ПрАT «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЕЛЕКТРОАПАРАТНИЙ ЗАВОД»

69032, м.Запоріжжя, Південне шосе, 9, ЄДРПОУ 14281020. ІПН 142810208241

рах. 2600603484 в філії АТ «Укрексімбанк» м.Запоріжжя МФО 313979

т/ф (061) 212-55-81

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2016 12 31
Пiдприємство Приватне акціонерне товариство "Запорізький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
Територiя ЗАПОРІЗЬКА за КОАТУУ 2310137200
Організаційно-правова форма господарювання Акціонерне товариство за КОПФГ 230
Вид економічної діяльності Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури за КВЕД 27.12
Середня кількість працівників 1 191
Aдреса, телефон вулиця Південне шосе, буд. 9, ЗАПОРІЗЬКА обл., 69032 2127215
Одиниця вимiру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2),
грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності V
Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на 31 грудня 2016 р.
Форма №1 Код за ДКУД 1801001
Код На початок На кiнець
A К Т И В рядка звітного періоду звiтного перiоду
1 2 3 4
І. Необоротні активи
Нематеріальні активи 1000 - -
первісна вартість 1001 - -
накопичена амортизація 1002 - -
Незавершені капітальні інвестиції 1005 - -
Основні засоби 1010 4 918 3 159
первісна вартість 1011 28 253 29 306
знос 1012 23 335 26 147
Інвестиційна нерухомість 1015 15 15
Первісна вартість інвестиційної нерухомості 1016 15 15
Знос інвестиційної нерухомості 1017 - -
Довгострокові біологічні активи 1020 - -
Первісна вартість довгострокових біологічних активів 1021 - -
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів 1022 - -
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі
інших підприємств 1030 - -
інші фінансові інвестиції 1035 - -
Довгострокова дебіторська заборгованість 1040 - -
Відстрочені податкові активи 1045 56 77
Гудвіл 1050 - -
Відстрочені аквізиційні витрати 1060 - -
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах 1065 - -
Інші необоротні активи 1090 - -
Усього за розділом І 1095 4 989 3 251
ІІ. Оборотні активи
Запаси 1100 7 042 6 947
Виробничі запаси 1101 2 448 2 636
Незавершене виробництво 1102 1 425 1 324
Готова продукція 1103 3 169 2 987
Товари 1104 - -
Поточні біологічні активи 1110 - -
Депозити перестрахування 1115 - -
Векселі одержані 1120 - -
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги 1125 2 348 2 417
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
за виданими авансами 1130 647 1 226
з бюджетом 1135 - 113
у тому числі з податку на прибуток 1136 - 113
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів 1140 - -
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків 1145 - -
Інша поточна дебіторська заборгованість 1155 716 1 083
Поточні фінансові інвестиції 1160 - -
Гроші та їх еквіваленти 1165 16 126 17 823
Готівка 1166 - 1
Рахунки в банках 1167 16 126 17 822
Витрати майбутніх періодів 1170 - -
Частка перестраховика у страхових резервах 1180 - -
у тому числі в:
резервах довгострокових зобов’язань
1181 - -
резервах збитків або резервах належних виплат 1182 - -
резервах незароблених премій 1183 - -
інших страхових резервах 1184 - -
Інші оборотні активи 1190 - -
Усього за розділом ІІ 1195 26 879 29 609
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття 1200 - -
Баланс 1300 31 868 32 860
Пасив Код На початок На кiнець
рядка звітного періоду звiтного періоду
1 2 3 4
І. Власний капітал
Зареєстрований (пайовий) капітал 1400 330 330
Внески до незареєстрованого статутного капіталу 1401 - -
Капітал у дооцінках 1405 558 525
Додатковий капітал 1410 - -
Емісійний дохід 1411 - -
Накопичені курсові різниці 1412 - -
Резервний капітал 1415 101 101
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 1420 27 443 26 910
Неоплачений капітал 1425 ( - ) ( - )
Вилучений капітал 1430 ( - ) ( - )
Інші резерви 1435 - -
Усього за розділом І 1495 28 432 27 866
ІI. Довгострокові зобов’язання і забезпечення
Відстрочені податкові зобов'язання 1500 - -
Пенсійні зобов’язання 1505 - -
Довгострокові кредити банків 1510 - -
Інші довгострокові зобов’язання 1515 - -
Довгострокові забезпечення 1520 221 348
Довгострокові забезпечення витрат персоналу 1521 221 348
Цільове фінансування 1525 - -
Благодійна допомога 1526 - -
Страхові резерви 1530 - -
у тому числі:
резерв довгострокових зобов’язань
1531 - -
резерв збитків або резерв належних виплат 1532 - -
резерв незароблених премій 1533 - -
інші страхові резерви 1534 - -
Інвестиційні контракти 1535 - -
Призовий фонд 1540 - -
Резерв на виплату джек-поту 1545 - -
Усього за розділом ІІ 1595 221 348
IІІ. Поточні зобов’язання і забезпечення
Короткострокові кредити банків 1600 - -
Векселі видані 1605 - -
Поточна кредиторська заборгованість за:
довгостроковими зобов'язаннями 1610 - -
товари, роботи, послуги 1615 497 1 407
розрахунками з бюджетом 1620 617 739
у тому числі з податку на прибуток 1621 7 -
розрахунками зі страхування 1625 163 104
розрахунками з оплати праці 1630 289 336
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами 1635 861 1 255
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками 1640 106 97
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків 1645 - -
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю 1650 - -
Поточні забезпечення 1660 653 676
Доходи майбутніх періодів 1665 - -
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків 1670 - -
Інші поточні зобов'язання 1690 29 32
Усього за розділом ІІІ 1695 3 215 4 646
ІV. Зобов’язання, пов’язані з необоротними активами,
утримуваними для продажу, та групами вибуття
1700 - -
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду 1800 - -
Баланс 1900 31 868 32 860
Керiвник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрієва Віра Петрівна
1 Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2016 12 31
Пiдприємство Приватне акціонерне товариство "Запорізький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
(найменування)
Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за Рік 2016 р.
Форма N2 Код за ДКУД 1801003
I. ФIНАНСОВI РЕЗУЛЬТАТИ
За аналогічний
Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього
року
1 2 3 4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 2000 24 484 18 837
Чисті зароблені страхові премії 2010 - -
премії підписані, валова сума 2011 - -
премії, передані у перестрахування 2012 - -
зміна резерву незароблених премій, валова сума 2013 - -
зміна частки перестраховиків у резерві незароблених премій 2014 - -
Собівартість реалізованої продукції
(товарів,робiт, послуг) 2050 ( 21 024 ) ( 16 804 )
Чисті понесені збитки за страховими виплатами 2070 - -
Валовий:
прибуток 2090 3 460 2 033
збиток 2095 ( - ) ( - )
Дохід (витрати) від зміни у резервах довгострокових
зобов’язань
2105 - -
Дохід (витрати) від зміни інших страхових резервів 2110 - -
зміна інших страхових резервів, валова сума 2111 - -
зміна частки перестраховиків в інших страхових резервах 2112 - -
Iншi операцiйнi доходи 2120 7 324 7 829
у тому числі:
дохід від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
2121 - -
дохід від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
2122 - -
дохід від використання коштів, вивільнених від
оподаткування
2123 - -
Адміністративні витрати 2130 ( 6 075 ) ( 5 520 )
Витрати на збут 2150 ( 1 298 ) ( 1 197 )
Інші операційні витрати 2180 ( 4 920 ) ( 7 030 )
у тому числі:
витрати від зміни вартості активів, які оцінюються за
справедливою вартістю
2181 - -
витрати від первісного визнання біологічних активів і
сільськогосподарської продукції
2182 - -
Фінансовий результат від операційної діяльності:
прибуток 2190 - -
збиток 2195 ( 1 509 ) ( 3 885 )
Доход від участі в капіталі 2200 - -
Інші фінансові доходи 2220 642 426
Інші доходи 2240 973 406
у тому числі:
дохід від благодійної допомоги
2241 - -
Фінансові витрати 2250 ( 47 ) ( 9 )
Втрати від участі в капіталі 2255 ( - ) ( - )
Інші витрати 2270 ( 2 ) ( 15 )
Прибуток (збиток) від впливу інфляції на монетарні статті 2275 - -
Продовження додатка 2
Фінансовий результат до оподаткування:
прибуток 2290 57 -
збиток 2295 ( - ) ( 3 077 )
Витрати (дохід) з податку на прибуток 2300 (43) (250)
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після
оподаткування
2305 - -
Чистий фінансовий результат:
прибуток 2350 14 -
збиток 2355 ( - ) ( 3 327 )
II. СУКУПНИЙ ДОХІД
За аналогічний
Стаття Код За звітний період
рядка період попереднього
року
1 2 3 4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів 2400 - -
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 2405 - -
Накопичені курсові різниці 2410 - -
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних
підприємств
2415 - -
Інший сукупний дохід 2445 - -
Інший сукупний дохід до оподаткування 2450 - -
Податок на прибуток, пов’язаний з іншим сукупним доходом 2455 - -
Інший сукупний дохід після оподаткування 2460 - -
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460) 2465 14 (3 327)
ІІІ. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ
За аналогічний
Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього
року
1 2 3 4
Матеріальні затрати 2500 11 443 7 448
Витрати на оплату праці 2505 7 957 7 007
Відрахування на соціальні заходи 2510 1 901 2 548
Амортизація 2515 2 977 3 697
Інші операційні витрати 2520 16 823 22 248
Разом 2550 41 101 42 948
ІV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ
За аналогічний
Назва статті Код За звітний період
рядка період попереднього
року
1 2 3 4
Середньорічна кількість простих акцій 2600 1648929 1648929
Скоригована середньорічна кількість простих акцій 2605 1648929 1648929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію 2610 0,00849 (2,01767)
Скоригований чистий прибуток (збиток) на
одну просту акцію 2615 0,00849 (2,01767)
Дивіденди на одну просту акцію 2650 - -
Керiвник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрієва Віра Петрівна
КОДИ
Дата (рiк, мiсяць, число) 2016 12 31
Пiдприємство Приватне акціонерне товариство "Запорізький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020
(найменування)
Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за Рік 2016 р.
Форма N3 Код за ДКУД 1801004
Стаття Код За звітний період За аналогічний період
попереднього року
1 2 3 4
І. Рух коштів у результаті операційної діяльності
Надходження від:
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 3000 14 775 9 418
Повернення податків і зборів 3005 218 -
у тому числі податку на додану вартість 3006 218 -
Цільового фінансування 3010 96 124
Надходження від отримання субсидій, дотацій 3011 - -
Надходження авансів від покупців і замовників 3015 15 331 13 901
Надходження від повернення авансів 3020 38 38
Надходження від відсотків за залишками коштів на
поточних рахунках 3025 77 90
Надходження від боржників неустойки (штрафів, пені) 3035 47 -
Надходження від операційної оренди 3040 1 124 984
Надходження від отримання роялті, авторських
винагород
3045 - -
Надходження від страхових премій 3050 - -
Надходження фінансових установ від повернення позик 3055 - -
Інші надходження 3095 454 -
Витрачання на оплату:
Товарів (робіт, послуг) 3100 ( 5 184 ) ( 3 579 )
Праці 3105 ( 6 341 ) ( 5 315 )
Відрахувань на соціальні заходи 3110 ( 2 004 ) ( 2 766 )
Зобов’язань з податків і зборів 3115 ( 5 015 ) ( 3 716 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на прибуток 3116 ( 322 ) ( 66 )
Витрачання на оплату зобов'язань з податку на додану
вартість
3117 ( 1 161 ) ( 1 244 )
Витрачання на оплату зобов'язань з інших податків і зборів 3118 ( 3 532 ) ( 2 406 )
Витрачання на оплату авансів 3135 ( 12 760 ) ( 8 354 )
Витрачання на оплату повернення авансів 3140 ( 4 ) ( 401 )
Витрачання на оплату цільових внесків 3145 ( - ) ( - )
Витрачання на оплату зобов'язань за страховими
контрактами 3150
Витрачання фінансових установ на надання позик 3155 ( - ) ( - )
Інші витрачання 3190 ( 185 ) ( 623 )
Чистий рух коштів від операційної діяльності 3195 667 -199
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності
Надходження від реалізації:
фінансових інвестицій 3200 - -
необоротних активів 3205 - -
Надходження від отриманих:
відсотків 3215 642 426
дивідендів 3220 - -
Надходження від деривативів 3225 - -
Надходження від погашення позик 3230 2 7
Надходження від вибуття дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 3235 - -
Інші надходження 3250 - -
Витрачання на придбання:
фінансових інвестицій 3255 ( - ) ( - )
необоротних активів 3260 ( 1 106 ) ( 36 )
Виплати за деривативами 3270 ( - ) ( - )
Витрачання на надання позик 3275 ( 173 ) ( 73 )
Витрачання на придбання дочірнього підприємства та
іншої господарської одиниці 328
Інші платежі 3290 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності 3295 -635 324
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності
Надходження від:
Власного капіталу 3300 - -
Отримання позик 3305 - -
Надходження від продажу частки в дочірньому
підприємстві 3310 - -
Інші надходження 3340 - -
Витрачання на:
Викуп власних акцій 3345 ( - ) ( - )
Погашення позик 3350 - -
Сплату дивідендів 3355 ( 62 ) ( 7 )
Витрачання на сплату відсотків 3360 ( - ) ( - )
Витрачання на сплату заборгованості з фінансової
оренди
3365 ( - ) ( - )
Витрачання на придбання частки в дочірньому
підприємстві 3370
Витрачання на виплати неконтрольованим часткам у
дочірніх підприємствах 3375
Інші платежі 3390 ( - ) ( - )
Чистий рух коштів від фінансової діяльності 3395 -62 -7
Чистий рух грошових коштів за звітний період 3400 -30 118
Залишок коштів на початок року 3405 16 126 10 900
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів 3410 1 727 5 108
Залишок коштів на кінець року 3415 17 823 16 126
Керiвник Сидоренко Марк Володимирович
Головний бухгалтер Ануфрієва Віра Петрівна
 

