Шановні акціонери!

Приватне  акціонерне товариство «Запорізький електроапаратний завод» (далі «Товариство»), код за ЄДРПОУ 14281020, місцезнаходження: 69032, м.Запоріжжя, Південне шосе, буд.9, повідомляє, що чергові загальні збори акціонерів Товариства за результатами господарської діяльності у 2016 році відбудуться 20 квітня 2017 року об 11-00 в залі для нарад (на четвертому поверсі адміністративного корпусу) за місцезнаходженням Товариства з наступним порядком денним:

  1. Затвердження складу лічильної комісії, кандидатур голови зборів і секретаря та регламенту ведення зборів.
  2. Звіт генерального директора про господарську діяльність ПрАТ “ЗЕАЗ” за 2016 рік та його затведження. Висновкиревізійної комісії ПрАТ «ЗЕАЗ» та їх затвердження.
  3. Звіт голови наглядової радиПрАТ “ЗЕАЗ” за 2016 рік та його затвердження.
  4. Визначення стратегіїрозвиткута основних напрямків діяльностіакціонерного товариства на 2017 рік. Затвердження проекту розподілу прибутку на 2017 рік.
  5. Затвердження змін до статуту ПрАТ «ЗЕАЗ».
  6. Вибори наглядової ради ПрАТ «ЗЕАЗ».
  7. Про дивіденди за 2016 рік.
  8. Про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів

        з20.04.2017 по 20.04.2018 (включно).

      Дата складення переліку акціонерів, які мають право на участь у загальних зборах 13.04.2017.

      Реєстрація учасників зборів буде здійснюватись за місцем їх проведення з 9-00  до 10-30. Для реєстрації та участі у зборах акціонерам необхідно пред’явити паспорт, представникам акціонерів – доручення на право участі у зборах, засвідчене згідно до вимог чинного законодавства та паспорт.            

     Акціонери Товариства та їх представники можуть ознайомитись з     документами стосовно порядку денного та надати письмові пропозиції  в робочі дні з 9-00 до 16-00 за адресою:69032, м.Запоріжжя,   Південне шосе, буд. 9, кім. 105. Особа, відповідальна за порядок ознайомлення акціонерів з документами – заст.начальника ВЦПіК Левченко Наталія Томасівна. Пропозиції приймаються до 31   березня 2017 року.

Телефон для довідок: (061) 717-17-42.

Основні показники фінансово-господарської діяльності підприємства (тис.грн).

Найменування показника Період
звітний Попередній
Усього активів 32860  31868
Основні засоби 3159  4918
Довгострокові фінансові інвестиції - -
Запаси 6947 7042
Сумарна дебіторська заборгованість 4839 3711
Грошові кошти та їх еквівалент 17823 16126
Нерозподілений прибуток 26910  27443
Власний капітал 27866 28432
Статутний капітал 330 330
Довгострокові зобов’язання 348 221
Поточні зобов’язання 4646 3215
Чистий прибуток (збуток) 14 -3327
Середньорічна кількість акцій (шт.) 1648929 1648929
Кількість власних акцій, викуплених протягом періоду (шт.) - -
Загальна сума коштів, витрачена на викуп акцій протягом періоду - -
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 191 203

 

Повідомлення про проведення чергових загальних зборів опубліковане у «Відомостях НКЦПФР» №50 від 15.03.2017.

 

 

 

FaLang translation system by Faboba