Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Сидоренко Марк Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товаристиво "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69032, м. Запорiжжя, Пiвденне шосе, буд. 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14281020
5. Міжміський код та телефон, факс
0617170116 0612125708
6. Електронна поштова адреса
zeaz.priem@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 240 Вiдомостi ДКЦПФР 14.12.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zeaz.com.ua в мережі Інтернет 14.12.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

№ з/пДата прийняття рішенняГранична сукупна вартість правочинів (тис. грн)Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис. грн)Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках)
12345
1 26.04.2018 129350 25870 500
Зміст інформації:
26.04.2018 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ" прийнято рiшення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом перiоду з 26.04.2018р. по 26.04.2019р., в тому числi правочини, пов’язанi з укладенням та/або пролонгацiєю та/або внесення змiн до умов: кредитних i депозитних договорiв; договорiв застави/iпотеки i позики; договорiв: реалiзацiї виробленої продукцiї; придбання та вiдчуження обладнання чи будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства; придбання сировини, матерiалiв, товарiв, робiт, послуг; оренди нерухомого майна (в т.ч. земельних дiлянок). Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв - 129350тис. грн., що становить 500% вартостi активiв Товариства за даними рiчної звiтностi за 2017 рiк. Вартiсть активiв ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої рiчної звiтностi складає 25870тис. грн. Право пiдписання значних правочинiв надати Генеральному директору Товариства або посадовi особi Товариства за довiренiстю. Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1151454шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрована для участi в загальних зборах - 1085005шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1085005 шт. Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

 

 

Титульний аркуш Повідомлення
(Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів.

Генеральний директор       Сидоренко Марк Володимирович
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
    М.П.   26.04.2018
(дата)

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
Приватне акцiонерне товавриство "Запорiзький електроапапартний завод"
2. Організаційно-правова форма
Приватне акціонерне товариство
3. Місцезнаходження
69032, м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, 9
4. Ідентифікаційний код юридичної особи
14281020
5. Міжміський код та телефон, факс
0617170116 0612125581
6. Електронна поштова адреса
zeaz.priem@gmail.com

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 26.04.2018
  (дата)
2. Повідомлення опубліковано у* 240 Вiдомостi НКЦПФР 14.12.2018
  (номер та найменування офіційного друкованого видання) (дата)
3. Повідомлення розміщено на сторінці www.zeaz.com.ua в мережі Інтернет 14.12.2018
  (адреса сторінки)   (дата)

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

 

Дата вчинення діїЗміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)ПосадаПрізвище, ім'я, по батькові або повне найменування юридичної особиІдентифікаційний код юридичної особиРозмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
123456
26.04.2018 припинено повноваження голова ревiзiйної комiсiї Лисенко Ольга Павлiвна 449878 0.0015
Зміст інформації:
26.04.2018р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ", на пiдставi ст. 73 Закону України "Про акцiонернi Товариства", яка наголошує, що створення в приватному акцiонерному товариствi Ревзiйної комiсiї не є обов'язковим, прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕАЗ" Лисенко Ольги Павлiвни, паспорт СВ449878 виданий Ленiнським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 06.10.2001р., володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.0015%, яка працює на пiдприємствi з 12.08.1982 та обiймала наступнi посади: iнженер-технолог, iнженер-технолог 2 кат., iнженер-технiк 1 кат. цеху №1, майстер виробничої дiльницi КАВ, начальник СОП. Була обрана до Ревiзiйної комiсiї 21.04.2016р. з невизначеним термiном дiї, але не бiльше п'яти рокiв; непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - черговi Загальнi збори акцiонерiв, пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв №25 вiд 26.04.2018р. Замiсть посадавої особи, повноваження якої припиняються, нiкого не обрано у зв'язку з прийняттям загальними зборами рiшення не обирати склад ревiзiйної комiсiї.
26.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Штефан Олена Максимiвна 351677 0.0246
Зміст інформації:
26.04.2018р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ", на пiдставi ст. 73 Закону України "Про акцiонернi Товариства", яка наголошує, що створення в приватному акцiонерному товариствi Ревзiйної комiсiї не є обов'язковим, прийнято рiшення про дострокове прининення повноважень члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕАЗ" Штефан Олени Максимiвни, паспорт СВ351677 виданий Жовтневим РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 22.03.2001р., володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.0246%, яка працює на пiдприємствi з 10.08.1987 та обiймала наступнi посади: iнженер-технолог, iнженер-економiст, економiст з планування 1 кат., нач. ПЕВ. Була обрана до Ревiзiйної комiсiї 21.04.2016р. з невизначеним термiном дiї, але не бiльше п'яти рокiв,непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - черговi Загальнi збори акцiонерiв, пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв №25 вiд 26.04.2018р. Замiсть посадавої особи, повноваження якої припиняються, нiкого не обрано у зв'язку з прийняттям загальними зборами рiшення не обирати склад ревiзiйної комiсiї.
26.04.2018 припинено повноваження член ревiзiйної комiсiї Носонова Свiтлана Дмитрiвна 311554 0.0015
Зміст інформації:
26.04.2018р. черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ", на пiдставi ст. 73 Закону України "Про акцiонернi Товариства", яка наголошує, що створення в приватному акцiонерному товариствi Ревзiйної комiсiї не є обов'язковим, прийнято рiшення про дострокове припинення повноважень члена ревiзiйної комiсiї ПрАТ "ЗЕАЗ" Носонової Свiтлани Дмитрiвни паспорт СВ311554 виданий Комунарським РВ УМВС України в Запорiзькiй областi 17.11.2000р., володiє часткою у статутному капiталi емiтента 0.0015%, яка працювала на пiдприємствi з 02.08.1982 i по 22.12.2014 та обiймала наступнi посади: iнженер-конструктор, економiст 2 кат. з аналiзу i контролю, нач. бюро економiчного аналiзу, планування i цiноутворення ПЕВ. Була обрана до Ревiзiйної комiсiї 21.04.2016р. з невизначеним термiном дiї, але не бiльше п'яти рокiв, непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має. Орган, що прийняв рiшення про припинення повноважень - черговi Загальнi збори акцiонерiв, пiдстави - Протокол загальних зборiв акцiонерiв №25 вiд 26.04.2018р. Замiсть посадавої особи, повноваження якої припиняються, нiкого не обрано у зв'язку з прийняттям загальними зборами рiшення не обирати склад ревiзiйної комiсiї.
FaLang translation system by Faboba
slot gacor 2022 situs slot gacor slot gacor online slot gacor link slot gacor slot gacor situs slot gacor slot pulsa tanpa potongan slot gacor hari ini slot online slot online gacor Gacor88
https://kreditgratis.com/ https://dev.binderhub.gcp.oreilly.com/ http://slot88.p1.wrc.com/ https://joker123.ouroboros.ultimaker.com/