КОД

Дата (рiк, мiсяць, число) 2016 12 31

Пiдприємство Приватне акціонерне товариство "Запорізький електроапаратний завод" за ЄДРПОУ 14281020

(найменування)

Звіт про власний капітал

за Рік 2016 р.

Форма №4 Код за ДКУД 1801005

Стаття

Код рядка

Зареєстрований (пайовий) капітал

Капітал у дооцінках

Додатковий капітал

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

(непокритий збиток)

Неоплачений капітал

Вилучений капітал

Всього

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Залишок на початок року 4000 330 558 - 101 27 443 - - 28 432

Коригування:

Зміна облікової політики 4005 - - - - - - - -

Виправлення помилок 4010 - - - - (53) - - (53)

Інші зміни 4090 - - - - (527) - - (527)

Скоригований залишок на початок року 4095 330 558 - 101 26 863 - - 27 852

Чистий прибуток (збиток) за звітний період 4100 - - - - 14 - - 14

Інший сукупний дохід за звітний період 4110 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) необоротних активів 4111 - - - - - - - -

Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів 4112 - - - - - - - -

Накопичені курсові різниці 4113 - - - - - - - -

Частка іншого сукупного доходу асоційованих і спільних підприємств 4114 - - - - - - - -

Інший сукупний дохід 4116 - - - - - - - -

Розподіл прибутку:

Виплати власникам (дивіденди) 4200 - - - - - - - -

Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу 4205 - - - - - - - -

Відрахування до резервного капіталу 4210 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку,належна до бюджету відповідно до законодавства 4215 - - - - - - - -

Сума чистого прибутку на створення спеціальних (цільових) фондів 4220 - - - - - - - 

Сума чистого прибутку на матеріальне заохочення 4225 - - - - - - - -

Внески учасників:

Внески до капіталу 4240 - - - - - - - -

Погашення заборгованості з капіталу 4245 - - - - - - - -

Вилучення капіталу:

Викуп акцій (часток) 4260 - - - - - - - -

Перепродаж викуплених акцій (часток) 4265 - - - - - - - -

Анулювання викуплених акцій (часток) 4270 - - - - - - - -

Вилучення частки в капіталі 4275 - - - - - - - -

Зменшення номінальної вартості акцій 4280 - - - - - - - -

Інші зміни в капіталі 4290 - (33) - - 33 - - -

Придбання (продаж) неконтрольованої частки в дочірньому підприємстві 4291 - - - - - - - -

Разом змін у капіталі 4295 - (33) - - 47 - - 14

Залишок на кінець року 4300 330 525 - 101 26 910 - - 27 866

Керiвник Сидоренко Марк Володимирович

Головний бухгалтер Ануфрієва

                            Примітки до фінансової звітності

 

Фінансова звітність ПрАТ «Запорізький електроапаратний завод» підготовлена за звітний рік, який включає період з 01 січня 2016 року по 31 грудня 2016року.   

1. Основні відомості про товариство

           Запорiзький електроапаратний завод був створений 7 травня 1951 року згiдно з наказом Мiнiстерства електротехнiчної промисловостi №Е-231 на базi виробничих майстерень контори треста "Електропривод". Пiдприємство призначалось для ремонту електричного обладнання.

           З 27.07.1971 р. Запорiзький електроапартний завод, в якостi структурного пiдроздiлу, було включено до складу Запорiзького виробничого об'єднання "Перетворювач". З 04.12.1990 р. ЗВО "Перетворювач" було лiквiдовано i Запорiзький електроапаратний завод знову набув статусу юридичної особи.

           15.11.1994 р. розпорядженням Запорiзької обласної ради народних депутатiв № 183Р Запорiзький державний електроапаратний завод було перетворено у вiдкрите акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод".

           Рішенням чергових загальних зборiв ВАТ "ЗЕАЗ", протокол №18 вiд 21.04.2011, назва вiдкритого акціонерного товариства "Запорізький електроапаратний завод" змiнено на публічне акціонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПАТ "ЗЕАЗ").

                 Рішенням чергових загальних зборiв ПАТ "ЗЕАЗ", протокол №23 вiд 21.04.2016, назва публічного акцiонерного товариства "Запорізький електроапаратний завод" змiнено на приватне акціонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод" (ПрАТ "ЗЕАЗ").

 В структурі ПрАТ «ЗЕАЗ» має такі підрозділи: комплекс агрегатного виробництва, ділянка товарів народного споживання, випробувальних цех, цех транспортного обслуговування і складського господарства, ремонтно-експлуатаційна служба, відділ головного конструктора, відділ головного технолога, планово-економічной відділ, бухгалтерія, виробничо-диспетчерська група, служба матеріально-технічного забезпечення, бюро АСУ, служба охорони праці, відділ технічного контролю, управління маркетингу, збуту та зовнішньоекономічних зв’язків, відділ цінних паперів та кадрів, дитячий заклад оздоровлення і відпочинку «Кристал». Всі структурні підрозділі знаходяться у м. Запоріжжя, крім ДЗОВ «Кристал», який знаходиться у селищі Богатир, Якимівського району Запорізької  області. Товариство не має дочірніх підприємств, представництв та інших відокремлених структурних підрозділів.

         Пропозицій щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітного року не надходило.

         Перспективи подальшого розвитку дирекція ПрАТ «ЗЕАЗ» вбачає в напрямку розширення номенклатури продукції та освоєння нових напрямків для всіх галузей господарства. За теперішнього часу ПрАТ «ЗЕАЗ» займає певне становище на ринку збуту електротехнічної продукції. Перевагою для Товариства є те, що Товариство має в структурі підрозділ, який займається розробками виробів (ВГК) і має можливість задовольнити вимоги замовника в повному обсязі та своєчасно виконати постачання в будь-якій  кількості. 

       

Основна діяльність

Товариство спеціалізується на виробництві силових напівпровідникових перетворювачів та електроприводів широкої номенклатури,  необмежених можливостей та галузей застосування. Крім того виробляються товари народного вжитку – електроплити побутові та електроконфорки.

Акціонери

          Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2016 років такі акціонери володіли акціями Товариства:

Учасник Товариства Кількість акцій, шт. Сума, грн. Відсотки, %
Приватна науково виробнича фiрма "ЕЛМС" 1026222 205244.40 62,2357
Фізичні особи – громадяни України 622707 124541,40 37,7643

Кількість працівників складала станом на:

31 грудня 2016 р.  191 чоловік
31 грудня 2015 р.  203 чоловік

Юридична адреса та  місце здійснення діяльності

Юридична адреса Товариства : 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, будинок 9

2. Основа підготовки фінансової звітності

Основою надання фінансової звітності є чинні Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ), міжнародні стандарти бухгалтерського обліку (МСБО). Компанія вперше прийняло МСФЗ у 2012 році, датою переходу на МСФЗ визначено - 1 січня 2011 року.

Фінансова звітність була складена за формами встановленими Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку № 1 , затверджених наказом МФУ від 07.02.2013р. №73. 

            Принципи облікової політики, які були використані при підготовці зазначеної фінансової звітності надані  нижче. Визначені положення облікової політики послідовно застосовувались по відношенню до всіх наданим в звітності періодам, якщо не вказано інше.

Фінансова звітність за міжнародними стандартами фінансової звітності складається на основі бухгалтерських записів  згідно українського законодавства шляхом трансформації з внесенням корегувань, проведенням перекласифікації статей з метою достовірного представлення інформації згідно вимог МСФЗ.

            В звітному періоді облікова політика не змінювалась.

Валюта надання інформації

Функціональною валютою фінансової звітності Товариства  є українська гривня.

Фінансова звітність надана у тисячах українських гривень.

