ПОВІДОМЛЕННЯ

ПРО ПРОВЕДЕННЯ ЧЕРГОВИХ ЗАГАЛЬНИХ ЗБОРІВ АКЦІОНЕРІВ

приватного акціонерного товариства «Запорізький електроапаратний завод» (надалі «Товариство»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: м. Запоріжжя, Південне шосе, буд.9.               

Шановні акціонери!

Повідомляємо, що чергові загальні збори акціонерів Товариства за результатами фінансово-господарської діяльності у 2020році відбудуться 22 квітня 2021 року об 11-00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства.

Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у чергових загальних зборах буде здійснюватися за місцем їх проведення 22 квітня 2021 рокуз 9-00 до 10-30. Реєстрація акціонерів та їх представників відбуватиметься відповідно до переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах, складеному станом на 24 годину за 3 (три) робочих дні до дня проведення зборів, тобто на 24.00 годину 16.04.2021 року. Для реєстрації учасників зборів акціонерам необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – довіреність на право участі у зборах, засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт. При голосуванні такий представник обов’язково зазначає в бюлетені повне найменування акціонера-довірителя та свої ПІБ, з поміткою про те, що він діє на підставі довіреності.

     Рішенням Наглядової ради Товариства від 04.02.2021р. затверджено такий проект порядку денного:

  1. 1.Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати на строк до завершення загальних зборів лічильну комісію у складі 3 (трьох) осіб: Корнієнко І.Д. – провідний інженер УЗіЗЕД, Лисенко О.П. – начальник СОП,   Шиян Л.В. – провідний інженер з організації та нормування праці ПЕВ. Головою лічильної комісії обрати Лисенко О.П.
  2. 2.Обрання голови та секретаря загальних зборів,   затвердження регламенту ведення зборів.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Обрати головою зборів – Мартиновську Л.В., секретарем зборів – Боровську Ю.О. начальника АГС.     Регламент ведення загальних зборів:   Доклад Генерального директора ПрАТ «ЗЕАЗ» - до 30хв. Інформація з інших питань порядку денного – до 10хв.       Час для відповідей на питання – до 3 хв. Всі додаткові виступи акціонерів з питань порядку денного повинні бути заявлені в президію зборів з позначенням теми, терміну виступу та прізвища акціонера для включення в регламент. Надати можливість Голові зборів додавати час на виступ, якщо цього вимагає предмет обговорення.

  1. Розгляд звіту Генерального директора про фінансово-господарську діяльність   ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Затвердити звіт про фінансово-господарську діяльність   ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2020 рік і визнати роботу дирекції у 2020 році задовільною. За результатами розгляду звіту Генерального директора затвердити такі заходи: 1.забезпечити виконання показників фінансового плану Товариства на 2021 рік; 2. продовжити розробку новітнього обладнання, впровадження прогресивних технологій, придбання сучасного обладнання і розширення ринків збуту з ціллю розвитку виробництва для підвищення соціальних гарантій працівників і акціонерів Товариства.
  2. Розгляд звіту голови Наглядової Ради за 2020 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома звіт Наглядової ради про роботу у 2020 році та визнати роботу Наглядової ради у 2020 році задовільною та такою, що відповідає інтересам Товариства. За результатами розгляду звіту Наглядової ради затвердити такі заходи: продовжити   активну діяльність щодо виконання чітких цілей, встановлених для Товариства та подальше впровадження заходів щодо підвищення рівня корпоративного управління у Товаристві.
  3. 5.Розгляд висновків зовнішнього аудиту та затвердження заходів за результатами його розгляду.

ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Взяти до відома висновки зовнішнього (незалежного) аудиту фінансової звітності Товариства за 2020 рік та зобов’язати дирекцію вжити заходи щодо виконання рекомендацій, наданих аудитом.

  1. Затвердження річного звіту ПрАТ «ЗЕАЗ» за 2020 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: затвердити річний звіт Товариства за 2020 рік ( в т.ч. баланс, звіт про фінансові результати, звіт про власний капітал, звіт про рух грошових коштів, примітки до звіту).
  2. Припинення повноважень Генерального директора, обрання Генерального директора та затвердження умов контракту, що укладатиметься з Генеральним директором. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: припинити повноваження Генерального директора Сидоренко М.В., у зв’язку із закінченням строку дії повноважень. Обрати Генеральним директором на строк 5 років Сидоренко М.В. Затвердити умови контракту з Генеральним директором та встановити розмір заробітної плати у відповідності до штатного розкладу. Строк дії контракту встановити терміном на 5 (п’ять) років. Уповноважити голову Наглядової ради підписати контракт з Генеральним директором. Уповноважити Генерального директора на підписання від імені Товариства цивільно-правових, трудових договорів (контрактів) з членами Наглядової ради.

