕАЗ», голова наглядової ради ПрАТ «ЗЕАЗ»; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26 вiд 25.04.2019р. Обраний член наглядової ради є акцiонером.
25.04.2019 обрано член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович д/н, д/н, д/н 0.6086
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Мiзьов Володимир Олександрович (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) обраний на посаду 25.04.2019р.; володiє 10035шт. акцiй, що складає 0,6086% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошому вираженнi становить 2007,00грн; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: головний конструктор ПАТ «ЗЕАЗ», головний конструктор ПрАТ "ЗЕАЗ", член наглядової ради; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26 вiд 25.04.2019р. Обраний член наглядової ради є акцiонером.
25.04.2019 обрано член наглядової ради Мартиновська Лариса Вiкторiвна д/н, д/н, д/н 0
Зміст інформації:
Посадова особа член наглядової ради Мартиновська Лариса Вiкторiвна (надання паспортних даних виключено абз.14 п.7 р.III рiшення НКЦПФР №854 вiд 04.12.2018р.) обрана на посаду 25.04.2019р.; володiє 0шт. акцiй, що складає 0% статутного капiталу емiтента; розмiр пакета акцiй або частки, якою особа володiє в статутному капiталi емiтента в грошому вираженнi становить 0грн; посади, якi особа обiймала протягом останнiх п'яти рокiв: юрисконсульт ПАТ «ЗЕАЗ», юрисконсульт ПрАТ "ЗЕАЗ"; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Орган, що прийняв рiшення про обрання - Загальнi збори акцiонерiв, причина прийняття цього рiшення: вакантнiсть посади; пiдстави: Протокол Загальних зборiв акцiонерiв №26 вiд 25.04.2019р. Обраний член наглядової ради є представником акцiонера ПРИВАТНА НАУКОВО ВИРОБНИЧА ФIРМА "ЕЛМС".
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/