Принцип безперервності діяльності

В найближчому майбутньому Товариство продовжуватиме вiдчувати вплив нестабiльної економiки в державi. Наслiдком цьому є невизначенiсть, яка здатна iстотним чином впливати на майбутнi операцiї, на можливiсть вiдшкодування вартостi активiв Товариством, а також на її готовнiсть своєчасно обслуговувати i погашати свої борги (зобов'язання) при настаннi термiнiв їх погашення. Економiчна стабiльнiсть бiльшою мiрою залежатиме вiд ефективностi фiскальних i iнших заходiв, якi реалiзує уряд України. Дана фiнансова звiтнiсть пiдготовлена на основi припущення, що Товариство функцiонуватиме в майбутньому. Це допущення передбачає реалiзацiю активiв i виконання Товариством узятих на себе зобов'язань, в ходi своєї звичайної дiяльностi. Таким чином, фiнансова звiтнiсть не мiстить яких-небудь коригувань вiдображених сум активiв, якi були б необхiдними, якби Товариство не мало можливостi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому або у випадку коли вона була б вимушена реалiзовувати свої активи не в ходi своєї звичайної господарської дiяльностi.

3. Основні принципи облікової політики

3.1. Визнання та оцінка фінансових інструментів

Товариство визнає фінансовий актив або фінансове зобов’язання у балансі, коли і тільки коли воно стає стороною контрактних положень щодо фінансового інструмента. Операції з придбання або продажу фінансових інструментів визнаються із застосуванням обліку за датою розрахунку.

Товариство визнає такі категорії фінансових інструментів:

  • дебіторська заборгованість;
  • фінансові зобов’язання, оцінені за справедливою вартістю – займи інших фінансових установ та фізичних та юридичних осіб.

Фінансові інструменти відображаються по справедливій вартості або  амортизованій  вартості в залежності від їх класифікації.

Справедлива вартість – це сума, на яку можливо обміняти актив або урегулювати зобов’язання при здійсненні операції на ринкових умовах між добре освідомленими, незалежними  сторонами, які діють на  добровільній основі. Справедлива вартість є поточною ціною фінансових активів на активних ринках.

Для визначення справедливої вартості  деяких  фінансових інструментів, по яким відсутня інформація про ринкові ціни із зовнішніх джерел, використовується така модель оцінки, як модель дисконтованих грошових потоків. В даній фінансовій звітності зроблені відповідні розкриття, якщо зміни будь-якого допущення  призведуть до суттєвих змін прибутку, доходів, загальної суми активів або зобов’язань.

Під час первісного визнання фінансового активу або фінансового зобов’язання Товариство оцінює їх за їхньою справедливою вартістю плюс операційні витрати, які прямо відносяться до придбання або випуску фінансового активу чи фінансового зобов’язання.

Категорія «Займи та дебіторська заборгованість» являє  собою непохідні фінансові активи  з  фіксованими платежами, які не котируються на активному ринку, за виключенням тих з них, які Товариство планує продати в подальшому.

Всі інші фінансові активи входять до категорії активів, які утримуються з метою  продажу, які Товариство утримує протягом невизначеного періоду часу та які можуть бути продані в разі необхідності підтримання ліквідності.

Облікова політика щодо подальшої оцінки фінансових інструментів розкривається нижче у відповідних розділах облікової політики.

Грошові кошти та їхні еквіваленти

Грошовими коштами визначаються високоліквідні короткострокові інвестиції, які можуть бути замінені на визначену суму грошових коштів та мають термін погашення три місяці або менше з дати їх придбання. Вони обліковуються по вартості придбання з урахуванням накопичених відсотків, що складає їх справедливу вартість.  Грошові кошти, на які має місце обмеження щодо їх використання, відображаються в обліку окремою статтею, якщо їх сума виходить за межу суттєвості.

Грошові кошти товариства  складаються з готівки в касі, кошти  на рахунках в банках.

 

               Дебіторська заборгованість

Дебіторською заборгованістю, визнаються фінансові активи (за виключенням дебіторської заборгованості, за якою не очікується отримання грошових коштів або фінансових інструментів, за розрахунками з операційної оренди та за розрахунками с бюджетом) та первісно оцінюються за справедливою вартістю плюс відповідні витрати на проведення операцій. Після первісного визнання дебіторська заборгованість оцінюються за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка. Якщо є об’єктивне свідчення того, що відбувся збиток від зменшення корисності, балансова вартість активу зменшується на суму таких збитків із застосуванням рахунку резервів.

Резерв на покриття збитків від зменшення корисності визначається як різниця між балансовою вартістю та теперішньою вартістю очікуваних майбутніх грошових потоків.  Визначення суми резерву на покриття збитків від зменшення корисності відбувається на основі аналізу дебіторів та відображає суму, яка, на думку керівництва, достатня для покриття понесених збитків. Для фінансових активів, які є істотними, резерви створюються на основі індивідуальної оцінки окремих дебіторів. Фактори, які Товариство розглядає при визначенні того, чи є у нього об’єктивні свідчення наявності збитків від зменшення корисності, включають інформацію про тенденції непогашення заборгованості у строк, ліквідність, платоспроможність боржника. Для групи дебіторів такими факторами є негативні зміни у стані платежів позичальників у групі, таких як збільшення кількості прострочених платежів; негативні економічні умови у галузі або географічному регіоні групи.

Сума збитків визнається у прибутку чи збитку. Якщо в наступному періоді сума збитку від зменшення корисності зменшується і це зменшення може бути об’єктивно пов’язаним з подією, яка відбувається після визнання зменшення корисності, то попередньо визнаний збиток від зменшення корисності сторнується за рахунок коригування резервів. Сума сторнування визнається у прибутку чи збитку. У разі неможливості повернення дебіторської заборгованості вона списується за рахунок створеного резерву на покриття збитків від зменшення корисності. За звітний період таких фактів ідентифіковано не було.

Авансові платежі та передплата. Передплата відображається в звітності за первісною вартістю за вирахуванням  резерву від знецінення. Передплата класифікується як довгострокова, якщо очікуваний термін отримання товарів або послуг,  які відносяться до неї, складає вище ніж 1 рік, або якщо передоплата відноситься до активу, який буде відображатись в обліку як необоротний актив при первісному визначенні. Сума передплати за придбання активу  включається в його балансову вартість при отриманні Товариством  контролю над цим активом та наявності вірогідності  того, що майбутні економічні вигоди, пов’язані з ним, будуть отримані. Якщо є ознака того, що активи, товари або послуги, які відносяться до передплати, не будуть отримані, балансова вартість передплати підлягає зменшенню на відповідний збиток від знецінення відображається  в прибутках або збитках за рік.

               Фінансові активи, доступні для продажу

До фінансових активів доступних для продажу Товариство відносить інвестиції в частки в статутному фонді інших юридичних осіб та цінні папери придбані з метою подальшого перепродажу. Після первісного визнання Товариство оцінює їх за справедливою вартістю. Результати  від зміни справедливої вартості доступного для продажу фінансового активу визнаються прямо у власному капіталі з відображенням у звіті про зміни у власному капіталі, за винятком збитків від зменшення корисності та збитків від іноземної валюти, доки визнання фінансового активу не буде припинено, коли кумулятивний прибуток або збиток, визнаний раніше у власному капіталі, слід визнавати у прибутку чи збитку.

Якщо існує об’єктивне свідчення зменшення корисності фінансового активу, доступного для продажу, сума кумулятивного збитку виключається  з власного капіталу і визнається у прибутку чи збитку.

3.2. Основні засоби

Товариство визнає матеріальний об’єкт основним засобом, якщо він утримується з метою використання їх у процесі своєї діяльності, надання послуг, або для здійснення адміністративних і соціально-культурних функцій, очікуваний строк корисного використання (експлуатації) яких більше одного року та вартість яких більше 2000 грн.

Первісно Товариство оцінює основні засоби за собівартістю. Розглянув доречність застосування будь-якого з виключень, передбачених МСФЗ 1, щодо ретроспективного застосування, керівництво вирішило застосувати справедливу вартість або переоцінку як доцільну собівартість основних засобів на дату переходу. Тобто, Товариство здійснило оцінку основних засобів за справедливою вартістю на 01.01.2012р. та використовує цю справедливу вартість як доцільну собівартість основних засобів на цю дату та на дату переходу з відповідним перерахунком накопленого зносу. У подальшому  основні засоби оцінюються за  їх собівартістю мінус будь-яка накопичена амортизація та будь-які накопичені збитки від зменшення корисності. Сума накопиченої амортизації на дату переоцінки виключається з валової балансової вартості активу та чистої суми, перерахованої до переоціненої суми активу. Дооцінка, яка входить до складу власного капіталу, переноситься до нерозподіленого прибутку наприкінці звітного року або по даті, коли припиняється визнання відповідного активу.

Подальші  витрати

 Товариство не визнає в балансовій вартості об’єкта основних  засобів витрати на щоденне обслуговування, ремонт та технічне обслуговування об’єкта. Ці витрати визнаються в поточних витратах по даті, коли вони понесені. В балансовій вартості об’єкта основних засобів визнаються такі подальші витрати, які задовольняють критеріям визнання активу.

Витрати на заміну великих вузлів або компонентів основних засобів капіталізуються при одночасному списанні частин, які  підлягають заміні.

На кінець  кожного звітного року керівництво визначає наявність ознак знецінення основних засобів. Якщо буде виявлено один з наступних ознак, керівництво оцінює  суму відшкодування активу, яка визначається як найбільша з двох величин: справедлива вартість за вирахуванням витрат на продаж активу та вартість, яка отримується від його використання. Балансова вартість активу зменшується до суми відшкодування; збиток від знецінення відображається в прибутках або збитках за рік [в сумі перевищення над величиною приросту його вартості, відображеного в складі капіталу при попередній переоцінці]. Збиток від знецінення активу, визначений в попередніх звітних періодах сторнується (при необхідності), в разі зміни облікових (розрахункових) оцінок, використаних при визначенні вартості від використання  активу або його  справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж.

Прибуток або збиток від вибуття основних засобів визнається як різниця між отриманою виручкою від продажу та їх балансовою вартістю та відображається в прибутках або збитках за рік [в складі іншого доходу або витрат ].

Амортизація

На землю амортизація не нараховується. На об’єкти незавершеного будівництва  амортизація не нараховується.

Амортизація основних засобів  Товариства  нараховується прямолінійним методом з  використанням – років:

Групи основних засобів Років
Будівлі                                       від 5р. до 130р.
Машини та обладнання від 2 р. до 60р.
Транспортні  засоби від 6р. до 8р.
Інструменти  та  прилади                від 5р. до 10р.
Інші від 5р. до 12 р.

Капітальні вкладення в орендовані приміщення амортизуються протягом терміну їх корисного використання. Амортизацію активу починають, коли він стає придатним для використання (тобто з дати воду об’єкта в експлуатацію). Амортизацію активу припиняють на одну з двох дат, яка відбувається раніше: на дату, з якої актив класифікують як утримуваний для продажу, або на дату, з якої припиняють визнання активу.

Зменшення корисності основних засобів

На кожну звітну дату Товариство оцінює, чи є якась ознака того, що корисність активу може зменшитися. Товариство зменшує балансову вартість активу до суми його очікуваного відшкодування, якщо і тільки якщо  сума очікуваного відшкодування активу менша від його балансової вартості. Таке зменшення негайно визнається в прибутках чи збитках, якщо актив не обліковують за переоціненою вартістю згідно з іншим стандартом. Збиток від зменшення корисності, визнаний для активу (за винятком гудвілу) в попередніх періодах, Товариство сторнує, якщо і тільки якщо змінилися попередні оцінки, застосовані для визначення суми очікуваного відшкодування.