Внесення змін до Статуту шляхом затвердження його в новій редакції. Обрання особи, якій надаватимуться повноваження з підписання нової редакції Статуту та забезпечення його реєстрації. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: У зв’язку з прийняттям 19.06.2020 змін до Закону України «Про акціонерні товариства» внести зміни до діючої редакції Статуту і привести його у відповідність до вимог чинного законодавства шляхом викладення Статуту в новій редакції. Уповноважити голову загальних зборів акціонерів підписати нову редакцію Статуту та здійснити його реєстрацію.

  1. Про розподіл прибутку та виплату дивідендів за 2020 рік. ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прибуток за 2020 рік у сумів 468 тис. грн. направити на розвиток виробництва, дивіденди за 2020 рік не нараховувати і не сплачувати.
  2. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів з 22.04.2021 року по 22.04.2022 року (включно). ПРОЕКТ РІШЕННЯ: Прийняти рішення про попереднє надання згоди на вчинення Товариством значних правочинів, які можуть вчинятися протягом періоду з 22.04.2021р. по 22.04.2022р., в тому числі правочини, пов’язані з укладенням: кредитних і депозитних договорів; договорів застави і позики; договорів: реалізації виробленої продукції; придбання та відчуження обладнання чи будь-якого майна; придбання сировини, матеріалів, товарів, робіт, послуг; оренди нерухомого майна. Гранична сукупна вартість значних правочинів – 134240тис. грн., що становить 500% вартості активів Товариства за даними річної звітності за 2020 рік. Вартість активів ПрАТ «ЗЕАЗ» за даними останньої річної звітності складає 26848тис. грн. Право підписання значних правочинів надати Генеральному директору або посадовій особі Товариства за довіреністю.

Адреса веб-сайту Товариства, на якому розміщена інформація з проектом рішень щодо з кожного з питань, включених до порядку денного: www.zeaz.com.ua.

Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з формою бюлетеня, з документами стосовно проекту порядку денного та надати письмові пропозиції в робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою: 69032, м. Запоріжжя,   Південне шосе, буд. 9, кім. 103. Особа, відповідальна за   ознайомлення   з матеріалами загальних зборів – юрисконсульт Мартиновська Лариса Вікторівна. Телефон для довідок: (061) 717-01-16.

Кожний акціонер має право внести пропозиції щодо питань, включених до проекту порядку денного загальних зборів. Пропозиції вносяться не пізніше ніж за 20 днів, а щодо кандидатів до складу органів, не пізніше ніж за 7 днів до дати проведення загальних зборів. Пропозиція до проекту порядку денного зборів подається в письмовій формі із зазначенням прізвища акціонера, який її вносить, кількості належних йому акцій, змісту пропозиції до питання та/або проекту рішення.Пропозиції щодо включення нових питань до проекту порядку денного повинні містити відповідні проекти рішень з цих питань. Мотивоване рішення про відмову у включенні пропозиції до проекту порядку денного загальних зборів надсилається Наглядовою Радою акціонеру протягом трьох днів з моменту його прийняття. У разі внесення змін до проекту порядку денного загальних зборів ПрАТ «ЗЕАЗ» не пізніше ніж за 10 днів до дати проведення загальних зборів повідомляє акціонерів про такі зміни та направляє порядок денний, а також проекти рішень, що додаються на підставі пропозицій акціонерів. Акціонери мають право оскаржувати до суду рішення про відмову у включенні їх пропозицій до проекту порядку денного.

Голосування з усіх питань порядку денного відкрите, за принципом: одна акція – один голос. Голосування буде проводитись виключно з використанням бюлетенів для голосування, що будуть видаватись при реєстрації тим акціонерам (представникам акціонерів) які уклали з депозитарною установою договір про обслуговування рахунку в цінних паперах і мають голосуючі акції. Представники акціонерів голосують так, як це передбачено довіреністю щодо голосування. Якщо довіреність не містить завдання щодо голосування, представник може вирішувати всі питання щодо голосування на свій розсуд. Акціонер має право видати довіреність на право участі та голосування на загальних зборах декільком своїм представникам. Надання довіреності на право участі та голосування на зборах не виключає право участі на цих зборах акціонера, який видав довіреність, замість свого представника. У разі, якщо для участі в зборах з’явиться декілька представників, зареєстрованим буде той, довіреність якому буде видана пізніше.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

Найменування показника Період
Звітний 2020 Попередній 2019
Усього активів 26848 27235
Основні засоби (за залишковою вартістю) 3186 2622
Запаси 6362 6579
Сумарна дебіторська заборгованість 4432 4432
Гроші та їх еквіваленти 10875 10217
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 21629 21204
Власний капітал 22060 21635
Зареєстрований (пайовий/статутний) капітал        330 330
Довгострокові зобов’язання і забезпечення 4788 5600
Чистий фінансовий результат: прибуток (збиток) 468            -2390
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1648929 1648929
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію (грн) 0,28382 -

Згідно з переліком акціонерів, яким надсилатиметься повідомлення про проведення зборів, складеним станом на 22.02.2021р., загальна кількість простих іменних акцій АТ становить 1648929шт., загальна кількість голосуючих акцій АТ становить 1151454шт.

FaLang translation system by Faboba