Повідомлення про виникнення особливої інформації (інформації про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

(для опублікування в офіційному друкованому виданні)

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента Приватне акцiонерне товариство "Запорiзький електроапаратний завод"
2. Код за ЄДРПОУ 14281020
3. Місцезнаходження 69032, м.Запорiжжя, Пiвденне шосе, буд.9
4. Міжміський код, телефон та факс 0612125708 0612125581
5. Електронна поштова адреса zeaz_ua@ukr.net
6. Адреса сторінки в мережі Інтернет, яка додатково використовується емітентом для розкриття інформації www.zeaz.com.ua
7. Вид особливої інформації                                             Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
   

II. Текст повідомлення

20.04.2017 черговими загальними зборами акцiонерiв ПрАТ "ЗЕАЗ" прийнято рiшення про надання попередньої згоди на вчинення Товариством протягом перiоду з 20.04.2017 по 20.04.2018 значних правочинiв – укладання договорiв (контрактiв), в тому числi правочинiв, пов’язаних з пролонгацiєю та/або внесенням змiн до умов на: купiвлю необхiдного обладнання, матерiалiв; реалiзацiю виробленної продукцiї; купiвлю та продаж будь-якого рухомого та нерухомого майна Товариства. Гранична сукупна вартiсть значних правочинiв – 139330 тис.грн. Вартiсть активiв ПрАТ "ЗЕАЗ" за даними останньої рiчної звiтностi складає 27 866 тис.грн.Спiввiдношення граничної сукупної вартостi значних правочинiв до вартостi активiв ПрАТ "ЗЕАЗ" за даними останньої рiчної звiтностi - 500%. Право пiдписання значнихправочинiв надати генеральному

директору Товариства або посадовiй особi за довiренiстю.

Загальна кiлькiсть голосуючих акцiй Товариства - 1151454 шт.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що зареєстрована для участi у загальних зборах - 1085005.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "за" прийняття рiшення - 1085005.
Кiлькiсть голосуючих акцiй, що проголосували "проти" прийняття рiшення - 0.

 
 

III. Підпис

1. Особа, зазначена нижче, підтверджує достовірність інформації, що міститься у повідомленні, та визнає, що вона несе відповідальність згідно із законодавством.
2. Найменування посади      

Сидоренко Марк Володимирович

Генеральний директор   (підпис)   (ініціали та прізвище керівника)
    М.П.   20.04.2017
(дата)
FaLang translation system by Faboba