 Інвестиційна нерухомість

До інвестиційної нерухомості Товариство відносить споруди, приміщення або частини будівель, утримувані з метою отримання орендних платежів, а не для  використання у наданні послуг чи для адміністративних цілей або  продажу в звичайному ході діяльності. Якщо будівлі включають одну частку, яка утримується з метою отримання орендної плати та другу частку  для використання у процесі діяльності Товариства  або для адміністративних цілей, в бухгалтерському обліку такі частини об’єкту нерухомості оцінюються та відображаються окремо, якщо вони можуть бути продані окремо. Інвестиційна нерухомість первісно оцінюється за собівартістю, включаючи витрати на операцію. Амортизація на такі активи нараховується прямолінійним методом.

Наступні витрати капіталізуються в складі балансової вартості активу тільки тоді, коли існує висока вірогідність того, що Товариство отримає пов’язані з цими витратами майбутні економічні вигоди, та що їх вартість може бути надійно оцінена. Всі інші витрати на ремонт та технічне обслуговування враховуються як витрати по даті їх виникнення.

 Довгострокові необоротні активи, призначені для продажу

 Товариство класифікує необоротний актив як утримуваний для продажу, якщо його балансова вартість буде в основному відшкодовуватися шляхом операції продажу, а не поточного використання. Необоротні активи, утримувані для продажу оцінюються і відображаються в бухгалтерському обліку за найменшою з двох величин: балансовою або справедливою вартістю з вирахуванням витрат на операції, пов'язаних з продажем. Амортизація на такі активи не нараховується. Збиток від зменшення корисності при первісному чи подальшому списанні активу до справедливої вартості за вирахуванням витрат на продаж  визнаються у    звіті про фінансові результати.

Оренда

Фінансова оренда -  це оренда, за якою передаються в основному всі ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив. Товариство як орендатор на початку строку оренди визнає фінансову оренду як активи та зобов’язання за сумами, що дорівнюють справедливої вартості орендованого майна на початок оренди або (якщо вони менші за справедливу вартість) за теперішньою вартістю мінімальних орендних платежів. Мінімальні орендні платежі розподіляються між фінансовими витратами та зменшенням непогашених зобов’язань. Фінансові витрати розподіляються на кожен період таким чином, щоб забезпечити сталу періодичну ставку відсотка на залишок зобов’язань. Непередбачені орендні платежі відображаються як витрати в тих періодах, у яких вони були понесені. Політика нарахування амортизації на орендовані активи, що амортизуються, узгоджена із стандартною політикою Товариства  щодо подібних активів.

Оренда активів, за якою ризики та винагороди, пов’язані з правом власності на актив, фактично залишаються у орендодавця, класифікується як операційна оренда. Орендні платежі за угодою про операційну оренду визнаються як витрати на прямолінійній основі протягом строку оренди. Дохід від оренди за угодами про операційну оренду Товариство визнає на прямолінійній основі протягом строку оренди. Затрати, включаючи амортизацію, понесені при отримані доходу від оренди, визнаються як витрати.

При визначенні терміну використання основних засобів , отриманих в фінансову оренду оцінюється вірогідність переходу права власності до орендаря по завершені терміну дії договору. Якщо відсутня ймовірність обґрунтованої впевненості в тому, що орендар отримає право власності до кінця терміну фінансової оренди, актив повністю амортизується протягом коротшого з двох  термінів: оренди або корисного використання. Якщо така впевненість існує, то актив амортизується протягом терміну корисного використання. Угоди на оренду, за якими орендодавець зберігає за собою всі ризики та вигоди , пов’язані  з  правом власності на активи, класифікується як операційна оренда.

3.3 Податок на прибуток

Витрати з податку на прибуток являє собою суму витрат з поточного та відстроченого податків.  Поточний податок  визначається як сума податків на прибуток, що підлягають сплаті (відшкодуванню) щодо оподаткованого прибутку (збитку) за звітній період. Поточні витрати Товариства  за податками розраховуються з використанням податкових ставок, чинних на дату балансу.

Відстрочений податок розраховується за балансовим методом обліку зобов’язань, та являє собою податкові активи або зобов’язання, що виникають в результаті тимчасових різниць між балансовою вартістю активу чи зобов’язання в балансі та їх податковою базою.

Відстрочені податкові зобов’язання визнаються, як правило, щодо всіх тимчасових різниць, що підлягають оподаткуванню. Відстрочені податкові активи визнаються з урахуванням імовірності наявності в майбутньому оподатковуваного прибутку, за рахунок якого можуть бути використані тимчасові різниці, що підлягають вирахуванню. Балансова вартість відстрочених податкових активів переглядається на кожну дату й зменшується в тій мірі, у якій більше не існує ймовірності того, що буде отриманий оподаткований прибуток, достатній, щоб дозволити використати вигоду від відстроченого податкового активу повністю або частково.

Відстрочений податок розраховується за податковими ставками, які, як очікується, будуть застосовуватися в періоді реалізації відповідних активів або зобов’язань. Товариство визнає поточні та відстрочені податки як витрати або дохід і включає в прибуток або збиток за звітній період, окрім випадків, коли податки виникають від операцій або подій, яки визнаються прямо у власному капіталі. Товариство визнає поточні та відстрочені податки у капіталі, якщо податок відноситься до статей, які відображено безпосередньо у власному капіталі в тому самому чи в іншому періоді. Відстрочені податкові активи та зобов'язання показуються у звітності згорнуто так як існує законне право провести взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань, що відносяться до податку на прибуток, що адмініструється одним і тим самим податковим органом, і Товариство має намір здійснити взаємозалік поточних податкових активів і зобов'язань.

3.4 Податок на додану вартість

Податок на додану вартість, який відносить ся до виручки від надання послуг підлягає сплаті в бюджет на більш раню дату: (а) дату отримання сум дебіторської заборгованості від клієнтів або (б) дату поставки товарів або послуг клієнтам. ПДВ, сплачений при придбанні товарів та послуг, підлягає відшкодуванню шляхом заліку з ПДВ, нарахованого з виручки від реалізації послуг. Податкові органи дозволяють розрахунки по ПДВ на нетто-підставі. ПДВ до сплати та ПДВ сплачений розкривається  в звіті про фінансовий стан в  згорнутому вигляді в складі  активів або зобов’язань. При формуванні  резерву під знецінення дебіторської заборгованості збиток від знецінення відображається на повну суму заборгованості, включаючи ПДВ.

3.5. Фінансові зобов’язання

Кредити банків

Первісно кредити банків визнаються за справедливою вартістю, яка дорівнює сумі надходжень. У подальшому суми фінансових зобов’язань відображаються за фактичною сумою заборгованості, підтвердженою банківською установою. 

Згортання фінансових активів та зобов’язань

Фінансові активи та зобов’язання не згортаються.

3.6. Виплати працівникам

Товариство визнає короткострокові виплати працівникам як витрати та як зобов’язання після вирахування будь-якої вже сплаченої суми. Товариство визнає очікувану вартість короткострокових виплат працівникам за відсутність як забезпечення відпусток  - під час надання працівниками послуг, які збільшують їхні права на майбутні виплати відпускних.

Пенсійні зобов’язання. У відповідності до українського законодавства Товариство утримує внески із заробітної плати працівників до державного пенсійного фонду. Поточні внески розраховуються як процентні відрахування із поточних нарахувань заробітної платні, таки витрати відображаються у періоді, в якому були надані працівниками послуги які надають їм право на одержання внесків, та  зароблена відповідна заробітна платня.

3.7. Запаси

Запаси враховуються за найменшою з двох величин: фактичною собівартістю або  чистою ціною реалізації. При відпуску запасів на виробництво або іншому вибутті їх оцінка виконується за методом  середньозваженого обліку. Собівартість готової продукції та незавершеного виробництва  враховує  вартість сировини та  матеріалів, витрати на оплату праці виробничих працівників та інші прямі витрати, а також відповідну долю виробничих накладних витрат (розраховану на підставі нормативного використання виробничих потужностей), та не враховує фінансові витрати. Чиста ціна реалізації – це розрахункова  ціна продажу в процесі звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на  завершення виробництва та витрат на продаж. Уцінка (дооцінка) запасів враховується в прибутках (збитках) поточного періоду.

3.8 Доходи та витрати

Доходи та витрати визнаються за методом нарахування. Виручка визнається, коли ризики та вигоди від володіння товаром переходять до покупця, що, як правило, здійснюється в момент переходу права власності  до покупця, при умові, що ціна договорів  фіксована або існує ймовірність її визначення, а повернення  дебіторської  заборгованості реально. Виручка оцінюється по справедливій вартості отриманої або очікуваної  винагороди за вирахуванням торговельних або оптових знижок, та повернень продукції, а також відшкодованих податків та зборів.

Дохід від надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Дивіденди визнаються доходом, коли встановлено право на отримання виплати.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Витрати по позикам

Витрати по позикам, які не є часткою фінансового інструменту та не капіталізуються як частина собівартості активів, визнаються як витрати періоду. Товариство капіталізує витрати на позики, які безпосередньо відносяться до придбання, будівництва або виробництва кваліфікованого активу, як частина собівартості цього активу.

 

3.9 Операції з іноземною валютою

Операції в іноземній валюті обліковуються в українських гривнях за офіційним курсом обміну Національного банку України на дату  проведення операцій.

Монетарні активи та зобов’язання, виражені в іноземних валютах, перераховуються в гривню за відповідними курсами обміну НБУ на дату балансу. На дату балансу немонетарні статті, які оцінюються за історичною собівартістю в іноземною валюті, відображаються за курсом на дату операції, немонетарні статті, які оцінюються за справедливою вартістю в іноземній валюті, відображаються за курсом на дату визначення справедливої вартості. Курсові різниці, що виникли при перерахунку за монетарними статтями визнаються в прибутку або збитку в тому періоді, у якому вони виникають.

Товариство використовувало обмінні курси на дату балансу:

      

  31.12.2016   31.12.2015
Гривня/1 долар США 27,190858   24,000667  
Гривня/1 євро 28,422604   26,223129  
Гривня/1 рос.руб. 0,45113   0,32931  

3.10.  Облік умовних  зобов’язань

На дату складання  фінансової звітності може існувати ряд умов, що можуть призвести до виникнення додаткових збитків  або  зобов’язанням для Товариства. Керівництво оцінює суму таких можливих  майбутніх  зобов’язань. Оцінка виконується на підставі  допущень та включає в себе фактор суб’єктивності. При визначенні розміру  можливих втрат в результаті судових або податкових узгоджень за участі Товариства  або вимог, які можуть бути пред’явлені  у вигляді позовів до Товариства, керівництво, в результаті консультацій з юристами та податковими консультантами, оцінює як перспективи таких судових або податкових узгоджень та пред’явлення  таких вимог в судовому порядку, так і можливі суми відшкодування, які протилежна сторона вимагає, або може вимагати в суді. Якщо в результаті оцінки вірогідності виникнення майбутнього  зобов’язання виявляється, що грошове зобов’язання визначено з достатнім рівнем впевненості, тоді вартісна оцінка такої заборгованості відображається в фінансовій звітності. В разі, коли умовне  зобов’язання, яке має значну вартісну  оцінку, не може бути класифіковано як вірогідне, а являється лише можливим, або вартісна оцінка не може бути визначена, то примітках до фінансової звітності включається інформація про характер такого зобов’язання та його вартісна оцінка (якщо сума може бути визначена з достатньою впевненістю та є значною).

