ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» (надалі «Товариство»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.9.               

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2018 році відбудуться 25 квітня 2019 року об 11-00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах буде здійснюватись за місцем їх проведення 25 квітня 2019 рокуз 9-00 до 10-30.

Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 годину 19.04.2019 року. Для реєстрації учасників зборів акціонерам необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт. При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування акціонера-довірителя та свої ПІБ, з поміткою про те, що він діє на підставі довіреності.

     Рішенням Наглядової ради Товариства від 06.02.2019р. затверджено такий проект порядку денного:

     1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Щербина Н.О. – інженер-технолог ВГТ, Лисенко О.П. – начальник СОП,   Шиян Л.В. – провідний інженер з організації та нормування праці ПЕВ. Головою лічильної комісії обрати Лисенко О.П.

     2.Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, затвердження регламенту ведення зборів. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати головою зборів – Левченко Н.Т., секретарем зборів – Боровську Ю.О. начальника АГС.     Регламент ведення загальних зборів: Доклад Генерального директора ПрАТ «ЗЕАЗ» - до 30хв.

     Інформація з інших питань порядку денного – до 10хв.       Час для відповідей на питання – до 3 хв.

     Всі додаткові виступи акціонерів з питань порядку денного повинні бути заявлені в президію зборів з позначенням теми, терміну виступу та прізвища акціонера для включення в регламент.      

     Надати можливість Голові зборів додавати час на виступ, якщо цього вимагає предмет обговорення.

3.Звіт Генерального директора про фінансово-господарську діяльність   ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність   ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2018 рік і визнати роботу дирекції у 2018 році задовільною. За результатами розгляду звіту Генерального директора затвердити такі заходи - продовжити розробку новітнього обладнання, впровадження прогресивних технологій, придбання сучасного обладнання і розширення ринків збуту з ціллю розвитку виробництва для підвищення соціальних гарантій працівників і акціонерів Товариства.

     4.Звіт Наглядової Ради за 2018 р. та затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ РІШЕННЯ:Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2018 році та визнати роботу Наглядової ради у 2018 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи – продовжити активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальшого впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.

     5.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2018 рік та доручити дирекції вжити заходів щодо виконання рекомендацій наданих аудитом.

       6.Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2018 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити річний звіт Товариства за 2018 рік (у формі річної фінансової звітності).

     7.Припинення повноважень Голови та членів Наглядової ради, та обрання членів Наглядової ради. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Припинити повноваження Голови Наглядової ради Сидоренко В.О., членів Наглядової ради Мізьова В.О. і Левченко Н.Т. у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Обрати Наглядову раду на строк 3 роки у наступному складі: Сидоренко В.О., Мізьов В.О., Мартиновська Л.В.

       8.Затвердження умов цивільно-правових і трудових договорів, що укладатимуться з членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди. Обрання особи на підписання договорів з членами Наглядової ради. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити умови трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради та встановити розмір їх винагороди відповідно до умов цих трудових договорів (контрактів). Строк дії договорів встановити терміном на 3 (три) роки. Уповноважити Генерального директора на підписання від імені ПрАТ «ЗЕАЗ» цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.      

       9.Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2018 рік.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток за 2018 рік у сумі 244 тис. грн. направити на розвиток виробництва. Дивіденди за 2018 рік НЕ НАРАХОВУВАТИ І НЕ СПЛАЧУВАТИ.  

     10. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з 25.04.2019 року по 25.04.2020 року (включно). ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом періоду з 25.04.2019р. по 25.04.2020р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням: кредитних і депозитних договорів; договорів застави і позики; договорів: реалізації виробленої продукції; придбання та відчуження обладнання чи будь-якого майна; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна. Гранична сукупна вартість значних правочинів – 119335 тис. грн., що становить 500% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2018 рік. Вартість активів ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої річної звітності складає 23867тис. грн. Право підписання значних правочинів надати Генеральному директору або посадові особі Товариства за довіреністю.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо з кожного з питань, включених до порядку денного: www.zeaz.com.ua.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з формою бюлетеня, з документами стосовно проекту порядку денного та надати письмові пропозиції в робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 69032, м. Запоріжжя,   Південне шосе, буд. 9, кім. 103. Особа, відповідальна за   ознайомлення   з матеріалами загальних зборів – юрисконсульт Мартиновська Лариса Вікторівна. Телефон для довідок: (061) 717-17-42.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів ПрАТ «ЗЕАЗ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного відкрите, за принципом: одна акція – один голос. Голосування буде проводитись виключно з використанням бюлетенів для голосування, що будуть видаватись при реєстрації тим акціонерам (представникам акціонерів) які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах і мають голосуючі акції. Представники акціонерів голосують так, як це передбачено довіреністю щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник може вирішувати всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з’явиться декілька представників, зареєстрованим буде той, довіреність якому буде видана пізніше.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

Найменування показника Період
Звітний 2018 Попередній 2017
Усього активів 30548 32439
Основні засоби (за залишковою вартістю) 1240 2525
Запаси 7517 7349
Сумарна дебіторська заборгованість 7886 3232
Гроші та їх еквіваленти 13872 19243
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 23766 25287
Власний капітал 24197 26200
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал 330 330
Довгострокові зобов’язання і забезпечення - 323
Поточні зобов’язання і забезпечення 6351 5916
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 244 -1191
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1648929 1648929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) - -

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів, складеним станом на 25.02.2019р., загальна кількість простих іменних акцій АТ становить 1648929шт., загальна кількість голосуючих акцій АТ становить 1151454шт.

FaLang translation system by Faboba