Якщо вірогідність майбутнього збитку є незначним, то взагалі інформація про такий збиток не  включається в примітки до фінансової звітності, за виключенням випадків, коли  такий можливий збиток відноситься до наданої гарантії. В таких випадках сутність гарантії підлягає розкриттю. Однак, в деяких випадках умовні  зобов’язання, можуть бути відображені в примітках до фінансової звітності, якщо, на думку керівництва, обумовленому на консультаціях з юристами або податковими  консультантами, інформація про такі зобов’язання може бути необхідна акціонерам та іншим користувачам фінансової звітності. Товариство не визнає умовні зобов’язання. Інформація про умовне зобов’язання розкривається, якщо можливість вибуття ресурсів, які втілюють у собі економічні вигоди, не є віддаленою. Товариство не визнає умовні активи. Стисла інформація про умовний актив розкривається, коли надходження економічних вигод є ймовірним.

 

4. Ключеві бухгалтерські оцінки та професійні судження в застосуванні облікової політики

Використання оцінок та припущень

При підготовці фінансової звітності Товариство  робить оцінки та припущення, які мають вплив на визначення суми активів та зобов’язань, визначення доходів та витрат звітного періоду, розкриття умовних активів та зобов’язань на дату підготовки фінансової звітності, ґрунтуючись на МСФЗ, МСБО та тлумаченнях, розроблених Комітетом з тлумачень міжнародної фінансової звітності. Фактичні результати можуть відрізнятися від таких оцінок. Оцінки, які особливо чутливі до змін, стосуються резервів майбутніх виплат (резерв відпусток, пільгові пенсії відповідно до чинного законодавства) та справедливої вартості інвестиційної основних засобів.

Основні припущення стосовно майбутнього та інших ключових джерел виникнення невизначеності оцінок на дату балансу, які мають значний ризик стати причиною внесення суттєвих коригувань у балансову вартість активів та зобов’язань протягом наступного фінансового періоду, представлені таким чином:                                                                                                                      

тис.грн.

  31.12.2016   31.12.2015
Інвестиційна нерухомість                                                     15   15
Зобов’язання по виплатам персоналу та інші забезпечення 1024   874
Справедлива вартість основних засобів 3159   4918

Товариство використовує оцінки та робить  допущення, які здійснюють вплив на показники, які  відображені  в фінансовій звітності протягом наступного фінансового року. Оцінки та судження підлягають постійному аналізу та обумовлені минулим досвідом керівництва та інших факторах, в тому числі на очікуваннях відносно майбутніх  подій.

Судження, які здійснюють найбільш значний вплив на показники, відображені  в фінансовій звітності та оцінки, які можуть призвести до необхідності суттєвого коригування  балансової вартості  активів та  зобов’язань протягом наступного фінансового року, включають наступне:

Визнання відкладеного податкового активу

Визнаний відкладений податковий актив є сумою податку на прибуток, який може бути зарахований проти майбутніх платежів податку на прибуток; він відображається в звіті про фінансове положення. Відкладений податковий актив признається тільки в тому випадку, якщо використання відповідного податкового вирахування є високовірогідним. Визначення майбутнього прибутку оподаткування і суми податкових вирахувань, вірогідних до заліку в майбутньому, засноване на середньостроковому бізнес-плані, підготовленому керівництвом, і результатах його екстраполяції на майбутнє.

Такими активами визначені суми зобов’язань по нарахованим резервам відпусток працівникам,  зобов’язання по виплатам пенсій пільгових категорій працівників, резерв сумнівної заборгованості.

Фінансові активи, що утримуються до погашення

Керівництво застосовує думки для ухвалення рішення про те, чи можна класифікувати фінансові активи як утримувані до погашення, зокрема, для а) підтвердження свого наміру і здатності утримувати дані активи до погашення і б) визначення того, чи котируються активи на активному ринку. Якщо Товариство не зможе утримувати такі інвестиції до погашення (при цьому окремі конкретні приклади – наприклад, продаж незначного об'єму інвестицій незадовго до терміну погашення – до уваги не приймаються), воно  повинне буде перекласифікувати всю категорію в активи, що є в наявності для продажу. Відповідно, дані інвестиції оцінюватимуться за справедливою вартістю, а не за амортизованою вартістю. Фінансовий інструмент є котируваним на активному ринку, якщо котирування можна вільно і регулярно отримувати на біржі, від брокера, ділера, галузевої групи, служби ціноутворення або регулятивного органу, і при цьому дані котирування є результатом реальних і регулярних операцій, здійснюваних на ринкових умовах.

Оцінка власних приміщень

Приміщення Товариства  відбиваються за справедливою вартістю, визначеною на основі проведеної дооцінки необоротних активів до справедливої вартості на дату переходу на МСФО.

У основу оцінки справедливої вартості покладені основні допущення у відношенні: можливих ринкових ставок оренди і застосовних ставок дисконтування. Результати оцінки порівнюються на регулярній основі з фактичними даними ринку про прибутковість і реальними операціями.

Ставка дисконтування була прийнята рівною ставці ефективного відсотку застосовується ставка доходності облігацій внутрішньої державної позики у 2011р. – 2013р.  8,91%, в   2014р. та 2015 р. - 15,24%, для різних видів власності.

Терміни корисного використання основних засобів

Оцінка терміну корисної служби основних засобів проводилася із застосуванням професійної думки на основі наявного досвіду відносно аналогічних активів та термінів фактичного  використання об’єктів на дату складання звітності. Майбутні економічні вигоди, пов'язані з цими активами, в основному будуть отримані в результаті їх використання. Проте інші чинники, такі як процес старіння з технологічної або комерційної точки зору, а також знос устаткування, часто приводять до зменшення економічних вигод, пов'язаних з цими активами. Керівництво оцінює термін корисного використання основних засобів, що залишився, виходячи з поточного технічного стану активів і з урахуванням розрахункового періоду, протягом якого дані активи приноситимуть економічні вигоди. При цьому до уваги приймаються наступні основні чинники: (а) очікуваний термін використання активів; (б) очікуваний фізичний знос устаткування, який залежить від експлуатаційних характеристик і регламенту технічного обслуговування; і (в) моральний знос устаткування з технологічної і комерційної точки зору в результаті зміни ринкових умов.

Визнання виручки

Дохід від продажу продукції та надання послуг відображається в момент виникнення незалежно від дати надходження коштів і визначається, виходячи:

-          для продукції – з дати передачі покупцям та замовникам всіх ризиків, пов’язаних з цією продукцією (з дати відвантаження продукції зі складу Товариства);

-          для послуг -  із ступеня завершеності операції з надання послуг на дату балансу.

Витрати, понесені у зв’язку з отриманням доходу, визнаються у тому ж періоді, що й відповідні доходи.

Припинення визнання фінансових активів

Керівництво  застосовує професійні судження для того, щоб визначити, чи всі суттєві ризики та вигоди, пов’язані  з володінням  фінансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, які ризики та вигоди являються найбільш суттєвими. Керівництво Товариства  оцінює зменшення корисності фінансових активів по даті, коли була отримана  інформація  про банкрутство емітента  або проводиться його ліквідація за  рішенням  державного  органу управління.

Фінансова оренда (лізинг)

Керівництво  застосовує професійні судження для того, щоб визначити, чи всі суттєві ризики та вигоди, пов’язані з володінням  фінансовими та орендними активами, передаються контрагентам, та щоб визначити, які ризики та вигоди являються найбільш суттєвими. Такими допущеннями є:

(a)  якщо договір передбачає передачу права власності  на актив арендатору наприкінці терміну  оренди;

(b) термін оренди більший ніж термін єкономічної служби об’єкта навіть при відсутності передачі права власності;

Визначення справедливої вартості

Підприємство використовує справедливу вартість (відповідно до МСФЗ №13) до наступних випадків:

• використання справедливої вартості як умовної доцільної собівартості відносно основних засобів(МСФЗ 1)- Дооцінка була здійснена станом на дату переходу на МСФЗ з урахуванням ринкового методу - визначення зіставних цін продажу;

• використання справедливої вартості як орієнтир при оцінці необоротних активів, призначених для продажу (МСФЗ 5)- відповідно до ринкового методу порівняних цін на ринку м.Запоріжжя;

• розкриття інформації про фінансові інструменти та використання для їх оцінки справедливих вартостей (МСФЗ 7, МСФЗ 9)- відповідно до ступеня 1 – біржових котирувань фінансових активів. В разі неможливості отримання такої інформації використовуються ціни останніх операцій з зазначеними активами;

• тимчасові різниці, пов'язані з використанням оцінок активів та зобов'язань за справедливою вартістю, не впливають на їх податкову базу (МСБО 12);

• модель за переоціненою (справедливою) вартістю основних засобів і нематеріальних активів (МСБО 16, МСБО 38)- відповідно до методик, використаних незалежним оцінювачем в кожному окремому випадку;

• оцінка виручки, в тому числі і при обміні, який носить комерційний характер, за справедливою вартістю (МСБО 18);

• оцінка активів пенсійних планів зі встановленими виплатами за справедливою вартістю (МСБО 19)- на підставі актуарних розрахунків дисконтова них грошових потоків майбутніх виплат;

• переклад з функціональної валюти у валюту звітності немонетарних статей, оцінених за справедливою вартістю (МСБО 21)- відповідно до курсу НБУ на дату операції або звітного періоду;

• розрахунок відшкодовуваної вартості не фінансових активів з метою тестування на знецінення (МСБО 36);

• пріоритетна модель оцінки інвестиційної нерухомості (МСБО 40)- доцільна собівартість та історична вартість;

Оцінена справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається з використанням наявної ринкової інформації і відповідних методологій оцінки вартості.

Оцінена справедлива вартість фінансових активів та зобов'язань визначається з
допомогою методології дисконтованих грошових потоків та інших відповідних
методологій оцінки вартості на кінець року і не відображає справедливу вартість цих інструментів на дату підготовки або поширення фінансової інформації. Ці розрахунки не відображають ніяких премій або дисконтів, які можуть виникнути внаслідок пропозиції на продаж одночасно всієї суми певного фінансового інструменту. Оцінка справедливої вартості ґрунтується на судженнях щодо очікуваних у майбутньому грошових потоків, поточних економічних умов, характеристик ризику різних фінансових інструментів та інших факторів.

Фінансові активи та зобов'язання Групи, за винятком інших фінансових
інвестицій, визнані за вартістю за вирахуванням збитків від знецінення, а їх балансова вартість приблизно дорівнює їх справедливій вартості на кожну звітну дату, розкриту в наданій звітності.

Справедлива вартість інших фінансових інвестицій була визначена на основі показників доходів від основний діяльності порівнянних компаній, і вона відноситься
до Рівня 3 ієрархії джерел визначення справедливої вартості (вартість
визначається на основі вихідних даних, які не включають котирування цін, що є основою Рівня 1 і є, прямо або побічно, доступними в щодо активів або зобов'язань. Змін в ієрархії джерел визначення справедливої вартості не відбулося.

Найбільш пріоритетним методом визначення справедливої вартості управлінський персонал вважає застосування ринкового підходу,  який  передбачає використання цін і іншою доречною інформацією, джерелом якої можуть служити аналогічні ринкові угоди з ідентичними або схожими активами, зобов'язаннями або групою активів і зобов'язань, такий як бізнес.

Підприємство  використовує модель справедливої вартості для відображення в обліку основних засобів. На думку управлінського персоналу, справедлива вартість основних засобів істотно не змінилася за станом на 31 грудня 2016 р.

5. Нові та переглянуті стандарти та тлумачення:

МСФЗ, Роз'яснення КРМФЗ (IFRIC) та поправки до МСФЗ, які вступили в силу вперше для річної фінансової звітності для року, що закінчився 31.12.2016.

Поправки і Щорічні поліпшення МСФЗ, які набирають чинності вперше для річних звітних періодів, які закінчилися 31.12.2016 (всі вони є обов'язковими до застосування для річних періодів, що починаються 01.01.2016 або після цієї дати), представлені нижче.

Поправки:

• МСБО (IAS) 1 «Подання фінансової звітності» • МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій»

• МСФЗ (IFRS) 5 « Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність»

• МСФЗ (IFRS) 7«Фінансові інструменти: розкриття інформації»

МСФО (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

МСФЗ (IAS) 19 "Виплати працівникам"

• МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби»• МСБО(IAS) 41 «Сільське господарство»

• МСФЗ (IAS) 38 «Нематеріальні активи»

• МСФЗ (IFRS) 11 «Спільна діяльність»

МСФЗ (IFRS) 12 "Розкриття інформації про участь в інших підприємствах"

• МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність"

• МСБО (IAS) 28 «Інвестиції в асоційовані підприємства»

• МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти»

Товариство врахувало зазначені  зміни при розкритті фінансових звітів за 2016р..

Поправки до МСФЗ (IAS) 1 "Подання фінансової звітності" стосуються уточнень в розкритті інформації. Так, розглянути необхідність розкриття додаткової інформації, якщо виконання конкретних вимог МСФЗ є недостатнім для розуміння фінансової звітності. Виконання конкретної вимоги якого-небудь МСФЗ щодо розкриття інформації не обов'язково, якщо розкривається інформація не є суттєвою. Ці правила повинні розглядатися поряд з визначенням суттєвості, зазначеним у пункті 7 МСФЗ (IAS) 1, яке вимагає враховувати статті окремо і в сукупності, так як група несуттєвих статей може в разі їх об'єднання стати суттєвою. При висвітленні інформації не повинно допускатись зменшення зрозумілості фінансової звітності через заміну суттєвої інформації несуттєвими даними або через агрегування істотних статей, що відрізняються за характером або функціями. Принцип суттєвості застосовується до всіх форм фінансової звітності.  .

Поправки до МСФЗ (IFRS) 5 «Довгострокові активи, призначені для продажу, та припинена діяльність». Вона присвячена ситуації, коли компанія вирішує змінити метод вибуття активу (групи вибуття). Відповідно до правки, якщо компанія рекласифікує актив (групи вибуття) безпосередньо з категорії, призначених для продажу, у категорію призначених для розподілу власникам (або навпаки), то така зміна класифікації не повинна вважатися зміною початкового плану продажу/розподілення і не має відображатись у фінансовій звітності. Крім того, поправка також уточнює, що зміна методу вибуття не змінює дату класифікації згідно з МСФЗ (IFRS) 5. Однак це не перешкоджає продовженню періоду, необхідного для завершення продажу або розподілу власникам, якщо виконуються певні умови стандарту. Компанії повинні застосовувати дану поправку перспективно. В звітному періоді у Товариства були відсутні подібні операції, тому зміни до МСФЗ не впливають на показники звітності.

Зміни до МСФЗ (IFRS) 7 «Фінансові інструменти: розкриття інформації» стосується розкриття Компанією інформації про будь-яку триваючу участь у переданому фінансовому активі, навіть якщо він вже не відображається в її балансі. Уточнена позиція МСФЗ (IFRS) 7 полягає в тому, що якщо винагорода, що отримується компанією за обслуговування, залежить від суми і термінів надходження грошових потоків за переданим фінансовим активом, то дохід компанії в майбутньому фінансовому результаті активу є її тривалою участю в цьому активі. Це означає, що у примітках до фінансової звітності вимагається розкриття додаткової інформації, включаючи ступінь триваючого участі в активі і ризиків, які в результаті передачі активу з'являються у компанії.  Триваюча участь має місце, коли компанія продовжує обслуговування переданого фінансового активу і зберігає в довгостроковій перспективі зацікавленість у фінансових результатах, які можна одержати від нього.

Триваюча участь у фінансових активах має місце у випадках, коли винагорода компанії, яка передала фінансовий актив:

• є змінним і залежить від суми надходження грошових потоків за переданим фінансовим активом;

• чи є фіксованим, але не сплачується у повному обсязі, якщо у переданого активу погані фінансові результати.

Щодо цієї поправки порівняльна інформація повинна надаватися тільки на початок найбільш раннього з представлених періодів. Прийняті роз'яснення необхідні при врахуванні вимог припинення визнання МСФЗ (IAS) 39 "Фінансові інструменти: визнання та оцінка" (далі - МСФЗ (IAS) 39) та МСФЗ (IFRS) 9 "Фінансові інструменти" (далі - МСФЗ (IFRS) 9).

Ще одна поправка  до МСФЗ (IFRS) 7, уточнює що для всіх проміжних звітних періодів додаткові розкриття про взаємозалік фінансових активів та фінансових зобов'язань потрібні тоді, коли факт такого взаємозаліку значний для розуміння змін у фінансовому становищі і фінансових результатах компанії.

Зазначені правки були враховані при складані звітності за період 2016року.

МСФО (IFRS) 9 «Фінансові інструменти»

МСФО (IFRS) 9 застосовується відносно класифікації і оцінки фінансових активів і фінансових зобов'язань, як вони визначені в МСФО (IAS) 39. МСФЗ 9 дійсний для річних звітних періодів починаючи з 1 січня 2018 року. Враховуючи операції з фінансовими активами та інструментами Товариство прийняло рішення застосовувати вимоги цього стандарту за термінами, визначеними стандартом. Застосування першого етапу МСФО (IFRS) 9 надасть вплив на класифікацію і оцінку фінансових активів Товариства, але не зробить впливу на класифікацію і оцінку фінансових зобов'язань.

Поправки, внесені до МСФЗ (IAS) 19 "виплати працівникам", стосуються актуарних припущень за ставкою дисконтування і роз'яснюють, що високоякісні корпоративні облігації, які використовуються для визначення ставки дисконтування (значення якої потрібно для обліку винагороди працівникам), повинні бути виражені в тій же валюті, що й пов'язане з ними майбутнє винагороду працівникам. При відсутності в будь-якій юрисдикції достатньо розвиненого ринку високоякісних корпоративних облігацій в певній валюті слід використовувати ринкову дохідність (на кінець звітного періоду) державних облігацій, виражених у даній валюті.

Товариство не визнає резерв майбутніх винагород, тому зазначені зміни не впливають на показники звітності.

Відповідно до змін до МСФЗ (IAS) 34 "Проміжна фінансова звітність" додаткове розкриття інформації про значні події та операції може бути представлено у примітках до проміжної фінансової звітності або якому-небудь іншому розділі проміжного фінансового звіту. При цьому потрібні перехресні посилання, якщо додаткове розкриття інформації представлено в іншому розділі фінансового звіту (наприклад, у коментарях керівництва, звіті про ризики). Товариство прийнято рішення застосовувати вимоги цього стандарту за термінами, визначеними стандартом.Поправки до МСФЗ 2 «Виплати на основі акцій» роз'яснюють тонкощі обліку для певних типів операцій, заснованих на акціях. Поправки передбачають вимоги щодо обліку: вплив переходу та умови переходу на грошові виплати на основі акцій; можливість утримання податкових зобов'язань з грошових виплат, заснованих на акціях; зміна умов грошових виплат, заснованих на акціях, які змінюють класифікацію з «операцій з грошовими коштами на «операції з дольовими інструментами». Компанії зобов'язані застосовувати ці зміни, починаючи з 1 січня 2018 року. Товариство прийнято рішення застосовувати вимоги цього стандарту за термінами, визначеними стандартом.

Поправки до МСФЗ (IAS) 27 "Окрема фінансова звітність" (далі - МСФЗ (IAS) 27) дають можливість обліку інвестицій в дочірні, спільні та асоційовані підприємства із застосуванням методу пайової участі (як описано в МСФЗ (IAS) 28 "Інвестиції в асоційовані та спільні підприємства") в окремій фінансовій звітності.
Раніше компанія могла враховувати такі інвестиції тільки за фактичною вартістю або відповідно до МСФЗ (IFRS) 9 (МСФЗ (IAS) 39). Доповнено положення щодо обліку дивідендів - дивіденди від дочірнього підприємства, асоційованого чи від частки в спільній діяльності визнаються у прибутках та збитках, поки підприємство не обере метод участі в капіталі, в такому випадку дивіденди будуть визнані як зменшення балансової вартості інвестиції. Зазначені правки були враховані при складані звітності за період 2016року.

Поправки до МСФЗ (IAS) 16 «Основні засоби» та МСФЗ (IAS) 38 " Нематеріальні активи " роз'яснюють, що застосування методу амортизації, заснованого на виручці, не допускається, оскільки виручка, що генерується в результаті діяльності, в якій використаний актив, як правило, відображає фактори, відмінні від споживання укладених в даному активі економічних вигід. Товариство застосовує прямолінійний метод амортизації основних засобів та нематеріальних активів, тому внесення змін до стандарту не призвело до змін показників фінансової звітності. 

До поправок, внесених до МСФЗ (IAS) 16, облік плодових культур слід було вести відповідно до МСФЗ (IAS) 41 "Сільське господарство". Усі біологічні активи оцінювалися за справедливою вартістю за вирахуванням витрат на їх продаж (крім рідкісних випадків, коли припущення про те, що справедлива вартість може бути надійно оцінена, було спростовано). Принцип оцінки був заснований на припущенні того, що трансформація біологічних активів найкращим чином може бути виражена в оцінці за справедливою вартістю. В результаті поправок плодові культури слід враховувати відповідно до МСФЗ (IAS) 16 як основні засоби, а саме:

• за фактичними витратами;

• за переоціненою вартістю

При цьому МСФЗ (IAS) 16 не буде застосовуватися до біологічних активів, пов'язаних із сільськогосподарською діяльністю, та до продукції на плодових культурах. Сільськогосподарська продукція залишилася в сфері застосування МСФЗ (IAS) 41 і обліковується за справедливою вартістю.

На діяльність Товариства зазначені вимоги не впливають, тому не використовуються.

Поправки до МСФЗ (IAS) 28 роз'яснюють, що якщо компанія, яка не є інвестиційною організацією, має частку участі в асоційоване або спільному підприємстві, яке є інвестиційною організацією, то, застосовуючи метод пайової участі для обліку своїх часток в такому асоційоване або спільному підприємстві, вона може зберегти оцінку дочірніх підприємств такого асоційованого чи спільного підприємства за справедливою вартістю (тобто безпосередньо з його фінансової звітності).

Таким чином, для інвестицій материнського підприємства, що не є інвестиційною організацією, коригування в фінансову звітність дочірніх підприємств, які є інвестиційними організаціями, в разі наявності у них своїх дочірніх підприємств, що обліковуються за справедливою вартістю, потрібні, а у фінансову звітність асоційованого чи спільного підприємства - не потрібні.

Поправки до МСФЗ (IFRS) 10 роз'яснюють, що інвестиційна організація, яка

складає фінансову звітність, у якій всі її дочірні підприємства оцінюються за справедливою вартістю через прибутки або збитки у відповідності з МСФЗ (IFRS) 10), повинна розкривати інформацію щодо інвестиційних організацій згідно з вимогами МСФЗ (IFRS) 12. Товариство врахувало зазначені  зміни при розкритті фінансових звітів за 2016р.

В керівництво по застосуванню МСФЗ (IFRS) 11 додані нові параграфи B33A – B33D, які роз'яснюють деякі принципи обліку операцій об'єднання бізнесу, які можуть бути застосовні для обліку купівлі частки участі у спільній операції, складовою бізнес. Принципи МСФЗ (IFRS) 3 повинні бути застосовані при формуванні спільної операції, якщо згідно з цим стандартом існуючий бізнес – це внесок принаймні однієї сторони (учасника спільної операції). Принципи МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо учасник спільної операції (діяльність якої являє собою бізнес згідно з визначенням МСФЗ (IFRS) 3) збільшує частку своєї участі в ній і якщо учасник зберігає спільний контроль над нею. Вимоги МСФЗ (IFRS) 3 не застосовуються, якщо сторони спільної операції знаходяться під спільним контролем однієї і тієї ж сторони (сторін), що володіє кінцевим контролем до і після придбання частки, і такий контроль носить постійний характер.

Крім того, супутня поправка була внесена до МСФЗ (IFRS) 1. Вона стосується того, що звільнення від застосування МСФЗ (IFRS) 3 для минулих операцій об'єднання бізнесу застосовується також і до відбувалися в минулому придбань участі у спільній операції, де діяльність являє собою бізнес. В звітному періоді у Товариства були відсутні подібні операції, тому зміни до МСФЗ не впливають на показники звітності.

Поправка до МСФЗ (IFRS) 4 «Страхові контракти» стосується організацій- страхових компаній відносно права на застосування поточного обліку по МСФЗ і відкласти застосування МСФЗ (IFRS) 9 до найближчої з наступних дат: початку застосування нового стандарту в області страхування або періодів, що починаються 1 січня 2021 року або пізніше. Товариство не використовує зазначені стандарти, тому що не займається страховою діяльністю.

Нові стандарти:

МСФЗ (IFRS) 14 «Відстрочені рахунки тарифного регулювання»

Новий стандарт, який застосовується для відображення у фінансовій звітності залишків за відстроченими рахунками тарифного регулювання, які виникають, коли підприємство надає товари або послуги клієнтам за ціною або ставкою, яка підлягає тарифному регулюванню. Даний стандарт застосовується компаніями, які, наприклад, постачають електроенергію чи газ, коли тарифи регулюються державою.

Товариство не підпадає під вимоги стандарту та не застосовує його у своїй діяльності.

 

6. Розкриття показників фінансової звітності

6.1. Дохід від реалізації

За звітний період Товариством були отримані  наступні види доходів:

  2015   2016
Дохід від реалізації готової продукції 18837   24484
Всього доходи від реалізації 18837   24484

6.2. Собівартість реалізації

  2015   2016
Виробничі витрати 0   0
Сировина та витратні матеріали 5 209   6 517
Витрати на персонал 6 049   7 568
Амортизація 1 344   1 682
Інші 4 202   5 257
Всього 16804   21024
       

6.3. Адміністративні витрати

  2015   2016
Витрати на персонал 2 392   2 612
Утримання основних засобів 16   18
Сировина та витратні матеріали 42   99
Витрати на охорону 5   8
Оренда землі 1 390   2 071
Амортизація основних засобів і нематеріальних активів 828   670
Інші 847   597
Всього адміністративних витрат 5 520   6 075

6.4. Витрати на збут

  2015   2016
Амортизація 0   0
Витрати на персонал 734   644
Маркетинг та реклама 0   0
Інші 463   654
Всього витрати на збут 1197   1 298

6.5. Інші операційні доходи, інші операційні витрати

  2015   2016
Інші операційні доходи      
Дохід від реалізації іноземної валюти 49   71
Дохід від реалізації інших оборотних активів 1 093   1 436
Дохід від оренди 968   1 309
Позитивне значення курсових різниць 5 494   4 408
Дохід від списання кредиторської заборгованості 8   41
Штрафи отримані 0   53
Інші операційні доходи 217   6
 Всього інші операційні доходи 7 829   7 324
       
  2015   2016
Інші операційні витрати      
Збитки від продажу іноземної валюти 533   89
Втрати від операційної курсової різниці -   2 669
Собівартість реалізованих запасів 903   1 351
Формування резерву  сумнівної заборгованості 4 928   -
Списання сумнівної заборгованості -   4
Штрафи, пені 6   170
Інші витрати 660   637
 Всього інші операційні витрати  7 030   4 920

До інших доходів (примітка 6.5) включені доходи від оренди за 2016 та 2015 рр.

 

6.6. Фінансові доходи та витрати

  2015   2016
Відсотки по депозитам отримані 426   642
Всього фінансові доходи 426   642
 

2015

 

2016

Відсотки по дисконтованим зобов'язанням 9   47
Всього інші фінансові витрати 9   47

6.7. Інші доходи, інші витрати

  2015   2016
Інші доходи      

Доходи від не операційної курсової різниці

Доходи від продажу необоротних активів

0

406

 

0

973

 Всього інші доходи 406   973
 

2015

 

2016

Інші витрати      
Собівартість реалізованих необоротних активів -   -
Ліквідація ОЗ 15   2
 Всього інші витрати 15   2

 

 

6.8. Податок на прибуток

Основні компоненти витрат з податку на прибуток за звітний період:

  2015   2016
Прибуток до оподаткування від діяльності, що триває -3 077   57
Податок за встановленою податковою ставкою 228   64
Податковий вплив постійних різниць      
Витрати з податку на прибуток 250   43
Витрати з податку на прибуток від діяльності, що триває 250   43
Витрати з податку від припиненої діяльності 0   0
Поточні витрати з податку на прибуток

128

   
Відстрочений податок на прибуток 122                                   
       
Тимчасові різниці, які підлягають вирахуванню: 0   0

-          Нарахований резерв відпусток             

-          Нараховані зобов’язання за пільговими пенсіями

309

         

             427
Всього тимчасових різниць, які підлягають вирахуванню 309   427
Податкова ставка, % 18%   18%
Чисті відстрочені податкові активи 56   77

 Відмінності між МСФЗ та правилами оподаткування в Україні у попередньому році призвели до виникнення певних тимчасових різниць між балансовою вартістю активів та зобов’язань для цілей фінансового звітування та їхньою податковою базою. Податковий вплив зміни цих тимчасових різниць обліковується за ставками : в 2013р.- 2016р.- 18%.

Відстрочені податки відображають чистий податковий ефект від тимчасових різниць між балансовою вартістю активів і зобов’язань для цілей фінансової звітності і для цілей оподаткування.  Тимчасові різниці в основному пов’язані з нарахуванням резервів на відпустки працівникам та нарахованого резерву пільгових пенсій.

6.9. Розкриття інформації про компоненти власного    капіталу

  2015   2016
Інший додатковий капітал (резерв дооцінки), всього 558   525

Резервний капітал

Нерозподілений прибуток

Зареєстрований статутний фонд

101

27 443

330

 

101

26 910

330

Інший додатковий капітал, всього 28 432   27 866

 

6.10. Основні засоби

  Будівлі машини та обладнання Транспорт Меблі та приладдя Всього
Справедлива вартість по МСФЗ на 31.12.2015. 24 633 3 031 359 230 28 253
Справедлива вартість по МСФЗ на 31.12.2016. 24 722 3 046 1308 230 29 306
Накопичена амортизація на 31.12.2015. 20 673 2 222 253 187 23 335
Накопичена амортизація на 31.12.2016. 23 287 2 341 326 193 26 147
Чиста балансова вартість         0
31 грудня 2015року 3 960 809 106 43 4918
31 грудня 2016року 1 435 705 982 37 3 159

 6.11. Інвестиційна нерухомість

  2015   2016
На початок періоду 15   15
Переміщення з основних засобів -   -
Зміна справедливої вартості -   -
На кінець періоду 15   15

6.12. Запаси

  2015   2016
Сировина та матеріали (за історичною собівартістю)  2 448    2 636
Незавершене виробництво (за історичною собівартістю) 1 425   1 324
Готова продукція 3 169   2 987
Всього запаси 7 042   6 947

6.13. Торгівельна та інша дебіторська заборгованість

  2015   2016
Торгівельна дебіторська заборгованість 2 348   2 417
Аванси видані 647   1 226
Інша поточна 716   1 083
Розрахунки з бюджетом     113
Чиста вартість торгівельної дебіторської заборгованості 3 711   4 839

Дебіторська заборгованість Товариства не має забезпечення.

6.14. Грошові кошти

  2015   2016
Каса, тис. грн.. -   1
Рахунки в банках, тис. грн.. 7 462   1 419
Банківські депозити, тис. грн. 8 664   16 403
Всього грошові кошти 16 126   17 823

 6.15. Статутний капітал

Станом на 31 грудня 2015 та 31 грудня 2016 року зареєстрований та сплачений капітал складався з 1648929 простих акцій номінальною вартістю 0,20 гривні.

6.16. Забезпечення майбутніх виплат та платежів

Забезпечення представлені резервом відпусток та пільговими пенсіями.

  2015   2016
Забезпечення виплат персоналу (резерв відпусток) 566   598

Інші забезпечення (пільгові пенсії)-довгострокові

Пільгові пенсії – короткострокові

221

87

 

348

78

Всього забезпечення 874   1 024

 6.17. Торгівельна та інша кредиторська заборгованість

  2015   2016
Торгівельна кредиторська заборгованість 497   1 407
Розрахунки з бюджетом 617   739
Одержані аванси 861   1 255
Заробітна плата та соціальні внески 452   440
Розрахунки з учасниками 106   97
Інші 29   32
Всього кредиторська заборгованість 2562   3 970

6.18. Умовні зобов’язання

Протягом 2016р. Товариство брало участь у судових справах:

№ п/п Сторона по справі Сутність спору Дата направлення позову Результат
1 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» м.Павлоград Дніпропетровська область Про стягнення 207637,06 грн заборгованості і штрафних санкцій по договору №123-ПУ-ШУГК 08.02.16  14.03.2016р. господарським судом Дніпропетровської обл. винесено ухвалу у справі №904/982/16 про прийняття відмови ПрАТ «ЗЕАЗ» від позову у зв’язку із добровільним погашенням боргу 
2 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» м.Павлоград Дніпропетровська область Про стягнення 513915,85 грн заборгованості і штрафних санкцій  по договору  №1876-ПУ  29.02.16 07.06.2016р. господарським судом Дніпропетровської обл. винесено ухвалу у справі №904/1398/16 про прийняття відмови ПрАТ «ЗЕАЗ» від позову у зв’язку із добровільним погашенням боргу 
3

ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля»

Дніпропетровська область до ПрАТ «ЗЕАЗ»

Про визнання частково недійсною з моменту укладення Специфікації до договору  №1876-ПУ  29.02.16 25.04.16р. господарський суд Запорізької обл. у справі №908/620/16 залишив позов ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» без розгляду
4 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» м.Павлоград Дніпропетровська область Про стягнення 151922,60 грн заборгованості і штрафних санкцій по договору №182-ПУ-ШуТР 08.02.16

05.04.16р. господарським судом Дніпропетровської обл. винесено рішення у справі №904/985/16 про задоволення позову ПрАТ «ЗЕАЗ».

06.07.16р. Дніпропетровський апел. господарський суд постановою у справі №904/985/16 залишив рішення господарського суду Дніпропетровської обл. від 05.04.16р. без змін.

5

ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля»

Дніпропетровська область до ПрАТ «ЗЕАЗ»

Про внесення змін до договору №182-ПУ-ШуТР 14.03.16 23.05.16р. господарський суд Запорізької обл. рішення у справі №908/734/16 у задоволені позову ПАТ «ДТЕК Павлоградвугілля» відмовив
6 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Меткомбінат «Азовсталь» м.Маріуполь Про стягнення 98202,12грн. заборгованості і штрафних санкцій за договором №088эл/128 21.09.15

04.12.15р. третейським судом при Асоціації «Регіональна правова група» м.Кривий Ріг винесено рішення у справі №14/96К-15 про стягнення на користь ПрАТ «ЗЕАЗ» 95933,98грн.

17.03.16р. Довгинцівський рай. суд м. Кривого Рогу винесена ухвала по справі №211/759/16-ц на видачу виконавчого листа по виконанню рішення третейського суду.

08.08.16р. сума боргу погашена у повній сумі.

7 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «ДТЕК «Павлоградвугілля» м.Павлоград Дніпропетровська область Про стягнення 150561,77грн заборгованості і штрафних санкцій за договором №122-ПУ-ШУГК 15.12.15

24.02.16р. господарський суд Дніпропетровської обл. винесено рішення у справі №904/11037/15 про задоволення позову.

29.02.16р. сума боргу погашена у повній сумі.

8 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Інгулецький гірничо-збагачувальний комбінат» Про стягнення 46226,31грн. заборгованості і штрафних санкцій за договором №4915-08 20.01.16 06.05.16р. третейським судом при Асоціації «Регіональна правова група» м.Кривий Ріг винесено рішення у справі №14/10К-16 про затвердження мирової угоди у зв’язку з добровільною оплатою боргу.
9 ПрАТ «ЗЕАЗ» до ПАТ «Центральний гірничо-збагачувальний комбінат» Про стягнення 14144,71грн. заборгованості і штрафних санкцій за договором №414-08-01 03.02.16 24.06.16р. третейським судом при Асоціації «Регіональна правова група» м.Кривий Ріг винесено рішення у справі №14/18К-16 про затвердження мирової угоди у зв’язку з добровільною оплатою боргу.

Оподаткування – Внаслідок наявності в українському комерційному законодавстві, й податковому зокрема, положень, які дозволяють більш ніж один варіант тлумачення, а також через практику, що склалася в загалом нестабільному економічному середовищі, за якої податкові органи довільно тлумачать аспекти економічної діяльності, у разі, якщо податкові ограни піддадуть сумніву певне тлумачення, засноване на оцінці керівництва економічної діяльності  Товариства, ймовірно, що Товариство змушене буде сплатити додаткові податки, штрафи та пені. Така невизначеність може вплинути на вартість фінансових інструментів, втрати та резерви під знецінення, а також на ринковий рівень цін на угоди. На думку керівництва, Товариство сплатило усі податки, тому фінансова звітність не містить резервів під податкові збитки. Податкові звіти можуть переглядатися відповідними податковими органами протягом трьох років.

Економічне середовище Товариство здійснює свою основну діяльність на території України.  Закони та нормативні акти, які впливають на операційне середовище в Україні, можуть швидко змінюватися. Подальший економічний розвиток  залежить  від спектру ефективних заходів, які вживаються українським Урядом, а також інших подій, які перебувають поза зоною впливу Товариства. Майбутнє спрямування економічної політики з боку українського Уряду може мати вплив на реалізацію активів Товариства, а також на здатність Товариства  сплачувати заборгованості згідно строків погашення.

Керівництво Товариства  провело найкращу оцінку щодо можливості повернення та класифікації визнаних активів, а також повноти визнаних зобов’язань. Однак Товариство ще досі знаходиться під впливом нестабільності, вказаної вище.

Ступінь повернення дебіторської заборгованості та інших фінансових активівВнаслідок ситуації, яка склалась в економіці України, а також як результат економічної нестабільності, що склалась на дату балансу, існує ймовірність того, що активи не зможуть бути реалізовані за їхньою балансовою вартістю в ході звичайної діяльності Товариства. Ступінь повернення цих активів в значній мірі залежить від ефективності заходів, які знаходяться поза зоною контролю Товариства, спрямованих різними країнами на досягнення економічної стабільності та пожвавлення економіки.  Ступінь повернення дебіторської заборгованості Товариству визначається на підставі обставин та інформації, які наявні на дату балансу.  На думку Керівництва, додатковий резерв під фінансові активи на сьогоднішній день не потрібен, виходячи з наявних обставин та інформації.

Сума дебіторської та кредиторської заборгованості є короткостроковою, тому вплив змін на справедливу вартість несуттєвий. В фінансовій звітності показники заборгованості відображені по вартості виникнення заборгованості. По довгостроковій заборгованості (з терміном погашення більше 12 міс.) проведено визначення справедливої вартості шляхом оцінки за амортизованою собівартістю, з застосуванням методу ефективного відсотка.

7. Розкриття інформації про пов’язані сторони

До пов’язаних сторін або операцій з пов’язаними сторонами відносяться:

  • Товариства, які прямо або опосередковано, контролюють або перебувають під контролем, або ж перебувають під спільним контролем разом з Товариством;
  • асоційовані Товариства;
  • спільні Товариства, у яких Товариство є контролюючим учасником;
  • члени провідного управлінського персоналу Товариства;
  • близькі родичі особи, зазначені в а) або г);
  • Товариства, що контролюють Товариства, або здійснюють суттєвий вплив, або мають суттєвий відсоток голосів у Підприємстві;
  • програми виплат по закінченні трудової діяльності працівників Товариства, або будь-якого іншого суб’єкта господарювання, який є зв’язаною стороною Товариства.
  2015 2016
  Операції з пов’язаними сторонами Всього Операції з пов’язаними сторонами Всього
Доход від реалізації продукції 7 18 837 7 24 484
Кредиторська заборгованість за отриманими позиками - - - -
Кредиторська заборгованість за отримані матеріали та послуги 525 497 813 1 407
Короткострокові виплати працівникам - - - -
Дохід від надання основних засобів в операційну оренду 18  1 372 20 1 838
Витрати від надання основних засобів в операційну оренду 14 404 17 428

8. Цілі та політика управління фінансовими ризиками

Основні фінансові інструменти Товариства включають кредиторську заборгованість, банківські кредити, цінні папери. Основною ціллю даних фінансових інструментів є  залучення коштів для фінансування операцій Товариства. Також  Товариство має інші фінансові інструменти, такі як торгова дебіторська заборгованість, грошові кошті та короткострокові депозити.

Основні ризики включають кредитний ризик, ризик ліквідності .

Політика управління ризиками включає наступне:

Кредитний ризик. Товариство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними  сторонами. Операції з новими клієнтами здійснюються на основі попередній оплати. Дебіторська заборгованість підлягає постійному моніторингу. Відносно кредитного ризику, пов’язаного з іншими фінансовими інструментами, які включають фінансові інвестиції, доступні для продажу, та фінансові інвестиції до погашення, ризик пов’язаний  з можливістю дефолту контрагента, при цьому максимальний ризик  дорівнює балансовій вартості інструменту.

Ризик ліквідності. Товариство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Товариство аналізує терміни платежів, які пов’язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Інформація щодо платежів за фінансовими зобов’язаннями Товариства  в розрізі строків погашення представлена наступним чином:

Рік, що закінчився 31 грудня 2016року

До 1 місяця Від 1 місяця  до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
Торгова та інша кредиторська заборгованість 580 1 739 307 165 - 2 791
Розрахунки з бюджетом 739         739
Розрахунки по оплаті праці 440         440
ВСЬОГО 1 759 1 739 307 165 - 3 970

Рік, що закінчився 31 грудня 2015року

До 1 місяця Від 1 місяця  до 3 місяців Від 3 місяців до 1 року Від 1 року до 5 років Більше 5 років Всього
Торгова та інша кредиторська заборгованість 888 490 9 106 - 1 493
Розрахунки з бюджетом 617         617
Розрахунки по оплаті праці 452         452
ВСЬОГО 1 957 490 9 106 - 2 562

           

Управління капіталом

Відносно управління капіталом основною метою Товариства є забезпечення

нормального рівня достатності капіталу. Товариство управляє своїм капіталом для забезпечення безперервної діяльності в майбутньому і одночасної максимізації прибутку акціонерів за рахунок оптимізації співвідношення позикових і власних коштів. Керівництво Товариства регулярно переглядає структуру свого капіталу. На основі результатів такого перегляду вживаються заходи для забезпечення отримання прибутку та економії поточних витрат. Заходи, щодо поліпшення фінансового стану підприємства:

- планування, контроль i аналіз управління витратами;

- своєчасне виконання договірних зобов'язань по укладеним договорам.

9. Події після Балансу

На дату надання фінансової звітності на Підприємстві не було встановлено подій, які можуть вплинути на показники фінансової звітності та могли б вимагати змін наданої інформації. 

Генеральний директор                                                                             Сидоренко М.В.

Головний бухгалтер                                                                                                Ануфрієва В.П.

FaLang translation system by Faboba